Bedrijfsfuncties

Onderstaande bedrijfsfunctiemodel is in december 2019 opgesteld. Een meer gedetailleerd bedrijfsfunctiemodel, waarin ook een aantal subfuncties is onderkend is te vinden op deze pagina Bedrijfssubfuncties

Grouping Besturende functies De bedrijfsfunctie Besturing is ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden. (BusinessFunction) Besturing Verantwoordelijk voor het formuleren en bewaken van de strategie en het beleid volgens welke het waterschap haar doelstellingen wil realiseren. (BusinessFunction) Strategie en beleid Verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van de normen en kaders waarbinnen het waterschap haar doelstellingen moet realiseren. (BusinessFunction) Tactisch beleid Verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de plannen volgens welke het waterschap haar doelstellingen wil realiseren. (BusinessFunction) Planning en control Verantwoordelijk voor het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke het waterschap haar doelstellingen wil realiseren. (BusinessFunction) Evaluatie en bijsturing BusinessFunction Ontwikkelprogram-ma's De bedrijfsfunctie Externe verantwoording is ervoor verantwoordelijk dat voldaan wordt aan de door wet- en regelgeving verplicht gestelde oplevering van verantwoordingsrapportages. (BusinessFunction) Externe verantwoording BusinessFunction Rapporteren Grouping Primaire functies Verantwoordelijk voor het beschikken op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. (BusinessFunction) Regulering De bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer is ervoor verantwoordelijk dat Nederland beschermd is tegen overstromingen. (BusinessFunction) Waterkeringenbeheer De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer is ervoor verantwoordelijk dat de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte en grondwater voldoen aan de gestelde normen. (BusinessFunction) Watersysteembeheer De bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering is ervoor verantwoordelijk dat aangeleverd afvalwater wordt gezuiverd. (BusinessFunction) Afvalwaterzuivering BusinessFunction Wegenbeheer BusinessFunction Vaarwegbeheer De bedrijfsfunctie Calamiteitenzorg is ervoor verantwoordelijk dat het waterschap voorbereidt is op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures, of beslissingen te nemen waarin het vastgestelde beleid niet voorziet. (BusinessFunction) Calamiteitenzorg De bedrijfsfunctie Belastingheffing en invoering is ervoor verantwoordelijk dat de primaire financiële middelen voor het uitvoeren van de taken worden gegenereerd middels het opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven. (BusinessFunction) Belastingheffing BusinessFunction Klantcontactbeheer Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensbeheer Grouping Ondersteunende functies Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagemen-t Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiele stromen. (BusinessFunction) Financien Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatie Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatisering Het ervoor zorgdragen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatisering Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van het waterschap publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Het bewaken dat de organisatie en arbeidsomstandigheden voldoen aan alle aspecten van veiligheid en bewaking. (BusinessFunction) Veiligheid Het ervoor zorgdragen dat projecten beheerst worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Projectmanagemen-t Het zorgdragen van intern beheer en onderhoud van gebouwen, facilitaire zaken, goederenafhandeling en bedrijfshulpverlening, (BusinessFunction) Huisvesting Deze svg is op 16-12-2019 15:26:08 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-12-2019 15:26:08 CET


Originele kleuren
Atomic
   
   
Rotation
   
   
Showdecoration
   
   
WILMA Type
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   


Element Beschrijving Elementtype
Administratieve ondersteuning Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. BusinessFunction
Afvalwaterzuivering De bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering is ervoor verantwoordelijk dat aangeleverd afvalwater wordt gezuiverd. BusinessFunction
Automatisering Het ervoor zorgdragen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. BusinessFunction
Belastingheffing De bedrijfsfunctie Belastingheffing en invoering is ervoor verantwoordelijk dat de primaire financiële middelen voor het uitvoeren van de taken worden gegenereerd middels het opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven. BusinessFunction
Besturende functies Grouping
Besturing De bedrijfsfunctie Besturing is ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden. BusinessFunction
Calamiteitenzorg De bedrijfsfunctie Calamiteitenzorg is ervoor verantwoordelijk dat het waterschap voorbereidt is op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures, of beslissingen te nemen waarin het vastgestelde beleid niet voorziet. BusinessFunction
Communicatie Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. BusinessFunction
Evaluatie en bijsturing Verantwoordelijk voor het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke het waterschap haar doelstellingen wil realiseren. BusinessFunction
Externe verantwoording De bedrijfsfunctie Externe verantwoording is ervoor verantwoordelijk dat voldaan wordt aan de door wet- en regelgeving verplicht gestelde oplevering van verantwoordingsrapportages. BusinessFunction
Financien Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiele stromen. BusinessFunction
Gegevensbeheer Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. BusinessFunction
Huisvesting Het zorgdragen van intern beheer en onderhoud van gebouwen, facilitaire zaken, goederenafhandeling en bedrijfshulpverlening, BusinessFunction
Informatie- en archiefbeheer Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van het waterschap publiek verantwoord kan worden. BusinessFunction
Informatisering Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. BusinessFunction
Inkoop- en contractmanagement Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. BusinessFunction
Juridische ondersteuning Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. BusinessFunction
Klantcontactbeheer BusinessFunction
Ondersteunende functies Grouping
Ontwikkelprogramma's BusinessFunction
Personeel en organisatie Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. BusinessFunction
Planning en control Verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de plannen volgens welke het waterschap haar doelstellingen wil realiseren. BusinessFunction
Primaire functies Grouping
Projectmanagement Het ervoor zorgdragen dat projecten beheerst worden uitgevoerd. BusinessFunction
Rapporteren BusinessFunction
Regulering Verantwoordelijk voor het beschikken op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. BusinessFunction
Strategie en beleid Verantwoordelijk voor het formuleren en bewaken van de strategie en het beleid volgens welke het waterschap haar doelstellingen wil realiseren. BusinessFunction
Tactisch beleid Verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van de normen en kaders waarbinnen het waterschap haar doelstellingen moet realiseren. BusinessFunction
Vaarwegbeheer BusinessFunction
Veiligheid Het bewaken dat de organisatie en arbeidsomstandigheden voldoen aan alle aspecten van veiligheid en bewaking. BusinessFunction
Waterkeringenbeheer De bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer is ervoor verantwoordelijk dat Nederland beschermd is tegen overstromingen. BusinessFunction
Watersysteembeheer De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer is ervoor verantwoordelijk dat de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte en grondwater voldoen aan de gestelde normen. BusinessFunction
Wegenbeheer BusinessFunction


Het model is gebaseerd op de volgende bronnen:


De bedrijfsfunctiemodellen van de volgende 5 waterschappen zijn gebruikt als bronmateriaal:


Opmerkingen kun je delen via het Discussiebord.