Bedrijfssubfuncties

Hieronder een versie van het bedrijfsfunctiemodelEen bedrijfsfunctiemodel is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodel doorgaans stabiel van aard. waarin ook subfuncties worden onderscheiden:

De primaire bedrijfsfuncties van een waterschap zorgen er voor dat de producten en diensten van de onderneming worden gerealiseerd (Grouping) Primaire bedrijfsfuncties Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensmanagement Het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context (link naar kernregistratie, procesregistrat en basisregistratie), en het beheren van gegevens over gegevens met als doel een juiste context bij de gegevens te delen (zoals eigenaarschap, karaketeristieke, bron, doel etc.). (BusinessFunction) Brondatabeheer Het ervoor zorgdragen dat gegevens duurzaam toegankelijk blijven of conform de juiste bewaartermijn worden verwijderd, zodat het handelen van de organisatie publiek verantwoord kan worden. Dit geldt voor zowel gestructureerde gegevens als ongestructureerde gegevens. Rekening houden met de levenscyclus van gegevens en conform de archiefwet. (BusinessFunction) Archiefbeheer Het nemen van maatregelen die ervoor zorgen dat gegevens voldoen aan de kwaliteitseisen die de organisatie daaraan stelt. (BusinessFunction) Gegevenskwaliteitsmanagement Het innemen, transformeren, verplaatsen, repliceren, transformeren, virtualiseren, leveren en distribueren van gegevens om alle vormen van gegevens- en informatietoepassing mogelijk te maken. (BusinessFunction) Gegevensintegratie en- Distributie Het er voor zorgen dat de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte- en grondwater voldoen aan de gestelde normen. (BusinessFunction) Watersysteembeheer Het bewaken van en rapporteren over de hoeveelheid water en waterkwaliteit en de staat van het watersysteem met daarin opgenomen kunstwerken. (BusinessFunction) Monitoring watersysteem het tijdig uit laten voeren van maatregelen die de kwaliteit van het watersysteem op peil houden of brengen (BusinessFunction) Onderhoud watersysteem Het operationeel in bedrijf houden van de installaties of kunstwerken waarmee het watersysteem wordt geregeld (BusinessFunction) Bediening watersysteem Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen van het watersysteem (BusinessFunction) Bouw en inrichting watersysteem Het in staat houden of brengen van wegen, zodat kan worden voldaan aan de bepalingen ten aanzien van doelmatige ontsluiting en verkeersveiligheid en -regeling. (BusinessFunction) Wegennetbeheer Het tijdig uit laten voeren van maatregelen die kwaliteit en capaciteit van het wegennet op peil houden of brengen. (BusinessFunction) Onderhoud wegennet Het operationeel in bedrijfhouden van verkeersinstallaties. (BusinessFunction) Bediening wegennet Het bewaken van en rapporteren over de staat en capaciteit van het wegennet. (BusinessFunction) Monitoring wegennet Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen in het wegennet. (BusinessFunction) Bouw en inrichting wegennet Het zuiveren van ontvangen water. (BusinessFunction) Waterketenbeheer Het tijdig uit( laten )voeren van vernieuwingen in de waterketen (BusinessFunction) Bouw en inrichting waterketen Het bewaken van en rapporteren over het functioneren van de waterketen. (BusinessFunction) Monitoring waterketen Verantwoordelijk voor het tijdig uit( laten )voeren van maatregelen die de kwaliteit van de waterketen (de technische installaties) in stand houden. (BusinessFunction) Onderhoud waterketen Het bedienen van de technische installaties in de waterketen om te voldoen aan de gestelde eisen. (BusinessFunction) Bediening waterketen De bedrijfsfunctie Relatiebeheer is ervoor verantwoordelijk dat het contact met externe relaties wordt onderhouden en benut. (BusinessFunction) Relatiebeheer Het aangaan van de interactie met de klant (en ketenpartners), het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klantbeheer Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Accountbeheer Vaarwegbeheer is de formele zorg voor het in stand houden van vaarwegen voor de (beroeps)scheepvaart. (BusinessFunction) Vaarwegennetbeheer Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen in het vaarwegennet. (BusinessFunction) Bouw en inrichting vaarwegennet Het tijdig uit laten voeren van maatregelen die kwaliteit en capaciteit van het vaarwegennet op peil houden of brengen. (BusinessFunction) Onderhoud vaarwegennet Het operationeel in bedrijf houden van vaarweginstallaties. (BusinessFunction) Bediening vaarwegennet Het bewaken van en rapporteren over de staat