Bedrijfssubfuncties

Hieronder een versie van het bedrijfsfunctiemodelEen bedrijfsfunctiemodel is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodel doorgaans stabiel van aard. waarin ook subfuncties worden onderscheiden:

De besturende bedrijfsfuncties zijn ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden. (Grouping) Besturende bedrijfsfuncties Het formuleren en bewaken van de strategie en het beleid volgens welke de waterschappen hun doelstellingen willen realiseren. (BusinessFunction) Strategievorming Het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke de waterschappen hun doelstellingen willen realiseren. De bedrijfsfunctie Controle & verantwoording is ervoor verantwoordelijk dat voldaan wordt aan de door wet- en regelgeving verplicht gestelde oplevering van verantwoordingsrapportages. (BusinessFunction) Controle & verantwoording Het opstellen en bewaken van de plannen volgens welke de waterschappen hun doelstellingen willen realiseren (BusinessFunction) Planvorming De bedrijfsfunctie Management is ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturengericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van de waterschappen gerealiseerd worden. (BusinessFunction) Management Alle vormen van samenwerking met externe partijen, waaronder ketenpartners en verbonden partijen. (BusinessFunction) Samenwerking derden en verbonden partijen De primaire bedrijfsfuncties van een waterschap zorgen er voor dat de producten en diensten van de onderneming worden gerealiseerd (Grouping) Primaire bedrijfsfuncties Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensmanagement De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer is ervoor verantwoordelijk dat de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte- en grondwater voldoen aan de gestelde normen. (BusinessFunction) Watersysteembeheer Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen van het watersysteem (BusinessFunction) Bouw en inrichting watersysteem Het bewaken van en rapporteren over de hoeveelheid water en waterkwaliteit en de staat van het watersysteem met daarin opgenomen kunstwerken. (BusinessFunction) Monitoring watersysteem het tijdig uit laten voeren van maatregelen die de kwaliteit van het watersysteem op peil houden of brengen (BusinessFunction) Onderhoud watersysteem Het operationeel in bedrijf houden van de installaties of kunstwerken waarmee het watersysteem wordt geregeld (BusinessFunction) Bediening watersysteem De bedrijfsfunctie Wegbeheer is ervoor verantwoordelijk dat de wegen in een zodanige staat zijn dat kan worden voldaan aan de bepalingen ten aanzien van doelmatige ontsluiting en verkeersveiligheid en -regeling. (BusinessFunction) Wegennetbeheer Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen in het wegennet. (BusinessFunction) Bouw en inrichting wegennet Het bewaken van en rapporteren over de staat en capaciteit van het wegennet. (BusinessFunction) Monitoring wegennet Het tijdig uit laten voeren van maatregelen die kwaliteit en capaciteit van het wegennet op peil houden of brengen. (BusinessFunction) Onderhoud wegennet Het operationeel in bedrijfhouden van verkeersinstallaties. (BusinessFunction) Bediening wegennet De bedrijfsfunctie Waterketenbeheer is ervoor verantwoordelijk dat ontvangen water wordt gezuiverd. (BusinessFunction) Waterketenbeheer Verantwoordelijk voor het tijdig uit( laten )voeren van vernieuwingen in de waterketen (BusinessFunction) Bouw en inrichting waterketen Het bewaken van en rapporteren over het functioneren van de waterketen. (BusinessFunction) Monitoring waterketen Verantwoordelijk voor het tijdig uit( laten )voeren van maatregelen die de kwaliteit van de waterketen (de technische installaties) in stand houden. (BusinessFunction) Onderhoud waterketen Het bedienen van de technische installaties in de waterketen om te voldoen aan de gestelde eisen. (BusinessFunction) Bediening waterketen De bedrijfsfunctie Relatiebeheer is ervoor verantwoordelijk dat het contact met externe relaties wordt onderhouden en benut. (BusinessFunction) Relatiebeheer Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Klantbeheer Bijv. het geven van ondersteuning via telefoon of chat aan burgers om hen te helpen bij het vinden van informatie of het aanvragen van bepaalde producten (BusinessFunction) Accountbeheer Vaarwegbeheer is de formele zorg voor het in stand houden van vaarwegen voor de (beroeps)scheepvaart. (BusinessFunction) Vaarwegennetbeheer Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen in het vaarwegennet. (BusinessFunction) Bouw en inrichting vaarwegennet Het bewaken van en rapporteren over de staat en capaciteit van het vaarwegennet. van het vaarwegennet. (BusinessFunction) Monitoring vaarwegennet Het tijdig uit laten voeren van maatregelen die kwaliteit en capaciteit van het vaarwegennet op peil houden of brengen. (BusinessFunction) Onderhoud vaarwegennet Het operationeel in bedrijf houden van vaarweginstallaties (BusinessFunction) Bediening vaarwegennet De bedrijfsfunctie Regulering is ervoor verantwoordelijk dat er geen ongewenste invloeden van de omgeving zijn op de infrastructuur van de waterschappen. (BusinessFunction) Regulering Het opstellen en uitgeven van een waterschapsbesluit in de vorm een waterschapsverordening voor het beheersgebied van het waterschap teneinde waterschapswerken te beschermen tegen ongewenste invloeden uit de omgeving. (BusinessFunction) Uitgifte verordening Het toezicht en toepassing van juridische middelen gericht op het naleven van de keur Waterwet en andere wet- en regelgeving alsmede daaraan gerelateerde overeenkomsten (BusinessFunction) Handhaving Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht Het beschikken op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. (BusinessFunction) Vergunningverlening Het toetsen van, reageren op en beïnvloeden van de beleidvormende en ruimtelijke plannen van derden. (BusinessFunction) Toetsing & advisering De bedrijfsfunctie Belastingheffing is ervoor verantwoordelijk dat de primaire financiële middelen voor het uitvoeren van de taken worden gegenereerd middels het opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven. (BusinessFunction) Belastingheffing Verantwoordelijk voor het vaststellen van de door burgers en bedrijven te betalen belastingsom via de kostentoedelingsverordening (BusinessFunction) Vaststelling belasting Het kenbaar maken van de te betalen belastingsom aan burgers en bedrijven. (BusinessFunction) Oplegging belasting Het innen van de aan burgers en bedrijven opgelegde belastingsom. (BusinessFunction) Invordering belasting De bedrijfsfunctie Calamiteitenzorg is ervoor verantwoordelijk dat de waterschappen voorbereid zijn op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit, dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures of beslissingen te nemen, waarin het vastgestelde beleid niet voorziet. (BusinessFunction) Calamiteitenzorg Het voorbereiden op het optreden van een calamiteit door het opstellen van calamiteitenplannen opleiden van medewerkers etc. en het nemen van maatregelen ter voorkoming van het optreden van calamiteiten. (BusinessFunction) Preparatie calamiteit Het beperken van de gevolgen van een calamiteit en het zo snel mogelijk creeuml;ren van een zekergestelde situatie. (BusinessFunction) Repressie calamiteit Het evalueren van een opgetreden calamiteit en het initieuml;ren van maatregelen om voorbereiding en bestrijding te verbeteren. (BusinessFunction) Nazorg calamiteit De bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer is ervoor verantwoordelijk dat Nederland beschermd is tegen overstromingen. (BusinessFunction) Waterkeringenbeheer Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen van waterkeringen (BusinessFunction) Bouw en inrichting waterkering Het bewaken van en rapporteren over de staat van de waterkering. (BusinessFunction) Monitoring waterkering het tijdig uit laten voeren van maatregelen die de kwaliteit van de waterkeringen op peil houden of brengen (BusinessFunction) Onderhoud waterkering Het operationeel in bedrijf houden van de waterkering en daarin opgenomen kunstwerken. (BusinessFunction) Bediening waterkering De ondersteunende bedrijfsfuncties zorgen er voor dat de primaire en besturende functies goed kunnen worden uitgevoerd (Grouping) Ondersteunende bedrijfsfuncties Het ondersteunen van het personeelsbeleid en het ondersteunen van het organisatiebeleid. (BusinessFunction) Personeel & organisatie Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiele stromen. (BusinessFunction) Financiën Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van waterschappen publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- & archiefbeheer Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- & contractmanagement Het verlenen van vastgoed gerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting & facilitaire zaken Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe personen en partijen. (BusinessFunction) Communicatie Verantwoordelijk voor het bekend maken en vertalen van informatiebehoeften naar gewenste informatievoorziening functionaliteiten en ICT-middelen en het verzorgen van het beheer de verbetering en doorontwikkeling daarvan. (BusinessFunction) Informatisering & Automatisering Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Verantwoordelijk voor de administratieve en planmatige ondersteuning van het besluitvormingsproces van bestuur en hoger management. (BusinessFunction) Bestuursondersteuning Deze svg is op 22-10-2020 03:12:29 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 22-10-2020 03:12:29 CEST
Element Beschrijving Elementtype
Accountbeheer Bijv. het geven van ondersteuning via telefoon of chat aan burgers om hen te helpen bij het vinden van informatie of het aanvragen van bepaalde producten
Administratieve ondersteuning Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken.
