Referentiecomponenten

Hieronder staan de Referentiecomponenten zoals die zijn geïnventariseerd. Deels door hergebruik van GEMMA, deels door daar waterschapspecifieke componenten aan toe te voegen. Bron van deze uitwerking is waterschap Hunze en Aa's. Opmerkingen graag op het Discussiebord.


Element Beschrijving Elementtype
Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent ApplicationComponent
Afsprakenbeheercomponent Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren.

Toelichting:

Afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verlenen van diensten op een bepaald tijdstip. Burgers en bedrijven kunnen via voorzieningen binnen de website zelf afspraken maken.
ApplicationComponent
Afvalwaterzuiveringbeheersysteem component ApplicationComponent
Agressieregistratie-component Component voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak. ApplicationComponent
Arbocomponent Component ter ondersteuning van beleid, incidenten en maatregelen op het terrein van gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers (en externen, voor zover dit de verantwoordelijkheid is van het waterschap) ApplicationComponent
Archiefbeheercomponent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten.

Toelichting:

De component ondersteunt het beheren van informatieobjecten tijdens de gehele levenscyclus vanaf het eerste ontstaan tot en met definitieve verwijdering via onder andere identificeren, classificeren, archiveren, bewaren en soms vernietigen daarvan. Doelstelling is ondermeer om conform de wettelijke kaders de rechten en plichten van gemeente, burgers en bedrijven te beschrijven. Naast de term "informatieobject" wordt soms ook de term "record" gebruikt. De opslag en ontsluiting van informatieobjecten vindt plaats via de gedeelde functie "Opslaan en ontsluiten informatieobjecten".
ApplicationComponent
Archiefportaalcomponent Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek. ApplicationComponent
Archiefregistratiecomponent Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten. ApplicationComponent
Architectuurcomponent Component voor het ontwikkelen en bewaken van architectuur, processen, werkinstructies, e.d.. ApplicationComponent
Assetmanagementcomponent Component ter ondersteuning van het Assetmanagement. Het beheer van de fysieke levenscyclus van fysieke assets. ApplicationComponent
Authenticatie component Component voor het ondersteunen van het digitale authenticatie proces. ApplicationComponent
B2B Gateway component ApplicationComponent
BPM-engine-component Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen. Toelichting: De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over de wijze waarop bedrijfs- of werkprocessen moeten worden uitgevoerd (procesdefinities) en het daadwerkelijk uitvoeren daarvan. De BPM enginecomponent kan hiertoe andere applicaties, of actoren via de Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)Component voor het definiëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. aansturen. ApplicationComponent
Backup- en restorecomponent Component waarmee backups van informatiesystemen worden aangemaakt en zo nodig ingezet voor het herstellen van de data na het optreden van een foutsituatie. ApplicationComponent
Baliecomponent Component voor het ondersteunen van dienstverlening aan de balie van een waterschap. ApplicationComponent
Basisregistratie Grootschalige Topografie beheercomponent Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). ApplicationComponent
Basisregistratiecomponent Component voor het (beheren en) ontsluiten van gegevens ontleend aan de basisregistraties. ApplicationComponent
Bedrijfscontinuiteitsbeheercomponent Component voor het zeker stellen van bedrijfscontinuiteit. ApplicationComponent
Bedrijfsmiddelenbeheer- en -configuratiecomponent Component voor het beheren van bedrijfsmiddelen en configuraties. Toelichting: het betreft alleen facilitaire bedrijfsmiddelen. ApplicationComponent
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM) Component voor het definiëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. ApplicationComponent
Belastingencomponent Component voor het heffen en innen van waterschapsbelastingen en het invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. ApplicationComponent
Bestekkencomponent Component voor het maken van bestekken voor nieuwbouw en onderhoud van assets. ApplicationComponent
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent Systeem voor ondersteuning van het politieke proces binnen een gemeente. Hiermee worden raads- en commissieagendas, verslagen en overige raadsdocumenten bijgehouden, geordend, op het internet gepubliceerd en doorzoekbaar gemaakt met zoektechnologie en notificatiediensten, en discussiefora ondersteund. ApplicationComponent
Bestuursinformatiecomponent Component voor ondersteuning van het politieke proces binnen een waterschap. Hiermee worden bestuurs- en commissieagenda's, verslagen en overige bestuursdocumenten bijgehouden, geordend, op het internet gepubliceerd en doorzoekbaar gemaakt met zoektechnologie en notificatiediensten, en discussiefora ondersteund. ApplicationComponent
Beveiliging- en privacycomponent Component voor het vastleggen, implementeren en beheren van informatiebeveiligings- en privacymaatregelen. ApplicationComponent
Bezwaar- en beroepcomponent Een systeem dat het proces rondom het indienen van bezwaren en beroepen. ApplicationComponent
Boringen- en sonderingeninformatiecomponent Component voor het beheren, analyseren en presenteren van boringen- en sonderingeninformatie ApplicationComponent
Business Proces Management (BPM) component ApplicationComponent
Business intelligencecomponent (BI) Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van analyses en rapportages. ApplicationComponent
Calamiteitenzorgcomponent Systeem voor ondersteuning van processen rond crisispreventie- en beheersing. ApplicationComponent
Callcentercomponent Component voor met name het efficiënt registreren en (indien relevant) verdelenvan inkomende telefonische calls. ApplicationComponent
Cloud bestandsopslagcomponent Component die de mogelijkheid biedt om bestanden 'in the cloud' op te slaan. ApplicationComponent
Cloud computingcomponent Platform as a Service waarop gewenste standaard softwaretoepassingen beschikbaar zijn. ApplicationComponent
Contractbeheercomponent Een systeem dat contracten met klanten en leveranciers beheert. ApplicationComponent
Data-analyse- en datasciencecomponent Component voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning. ApplicationComponent
Data-laad-en-transformatiecomponent (ETL) Component voor het laden, controleren en transformeren van data (in veel gevallen naar een centraal datawarehouse), inclusief mogelijkheden voor handmatige invoer. ApplicationComponent
Data-warehousecomponent Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan en te combineren voor analyses en rapportages. ApplicationComponent
Databasebeheercomponent Component voor het beheer en onderhoud van databases ApplicationComponent
Databasecomponent Component ter ondersteuning van digitaal opgeslagen gegevensverzamelingen, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik van de database. ApplicationComponent
Dataextractie-, transformatie- en -laadcomponent (ETL) Component voor het laden, controleren en transformeren van data (in veel gevallen naar een centraal datawarehouse), inclusief mogelijkheden voor handmatige invoer. ApplicationComponent
Digikoppeling adapter component Component waarmee aangesloten wordt op de landelijke bouwsteen Digikoppeling. ApplicationComponent
Digitaal ontwerpencomponent (CAD) Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten. ApplicationComponent
Digitale handtekeningcomponent Component om de de authenticiteit te borgen van geavanceerde- en gekwalificeerde digitale handtekeningen. ApplicationComponent
Digitale-handtekeningcomponent ApplicationComponent
Documentbeheercomponent Component voor het tonen en beheren van documenten. ApplicationComponent
Documentcreatiecomponent Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. ApplicationComponent
Documentregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. ApplicationComponent
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent Systeem voor ondersteuning van het publiceren, ontwerpen, bouwen en beheren van e-formulieren. ApplicationComponent
Elektronische ServiceBus (ESB) component Component voor het orkestreren en transformeren van binnenkomende informatie naar de juiste betekenis voor de ontvanger (Middleware). ApplicationComponent
Enterprise Data Hub (EDH) component Component voor centrale registratie en ontsluiting van een grote verzameling gestructureerde en ongestructureerde data (data lake) binnen een organisatie. ApplicationComponent
Enterprise resource planningcomponent (ERP) Component die wordt gebruikt ter ondersteuning van een organisatie in de volle breedte, dus zowel de administratieve, financiële, commerciële en logistieke bedrijfprocessen. ApplicationComponent
Facilitair reserveer- en uitleencomponent Ondersteuning facilitaire zaken, ook wel Facilitair managementinformatiesysteem (MIS), of Executive Information System (EIS) genoemd. ApplicationComponent
Filetransfercomponent Component voor het uitwisselen van gegevensbestanden tussen twee computers of netwerken. ApplicationComponent
Financieel component Systeem voor financi?el management, administratie en budgetbeheersing. ApplicationComponent
Fotogrammetrisch component ApplicationComponent
Fysiek-en-omgevingsbeveiligingscomponent Component voor beheersing van fysieke en omgevingsbeveiliging. ApplicationComponent
Gebouwinstallatiecomponent Component om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige installaties, centraal aan te sturen (reguleren), te bedienen en te laten samenwerken (communiceren). ApplicationComponent
Gegevensbeschrijvingscomponent ApplicationComponent
Gegevensdistributiecomponent ApplicationComponent
Gegevensmagazijncomponent ApplicationComponent
Gegevensportaalcomponent Component waarmee data gestructureerd wordt verzameld en ontsloten. ApplicationComponent
Generiek Zaakafhandelcomponent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. ApplicationComponent
Geo-gegevens beheercomponent (GIS) Component om (ruimtelijke) gegevens/informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie, op te slaan, te beheren, te bewerken, te analyseren en/of te presenteren. ApplicationComponent
Grafische creatie- en bewerkingscomponent Component voor het grafisch creëren en bewerken van beeldmateriaal ApplicationComponent
Grondzakenregistratiecomponent Systeem voor het registreren van eigendommen van het waterschap en registratie van de gebruikers van die eigendommen. ApplicationComponent
HRM-component Component voor het administreren en managen van medewerkers. Toelichting: Bijv. via het ondersteuning diverse HR-processen zoals werving en aanstelling, beoordelen en belonen, bijhouden van verzuim en verlof en overzichten met managementinformatie. Ook kunnen personeelsleden steeds vaker online inzicht krijgen in persoonsgebonden gegevens. ApplicationComponent
Helpdeskcomponent Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken.