en capaciteit van het vaarwegennet. van het vaarwegennet. (BusinessFunction) Monitoring vaarwegennet De bedrijfsfunctie Regulering is ervoor verantwoordelijk dat er geen ongewenste invloeden van de omgeving zijn op de infrastructuur van de waterschappen. (BusinessFunction) Regulering Het beschikken op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. (BusinessFunction) Vergunningverlening Het toezicht en de toepassing van juridische middelen gericht op het naleven van de keur Waterwet en andere wet- en regelgeving alsmede daaraan gerelateerde overeenkomsten. (BusinessFunction) Handhaving Het opstellen en uitgeven van een waterschapsbesluit in de vorm een waterschapsverordening voor het beheersgebied van het waterschap teneinde waterschapswerken te beschermen tegen ongewenste invloeden uit de omgeving. (BusinessFunction) Uitgifte verordening Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht Het toetsen van, reageren op en beïnvloeden van de beleidvormende en ruimtelijke plannen van derden. (BusinessFunction) Toetsing en advisering Het genereren van de primaire financiële middelen voor het uitvoeren van de taken middels het opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven. (BusinessFunction) Belastingheffing Het vaststellen van de door burgers en bedrijven te betalen belastingsom via de kostentoedelingsverordening (BusinessFunction) Belastingvaststelling Het kenbaar maken van de te betalen belastingsom aan burgers en bedrijven. (BusinessFunction) Oplegging belasting Het innen van de aan burgers en bedrijven opgelegde belastingsom. (BusinessFunction) Invordering belasting Het voorbereiden op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit, dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures of beslissingen te nemen, waarin het vastgestelde beleid niet voorziet. (BusinessFunction) Calamiteitenzorg Het voorbereiden op het optreden van een calamiteit door het opstellen van calamiteitenplannen opleiden van medewerkers etc. en het nemen van maatregelen ter voorkoming van het optreden van calamiteiten. (BusinessFunction) Preparatie calamiteit Het evalueren van een opgetreden calamiteit en het initieuml;ren van maatregelen om voorbereiding en bestrijding te verbeteren. (BusinessFunction) Nazorg calamiteit Het beperken van de gevolgen van een calamiteit en het zo snel mogelijk creeuml;ren van een zekergestelde situatie. (BusinessFunction) Repressie calamiteit Het beschermen van Nederland tegen overstromingen. (BusinessFunction) Waterkeringenbeheer Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen van waterkeringen (BusinessFunction) Bouw en inrichting waterkering Het bewaken van en rapporteren over de staat van de waterkering. (BusinessFunction) Monitoring waterkering het tijdig uit laten voeren van maatregelen die de kwaliteit van de waterkeringen op peil houden of brengen (BusinessFunction) Onderhoud waterkering Het operationeel in bedrijf houden van de waterkering en daarin opgenomen kunstwerken. (BusinessFunction) Bediening waterkering De besturende bedrijfsfuncties zijn ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden. (Grouping) Besturende bedrijfsfuncties Het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke de waterschappen hun doelstellingen willen realiseren. (BusinessFunction) Controle en verantwoording Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen. (BusinessFunction) Interne rapportage Het verzamelen, aggregeren en analyseren van gegevens met betrekking tot de realisatie van de organisatiedoelstellingen en het op basis daarvan opstellen van verantwoordings- en voortgangsrapportages. (BusinessFunction) Monitoring interne plannen en programma's Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen. (BusinessFunction) Externe rapportage Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagement Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin. (BusinessFunction) Portfoliomanagement Het verkennen van en experimenteren met mogelijke vernieuwingen van producten, diensten en processen. (BusinessFunction) Innovatie Het op een doelgerichte wijze sturing geven aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen. (BusinessFunction) Programmasturing Het op gecontroleerde wijze aansturen van projecten. (BusinessFunction) Projectsturing Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie. (BusinessFunction) Verbetermanagement Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsmanagement Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performancemanagement Het ontwikkelen van een visie en het inrichten en bewaken van de organisatie en