Gegevensmanagement


Deze plaat is klikbaar en nog onder bewerking.

Toelichting GegevensmanagementGegevenslandschapMetadataKwaliteitAfsprakenOrganisatiePraatplaat 5-lagenmodelOverzicht gegevensverzamelingenOverzicht processenOverzicht relatie met applicatiesVoorbeeld Gegevensmanagement programma Data stromen; van strategisch naar operationeelPraatplaat metadata-architectuurGegevenswoordenboekenObject-/entiteitenmodellenGegevenscatalogi (landelijk)GegevensuitwisselingKwaliteitscriteriaRapportagesAuditing (Controleren)GegevensleveringsovereenkomstenPrincipes en standaardenTerugmeldverplichtingenRoadmapOnderzoeksverplichtingRollen, taken en verantwoordelijkhedenProductenDeelproductenFactsheet gegevensmanagement7.png
Over deze afbeelding


De waterschappen hebben in overeenstemming met het Digikompas en de Baseline Basis op Orde, een gezamenlijke ambitie rondom het delen van data geformuleerd:

 1. Als waterschappen werken we samen aan het delen van data, zodat we binnen een termijn van 5 tot 7 jaar onze ambities gerealiseerd hebben.
 2. Als waterschappen willen wij de relevante waterschapsgegevens beschikbaar stellen, zodanig dat wij volledig en efficiënt voldoen aan wettelijke verplichtingen en bestuurlijke afspraken.
 3. Als waterschappen stellen wij relevante gegevens als open data beschikbaar zodat klant-vragen die niet voortkomen uit wettelijke verplichtingen of bestuurlijke afspraken zoveel mogelijk op basis hiervan kunnen worden beantwoord. Klantvragen die extra inspanning of aanvullende gegevens vragen, zullen per geval beoordeeld worden op noodzaak en impact.
 4. Als waterschappen staan wij borg voor de kwaliteit van de beschikbaar gestelde gegevens (actueel, betrouwbaar en compleet) zodat vragen die een landelijk of waterschapsgrensoverschrijdend beeld vragen juist beantwoord kunnen worden en wij er als waterschappen ook gerust gebruik van kunnen maken.
 5. Als waterschappen streven wij naar de situatie dat de relevante gegevens die we extern beschikbaar stellen gelijk of direct afgeleid zijn van gegevens die in de eigen processen gebruikt worden zodat we als overheid transparant opereren.
 6. Als waterschappen willen wij onze bijdrage leveren aan de realisatie van de landelijke digitaliseringsopgave, door bij belangrijke ontwikkelingen samen met collega overheden en ketenpartners de digitalisering en ketenintegratie vorm te geven. We houden minimaal gelijke tred met onze collega-overheden en ketenpartners.


Om te helpen deze ambitie te realiseren is vanuit het programma Datastromen van Het Waterschapshuis een Houtskoolschets gemaakt waarin de na te streven architectuur beschreven is.

Momenteel word er gewerkt aan een verder uitwerking van deze houtskoolschets. Dit heeft onder andere geleid tot een document waarin Principes voor het informatiestelsel van de waterschappen worden voorgesteld.

Heb je vragen of wil je meedenken over het thema Gegevensmanagement, meld je dan aan bij Roel van den Berg.

In de bijeenkomst van 6 mei jl. is gesproken over:

 • Vaststellen rollen/taken/verantwoordelijkheden Gegevensmanagement
 • Bedrijfsfunctie Gegevensmanagement
 • Datafundament
 • Best practices (1) CDL en (2) aansluiting DSO
 • Terugkoppeling kwaliteitsraamwerk
 • Presentatie Masterdatamanagement
BeheerdersAnita Langenacker a.i. FacilitatorRoel van den Berg
Vergaderfrequentieiedere vier weken Vergaderdata
 • do 3 juni 2021
 • do 1 juli 2021
Leden o.a.
 • Jan Bij de Vaate, Waterschap Scheldestromen
 • Roland van de Boel, Het Waterschapshuis
 • Janneke Feenstra, Wetterskip Fryslân
 • Paul de Frankrijker, Unie van Waterschappen
 • Kier van Gijssel, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Raymond Hoenjet, Waterschap Limburg
 • Liesbeth van der Lee, Het Waterschapshuis
 • John Maaskant, Informatiehuis Water
 • Richard Smilda, Waterschap Hunze en Aa's
 • Alous Spaanderman, Hoogheemraadschap van Delfland