Toelichting: De component zorgt dat ingediende meldingen van gebruikers gestructureerd worden vastgelegd en efficiënt (bijv. conform ITIL) kunnen worden afgehandeld. Meldingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op facilitaire of IT-gerelateerde zaken. Bij voorkeur hebben gebruikers via een netwerkverbinding toegang tot het systeem om te kunnen zien wat de status van een ingediende melding is en om eventueel hierop te reageren. HelpdeskcomponentComponent voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken.

Toelichting:

De component zorgt dat ingediende meldingen van gebruikers gestructureerd worden vastgelegd en efficiënt (bijv. conform ITIL) kunnen worden afgehandeld. Meldingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op facilitaire of IT-gerelateerde zaken. Bij voorkeur hebben gebruikers via een netwerkverbinding toegang tot het systeem om te kunnen zien wat de status van een ingediende melding is en om eventueel hierop te reageren. Helpdeskcomponent is met name bedoeld voor ondersteuning van interne medewerkers. is met name bedoeld voor ondersteuning van interne medewerkers.
ApplicationComponent
IT-objectencomponent De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over IT-gerelateerde gegevens en ondersteunt de IT-beheerorganisatie bij het beheren van de betreffende componenten. Conform de ITIL-terminologie worden componenten vaak aangeduid als "configuratie items" en wordt de verzameling opgeslagen gegevens benoemd als "Configuration ManagementDe bedrijfsfunctie Management is ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturengericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van de waterschappen gerealiseerd worden. DataBase" ApplicationComponent
Identiteit- en authenticatiecomponent Component voor het registreren van de identiteit en rechten van gebruikers voor gebruik van informatiesystemen. ApplicationComponent
Identiteit- en autorisatieregistratie-component De centrale opslagplaats voor het administreren van de identiteiten en rechten van gebruikers van IT- en informatiesystemen. ApplicationComponent
Inkoopcomponent Een systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt. ApplicationComponent
Inspectiecomponent Component voor het inspecteren van de assets van het waterschap. ApplicationComponent
Intranetcomponent Systeem voor het realiseren en beheren van de interne website (website alleen te gebruiken door personeel van de gemeente). ApplicationComponent
KLIC-component Component voor informatieuitwisseling met de Kadasterdienst KLIC in het kader van de Wet informatie-uitwisseling boven en ondergrondse netten en netwerken ApplicationComponent
Kantoorautomatiseringcomponent Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, email en agenda. ApplicationComponent
Kascomponent Component waarmee financiële transacties aan de balie kunnen worden afgehandeld. ApplicationComponent
Kennisbeheercomponent Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. ApplicationComponent
Ketenpartner-portaalcomponent Component voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten van het waterschap ApplicationComponent
Klachten- en meldingencomponent Generiek inzetbaar systeem voor vastlegging van klachten van burgers, bedrijven en instellingen die via een kanaal bij de gemeente binnenkomen. ApplicationComponent
Klantgeleidingcomponent Component voor het ondersteunen van klanten bij het vinden van de gewenste dienstverlening. ApplicationComponent
Klanttevredenheidcomponent Component waarmee tevredenheid van klanten over dienstverlening van het waterschap kan worden gemeten en vastgelegd. ApplicationComponent
Laboratorium Informatie Management component Component die de laboratoriumactiviteiten ondersteunt met betrekking tot de administratieve en co├Ârdinerende taken van de monsterverwerking en de verzameling en evaluatie van analysegegevens ApplicationComponent
Landelijke voorziening portaalcomponent Component op internet die landelijk beschikbaar is en data ontvangt en ontsluit van overheden en data levert aan overheden. ApplicationComponent
Landmeetkundecomponent Component voor landmeetkundige toepassingen en verwerking van landmeetkundige gegevens. ApplicationComponent
Linked Data component Component waarmee gestructureerde data worden gepubliceerd op het internet, zodanig dat de data met elkaar verbonden kunnen worden. ApplicationComponent
Loggingcomponent Component voor het centraal vastleggen en analyseren van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met (vertrouwelijke) gegevens. ApplicationComponent
Managementinformatiecomponent Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages.