haar besturing. (BusinessFunction) Strategie en governance Het ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de organisatie. (BusinessFunction) Strategische planning Alle vormen van samenwerking met externe partijen, waaronder ketenpartners en verbonden partijen. (BusinessFunction) Samenwerking derden en verbonden partijen Zorgen dat de structuur en het functioneren van de organisatie aan blijft sluiten bij wat er van de organisatie gevraagd wordt/wat de organisatie moet leveren. Het bepalen van de structuur van de organisatie en de te onderkennen functies, taken en verantwoordelijkheden. (BusinessFunction) Organisatiesturing Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren. (BusinessFunction) Enterprise governance Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen. (BusinessFunction) Beleid en planvorming Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten. (BusinessFunction) Tactische plan- en programmavorming Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen. (BusinessFunction) Beleidsvorming en evaluatie De ondersteunende bedrijfsfuncties zorgen er voor dat de primaire en besturende functies goed kunnen worden uitgevoerd (Grouping) Ondersteunende bedrijfsfuncties Het zorgdragen en beheren van alle financiele stromen en posities. (BusinessFunction) Financiën Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan. (BusinessFunction) Vermogensbeheer Het verzorgen van de financiele verantwoordingsrapportage (BusinessFunction) Financiele verantwoording Beheren en afwikkelen van financiele verplichtingen van een organisatie (BusinessFunction) Verplichtingenbeheer Beheren en afwikkelen van financiele vorderingen van een organisatie (BusinessFunction) Vorderingenbeheer Het opstellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begroting Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie. (BusinessFunction) Activabeheer Het voorbereiden van en uitvoering geven aan de sturing van de organisatie (BusinessFunction) Organisatiemanagement Het zorgdragen voor een toekomstvaste inrichting van de informatievoorziening en het ontwikkelen en uitvoeren van informatiebeleid. (BusinessFunction) Informatiemanagement De inrichting van de informatievoorziening conform het hiervoor opgestelde informatiebeleid. (BusinessFunction) Informatievoorzieningbeheer Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau. (BusinessFunction) Informatiebeveiliging Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening binnen een bepaald proces. (BusinessFunction) Functioneel beheer Het ervoor zorgen dat competente medewerkers beschikbaar zijn, dat contractuele verplichtingen met medewerkers worden nagekomen, dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en het ontwikkelen en uitvoeren van personeelsbeleid. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Het beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie. (BusinessFunction) Medewerkerbeoordeling Het administreren van alle gegevens van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkeradministratie Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt. (BusinessFunction) Tijdregistratie Het expliciet ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers, inclusief de daarbij behorende begeleiding. (BusinessFunction) Medewerkerontwikkeling Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte en verlofadministratie Het zorgdragen voor competente medewerkers voor nu en in de toekomst, inclusief de bijbehorende formatie. (BusinessFunction) Formatieplanning Het berekenen en uitkeren van het salaris (incl toeslagen) en declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverwerking Alle activeiten rondom het vitaal krijgen en houden medewerkers. (BusinessFunction) Maatwerk vitaliteitsmanagement Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. (BusinessFunction) Werving en selectie Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe relaties en het uitvoeren van het communicatiebeleid. (BusinessFunction) Communicatie Het verstrekken van informatie naar externe relaties. (BusinessFunction) Externe communicatie Het verstrekken van informatie naar interne relaties. (BusinessFunction) Interne communicatie Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Het ervoor zorgen dat IT-systemen (ICT-infrastructuur en applicaties) beschikbaar komen en optimaal blijven functioneren. (BusinessFunction) IT-management Zorg dragen voor de technische inrichting voor de beveiliging van it-infrastructuur. (BusinessFunction) IT-beveiliging Het ontwikkelen, aanpassen en in stand houden van IT-infrastructuur (netwerk, hardware). (BusinessFunction) IT-infrastructuurontwikkeling en-beheer Het ontwikkelen en/of aanpassen en leveren van applicaties (software). (BusinessFunction) Applicatieontwikkeling en- beheer Het verwerven van middelen (goederen, diensten of werken) en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Het bestellen van middelen bij een leverancier. (BusinessFunction) Bestelling Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers. (BusinessFunction) Leveranciersbeheer Een formele procedure voor het verwerven van middelen waarbij leveranciers om offertes worden gevraagd. (BusinessFunction) Aanbesteding Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers. (BusinessFunction) Contractbeheer Administratieve en planmatige ondersteuning van het besluitvormingsproces van bestuur en hoger management. (BusinessFunction) Bestuursondersteuning Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het afhandelen van klachten van personen over het functioneren van de instelling of haar medewerkers. (BusinessFunction) Klachtenafhandeling Het geven van juridisch advies. (BusinessFunction) Juridische advisering Het afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling of een informatieverzoek heeft. (BusinessFunction) Afhandeling bezwaren, beroepen en verzoeken Het verlenen van vastgoed gerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting en facilitaire beheer Verzorging en levering van voedsel en drank. (BusinessFunction) Catering Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen. (BusinessFunction) Gebouwbeheer Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin. bron: HORA (BusinessFunction) Schoonmaak Het realiseren, verwerven, slopen en renoveren van vastgoed en strategische grondverwerving. (BusinessFunction) Vastgoedbeheer Het aannemen en routeren en verzenden van inkomende en uitgaande goederenstromen. bron: HORA (BusinessFunction) Goederenafhandeling Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimten. (BusinessFunction) Toegangsbeveiliging Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving. (BusinessFunction) Afvalbeheer Het zorgen voor een veiligheidsnet bij incidenten. (BusinessFunction) Bedrijfshulpverlening Deze svg is op 23-04-2022 17:20:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 23-04-2022 17:20:35 CEST
Element Beschrijving Elementtype
Aanbesteding Een formele procedure voor het verwerven van middelen waarbij leveranciers om offertes worden gevraagd.BusinessFunction
Accountbeheer Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners.BusinessFunction
Activabeheer Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie.BusinessFunction
Administratieve ondersteuning Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken.BusinessFunction
Afhandeling bezwaren, beroepen en verzoeken Het afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling of een informatieverzoek heeft.BusinessFunction
Afvalbeheer Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving.BusinessFunction
Applicatieontwikkeling en -beheer Het ontwikkelen en/of aanpassen en leveren van applicaties (software).BusinessFunction
Archiefbeheer Het ervoor zorgdragen dat gegevens duurzaam toegankelijk blijven of conform de juiste bewaartermijn worden verwijderd, zodat het handelen van de organisatie publiek verantwoord kan worden. Dit geldt voor zowel gestructureerde gegevens als ongestructureerde gegevens. Rekening houden met de levenscyclus van gegevens en conform de archiefwet.BusinessFunction
Bediening vaarwegennet Het operationeel in bedrijf houden van vaarweginstallaties.BusinessFunction
Bediening waterkering Het operationeel in bedrijf houden van de waterkering en daarin opgenomen kunstwerken.BusinessFunction
Bediening waterketen Het bedienen van de technische installaties in de waterketen om te voldoen aan de gestelde eisen.BusinessFunction
Bediening watersysteem Het operationeel in bedrijf houden van de installaties of kunstwerken waarmee het watersysteem wordt geregeldBusinessFunction
Bediening wegennet Het operationeel in bedrijfhouden van verkeersinstallaties.BusinessFunction
Bedrijfshulpverlening Het zorgen voor een veiligheidsnet bij incidenten.BusinessFunction
Begroting Het opstellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten.BusinessFunction
Belastingheffing Het genereren van de primaire financiële middelen voor het uitvoeren van de taken middels het opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven.BusinessFunction
Belastingvaststelling Het vaststellen van de door burgers en bedrijven te betalen belastingsom via de kostentoedelingsverordeningBusinessFunction
