watersysteem

ArchiMate-element watersysteem
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-ecf21ef4-2563-41b28-5e93-ea8a103c00c
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : watersysteem
Documentatie  : Samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken.
Bron  : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-156.html
Object ID  : ecf21ef4-2563-41b28-5e93-ea8a103c00c
Object ID_nl  : ecf21ef4-2563-41b28-5e93-ea8a103c00c
Original ID  : id-ecf21ef4256341b285e93ea8a103c00c
Semanticsearch  : watersysteem
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken. (BusinessObject) watersysteem Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna. (BusinessObject) oppervlaktewa- terlichaam Een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen. (BusinessObject) bergingsgebied Kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben. (BusinessObject) waterkering Groepering van bedrijfsobejcten die een geo-referenite hebben. (Grouping) infrastructuur Een civieltechnische constructie voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen, waarvoor andere materialen dan aarde en zand zijn gebruikt. (BusinessObject) kunstwerk AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 26-11-2021 06:07:37 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 26-11-2021 06:07:37 CET