Toelichting:

De component gebruikt diverse soorten bedrijfsgegevens om te komen tot analyses en rapportages die voor het management bruikbare sturingsinformatie oplevert. Gegevens kunnen afkomstig zijn uit een datawarehouse-component waarin historische en actuele bedrijfsgegevens zijn opgeslagen of direct uit bedrijfssystemen. Het component wordt vaak aangeduid met de Engelse term: Business Intelligence system (BI-system)
ApplicationComponent
Medewerker-registratiecomponent Component voor de opslag en ontsluiting van de gegevens van voor de gemeente werkzame personen. ApplicationComponent
Media afspeelcomponent Component voor het afspelen van diverse streaming media, zoals films en geluidsopnames ApplicationComponent
Mediamonitor- en webcarecomponent Component voor het monitoren van sociale media, websites en nieuwsgroepen, het maken van analyses en rapportages, en bepaalde berichten. ApplicationComponent
Meet- en regelsignalen verzamel-, verwerk- en visualisatiecomponent (SCADA) Component waarmee metingen en data over de aansturing en werking van installaties worden samengebracht, geanalyseerd en visueel gemonitored. ApplicationComponent
Meldingen incidenten en calamiteitencomponent Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken. ApplicationComponent
Meldingen- en incidentencomponent Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken. ApplicationComponent
Message Queueing (MQ) Component Component voor het routeren en transformeren van berichten (middleware). ApplicationComponent
MijnWaterschap component Website die toegang biedt tot gepersonaliseerde digitale dienstverlening van het waterschap ApplicationComponent
Mobiele appcomponent Component die voor diverse doeleinden gebruikt wordt vanaf een mobiel device, zoals een smartphone. ApplicationComponent
Mobiele inspectie component ApplicationComponent
Mobiele toezicht en handhaving component Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid)

Toelichting:

Bijvoorbeeld voor het met tablets controleren van vergunningen.
ApplicationComponent
Modellerings- en simulatiecomponent Component om de fysieke werkelijkheid (van bijvoorbeeld het watersysteem) te modelleren en te simuleren wat de gevolgen zijn van specifieke omstandigheden op de gemodelleerde werkelijkheid. ApplicationComponent
Narrowcasting component Component voor het via beeldschermen uitzenden van relevante informatie voor een (externe of interne) doelgroep. ApplicationComponent
Notificatierouteringcomponent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. ApplicationComponent
Onlinebetalingcomponent Component voor het online kunnen betalen. ApplicationComponent
Ontwerpberekeningscomponent Component voor het uitvoeren van ontwerpberekeningen voor electrotechnische-, werktuigbouwkundige- en civieltechnische installaties ApplicationComponent
Open Data Portaal component Component waarmee open data van een waterschap gestructureerd beschikbaar worden gesteld aan geïnteresseerde afnemers. ApplicationComponent
Open Informatie Portaal component Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de afnemersvoorkeuren. ApplicationComponent
Outputmanagementcomponent Systeem voor ondersteuning van aanmaken en afdrukken van documenten. ApplicationComponent
Personeelsinformatiecomponent Ondersteuning HR processen (ook wel: personeelsinformatiesysteem). ApplicationComponent
Planning en control component Component om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren. ApplicationComponent
Printercomponent Component voor het beheren van printers ApplicationComponent
Procesautomatiseringcomponent Component waarmee processen geautomatiseerd worden uitgevoerd, bestuurd en gemonitored. ApplicationComponent
Producten-en-dienstencataloguscomponent Systeem voor ondersteuning van het beheer van de gemeentelijke producten- en dienstencatalogus. ApplicationComponent
Projectmanagementcomponent ApplicationComponent
Relatiebeheercomponent (CRM) Systeem voor beheer van contacten en relaties met klanten (burgers en bedrijven). Systeem voor administratie van contacten, die burgers, bedrijven en instellingen met de gemeente onderhouden, vaak als onderdeel van CRM. ApplicationComponent
Remote sensing component Component voor het verwerken en analyseren van Remote Sensing data (luchtfoto's en satellietdata). ApplicationComponent
Risicobeheersingscomponent Component voor het beheersen van financiele, privacy- en informatiebeveiligings risico's. ApplicationComponent
Robot Process Automatisering component De RPA component stelt in staat processen verder te digitaliseren, zonder dat aanpassing van ICT systemen nodig is. De component logt in op systemen, simuleert de keyboard- en muis-input en leest informatie van de schermen. Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt voor eenvoudige repetitieve handelingen. ApplicationComponent
Roosterbeheercomponent Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel. ApplicationComponent
Ruimtelijke planvorming component Component ter ondersteuning van het Planvormingsproces ApplicationComponent
Salarisadministratie en -verwerkingcomponent Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving. ApplicationComponent
Samenwerkingscomponent Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel. ApplicationComponent
Scanning-en-imagingcomponent Component die het mogelijk maakt om analoge gegevens om te zetten in digitale gegevens die eenvoudig toegankelijk zijn binnen bedrijfsprocessen. Wanneer het omzetten plaatsvindt op een geprotocolleerde en goedgekeurde manier kunnen ontstane digitale gegevens als voldoende authentiek worden beschouwd en kunnen de oorspronkelijke analoge gegevens desgewenst worden vernietigd. ApplicationComponent
Schadeafhandelcomponent Component voor het registreren en afhandelen van schade. ApplicationComponent
Schouwcomponent Component voor het inspecteren (schouwen) van de obecten uit het watersysteem - en -kering ApplicationComponent
Sectoraal Gegevens Knooppunt Component Component voor het samenbrengen en ontsluiten van de gegevens binnen/van de waterschapssector. ApplicationComponent
Serviceregistercomponent Component voor het ontsluiten van beschikbare webservices binnen het waterschap. ApplicationComponent
Sociale mediacomponent Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden.

