Gegevensmanagement


Deze plaat is klikbaar en nog onder bewerking.

Toelichting Gegevensmanagement Gegevenslandschap Metadata Kwaliteit Afspraken Gegevensproducten Praatplaat 5-lagenmodel Voorbeeld Gegevensmanagement programma Data stromen; van strategisch naar operationeel Praatplaat metadata-architectuur Gegevenswoordenboeken RoadmapSitemap gegevensmanagement2.png
Over deze afbeelding


De waterschappen hebben in overeenstemming met het Digikompas en de Baseline Basis op Orde, een gezamenlijke ambitie rondom het delen van data geformuleerd:

 1. Als waterschappen werken we samen aan het delen van data, zodat we binnen een termijn van 5 tot 7 jaar onze ambities gerealiseerd hebben.
 2. Als waterschappen willen wij de relevante waterschapsgegevens beschikbaar stellen, zodanig dat wij volledig en efficiënt voldoen aan wettelijke verplichtingen en bestuurlijke afspraken.
 3. Als waterschappen stellen wij relevante gegevens als open data beschikbaar zodat klant-vragen die niet voortkomen uit wettelijke verplichtingen of bestuurlijke afspraken zoveel mogelijk op basis hiervan kunnen worden beantwoord. Klantvragen die extra inspanning of aanvullende gegevens vragen, zullen per geval beoordeeld worden op noodzaak en impact.
 4. Als waterschappen staan wij borg voor de kwaliteit van de beschikbaar gestelde gegevens (actueel, betrouwbaar en compleet) zodat vragen die een landelijk of waterschapsgrensoverschrijdend beeld vragen juist beantwoord kunnen worden en wij er als waterschappen ook gerust gebruik van kunnen maken.
 5. Als waterschappen streven wij naar de situatie dat de relevante gegevens die we extern beschikbaar stellen gelijk of direct afgeleid zijn van gegevens die in de eigen processen gebruikt worden zodat we als overheid transparant opereren.
 6. Als waterschappen willen wij onze bijdrage leveren aan de realisatie van de landelijke digitaliseringsopgave, door bij belangrijke ontwikkelingen samen met collega overheden en ketenpartners de digitalisering en ketenintegratie vorm te geven. We houden minimaal gelijke tred met onze collega-overheden en ketenpartners.


Om te helpen deze ambitie te realiseren is vanuit het programma Datastromen van Het Waterschapshuis een Houtskoolschets gemaakt waarin de na te streven architectuur beschreven is.

Momenteel word er gewerkt aan een verder uitwerking van deze houtskoolschets. Dit heeft onder andere geleid tot een document waarin Principes voor het informatiestelsel van de waterschappen worden voorgesteld.

Heb je vragen of wil je meedenken over het thema Gegevensmanagement, meld je dan aan bij Roel van den Berg.

In de bijeenkomst van 29 oktober jl. is gesproken over:

 1. Basisprincipes en de afgeleide principes voor gegevensmanagement
 2. Gegevenskwaliteit
  1. Definities voor basisregistratie, kernregistratie en procesregistratie
  2. DAMA International
Beheerders Anita Langenacker a.i. Facilitator Roel van den Berg
Vergaderfrequentie iedere vier weken Vergaderdata
 • do 26 november 2020
 • do 14 januari 2021
 • do 11 februari 2021
 • do 11 maart 2021
 • do 8 april 2021
 • do 6 mei 2021
 • do 3 juni 2021
 • do 1 juli 2021
Leden o.a.
 • Jan Bij de Vaate, Waterschap Scheldestromen
 • Roland van de Boel, Het Waterschapshuis
 • Janneke Feenstra, Wetterskip Fryslân
 • Paul de Frankrijker, Unie van Waterschappen
 • Kier van Gijssel, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Liesbeth van der Lee, Het Waterschapshuis
 • John Maaskant, Informatiehuis Water
 • Richard Smilda, Waterschap Hunze en Aa's
 • Sjef Wierink, Waterschap Valei en Veluwe