Beleid en planvorming Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen.BusinessFunction
Beleidsvorming en evaluatie Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen.BusinessFunction
Bestelling Het bestellen van middelen bij een leverancier.BusinessFunction
Besturende bedrijfsfuncties De besturende bedrijfsfuncties zijn ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden.Grouping
Bestuursondersteuning Administratieve en planmatige ondersteuning van het besluitvormingsproces van bestuur en hoger management.BusinessFunction
Bouw en inrichting vaarwegennet Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen in het vaarwegennet.BusinessFunction
Bouw en inrichting waterkering Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen van waterkeringenBusinessFunction
Bouw en inrichting waterketen Het tijdig uit( laten )voeren van vernieuwingen in de waterketenBusinessFunction
Bouw en inrichting watersysteem Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen van het watersysteemBusinessFunction
Bouw en inrichting wegennet Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen in het wegennet.BusinessFunction
Brondatabeheer Het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context (link naar kernregistratie, procesregistrat en basisregistratie), en het beheren van gegevens over gegevens met als doel een juiste context bij de gegevens te delen (zoals eigenaarschap, karaketeristieke, bron, doel etc.).BusinessFunction
Calamiteitenzorg Het voorbereiden op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit, dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures of beslissingen te nemen, waarin het vastgestelde beleid niet voorziet.BusinessFunction
Catering Verzorging en levering van voedsel en drank.BusinessFunction
Communicatie Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe relaties en het uitvoeren van het communicatiebeleid.BusinessFunction
Contractbeheer Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers.BusinessFunction
Controle en verantwoording Het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke de waterschappen hun doelstellingen willen realiseren.BusinessFunction
Enterprise architectuur Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen.BusinessFunction
Enterprise governance Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren.BusinessFunction
Externe communicatie Het verstrekken van informatie naar externe relaties.BusinessFunction
Externe rapportage Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen.BusinessFunction
Financiele verantwoording Het verzorgen van de financiele verantwoordingsrapportageBusinessFunction
Financiën Het zorgdragen en beheren van alle financiele stromen en posities.BusinessFunction
Formatieplanning Het zorgdragen voor competente medewerkers voor nu en in de toekomst, inclusief de bijbehorende formatie.BusinessFunction
Functioneel beheer Het in stand houden en aansturen van de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. binnen een bepaald proces.BusinessFunction
Gebouwbeheer Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen.BusinessFunction
Gegevensintegratie en -Distributie Het innemen, transformeren, verplaatsen, repliceren, transformeren, virtualiseren, leveren en distribueren van gegevens om alle vormen van gegevens- en informatietoepassing mogelijk te maken.BusinessFunction
Gegevenskwaliteitsmanagement Het nemen van maatregelen die ervoor zorgen dat gegevens voldoen aan de kwaliteitseisen die de organisatie daaraan stelt.BusinessFunction
Gegevensmanagement Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken.BusinessFunction
Goederenafhandeling Het aannemen en routeren en verzenden van inkomende en uitgaande goederenstromen. bron: HORABusinessFunction
Handhaving Het toezicht en de toepassing van juridische middelen gericht op het naleven van de keur Waterwet en andere wet- en regelgeving alsmede daaraan gerelateerde overeenkomsten.BusinessFunction
Huisvesting en facilitaire beheer Het verlenen van vastgoed gerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop.BusinessFunction
IT-beveiliging Zorg dragen voor de technische inrichting voor de beveiliging van it-infrastructuur.BusinessFunction
IT-infrastructuurontwikkeling en -beheer Het ontwikkelen, aanpassen en in stand houden van IT-infrastructuur (netwerk, hardware).BusinessFunction
IT-management Het ervoor zorgen dat IT-systemen (ICT-infrastructuur en applicaties) beschikbaar komen en optimaal blijven functioneren.BusinessFunction
Informatiebeveiliging Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau.BusinessFunction