Toelichting:

De component ondersteunt gebruikers of organisaties bij het naar eigen voorkeur deelnemen aan de berichtenuitwisseling binnen sociale media. Een component kan bestaan in de vorm van een applicatie, app of via het internet toegankelijke portaal-applicatie (bijv. Twitter). Bekende voorbeelden van social media systemen die geschikt zijn voor deelname aan verschillende social media zijn Hootsuite en Tweetdeck.
ApplicationComponent
Softwarelicentiebeheercomponent Component voor het beheren van softwarelicenties. ApplicationComponent
Softwareontwikkelcomponent Component voor het ontwikkelen van software. ApplicationComponent
Sonderingen- en boringregistercomponent Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen) Toelichting: ApplicationComponent
Subsidiescomponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. ApplicationComponent
Systeem- en netwerkbeheercomponent Component waarmee informatiesystemen en netwerken worden beheerd en gemonitored. ApplicationComponent
TMV - BRP Terugmeldvoorziening Component die de koppeling realiseert met de landelijke TMV voor het terugmelden op de BRP. ApplicationComponent
Tekeningenbeheercomponent Component voor het registreren en archiveren van technische tekeningen (2D en 3D) Toelichting: ApplicationComponent
Telecommunicatiecomponent Component voor het beheer van telecommunicatie-infrastructuur. ApplicationComponent
Terugmeldingen-registratiecomponent Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan.

Toelichting:

De component ondersteunt medewerkers om, bij twijfel aan de juistheid van gegevens afkomstig uit een basis- of kernregistratie, een terugmelding te doen voor de betreffende bronhouder.
ApplicationComponent
Thesaurus component Component voor die een verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties. ApplicationComponent
Tijd- en meetreekscomponent Component voor het registreren, valideren en delen van tijd- en meetreeksgegevens (kwantiteit en kwaliteit) Toelichting: ApplicationComponent
Tijdregistratiecomponent Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project.

Toelichting:

De component biedt medewerkers de mogelijkheid om vast te leggen hoeveel tijd zij hebben gewerkt. Bijv. aan een bepaald type werkzaamheden of proejct. Doel kan zijn om overzicht en inzicht te krijgen in uitgevoerde werkzaamheden of om aan de hand van geregistreerde gegevens kosten door te belasten.
ApplicationComponent
Toepasbareregelscomponent Component voor het opstellen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels. ApplicationComponent
VOA-component Component voor het ophalen en versturen van persoonsgerelateerde berichten van/naar de BRP MailBoxServer. ApplicationComponent
Vastgoed- en grondzakenregistratiecomponent Component voor het beheren en exploiteren van vastgoed en grondeigendommen van het waterschap. ApplicationComponent
Veiligheidsmanagementcomponent Component voor het in beeld brengen van potenti?le veiligheidsrisicos ten aanzien van personen. Toelichting: ApplicationComponent
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Component voor het ondersteunen van vergunningverlening, toezicht en handhaving

Toelichting:

Bijv. het registeren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt.
ApplicationComponent
Verkeer- en vervoerinformatiecomponent Component voor het inzichtelijk maken van en sturen op verkeer- en vervoerstromen. ApplicationComponent
Verkeersregelinstallatiecomponent Component voor het beheren van verschillende soorten verkeersregelinstallaties (bijv. stoplichten) ApplicationComponent
Verkiezingencomponent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij lokale verkiezingen. ApplicationComponent
Verzamelcomponent ApplicationComponent
Voorraadbeheercomponent Component voor het beheren van voorraden.

Toelichting:

Bijv. voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag.
ApplicationComponent
WIBON-component ApplicationComponent
Wachtwoordbeheercomponent Component voor het beheer van wachtwoorden. ApplicationComponent
Water- en bodembeheercomponent Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). Toelichting: ApplicationComponent
Waterbodem- en bodembeheercomponent Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). ApplicationComponent
Waterkeringbeheersysteem component Component waarmee het beheer en de toetsing van waterkeringen wordt ondersteund. ApplicationComponent
Watersysteembeheersysteem component Component specifiek ontwikkeld voor watersysteembeheer. ApplicationComponent
Webcastingcomponent Component waarmee uitzendingen live via internet worden uitgezonden. ApplicationComponent
Webcontentpublicatie- en beheercomponent Component voor het publiceren van informatie op de website en het integreren van gespecialiseerde systemen.

Toelichting:

De component biedt burgers en bedrijven de mogelijkheid om gepubliceerde informatie te raadplegen en om digitaal diensten af te nemen. Het component biedt functionaliteit voor het voor bereiden en publiceren van content (ook wel CMS genoemd) en biedt eveneens mogelijkheden om functionaliteit die wordt geboden door gespecialiseerde systemen (bijv. een eFormuliersysteem) te integreren binnen de website zodat burgers en bedrijven hiervan zo eenvoudig mogelijk gebruik kunnen maken. De hier bedoelde gespecialiseerde systemen worden hier beschouwd als onderdelen van het website-systeem.
ApplicationComponent
Wegenbeheercomponent Component waarmee wegen, fietspaden, bermen en bermbegroeiing worden onderhouden en beheerd, gericht op veiligheid en ontsluiting. ApplicationComponent
Werkplekbeheercomponent Component voor het inrichten, het op afstand beheren en monitoren van werkplekken ApplicationComponent
Zaakbeheercomponent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. ApplicationComponent
Zaakregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens.

Toelichting:

De component ondersteunt het opslaan en het naar andere applicaties ontsluiten van gegevens over alle gemeentelijke zaken, van elk type. Opslag vindt plaats conform het RGBZ waarin objecten, gegevens daarvan en onderlinge relaties zijn beschreven. Het bevat echter niet alle gegevens uit het RGBZ: documenten worden opgeslagen in het documentenregistratiecomponent, medewerkergegevens in de medewerkerregistratiecomponent, etc.
ApplicationComponent
Zaaktypecataloguscomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens.

Toelichting:

De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. Deze gegevens kunnen door applicaties worden gebruikt om voor zaken van een bepaald type de juiste gegevens(statussen, resultaattypen, documenttypen,..) te bepalen. Applicaties die gebruik maken van deze zaaktypegegevens zijn bijvoorbeeld een zaakafhandelcomponent, een vergunningcomponent of een subsidiecomponent. Opslag van zaaktypegegevens vindt bij voorkeur plaats conform het informatiemodel ZTC. De verzameling opgeslagen zaaktypegegevens wordt ook aangeduid met de term "zaaktypecatalogus".
ApplicationComponent
Zoekmachinecomponent Component voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria.

