GegevensmanagementDit is een concept PDCA-cyclus om op hoofdlijnen de bedrijfsfunctie gegevensmanagement voor jouw organisatie in te richten. Deze is tot stand gekomen op basis van best practices.

Deze plaat is nog onder bewerking. Door te klikken op een knop in de plaat wordt een verdere uitwerking van dit onderwerp getoond.

VisieDoelBedrijfsstrategieOrganisatie GegevensmanagementProcessenDatabronnenKwaliteitseisen GegevensmanagementArchiefbeheer GegevensmanagementNaleving rollenNaleving kwaliteitseisenCorrigerende maatregelenFactsheet gegevensmanagement 28 oktober 2021 2.png
Over deze afbeelding


De waterschappen hebben in overeenstemming met het Digikompas en de Baseline Basis op Orde, een gezamenlijke ambitie rondom het delen van data geformuleerd:

 1. Als waterschappen werken we samen aan het delen van data, zodat we binnen een termijn van 5 tot 7 jaar onze ambities gerealiseerd hebben.
 2. Als waterschappen willen wij de relevante waterschapsgegevens beschikbaar stellen, zodanig dat wij volledig en efficiënt voldoen aan wettelijke verplichtingen en bestuurlijke afspraken.
 3. Als waterschappen stellen wij relevante gegevens als open data beschikbaar zodat klant-vragen die niet voortkomen uit wettelijke verplichtingen of bestuurlijke afspraken zoveel mogelijk op basis hiervan kunnen worden beantwoord. Klantvragen die extra inspanning of aanvullende gegevens vragen, zullen per geval beoordeeld worden op noodzaak en impact.
 4. Als waterschappen staan wij borg voor de kwaliteit van de beschikbaar gestelde gegevens (actueel, betrouwbaar en compleet) zodat vragen die een landelijk of waterschapsgrensoverschrijdend beeld vragen juist beantwoord kunnen worden en wij er als waterschappen ook gerust gebruik van kunnen maken.
 5. Als waterschappen streven wij naar de situatie dat de relevante gegevens die we extern beschikbaar stellen gelijk of direct afgeleid zijn van gegevens die in de eigen processen gebruikt worden zodat we als overheid transparant opereren.
 6. Als waterschappen willen wij onze bijdrage leveren aan de realisatie van de landelijke digitaliseringsopgave, door bij belangrijke ontwikkelingen samen met collega overheden en ketenpartners de digitalisering en ketenintegratie vorm te geven. We houden minimaal gelijke tred met onze collega-overheden en ketenpartners.


Om te helpen deze ambitie te realiseren is vanuit het programma Datastromen van Het Waterschapshuis een Houtskoolschets gemaakt waarin de na te streven architectuur beschreven is.

Momenteel word er gewerkt aan een verder uitwerking van deze houtskoolschets. Dit heeft onder andere geleid tot een document waarin Principes voor het informatiestelsel van de waterschappen worden voorgesteld.

Userstory

Vanuit de community Gegevensmanagement wil ik...

 • waterschappen bewust maken van het belang van datakwalilteit en welke kwaliteitseisen van toepassing zijn, zodat waterschappen in staat zijn om dit toe te passen binnen hun eigen organisatie.
  • Product
  • Overzicht kwaliteitseisen Gegevensmanagement


 • waterschappen inzicht geven in hoe de bedrijfsfunctie gegevensmanagement geïmplementeerd kan worden zowel vanuit de besturende functie (kaderstellend) als vanuit de ondersteunende functie (uitvoerend), zodat dit bijdraagt aan een juiste boring van gegevensmanagement binnen een waterschap.
  • Product
  • Overzicht bedrijfsfunctie gegevensmanagement binnen het bedrijfsfunctiemodelEen bedrijfsfunctiemodel is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodel doorgaans stabiel van aard.


 • waterschappen inzicht geven in welke bedrijfsprocessen van belang zijn voor een juiste implementatie van gegevensmanagement, zodat een waterschap deze kan toepassen binnen de eigen organisatie.
  • Product
  • Overzicht processen gegevensmanagement


 • waterschappen inzicht geven in de rollen/taken/verantwoordelijkheden die van belang zijn voor het inrichten van de governance voor gegevensmanagement binnen een organisatie, zodat dit de waterschappen in staat stelt om dit waar nodig toe te passen binnen hun eigen organisatie.
  • Product
  • Overzicht rollen/taken/verantwoordelijkheden gegevensmanagement

Heb je vragen of wil je meedenken over het thema Gegevensmanagement, meld je dan aan bij Roel van den Berg.

In de bijeenkomst van 2 december jl. is gesproken over:

 • Rol data-architect
 • Kwaliteitscriteria
 • Uitwerken processen gegevensmanagement
 • Vraag over toepassen standaarden
 • Toelichting aanpak RWS datakwaliteit
 • Roadmap gegevensmanagement 2022
BeheerdersAnita Langenacker a.i. FacilitatorRoel van den Berg
Vergaderfrequentieiedere vijf weken Vergaderdata
 • do 6 januari 2022
 • do 10 februari 2022
 • do 17 maart 2022
 • do 21 april 2022
 • wo 25 mei 2022
 • do 30 juni 2022
Leden o.a.
 • Jan Bij de Vaate, Waterschap Scheldestromen
 • Roland van de Boel, Het Waterschapshuis
 • Janneke Feenstra, Wetterskip Fryslân
 • Paul de Frankrijker, Unie van Waterschappen
 • Kier van Gijssel, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Raymond Hoenjet, Waterschap Limburg
 • John Maaskant, Informatiehuis Water
 • Richard Smilda, Waterschap Hunze en Aa's
 • Alous Spaanderman, Hoogheemraadschap van Delfland