Referentiecomponenten

Hieronder staan de Referentiecomponenten zoals deze door Waterschap Hunze en Aa's zijn geïnventariseerd. Deels door hergebruik van GEMMA, deels door daar waterschapspecifieke componenten daar aan toe te voegen. Opmerkingen graag op het Discussiebord

ApplicationComponent Aanwezigheid- entoegangscontrolecom-ponent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. Toelichting: De component ondersteunt het beheren van informatieobjecten tijdens de gehele levenscyclus vanaf het eerste ontstaan tot en met definitieve verwijdering via onder andere identificeren, classificeren, archiveren, bewaren en soms vernietigen daarvan. Doelstelling is ondermeer om conform de wettelijke kaders de rechten en plichten van gemeente, burgers en bedrijven te beschrijven. Naast de term "informatieobject" wordt soms ook de term "record" gebruikt. De opslag en ontsluiting van informatieobjecten vindt plaats via de gedeelde functie "Opslaan en ontsluiten informatieobjecten". (ApplicationComponent) Archiefbeheercompon-ent ApplicationComponent Authenticatiecomponent ApplicationComponent Archiefportaalcompon-ent ApplicationComponent Archiefregistratiecom-ponent ApplicationComponent Architectuurcompone-nt ApplicationComponent Assetmanagementcomponent ApplicationComponent Afvalwaterzuiveringb-eheersysteemcomponent ApplicationComponent Waterkeringbeheersy-steem component ApplicationComponent Watersysteembeheer-systeem component ApplicationComponent Baliecomponent Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) BasisregistratieGrootschaligeTopografiebeheercomponent ApplicationComponent Bestekkencomponent Systeem voor ondersteuning van het politieke proces binnen een gemeente. Hiermee worden raads- en commissieagenda's, verslagen en overige raadsdocumenten bijgehouden, geordend, op het internet gepubliceerd en doorzoekbaar gemaakt met zoektechnologie en notificatiediensten, en discussiefora ondersteund. (ApplicationComponent) Bestuur- enRaadsinformatiecomp-onent ApplicationComponent Beveiliging- enprivacycomponent ApplicationComponent B2B Gatewaycomponent Een systeem dat het proces rondom het indienen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar- enberoepcomponent ApplicationComponent Business ProcesManagement (BPM)component Systeem voor ondersteuning van processen rond crisispreventie- en beheersing. (ApplicationComponent) Calamiteitenzorgcom-ponent Een systeem dat contracten met klanten en leveranciers beheert. (ApplicationComponent) Contractbeheercompo-nent ApplicationComponent Data-laad-entransformatiecompon-ent (ETL) ApplicationComponent Datawarehousecomponen-t ApplicationComponent Digikoppelingadapter component ApplicationComponent Digitaalontwerpencomponen-t (CAD) ApplicationComponent Digitalehandtekeningcompon-ent ApplicationComponent Documentbeheercom-ponent ApplicationComponent Documentcreatiecom-ponent ApplicationComponent Documentregistratiec-omponent Systeem voor ondersteuning van het publiceren, ontwerpen, bouwen en beheren van e-formulieren. (ApplicationComponent) E-formulierenpublicatie-enbeheercomponent ApplicationComponent ElektronischeServiceBus (ESB)component ApplicationComponent Enterprise Data Hub(EDH) component Ondersteuning facilitaire zaken, ook wel Facilitair managementinformatiesysteem (MIS), of Executive Information System (EIS) genoemd. (ApplicationComponent) Facilitair reserveer-en uitleencomponent Systeem voor financi?el management, administratie en budgetbeheersing. (ApplicationComponent) Financieel component ApplicationComponent Fotogrammetrischcomponent ApplicationComponent Gebouwinstallatieco-mponent ApplicationComponent Gegevensportaalcomponent ApplicationComponent Gegevensbeschrijving-scomponent ApplicationComponent Gegevensdistributiec-omponent ApplicationComponent Gegevensmagazijnco-mponent ApplicationComponent GeneriekZaakafhandelcompon-ent ApplicationComponent