Bediening vaarwegennet Het operationeel in bedrijf houden van vaarweginstallaties
Bediening waterkering Het operationeel in bedrijf houden van de waterkering en daarin opgenomen kunstwerken.
Bediening waterketen Het bedienen van de technische installaties in de waterketen om te voldoen aan de gestelde eisen.
Bediening watersysteem Het operationeel in bedrijf houden van de installaties of kunstwerken waarmee het watersysteem wordt geregeld
Bediening wegennet Het operationeel in bedrijfhouden van verkeersinstallaties.
Belastingheffing De bedrijfsfunctie Belastingheffing is ervoor verantwoordelijk dat de primaire financiële middelen voor het uitvoeren van de taken worden gegenereerd middels het opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven.
Besturende bedrijfsfuncties De besturende bedrijfsfuncties zijn ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden.
Bestuursondersteuning Verantwoordelijk voor de administratieve en planmatige ondersteuning van het besluitvormingsproces van bestuur en hoger management.
Bouw en inrichting vaarwegennet Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen in het vaarwegennet.
Bouw en inrichting waterkering Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen van waterkeringen
Bouw en inrichting waterketen Verantwoordelijk voor het tijdig uit( laten )voeren van vernieuwingen in de waterketen
Bouw en inrichting watersysteem Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen van het watersysteem
Bouw en inrichting wegennet Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen in het wegennet.
Calamiteitenzorg De bedrijfsfunctie Calamiteitenzorg is ervoor verantwoordelijk dat de waterschappen voorbereid zijn op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit, dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures of beslissingen te nemen, waarin het vastgestelde beleid niet voorziet.
Communicatie Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe personen en partijen.
Controle & verantwoording Het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke de waterschappen hun doelstellingen willen realiseren. De bedrijfsfunctie Controle & verantwoording is ervoor verantwoordelijk dat voldaan wordt aan de door wet- en regelgeving verplicht gestelde oplevering van verantwoordingsrapportages.
Financiën Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiele stromen.
Gegevensmanagement Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken.
Handhaving Het toezicht en toepassing van juridische middelen gericht op het naleven van de keur Waterwet en andere wet- en regelgeving alsmede daaraan gerelateerde overeenkomsten
Huisvesting & facilitaire zaken Het verlenen van vastgoed gerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop.
Informatie- & archiefbeheer Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van waterschappen publiek verantwoord kan worden.
Informatisering & Automatisering Verantwoordelijk voor het bekend maken en vertalen van informatiebehoeften naar gewenste informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. functionaliteiten en ICT-middelen en het verzorgen van het beheer de verbetering en doorontwikkeling daarvan.
Inkoop- & contractmanagement Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier.
Invordering belasting Het innen van de aan burgers en bedrijven opgelegde belastingsom.
Juridische ondersteuning Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving.
Klantbeheer Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners.
Management De bedrijfsfunctie Management is ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturengericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van de waterschappen gerealiseerd worden.
Monitoring vaarwegennet Het bewaken van en rapporteren over de staat en capaciteit van het vaarwegennet. van het vaarwegennet.
Monitoring waterkering Het bewaken van en rapporteren over de staat van de waterkering.
Monitoring waterketen Het bewaken van en rapporteren over het functioneren van de waterketen.
Monitoring watersysteem Het bewaken van en rapporteren over de hoeveelheid water en waterkwaliteit en de staat van het watersysteem met daarin opgenomen kunstwerken.