Toelichting:

De componet kan bijv. gebruikt worden om op een gemeentelijke website bezoekers de gelegenheid te geven om via zoekcriteria te zoeken naar bepaalde content.
ApplicationComponent
e-Depotvoorziening De e-DepotvoorzieningDe e-Depotvoorziening wordt gebruikt voor de opslag van alle informatieobjecten, zowel met als zonder archiefstatus. De e-Depotvoorziening bevat naast de archieffunctionaliteit tevens de functionaliteit voor het het documentbeheer. wordt gebruikt voor de opslag van alle informatieobjecten, zowel met als zonder archiefstatus. De e-DepotvoorzieningDe e-Depotvoorziening wordt gebruikt voor de opslag van alle informatieobjecten, zowel met als zonder archiefstatus. De e-Depotvoorziening bevat naast de archieffunctionaliteit tevens de functionaliteit voor het het documentbeheer. bevat naast de archieffunctionaliteit tevens de functionaliteit voor het het documentbeheer. ApplicationComponent
ApplicationComponent Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. Toelichting: De component ondersteunt het beheren van informatieobjecten tijdens de gehele levenscyclus vanaf het eerste ontstaan tot en met definitieve verwijdering via onder andere identificeren, classificeren, archiveren, bewaren en soms vernietigen daarvan. Doelstelling is ondermeer om conform de wettelijke kaders de rechten en plichten van gemeente, burgers en bedrijven te beschrijven. Naast de term "informatieobject" wordt soms ook de term "record" gebruikt. De opslag en ontsluiting van informatieobjecten vindt plaats via de gedeelde functie "Opslaan en ontsluiten informatieobjecten". (ApplicationComponent) Archiefbeheercomponent Component voor het ondersteunen van het digitale authenticatie proces. (ApplicationComponent) Authenticatie component Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek. (ApplicationComponent) Archiefportaalcomponent Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefregistratiecomponent Component voor het ontwikkelen en bewaken van architectuur, processen, werkinstructies, e.d.. (ApplicationComponent) Architectuurcomponent Component ter ondersteuning van het Assetmanagement. Het beheer van de fysieke levenscyclus van fysieke assets. (ApplicationComponent) Assetmanagementcomponent Component voor het ondersteunen van dienstverlening aan de balie van een waterschap. (ApplicationComponent) Baliecomponent Component voor het maken van bestekken voor nieuwbouw en onderhoud van assets. (ApplicationComponent) Bestekkencomponent Component voor het vastleggen, implementeren en beheren van informatiebeveiligings- en privacymaatregelen. (ApplicationComponent) Beveiliging- en privacycomponent ApplicationComponent B2B Gateway component Een systeem dat het proces rondom het indienen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar- en beroepcomponent ApplicationComponent Business Proces Management (BPM) component Systeem voor ondersteuning van processen rond crisispreventie- en beheersing. (ApplicationComponent) Calamiteitenzorgcomponent Een systeem dat contracten met klanten en leveranciers beheert. (ApplicationComponent) Contractbeheercomponent Component voor het laden, controleren en transformeren van data (in veel gevallen naar een centraal datawarehouse), inclusief mogelijkheden voor handmatige invoer. (ApplicationComponent) Data-laad-en-transformatiecomponent (ETL) Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan en te combineren voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data-warehousecomponent Component waarmee aangesloten wordt op de landelijke bouwsteen Digikoppeling. (ApplicationComponent) Digikoppeling adapter component Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten. (ApplicationComponent) Digitaal ontwerpencomponent (CAD) ApplicationComponent Digitale-handtekeningcomponent Component voor het tonen en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeheercomponent Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcreatiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiecomponent Systeem voor ondersteuning van het publiceren, ontwerpen, bouwen en beheren van e-formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en-beheercomponent Component voor het orkestreren en transformeren van binnenkomende informatie naar de juiste betekenis voor de ontvanger (Middleware). (ApplicationComponent) Elektronische ServiceBus (ESB) component Component voor centrale registratie en ontsluiting van een grote verzameling gestructureerde en ongestructureerde data (data lake) binnen een organisatie. (ApplicationComponent) Enterprise Data Hub (EDH) component Ondersteuning facilitaire zaken, ook wel Facilitair managementinformatiesysteem (MIS), of Executive Information System (EIS) genoemd. (ApplicationComponent) Facilitair reserveer- en uitleencomponent Systeem voor financi?el management, administratie en budgetbeheersing. (ApplicationComponent) Financieel component ApplicationComponent Fotogrammetrisch component Component om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige installaties, centraal aan te sturen (reguleren), te bedienen en te laten samenwerken (communiceren). (ApplicationComponent) Gebouwinstallatiecomponent Component waarmee data gestructureerd wordt verzameld en ontsloten. (ApplicationComponent) Gegevensportaalcomponent ApplicationComponent Gegevensbeschrijvingscomponent ApplicationComponent Gegevensdistributiecomponent ApplicationComponent Gegevensmagazijncomponent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek Zaakafhandelcomponent Component om (ruimtelijke) gegevens/informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie, op te slaan, te beheren, te bewerken, te analyseren en/of te presenteren. (ApplicationComponent) Geo-gegevens beheercomponent (GIS) Systeem voor het registreren van eigendommen van het waterschap en registratie van de gebruikers van die eigendommen. (ApplicationComponent) Grondzakenregistratiecomponent Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken. Toelichting: De component zorgt dat ingediende meldingen van gebruikers gestructureerd worden vastgelegd en efficiënt (bijv. conform ITIL) kunnen worden afgehandeld. Meldingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op facilitaire of IT-gerelateerde zaken. Bij voorkeur hebben gebruikers via een netwerkverbinding toegang tot het systeem om te kunnen zien wat de status van een ingediende melding is en om eventueel hierop te reageren. Helpdeskcomponent is met name bedoeld voor ondersteuning van interne medewerkers. (ApplicationComponent) Helpdeskcomponent De centrale opslagplaats voor het administreren van de identiteiten en rechten van gebruikers van IT- en informatiesystemen. (ApplicationComponent) Identiteit- en autorisatieregistratie-component Een systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt. (ApplicationComponent) Inkoopcomponent Systeem voor het realiseren en beheren van de interne website (website alleen te gebruiken door personeel van de gemeente). (ApplicationComponent) Intranetcomponent De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over IT-gerelateerde gegevens en ondersteunt de IT-beheerorganisatie bij het beheren van de betreffende componenten. Conform de ITIL-terminologie worden componenten vaak aangeduid als "configuratie items" en wordt de verzameling