Geo-gegevensbeheercomponent(GIS) Systeem voor het registreren van eigendommen van de gemeente en registratie van de gebruikers van die eigendommen. (ApplicationComponent) Grondzakenregistratie-component ApplicationComponent Helpdeskcomponent De centrale opslagplaats voor het administreren van de identiteiten en rechten van gebruikers van IT- en informatiesystemen. (ApplicationComponent) Identiteit- enautorisatieregistratiecomponent Een systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt. (ApplicationComponent) Inkoopcomponent Systeem voor het realiseren en beheren van de interne website (website alleen te gebruiken door personeel van de gemeente). (ApplicationComponent) Intranetcomponent ApplicationComponent ITobjectencomponent ApplicationComponent Kantoorautomatiserin-gcomponent Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennisbeheercompon-ent ApplicationComponent Ketenpartnerportaalcomponent Generiek inzetbaar systeem voor vastlegging van klachten van burgers, bedrijven en instellingen die via een kanaal bij de gemeente binnenkomen. (ApplicationComponent) Klachten- enmeldingencomponent ApplicationComponent KLIC of WIBONcomponent ApplicationComponent Linked Datacomponent ApplicationComponent Loggingcomponent ApplicationComponent Managementinformati-ecomponent ApplicationComponent Medewerkerregistratiecomponent ApplicationComponent Mediamonitor- enwebcarecomponent ApplicationComponent Message Queueing(MQ) Component ApplicationComponent Meldingenincidenten encalamiteitencompone-nt Website die toegang biedt tot gepersonaliseerde digitale dienstverlening van het waterschap (ApplicationComponent) MijnWaterschapcomponent ApplicationComponent Mobiele inspectiecomponent ApplicationComponent Mobiele toezicht enhandhavingcomponent ApplicationComponent Notificatierouteringco-mponent ApplicationComponent Open Data Portaalcomponent ApplicationComponent Open InformatiePortaal component Systeem voor ondersteuning van aanmaken en afdrukken van documenten. (ApplicationComponent) Outputmanagementc-omponent Ondersteuning HR processen (ook wel: personeelsinformatiesysteem). (ApplicationComponent) Personeelsinformatiec-omponent ApplicationComponent Planning en controlcomponent ApplicationComponent Procesautomatisering-component Systeem voor ondersteuning van het beheer van de gemeentelijke producten- en dienstencatalogus. (ApplicationComponent) Producten-endienstencatalogusco-mponent ApplicationComponent Projectmanagementc-omponent Systeem voor beheer van contacten en relaties met klanten (burgers en bedrijven). Systeem voor administratie van contacten, die burgers, bedrijven en instellingen met de gemeente onderhouden, vaak als onderdeel van CRM. (ApplicationComponent) Relatiebeheercompon-ent (CRM) ApplicationComponent Ruimtelijkeplanvormingcomponent ApplicationComponent Salarisadministratieen verwerkingcomponen-t ApplicationComponent Samenwerkingscomp-onent ApplicationComponent Scanning-enimagingcomponent Component voor het inspecteren (schouwen) van de obecten uit het watersysteem - en -kering (ApplicationComponent) MOET NOGSchouwcomponent Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden. Toelichting: De component ondersteunt gebruikers of organisaties bij het naar eigen voorkeur deelnemen aan de berichtenuitwisseling binnen sociale media. Een component kan bestaan in de vorm van een applicatie, app of via het internet toegankelijke portaal-applicatie (bijv. Twitter). Bekende voorbeelden van social media systemen die geschikt zijn voor deelname aan verschillende social media zijn Hootsuite en Tweetdeck. (ApplicationComponent) Socialemediacomponent Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen) Toelichting: (ApplicationComponent) Sonderingenregisterc-omponent Component voor het registreren en archiveren van technische tekeningen (2D en 3D) Toelichting: (ApplicationComponent) Tekeningenbeheerco-mponent Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. Toelichting: De component ondersteunt medewerkers om, bij twijfel aan de juistheid van gegevens afkomstig uit een basis- of kernregistratie, een terugmelding te doen voor de betreffende bronhouder. (ApplicationComponent) Terugmeldingenregistratiecomponent Component voor het registreren, valideren en delen van tijd- en meetreeksgegevens (kwantiteit en kwaliteit) Toelichting: (ApplicationComponent) MOET NOG Tijd- enmeetreekscomponent Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project. Toelichting: De component biedt medewerkers de mogelijkheid om vast te leggen hoeveel tijd zij hebben gewerkt. Bijv. aan een bepaald type werkzaamheden of proejct. Doel kan zijn om overzicht en inzicht te krijgen in uitgevoerde werkzaamheden of om aan de hand van geregistreerde gegevens kosten door te belasten. (ApplicationComponent) Tijdregistratiecompon-ent Component voor het opstellen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels. (ApplicationComponent) MOET NOGToepasbareregelscom-ponent Component voor het in beeld brengen van potenti?le veiligheidsrisico's ten aanzien van personen. Toelichting: (ApplicationComponent) Veiligheidsmanageme-ntcomponent Component voor het ondersteunen van vergunningverlening, toezicht en handhaving Toelichting: Bijv. het registeren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt. (ApplicationComponent) Vergunning-Toezicht-Handhavingcompone-nt Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij lokale verkiezingen. (ApplicationComponent) Verkiezingencompone-nt Component voor het beheren van voorraden. Toelichting: Bijv. voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag. (ApplicationComponent) Voorraadbeheercomp-onent Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). Toelichting: (ApplicationComponent) Water- enbodembeheercompon-ent Component voor het publiceren van informatie op de website en het integreren van gespecialiseerde systemen. Toelichting: De component biedt burgers en bedrijven de mogelijkheid om gepubliceerde informatie te raadplegen en om digitaal diensten af te nemen. Het component biedt functionaliteit voor het voor bereiden en publiceren van content (ook wel CMS genoemd) en biedt eveneens mogelijkheden om functionaliteit die wordt geboden door gespecialiseerde systemen (bijv. een eFormuliersysteem) te integreren binnen de website zodat burgers en bedrijven hiervan zo eenvoudig mogelijk gebruik kunnen maken. De hier bedoelde gespecialiseerde systemen worden hier beschouwd als onderdelen van het website-systeem. (ApplicationComponent) Webcontentpublicatie-- enbeheercomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. Toelichting: De component ondersteunt het opslaan en het naar andere applicaties ontsluiten van gegevens over alle gemeentelijke zaken, van elk type. Opslag vindt plaats conform het RGBZ waarin objecten, gegevens daarvan en onderlinge relaties zijn beschreven. Het bevat echter niet alle gegevens uit het RGBZ: documenten worden opgeslagen in het documentenregistratiecomponent, medewerkergegevens in de medewerkerregistratiecomponent, etc. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecompo-nent Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. Toelichting: De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. Deze gegevens kunnen door applicaties worden gebruikt om voor zaken van een bepaald type de juiste gegevens(statussen, resultaattypen, documenttypen,..) te bepalen. Applicaties die gebruik maken van deze zaaktypegegevens zijn bijvoorbeeld een zaakafhandelcomponent, een vergunningcomponent of een subsidiecomponent. Opslag van zaaktypegegevens vindt bij voorkeur plaats conform het informatiemodel ZTC. De verzameling opgeslagen zaaktypegegevens wordt ook aangeduid met de term "zaaktypecatalogus". (ApplicationComponent) Zaaktypecatalogusco-mponent Component voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria. Toelichting: De componet kan bijv. gebruikt worden om op een gemeentelijke website bezoekers de gelegenheid te geven om via zoekcriteria te zoeken naar bepaalde content. (ApplicationComponent) Zoekmachinecompon-ent Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. Toelichting: Afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verlenen van diensten op een bepaald tijdstip. Burgers en bedrijven kunnen via voorzieningen binnen de website zelf afspraken maken. (ApplicationComponent) Afsprakenbeheercom-ponent Deze svg is op 12-09-2019 17:11:01 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 12-09-2019 17:11:01 CEST


Referentiecomponent
Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent
Afsprakenbeheercomponent
Afvalwaterzuiveringbeheersysteem component
Applicatiecomponent
Archiefbeheercomponent
Archiefportaalcomponent
Archiefregistratiecomponent
Architectuurcomponent
Assetmanagementcomponent
Authenticatie component
B2B Gateway component
BPM-engine-component
Baliecomponent
Basis
Basisregistratie Grootschalige Topografie beheercomponent
Bestekkencomponent
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Beveiliging- en privacycomponent
Bezwaar- en beroepcomponent
Business Proces Management (BPM) component
Calamiteitenzorgcomponent
Contractbeheercomponent
Data-laad-en-transformatiecomponent (ETL)
Data-warehousecomponent
Derived 1
Derived 2
Digikoppeling adapter component
Digitaal ontwerpencomponent (CAD)
Digitale-handtekeningcomponent
Documentbeheercomponent
Documentcreatiecomponent
Documentregistratiecomponent
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Elektronische ServiceBus (ESB) component
Enterprise Data Hub (EDH) component
Facilitair reserveer- en uitleencomponent
Financieel component
Fotogrammetrisch component
Gebouwinstallatiecomponent
Gegevens portaalcomponent
Gegevensbeschrijvingscomponent
Gegevensdistributiecomponent
Gegevensmagazijncomponent
Generiek Zaakafhandelcomponent
Geo-gegevens beheercomponent (GIS)
Grondzakenregistratiecomponent
Helpdeskcomponent
IT-objectencomponent
Identiteit- en autorisatieregistratie-component
Inkoopcomponent
Intermediate
Intranetcomponent
KLIC of WIBON-component
Kantoorautomatiseringcomponent
Kennisbeheercomponent
Ketenpartner-portaalcomponent
Klachten- en meldingencomponent
Klantgeleidingcomponent
Klanttevredenheidcomponent
Landelijk of sectoraal component
Landelijk of sectoraal component (MijnOverheid, )
Linked Data component
Loggingcomponent
MOET NOG Schouwcomponent
MOET NOG Tijd- en meetreekscomponent
MOET NOG Toepasbareregelscomponent
Managementinformatiecomponent
Medewerker-registratiecomponent
Mediamonitor- en webcarecomponent
Meldingen incidenten en calamiteitencomponent
Message Queueing (MQ) Component
MijnWaterschap component
Mobiele inspectie component
Mobiele toezicht en handhaving component
Notificatierouteringcomponent
Open Data Portaal component
Open Informatie Portaal component
Outputmanagementcomponent
Pakket
Pakket (Excel)
Pakketversie
Pakketversie (Excel versie 2017)
Personeelsinformatiecomponent
Planning en control component
Procesautomatiseringcomponent
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Projectmanagementcomponent
Referentiecomponent
Referentiecomponent (Zaakafhandelcomponent)
Relatiebeheercomponent (CRM)
Ruimtelijke planvorming component
Salarisadministratie en -verwerkingcomponent
Samenwerkingscomponent
Scanning-en-imagingcomponent
Sociale mediacomponent
Sonderingenregistercomponent
Tekeningenbeheercomponent
Terugmeldingen-registratiecomponent
Tijdregistratiecomponent
Veiligheidsmanagementcomponent
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Verkiezingencomponent
Voorraadbeheercomponent
Water- en bodembeheercomponent
Waterkeringbeheersysteem component
Watersysteembeheersysteem component
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Zaakregistratiecomponent
Zaaktypecataloguscomponent
Zoekmachinecomponent