Monitoring wegennet Het bewaken van en rapporteren over de staat en capaciteit van het wegennet.
Nazorg calamiteit Het evalueren van een opgetreden calamiteit en het initieuml;ren van maatregelen om voorbereiding en bestrijding te verbeteren.
Onderhoud vaarwegennet Het tijdig uit laten voeren van maatregelen die kwaliteit en capaciteit van het vaarwegennet op peil houden of brengen.
Onderhoud waterkering het tijdig uit laten voeren van maatregelen die de kwaliteit van de waterkeringen op peil houden of brengen
Onderhoud waterketen Verantwoordelijk voor het tijdig uit( laten )voeren van maatregelen die de kwaliteit van de waterketen (de technische installaties) in stand houden.
Onderhoud watersysteem het tijdig uit laten voeren van maatregelen die de kwaliteit van het watersysteem op peil houden of brengen
Onderhoud wegennet Het tijdig uit laten voeren van maatregelen die kwaliteit en capaciteit van het wegennet op peil houden of brengen.
Ondersteunende bedrijfsfuncties De ondersteunende bedrijfsfuncties zorgen er voor dat de primaire en besturende functies goed kunnen worden uitgevoerd
Oplegging belasting Het kenbaar maken van de te betalen belastingsom aan burgers en bedrijven.
Personeel & organisatie Het ondersteunen van het personeelsbeleid en het ondersteunen van het organisatiebeleid.
Planvorming Het opstellen en bewaken van de plannen volgens welke de waterschappen hun doelstellingen willen realiseren
Preparatie calamiteit Het voorbereiden op het optreden van een calamiteit door het opstellen van calamiteitenplannen opleiden van medewerkers etc. en het nemen van maatregelen ter voorkoming van het optreden van calamiteiten.
Primaire bedrijfsfuncties De primaire bedrijfsfuncties van een waterschap zorgen er voor dat de producten en diensten van de onderneming worden gerealiseerd
Regulering De bedrijfsfunctie Regulering is ervoor verantwoordelijk dat er geen ongewenste invloeden van de omgeving zijn op de infrastructuur van de waterschappen.
Relatiebeheer De bedrijfsfunctie Relatiebeheer is ervoor verantwoordelijk dat het contact met externe relaties wordt onderhouden en benut.
Repressie calamiteit Het beperken van de gevolgen van een calamiteit en het zo snel mogelijk creeuml;ren van een zekergestelde situatie.
Samenwerking derden en verbonden partijen Alle vormen van samenwerking met externe partijen, waaronder ketenpartners en verbonden partijen.
Strategievorming Het formuleren en bewaken van de strategie en het beleid volgens welke de waterschappen hun doelstellingen willen realiseren.
Toetsing & advisering Het toetsen van, reageren op en beïnvloeden van de beleidvormende en ruimtelijke plannen van derden.
Toezicht Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd.
Uitgifte verordening Het opstellen en uitgeven van een waterschapsbesluit in de vorm een waterschapsverordening voor het beheersgebied van het waterschap teneinde waterschapswerken te beschermen tegen ongewenste invloeden uit de omgeving.
Vaarwegennetbeheer Vaarwegbeheer is de formele zorg voor het in stand houden van vaarwegen voor de (beroeps)scheepvaart.
Vaststelling belasting Verantwoordelijk voor het vaststellen van de door burgers en bedrijven te betalen belastingsom via de kostentoedelingsverordening
Vergunningverlening Het beschikken op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen.
Waterkeringenbeheer De bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer is ervoor verantwoordelijk dat Nederland beschermd is tegen overstromingen.
Waterketenbeheer De bedrijfsfunctie Waterketenbeheer is ervoor verantwoordelijk dat ontvangen water wordt gezuiverd.
Watersysteembeheer De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer is ervoor verantwoordelijk dat de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte- en grondwater voldoen aan de gestelde normen.
Wegennetbeheer De bedrijfsfunctie Wegbeheer is ervoor verantwoordelijk dat de wegen in een zodanige staat zijn dat kan worden voldaan aan de bepalingen ten aanzien van doelmatige ontsluiting en verkeersveiligheid en -regeling.


Opmerkingen kun je delen via het Discussiebord.