Informatiemanagement Het zorgdragen voor een toekomstvaste inrichting van de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. en het ontwikkelen en uitvoeren van informatiebeleid.BusinessFunction
Informatievoorzieningbeheer De inrichting van de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. conform het hiervoor opgestelde informatiebeleid.BusinessFunction
Inkoop- en contractmanagement Het verwerven van middelen (goederen, diensten of werken) en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier.BusinessFunction
Innovatie Het verkennen van en experimenteren met mogelijke vernieuwingen van producten, diensten en processen.BusinessFunction
Interne communicatie Het verstrekken van informatie naar interne relaties.BusinessFunction
Interne rapportage Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen.BusinessFunction
Invordering belasting Het innen van de aan burgers en bedrijven opgelegde belastingsom.BusinessFunction
Juridische advisering Het geven van juridisch advies.BusinessFunction
Juridische ondersteuning Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving.BusinessFunction
Klachtenafhandeling Het afhandelen van klachten van personen over het functioneren van de instelling of haar medewerkers.BusinessFunction
Klantbeheer Het aangaan van de interactie met de klant (en ketenpartners), het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens.BusinessFunction
Kwaliteitsmanagement Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen.BusinessFunction
Leveranciersbeheer Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers.BusinessFunction
Maatwerk vitaliteitsmanagement Alle activeiten rondom het vitaal krijgen en houden medewerkers.BusinessFunction
Medewerkeradministratie Het administreren van alle gegevens van medewerkers.BusinessFunction
Medewerkerbeoordeling Het beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie.BusinessFunction
Medewerkerontwikkeling Het expliciet ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers, inclusief de daarbij behorende begeleiding.BusinessFunction
Monitoring interne plannen en programma's Het verzamelen, aggregeren en analyseren van gegevens met betrekking tot de realisatie van de organisatiedoelstellingen en het op basis daarvan opstellen van verantwoordings- en voortgangsrapportages.BusinessFunction
Monitoring vaarwegennet Het bewaken van en rapporteren over de staat en capaciteit van het vaarwegennet. van het vaarwegennet.BusinessFunction
Monitoring waterkering Het bewaken van en rapporteren over de staat van de waterkering.BusinessFunction
Monitoring waterketen Het bewaken van en rapporteren over het functioneren van de waterketen.BusinessFunction
Monitoring watersysteem Het bewaken van en rapporteren over de hoeveelheid water en waterkwaliteit en de staat van het watersysteem met daarin opgenomen kunstwerken.BusinessFunction
Monitoring wegennet Het bewaken van en rapporteren over de staat en capaciteit van het wegennet.BusinessFunction
Nazorg calamiteit Het evalueren van een opgetreden calamiteit en het initieuml;ren van maatregelen om voorbereiding en bestrijding te verbeteren.BusinessFunction
Onderhoud vaarwegennet Het tijdig uit laten voeren van maatregelen die kwaliteit en capaciteit van het vaarwegennet op peil houden of brengen.BusinessFunction
Onderhoud waterkering het tijdig uit laten voeren van maatregelen die de kwaliteit van de waterkeringen op peil houden of brengenBusinessFunction
Onderhoud waterketen Verantwoordelijk voor het tijdig uit( laten )voeren van maatregelen die de kwaliteit van de waterketen (de technische installaties) in stand houden.BusinessFunction
Onderhoud watersysteem het tijdig uit laten voeren van maatregelen die de kwaliteit van het watersysteem op peil houden of brengenBusinessFunction
Onderhoud wegennet Het tijdig uit laten voeren van maatregelen die kwaliteit en capaciteit van het wegennet op peil houden of brengen.BusinessFunction
Ondersteunende bedrijfsfuncties De ondersteunende bedrijfsfuncties zorgen er voor dat de primaire en besturende functies goed kunnen worden uitgevoerdGrouping
Operationeel management Het dagelijks managen van medewerkers.BusinessFunction
Oplegging belasting Het kenbaar maken van de te betalen belastingsom aan burgers en bedrijven.BusinessFunction
Organisatiemanagement Het voorbereiden van en uitvoering geven aan de sturing van de organisatieBusinessFunction
Organisatiesturing Zorgen dat de structuur en het functioneren van de organisatie aan blijft sluiten bij wat er van de organisatie gevraagd wordt/wat de organisatie moet leveren. Het bepalen van de structuur van de organisatie en de te onderkennen functies, taken en verantwoordelijkheden.BusinessFunction