opgeslagen gegevens benoemd als "Configuration Management DataBase" (ApplicationComponent) IT-objectencomponent Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, email en agenda. (ApplicationComponent) Kantoorautomatiseringcomponent Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennisbeheercomponent Component voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten van het waterschap (ApplicationComponent) Ketenpartner-portaalcomponent Generiek inzetbaar systeem voor vastlegging van klachten van burgers, bedrijven en instellingen die via een kanaal bij de gemeente binnenkomen. (ApplicationComponent) Klachten- en meldingencomponent ApplicationComponent WIBON-component Component waarmee gestructureerde data worden gepubliceerd op het internet, zodanig dat de data met elkaar verbonden kunnen worden. (ApplicationComponent) Linked Data component Component voor het centraal vastleggen en analyseren van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met (vertrouwelijke) gegevens. (ApplicationComponent) Loggingcomponent Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages. Toelichting: De component gebruikt diverse soorten bedrijfsgegevens om te komen tot analyses en rapportages die voor het management bruikbare sturingsinformatie oplevert. Gegevens kunnen afkomstig zijn uit een datawarehouse-component waarin historische en actuele bedrijfsgegevens zijn opgeslagen of direct uit bedrijfssystemen. Het component wordt vaak aangeduid met de Engelse term: Business Intelligence system (BI-system) (ApplicationComponent) Managementinformatiecomponent Component voor de opslag en ontsluiting van de gegevens van voor de gemeente werkzame personen. (ApplicationComponent) Medewerker-registratiecomponent Component voor het monitoren van sociale media, websites en nieuwsgroepen, het maken van analyses en rapportages, en bepaalde berichten. (ApplicationComponent) Mediamonitor- en webcarecomponent Component voor het routeren en transformeren van berichten (middleware). (ApplicationComponent) Message Queueing (MQ) Component Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationComponent) Meldingen incidenten en calamiteitencomponent Website die toegang biedt tot gepersonaliseerde digitale dienstverlening van het waterschap (ApplicationComponent) MijnWaterschap component ApplicationComponent Mobiele inspectie component Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid) Toelichting: Bijvoorbeeld voor het met tablets controleren van vergunningen. (ApplicationComponent) Mobiele toezicht en handhaving component Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouteringcomponent Component waarmee open data van een waterschap gestructureerd beschikbaar worden gesteld aan geïnteresseerde afnemers. (ApplicationComponent) Open Data Portaal component Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de afnemersvoorkeuren. (ApplicationComponent) Open Informatie Portaal component Systeem voor ondersteuning van aanmaken en afdrukken van documenten. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent Ondersteuning HR processen (ook wel: personeelsinformatiesysteem). (ApplicationComponent) Personeelsinformatiecomponent Component om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationComponent) Planning en control component Component waarmee processen geautomatiseerd worden uitgevoerd, bestuurd en gemonitored. (ApplicationComponent) Procesautomatiseringcomponent Systeem voor ondersteuning van het beheer van de gemeentelijke producten- en dienstencatalogus. (ApplicationComponent) Producten-en-dienstencataloguscomponent ApplicationComponent Projectmanagementcomponent Systeem voor beheer van contacten en relaties met klanten (burgers en bedrijven). Systeem voor administratie van contacten, die burgers, bedrijven en instellingen met de gemeente onderhouden, vaak als onderdeel van CRM. (ApplicationComponent) Relatiebeheercomponent (CRM) Component ter ondersteuning van het Planvormingsproces (ApplicationComponent) Ruimtelijke planvorming component Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving. (ApplicationComponent) Salarisadministratie en -verwerkingcomponent Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel. (ApplicationComponent) Samenwerkingscomponent Component die het mogelijk maakt om analoge gegevens om te zetten in digitale gegevens die eenvoudig toegankelijk zijn binnen bedrijfsprocessen. Wanneer het omzetten plaatsvindt op een geprotocolleerde en goedgekeurde manier kunnen ontstane digitale gegevens als voldoende authentiek worden beschouwd en kunnen de oorspronkelijke analoge gegevens desgewenst worden vernietigd. (ApplicationComponent) Scanning-en-imagingcomponent Component voor het inspecteren (schouwen) van de obecten uit het watersysteem - en -kering (ApplicationComponent) Schouwcomponent Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden. Toelichting: De component ondersteunt gebruikers of organisaties bij het naar eigen voorkeur deelnemen aan de berichtenuitwisseling binnen sociale media. Een component kan bestaan in de vorm van een applicatie, app of via het internet toegankelijke portaal-applicatie (bijv. Twitter). Bekende voorbeelden van social media systemen die geschikt zijn voor deelname aan verschillende social media zijn Hootsuite en Tweetdeck. (ApplicationComponent) Sociale mediacomponent Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen) Toelichting: (ApplicationComponent) Sonderingen- en boringregistercomponent Component voor het registreren en archiveren van technische tekeningen (2D en 3D) Toelichting: (ApplicationComponent) Tekeningenbeheercomponent Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. Toelichting: De component ondersteunt medewerkers om, bij twijfel aan de juistheid van gegevens afkomstig uit een basis- of kernregistratie, een terugmelding te doen voor de betreffende bronhouder. (ApplicationComponent) Terugmeldingen-registratiecomponent Component voor het registreren, valideren en delen van tijd- en meetreeksgegevens (kwantiteit en kwaliteit) Toelichting: (ApplicationComponent) Tijd- en meetreekscomponent Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project. Toelichting: De component biedt medewerkers de mogelijkheid om vast te leggen hoeveel tijd zij hebben gewerkt. Bijv. aan een bepaald type werkzaamheden of proejct. Doel kan zijn om overzicht en inzicht te krijgen in uitgevoerde werkzaamheden of om aan de hand van geregistreerde gegevens kosten door te belasten. (ApplicationComponent) Tijdregistratiecomponent Component voor het opstellen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels. (ApplicationComponent) Toepasbareregelscomponent Component voor het in beeld brengen van potenti?le veiligheidsrisico''s ten aanzien van personen. Toelichting: (ApplicationComponent) Veiligheidsmanagementcomponent Component voor het ondersteunen van vergunningverlening, toezicht en handhaving Toelichting: Bijv. het registeren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij lokale verkiezingen. (ApplicationComponent) Verkiezingencomponent Component voor het beheren van voorraden. Toelichting: Bijv. voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag. (ApplicationComponent) Voorraadbeheercomponent Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). Toelichting: (ApplicationComponent) Water- en bodembeheercomponent Component voor het publiceren van informatie op de website en het integreren van gespecialiseerde systemen. Toelichting: De component biedt burgers en bedrijven de mogelijkheid om gepubliceerde informatie te raadplegen en om digitaal diensten af te nemen. Het component biedt functionaliteit voor het voor bereiden en publiceren van content (ook wel CMS genoemd) en biedt eveneens mogelijkheden om functionaliteit die wordt geboden door gespecialiseerde systemen (bijv. een eFormuliersysteem) te integreren binnen de website zodat burgers en bedrijven hiervan zo eenvoudig mogelijk gebruik kunnen maken. De hier bedoelde gespecialiseerde systemen worden hier beschouwd als onderdelen van het website-systeem. (ApplicationComponent) Webcontentpublicatie- en beheercomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. Toelichting: De component ondersteunt het opslaan en het naar andere applicaties ontsluiten van gegevens over alle gemeentelijke zaken, van elk type. Opslag vindt plaats conform het RGBZ waarin objecten, gegevens daarvan en onderlinge relaties zijn beschreven. Het bevat echter niet alle gegevens uit het RGBZ: documenten worden opgeslagen in het documentenregistratiecomponent, medewerkergegevens in de medewerkerregistratiecomponent, etc. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. Toelichting: De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. Deze gegevens kunnen door applicaties worden gebruikt om voor zaken van een bepaald type de juiste gegevens(statussen, resultaattypen, documenttypen,..) te bepalen. Applicaties die gebruik maken van deze zaaktypegegevens zijn bijvoorbeeld een zaakafhandelcomponent, een vergunningcomponent of een subsidiecomponent. Opslag van zaaktypegegevens vindt bij voorkeur plaats conform het informatiemodel ZTC. De verzameling opgeslagen zaaktypegegevens wordt ook aangeduid met de term "zaaktypecatalogus". (ApplicationComponent) Zaaktypecataloguscomponent Component voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria. Toelichting: De componet kan bijv. gebruikt worden om op een gemeentelijke website bezoekers de gelegenheid te geven om via zoekcriteria te zoeken naar bepaalde content. (ApplicationComponent) Zoekmachinecomponent Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. Toelichting: Afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verlenen van diensten op een bepaald tijdstip. Burgers en bedrijven kunnen via voorzieningen binnen de website zelf afspraken maken. (ApplicationComponent) Afsprakenbeheercomponent ApplicationComponent Verzamelcomponent Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) Basisregistratie Grootschalige Topografie beheercomponent Systeem voor ondersteuning van het politieke proces binnen een gemeente. Hiermee worden raads- en commissieagenda''s, verslagen en overige raadsdocumenten bijgehouden, geordend, op het internet gepubliceerd en doorzoekbaar gemaakt met zoektechnologie en notificatiediensten, en discussiefora ondersteund. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatiecomponent Component ter ondersteuning van beleid, incidenten en maatregelen op het terrein van gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers (en externen, voor zover dit de verantwoordelijkheid is van het waterschap) (ApplicationComponent) Arbocomponent Component waarmee backups van informatiesystemen worden aangemaakt en zo nodig ingezet voor het herstellen van de data na het optreden van een foutsituatie. (ApplicationComponent) Backup- en restorecomponent Component voor het (beheren en) ontsluiten van gegevens ontleend aan de basisregistraties. (ApplicationComponent) Basisregistratiecomponent Component voor het┬ázeker stellen┬ávan bedrijfscontinuiteit. (ApplicationComponent) Bedrijfscontinuiteitsbeheercomponent Component voor het beheren van bedrijfsmiddelen en configuraties. Toelichting: het betreft alleen facilitaire bedrijfsmiddelen. (ApplicationComponent) Bedrijfsmiddelenbeheer- en -configuratiecomponent Component voor het defini├½ren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. (ApplicationComponent) Bedrijfsproces beheercomponent (BPM) Component voor het heffen en innen van waterschapsbelastingen en het invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Belastingencomponent Component┬ávoor ondersteuning van het politieke proces binnen een waterschap. Hiermee worden bestuurs- en commissieagenda's, verslagen en overige bestuursdocumenten bijgehouden, geordend, op het internet gepubliceerd en doorzoekbaar gemaakt met zoektechnologie en notificatiediensten, en discussiefora ondersteund. (ApplicationComponent) Bestuursinformatiecomponent Component voor het beheren, analyseren en presenteren van boringen- en sonderingeninformatie (ApplicationComponent) Boringen- en sonderingeninformatiecomponent Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen. Toelichting: De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over de wijze waarop bedrijfs- of werkprocessen moeten worden uitgevoerd (procesdefinities) en het daadwerkelijk uitvoeren daarvan. De BPM enginecomponent kan hiertoe andere applicaties, of actoren via de Bedrijfsproces beheercomponent (BPM) aansturen. (ApplicationComponent) BPM-engine-component Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Business intelligencecomponent (BI) Component voor met name het efficiënt registreren en (indien relevant) verdelenvan inkomende telefonische calls. (ApplicationComponent) Callcentercomponent Component die de mogelijkheid biedt om bestanden 'in the cloud' op te slaan. (ApplicationComponent) Cloud bestandsopslagcomponent Platform as a Service waarop gewenste standaard softwaretoepassingen beschikbaar zijn. (ApplicationComponent) Cloud computingcomponent Component voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning. (ApplicationComponent) Data-analyse- en datasciencecomponent Component voor het beheer en onderhoud van databases (ApplicationComponent) Databasebeheercomponent Component ter ondersteuning van digitaal opgeslagen gegevensverzamelingen, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik van de database. (ApplicationComponent) Databasecomponent Component voor het laden, controleren en transformeren van data (in veel gevallen naar een centraal datawarehouse), inclusief mogelijkheden voor handmatige invoer. (ApplicationComponent) Dataextractie-, transformatie- en -laadcomponent (ETL) Component om de de authenticiteit te borgen van geavanceerde- en gekwalificeerde digitale handtekeningen. (ApplicationComponent) Digitale handtekeningcomponent De e-Depotvoorziening wordt gebruikt voor de opslag van alle informatieobjecten, zowel met als zonder archiefstatus. De e-Depotvoorziening bevat naast de archieffunctionaliteit tevens de functionaliteit voor het het documentbeheer. (ApplicationComponent) e-Depotvoorziening Component die wordt gebruikt ter ondersteuning van een organisatie in de volle breedte, dus zowel de administratieve, financi├½le, commerci├½le en logistieke bedrijfprocessen. (ApplicationComponent) Enterprise resource planningcomponent (ERP) Component voor het grafisch creëren en bewerken van beeldmateriaal (ApplicationComponent) Grafische creatie- en bewerkingscomponent Component voor het administreren en managen