Gegevensmanagement


Deze plaat is klikbaar en nog onder bewerking.


Toelichting Gegevensmanagement Gegevenslandschap Metadata Kwaliteit Afspraken Organisatie Praatplaat 5-lagenmodel Overzicht gegevensverzamelingen Overzicht processen Overzicht relatie met applicaties Voorbeeld Gegevensmanagement programma Data stromen; van strategisch naar operationeel Praatplaat metadata-architectuur Gegevenswoordenboeken Object-/entiteitenmodellen Gegevenscatalogi (landelijk) Gegevensuitwisseling Kwaliteitscriteria Rapportages Auditing (Controleren) Gegevensleveringsovereenkomsten Principes en standaarden Terugmeldverplichtingen Roadmap Onderzoeksverplichting Rollen, Functies en Eigenaarschap Taken en Verantwoordelijkheden Producten DeelproductenFactsheet gegevensmanagement6.2.png
Over deze afbeelding

De waterschappen hebben in overeenstemming met het Digikompas en de Baseline Basis op Orde, een gezamenlijke ambitie rondom het delen van data geformuleerd:

 1. Als waterschappen werken we samen aan het delen van data, zodat we binnen een termijn van 5 tot 7 jaar onze ambities gerealiseerd hebben.
 2. Als waterschappen willen wij de relevante waterschapsgegevens beschikbaar stellen, zodanig dat wij volledig en efficiënt voldoen aan wettelijke verplichtingen en bestuurlijke afspraken.
 3. Als waterschappen stellen wij relevante gegevens als open data beschikbaar zodat klant-vragen die niet voortkomen uit wettelijke verplichtingen of bestuurlijke afspraken zoveel mogelijk op basis hiervan kunnen worden beantwoord. Klantvragen die extra inspanning of aanvullende gegevens vragen, zullen per geval beoordeeld worden op noodzaak en impact.
 4. Als waterschappen staan wij borg voor de kwaliteit van de beschikbaar gestelde gegevens (actueel, betrouwbaar en compleet) zodat vragen die een landelijk of waterschapsgrensoverschrijdend beeld vragen juist beantwoord kunnen worden en wij er als waterschappen ook gerust gebruik van kunnen maken.
 5. Als waterschappen streven wij naar de situatie dat de relevante gegevens die we extern beschikbaar stellen gelijk of direct afgeleid zijn van gegevens die in de eigen processen gebruikt worden zodat we als overheid transparant opereren.
 6. Als waterschappen willen wij onze bijdrage leveren aan de realisatie van de landelijke digitaliseringsopgave, door bij belangrijke ontwikkelingen samen met collega overheden en ketenpartners de digitalisering en ketenintegratie vorm te geven. We houden minimaal gelijke tred met onze collega-overheden en ketenpartners.


Om te helpen deze ambitie te realiseren is vanuit het programma Datastromen van Het Waterschapshuis een Houtskoolschets gemaakt waarin de na te streven architectuur beschreven is.

Momenteel word er gewerkt aan een verder uitwerking van deze houtskoolschets. Dit heeft onder andere geleid tot een document waarin Principes voor het informatiestelsel van de waterschappen worden voorgesteld.

Heb je vragen of wil je meedenken over het thema Gegevensmanagement, meld je dan aan bij Roel van den Berg.

In de bijeenkomst van 11 februari jl. is gesproken over:

 1. Presentatie selectielijst/archivering
 2. Positie kwaliteitsplan op WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Online
 3. Taken en verantwoordelijkheden gegevensmanagement
 4. Positionering van gegevensmanagement binnen het bedrijfsfunctiemodelEen bedrijfsfunctiemodel is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodel doorgaans stabiel van aard.
 5. Roadmap
Beheerders Anita Langenacker a.i. Facilitator Roel van den Berg
Vergaderfrequentie iedere vier weken Vergaderdata
 • do 11 maart 2021
 • do 8 april 2021
 • do 6 mei 2021
 • do 3 juni 2021
 • do 1 juli 2021
Leden o.a.
 • Jan Bij de Vaate, Waterschap Scheldestromen
 • Roland van de Boel, Het Waterschapshuis
 • Janneke Feenstra, Wetterskip Fryslân
 • Paul de Frankrijker, Unie van Waterschappen
 • Kier van Gijssel, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Raymond Hoenjet, Waterschap Limburg
 • Liesbeth van der Lee, Het Waterschapshuis
 • John Maaskant, Informatiehuis Water
 • Richard Smilda, Waterschap Hunze en Aa's
 • Alous Spaanderman, Hoogheemraadschap van Delfland