Performancemanagement Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen.BusinessFunction
Personeelsmanagement Het ervoor zorgen dat competente medewerkers beschikbaar zijn, dat contractuele verplichtingen met medewerkers worden nagekomen, dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en het ontwikkelen en uitvoeren van personeelsbeleid.BusinessFunction
Portfoliomanagement Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin.BusinessFunction
Preparatie calamiteit Het voorbereiden op het optreden van een calamiteit door het opstellen van calamiteitenplannen opleiden van medewerkers etc. en het nemen van maatregelen ter voorkoming van het optreden van calamiteiten.BusinessFunction
Primaire bedrijfsfuncties De primaire bedrijfsfuncties van een waterschap zorgen er voor dat de producten en diensten van de onderneming worden gerealiseerdGrouping
Programmasturing Het op een doelgerichte wijze sturing geven aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen.BusinessFunction
Projectsturing Het op gecontroleerde wijze aansturen van projecten.BusinessFunction
Regulering De bedrijfsfunctie Regulering is ervoor verantwoordelijk dat er geen ongewenste invloeden van de omgeving zijn op de infrastructuur van de waterschappen.BusinessFunction
Relatiebeheer De bedrijfsfunctie Relatiebeheer is ervoor verantwoordelijk dat het contact met externe relaties wordt onderhouden en benut.BusinessFunction
Repressie calamiteit Het beperken van de gevolgen van een calamiteit en het zo snel mogelijk creeuml;ren van een zekergestelde situatie.BusinessFunction
Salaris- en declaratieverwerking Het berekenen en uitkeren van het salaris (incl toeslagen) en declaraties van medewerkers.BusinessFunction
Samenwerking derden en verbonden partijen Alle vormen van samenwerking met externe partijen, waaronder ketenpartners en verbonden partijen.BusinessFunction
Schoonmaak Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin. bron: HORABusinessFunction
Strategie en governance Het ontwikkelen van een visie en het inrichten en bewaken van de organisatie en haar besturing.BusinessFunction
Strategische planning Het ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de organisatie.BusinessFunction
Tactische plan- en programmavorming Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten.BusinessFunction
Tijdregistratie Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt.BusinessFunction
Toegangsbeveiliging Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimten.BusinessFunction
Toetsing en advisering Het toetsen van, reageren op en beïnvloeden van de beleidvormende en ruimtelijke plannen van derden.BusinessFunction
Toezicht Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd.BusinessFunction
Uitgifte verordening Het opstellen en uitgeven van een waterschapsbesluit in de vorm een waterschapsverordening voor het beheersgebied van het waterschap teneinde waterschapswerken te beschermen tegen ongewenste invloeden uit de omgeving.BusinessFunction
Vaarwegennetbeheer Vaarwegbeheer is de formele zorg voor het in stand houden van vaarwegen voor de (beroeps)scheepvaart.BusinessFunction
Vastgoedbeheer Het realiseren, verwerven, slopen en renoveren van vastgoed en strategische grondverwerving.BusinessFunction
Verandermanagement Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen.BusinessFunction
Verbetermanagement Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie.BusinessFunction
Vergunningverlening Het beschikken op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen.BusinessFunction
Vermogensbeheer Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan.BusinessFunction
Verplichtingenbeheer Beheren en afwikkelen van financiele verplichtingen van een organisatieBusinessFunction
Vorderingenbeheer Beheren en afwikkelen van financiele vorderingen van een organisatieBusinessFunction
Waterkeringenbeheer Het beschermen van Nederland tegen overstromingen.BusinessFunction
Waterketenbeheer Het zuiveren van ontvangen water.BusinessFunction
Watersysteembeheer Het er voor zorgen dat de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte- en grondwater voldoen aan de gestelde normen.BusinessFunction
Wegennetbeheer Het in staat houden of brengen van wegen, zodat kan worden voldaan aan de bepalingen ten aanzien van doelmatige ontsluiting en verkeersveiligheid en -regeling.BusinessFunction
Werving en selectie Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers.BusinessFunction
Ziekte en verlofadministratie Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers.BusinessFunction