Waterketen

Beheerders Anita Langenacker a.i. Facilitator Roel van Geene
Vergaderfrequentie Iedere vijf weken Vergaderdata
  • do 5 maart
  • di 7 april
  • do 14 mei
  • di 16 juni

Oproep

Heb je vragen of wil je meedenken over de actualisatie WILMA, meld je dan aan bij Roel van Geene.

Inleiding

Binnen het waterschap is afvalwaterzuivering één van de primaire bedrijfsfuncties. Deze bedrijfsfunctie zorgt ervoor dat de kerntaak "schoon water" kan worden uitgevoerd, zodat een goede drinkwaterkwaliteit kan worden gegarandeerd en daarmee een positieve bijdrage wordt geleverd aan de volksgezondheid.

In een snel veranderende wereld is het belangrijk om effectief te kunnen sturen om de kerntaken te waarborgen. Daarom wordt de afvalwaterketen ondergebracht in WiLMA zodat een goed inzicht ontstaat in de afvalwaterketen en beslissingen in samenhang met andere ontwikkelingen en bedrijfsfuncties kunnen worden genomen.

Pagina's

Pagina Toelichting
Bedrijfsfuncties en subfuncties van de afvalwaterketen Hier vind je de bedrijfsfuncties en subfuncties van de afvalwaterketen, zoals deze zijn vastgesteld in de werkgroep Actualisatie.
Hoofdprocessen afvalwaterketen Twee afbeeldingen waarin drie kerntaken worden gekoppeld aan de primaire bedrijfsfuncties en processen van de afvalwaterketen worden geplot op de bedrijfsfunctie afvalwaterketen.

Leden

o.a.:

  • Johan van Dijk, Waterschap Drents Overijsselse Delta
  • Paul van Gils, Waterschap Scheldestromen
  • Saskia Hanneman, Waterschapsbedrijf Limburg
  • Grietje Kuiper-Wiersma, Waterschap Noorderzijlvest
  • Hans Mollen, Waterschap Brabantse Delta
  • Michel Slootweg, Waterschap Hollandse Delta