van medewerkers. Toelichting: Bijv. via het ondersteuning diverse HR-processen zoals werving en aanstelling, beoordelen en belonen, bijhouden van verzuim en verlof en overzichten met managementinformatie. Ook kunnen personeelsleden steeds vaker online inzicht krijgen in persoonsgebonden gegevens. (ApplicationComponent) HRM-component Component voor het registreren van de identiteit en rechten van gebruikers voor gebruik van informatiesystemen. (ApplicationComponent) Identiteit- en authenticatiecomponent Component voor het inspecteren van de assets van het waterschap. (ApplicationComponent) Inspectiecomponent Component waarmee financi├½le transacties aan de balie kunnen worden afgehandeld. (ApplicationComponent) Kascomponent Component voor het ondersteunen van klanten bij het vinden van de gewenste dienstverlening. (ApplicationComponent) Klantgeleidingcomponent Component waarmee tevredenheid van klanten over dienstverlening van het waterschap kan worden gemeten en vastgelegd. (ApplicationComponent) Klanttevredenheidcomponent Component voor informatieuitwisseling met de Kadasterdienst KLIC in het kader van de Wet informatie-uitwisseling boven en ondergrondse netten en netwerken (ApplicationComponent) KLIC-component Component die de laboratoriumactiviteiten ondersteunt met betrekking tot de administratieve en co├Ârdinerende taken van de monsterverwerking en de verzameling en evaluatie van analysegegevens (ApplicationComponent) Laboratorium Informatie Management component Component op internet die landelijk beschikbaar is en data ontvangt en ontsluit van overheden en data levert aan overheden. (ApplicationComponent) Landelijke voorziening portaalcomponent Component voor landmeetkundige toepassingen┬áen verwerking van landmeetkundige gegevens. (ApplicationComponent) Landmeetkundecomponent Component voor het afspelen van diverse streaming media, zoals films en geluidsopnames (ApplicationComponent) Media afspeelcomponent Component waarmee metingen en data over de aansturing en werking van installaties worden samengebracht, geanalyseerd en visueel gemonitored. (ApplicationComponent) Meet- en regelsignalen verzamel-, verwerk- envisualisatiecomponent (SCADA) Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationComponent) Meldingen- en incidentencomponent Component die voor diverse doeleinden gebruikt wordt vanaf een mobiel device, zoals een smartphone. (ApplicationComponent) Mobiele appcomponent Component om de fysieke werkelijkheid (van bijvoorbeeld het watersysteem) te modelleren en te simuleren wat de gevolgen zijn van specifieke omstandigheden op de gemodelleerde werkelijkheid. (ApplicationComponent) Modellerings- en simulatiecomponent Component voor het via beeldschermen uitzenden van relevante informatie voor een (externe of interne) doelgroep. (ApplicationComponent) Narrowcasting component Component voor het online kunnen betalen. (ApplicationComponent) Onlinebetalingcomponent Component voor het uitvoeren van ontwerpberekeningen voor electrotechnische-, werktuigbouwkundige- en civieltechnische installaties (ApplicationComponent) Ontwerpberekeningscomponent Component voor het beheren van printers (ApplicationComponent) Printercomponent Component voor het verwerken en analyseren van Remote Sensing data (luchtfoto's en satellietdata). (ApplicationComponent) Remote sensing component Component voor het beheersen van financiele, privacy- en informatiebeveiligings risico's. (ApplicationComponent) Risicobeheersingscomponent De RPA component stelt in staat processen verder te digitaliseren, zonder dat aanpassing van ICT systemen nodig is. De component logt in op systemen, simuleert de keyboard- en muis-input en leest informatie van de schermen. Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt voor eenvoudige repetitieve handelingen. (ApplicationComponent) Robot Process Automatisering component Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel. (ApplicationComponent) Roosterbeheercomponent Component voor het registreren en afhandelen van schade. (ApplicationComponent) Schadeafhandelcomponent Component voor het samenbrengen en ontsluiten van de gegevens binnen/van de waterschapssector. (ApplicationComponent) Sectoraal Gegevens Knooppunt Component Component voor het ontsluiten van beschikbare webservices binnen het waterschap. (ApplicationComponent) Serviceregistercomponent Component voor het beheren van softwarelicenties. (ApplicationComponent) Softwarelicentiebeheercomponent Component voor het ontwikkelen van software. (ApplicationComponent) Softwareontwikkelcomponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescomponent Component waarmee informatiesystemen en netwerken worden beheerd en gemonitored. (ApplicationComponent) Systeem- en netwerkbeheercomponent Component voor het beheer van telecommunicatie-infrastructuur. (ApplicationComponent) Telecommunicatiecomponent Component voor die een verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties. (ApplicationComponent) Thesaurus component Component die de koppeling realiseert met de landelijke TMV voor het terugmelden op de BRP. (ApplicationComponent) TMV - BRP Terugmeldvoorziening Component voor het beheren en exploiteren van vastgoed en grondeigendommen van het waterschap. (ApplicationComponent) Vastgoed- en grondzakenregistratiecomponent Component voor het inzichtelijk maken van en sturen op verkeer- en vervoerstromen. (ApplicationComponent) Verkeer- en vervoerinformatiecomponent Component voor het beheren van verschillende soorten verkeersregelinstallaties (bijv. stoplichten) (ApplicationComponent) Verkeersregelinstallatiecomponent Component voor het ophalen en versturen van persoonsgerelateerde berichten van/naar de BRP MailBoxServer. (ApplicationComponent) VOA-component Component voor het beheer van wachtwoorden. (ApplicationComponent) Wachtwoordbeheercomponent Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationComponent) Waterbodem- en bodembeheercomponent Component waarmee uitzendingen live via internet worden uitgezonden. (ApplicationComponent) Webcastingcomponent Component waarmee wegen, fietspaden, bermen en bermbegroeiing worden onderhouden en beheerd, gericht op veiligheid en ontsluiting. (ApplicationComponent) Wegenbeheercomponent Component voor het inrichten, het op afstand beheren en monitoren van werkplekken (ApplicationComponent) Werkplekbeheercomponent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Zaakbeheercomponent Component voor beheersing van fysieke en omgevingsbeveiliging. (ApplicationComponent) Fysiek-en-omgevingsbeveiligingscomponent Component voor het uitwisselen van gegevensbestanden tussen twee computers of netwerken. (ApplicationComponent) Filetransfercomponent Component specifiek ontwikkeld voor watersysteembeheer. (ApplicationComponent) Watersysteembeheersysteem component ApplicationComponent Afvalwaterzuiveringbeheersysteem component Component waarmee het beheer en de toetsing van waterkeringen wordt ondersteund. (ApplicationComponent) Waterkeringbeheersysteem component Component voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak. (ApplicationComponent) Agressieregistratie-component SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 10-09-2020 15:42:18 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 10-09-2020 15:42:18 CEST