infrastructuur

ArchiMate-modellen > WILMA > Groupings > infrastructuur
ArchiMate-element infrastructuur
Elementtype  : Grouping
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-f8a4619d-1b19-46009-2ff5-0495cf801bb
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : infrastructuur
Documentatie  : Groepering van bedrijfsobejcten die een geo-referenite hebben.
Object ID  : f8a4619d-1b19-46009-2ff5-0495cf801bb
Object ID_nl  : f8a4619d-1b19-46009-2ff5-0495cf801bb
Original ID  : id-f8a4619d1b19460092ff50495cf801bb
Semanticsearch  : infrastructuur
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Groepering van bedrijfsobejcten die een geo-referenite hebben. (Grouping) infrastructuur Een inrichting onder beheer en in eigendom van het waterschap, die noodzakelijk is bij de afvalwaterzuiveringstaak van het schap. Een zuiveringstechnisch werk zuivert afvalwater (RWZI) of is van belang voor het transport van het afvalwater naar de RWZI. (BusinessObject) zuiveringstech- nisch werk Een deel van een waterkering met min of meer gelijke sterkte eigenschappen en belasting. (BusinessObject) dijkvak Kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben. (BusinessObject) waterkering Elk voor het openbaar scheepvaartverkeer openstaand water. (BusinessObject) vaarweg Een samenstel van afvalwatertransportwerken en rioleringselementen, dat tot doel heeft afvalwater te transporteren. (BusinessObject) transportstelsel Een inrichting waar het rioolwater wordt gezuiverd tot effluentkwaliteit dat geloosd mag worden op het oppervlakte water. (BusinessObject) rioolwaterzuiv- eringsinstallati- e (RWZI) Een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen. (BusinessObject) bergingsgebied Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna. (BusinessObject) oppervlaktewa- terlichaam De aanduiding van de plaats waar een meting is verricht of waarvoor een Monitoringprogramma is opgesteld. (BusinessObject) meetlocatie Samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken. (BusinessObject) watersysteem Een gebied dat door een stelsel van waterkeringen beveiligd moet zijn tegen overstroming, in het bijzonder bij hoge stormvloed, bij hoog oppervlaktewater van een van de grote rivieren, bij hoogwater van het IJsselmeer, of bij een combinatie daarvan. (BusinessObject) dijkring Een civieltechnische constructie voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen, waarvoor andere materialen dan aarde en zand zijn gebruikt. (BusinessObject) kunstwerk Een installatie die zorg draagt voor het ontwateren van zuiveringsslib. (BusinessObject) slibverwerking- sinstallatie Een stelsel van samenhangende meetstations, meet- en/of bemonsteringspunten. (BusinessObject) meetnet Een conceptueel, kunstmatig of natuurlijk object dat beheerd wordt door een waterschap om de wettelijke taken te realiseren. (BusinessObject) asset AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 22-11-2021 11:19:51 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 22-11-2021 11:19:51 CET

</noinclude>