Producten en diensten

Introductie[bewerken]

Nederlandse waterschappen leveren verschillende producten en diensten aan burgers en bedrijven.

Omdat elke overheidsorganisatie (zo ook waterschappen) zijn eigen naamgeving gebruikt voor producten en diensten is het lastig om gericht te kunnen verwijzen naar specifieke producten en diensten. Daarom is er de Uniforme Productnamenlijst (UPL).

De Uniforme Productnamenlijst is een lijst met uniforme naamgeving voor de producten en diensten die de Nederlandse overheid biedt aan burgers en bedrijven. De lijst bevat een unieke naam voor elk product. De nadruk daarbij ligt op producten en diensten waarbij er interactie met burgers en bedrijven is, zoals een aanvraag, melding of verplichting. Producten en diensten zoals onderhoud van de groenvoorziening of het wegennet zijn daarom niet in de UPL opgenomen. Zie: https://standaarden.overheid.nl/upl

Hieronder volgt een voorlopig overzicht van producten en diensten die door de waterschappen worden geleverd en die aansluiten op de uniforme productennamenlijst (UPL). Hieraan wordt nog verder gewerkt.


Naam product/dienst Verwijzing SDG-code
aanschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanschrijving
aansprakelijkstelling overheid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aansprStOverh
archief inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/archiefInzage
automatische incasso of machtiging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/automatische_incasso_of_machtiging
bedieningstijden http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedieningstijden
bedrijfsafvalwater en -slibverwerking http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsafvalwater_en_slibverwerking
bedrijfsafvalwaterlozingontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsafvalwaterlozingontheffing
bedrijfsafvalwatermelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsafvalwatermelding
belastingaangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaangifte B4*
belastingaanslag bezwaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaanslag_bezwaar
belastingaanslag kopie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaanslag_kopie
belastingbetaling uitstel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingbetUitst B4*
belastingbetalingsregeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingbetalingsregeling
belastingkwijtschelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingkwijtschelding
belastingteruggave http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingteruggave
beroep http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beroep
bezoekafspraak http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezafspr
bezwaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezwaar
bouwstoffenmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwstoffenmelding
burgerinitiatief http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/burgerinitiatief
calamiteitenbestrijding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/calamiteitenbestrijding
eherkenning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eHerkenning
evenementenvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenvergunning N1*
gemeenschappelijke regelingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeenschappelijke_regelingen
gladheidbestrijding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gladheidbestrijding
handhavingsverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handhavingsverzoek
huishoudelijk afvalwatermelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huishoudelijk_afvalwatermelding
inkoop http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inkoop
keur http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/keur
klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klacht
klacht ombudsman http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klacht_ombudsman
kostentoedeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kostentoedeling
leges http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leges
melding openbare ruimte (algemeen) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/melding_openbare_ruimte_(algemeen)
melding openbare ruimte (straatverlichting) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/melding_openbare_ruimte_(straatverlichting)
meldpunt algemeen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meldpuntAlg
milieuinformatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuinformatie
nadeelcompensatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nadeelcompensatie
objectvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/objectvergunning N1*
omgevingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning D2*
omgevingsvergunning bouw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_bouw N1*
omgevingsvergunning milieu http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_milieu N1*
peilbesluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/peilbesluit
politiekegroeperingsregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/polgrpreg
project waterstaatswerk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/project_waterstaatswerk
register gemeenschappelijke regelingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/register_gemeenschappelijke_regelingen
rioolwaterzuivering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rioolwaterzuivering
routeplichtontheffing vervoer gevaarlijke stoffen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/routeplichtontheffing_vervoer_gevaarlijke_stoffen
schenking http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenking
subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/subsidie
vaarweggebruik http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vaarweggebruik
vacature http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vacature
verkeersbesluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersbesluit
verkeersbesluit milieuzone http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersbesluitMilieuzone C5*
verkeerscirculatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeerscirculatie
verontreinigingsheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verontreinigingsheffing
verstrekking overheidsinformatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verstrekking_overheidsinformatie
verzoek overheidsinformatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzoek_overheidsinformatie
vooroverleg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorovrlg
waterbeheer schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeheer_schadevergoeding
waterbeheerplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeheerplan
waterbeheerprogramma http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeheerprogramma
waterbeschermingszone-ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeschermingszone-ontheffing
waterbodem verontreiniging melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbodem_verontreiniging_melding
watergangonderhoud http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watergangonderhoud
waterlegger http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterlegger
watermelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watermelding
waterschapsbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterschapsbelasting D2*
watersysteemheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watersysteemheffing
watertoets http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watertoets N1*
watervergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning N1*
watervergunning registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning_registratie
watervergunning schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning_schadevergoeding
waterverkeersbesluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterverkeersbesluit
wegenheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wegenheffing
wegenverkeerswetontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wegenverkeerswetontheffing
wet milieubeheermelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wet_milieubeheermelding
zuiveringsheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zuiveringsheffing
zwemwater http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwemwater


SDG-codes:

  • B4 = Werk en pensionering binnen de Unie > Belastingheffing in een andere lidstaat
  • N1 = Diensten > Verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten
  • D2 = Verblijf in een andere lidstaat > Koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf
  • C5 = Voertuigen in de Unie > Nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers

Single Digital Gateway[bewerken]

De Single Digital Gateway (SDG) verordening zorgt ervoor dat burgers en bedrijven in de EU via één centrale toegangspoort (YourEurope) snel en eenvoudig informatie kunnen vinden en zaken als wonen, werken, ondernemen, studeren en reizen kunnen regelen met de overheden van de lidstaten.

Voor meer informatie over SDG verwijzen we naar Digitale overheid/SDG.

Wat betekent dit voor de waterschappen?[bewerken]

Voor de implementatie van de SDG-verordening zal gebruik worden gemaakt van ondersteuning vanuit het programma Digitale Dienstverlening van het Waterschapshuis.