Gegevensmanagement


De weg naar data governance is binnen de WILMA vertaald naar de onderstaande metrokaart.

SpoorkaartGM 09.png


De routes naar de verschillende stations zijn verder uitgewerkt in de onderstaande PDCA-cyclus. PDCA staat voor (1)Plan, (2)Do, (3)Check en (4)Act. Deze stappen vormen samen de PDCA-cyclus die door Deming is bedacht:

  1. 1. Plan gaat over de visie en het vaststellen van beleid met duidelijke doelen;
  2. 2. Do gaat over het uitvoeren van dat beleid;
  3. 3. Check betreft het evalueren van dit beleid, en;
  4. 4. Act is bedoeld om bij te sturen middels de acties die uit de evaluatie volgen.


Deze plaat is tot stand gekomen op basis van best practices en nog onder bewerking. Door te klikken op een knop in de plaat wordt een verdere uitwerking van dit onderwerp getoond.

VisieDoelBedrijfsstrategieOrganisatie GegevensmanagementDatafundamentProcessenDatadomeinenDatabronnenKwaliteitseisen GegevensmanagementArchiefbeheer GegevensmanagementNaleving rollenNaleving kwaliteitseisenCorrigerende maatregelenFactsheet gegevensmanagement 27-09-2022.png
Over deze afbeelding


De waterschappen hebben in overeenstemming met het Digikompas en de Baseline Basis op Orde, een gezamenlijke ambitie rondom het delen van data geformuleerd:

  1. Als waterschappen werken we samen aan het delen van data, zodat we binnen een termijn van 5 tot 7 jaar onze ambities gerealiseerd hebben.
  2. Als waterschappen willen wij de relevante waterschapsgegevens beschikbaar stellen, zodanig dat wij volledig en efficiënt voldoen aan wettelijke verplichtingen en bestuurlijke afspraken.
  3. Als waterschappen stellen wij relevante gegevens als open data beschikbaar zodat klant-vragen die niet voortkomen uit wettelijke verplichtingen of bestuurlijke afspraken zoveel mogelijk op basis hiervan kunnen worden beantwoord. Klantvragen die extra inspanning of aanvullende gegevens vragen, zullen per geval beoordeeld worden op noodzaak en impact.
  4. Als waterschappen staan wij borg voor de kwaliteit van de beschikbaar gestelde gegevens (actueel, betrouwbaar en compleet) zodat vragen die een landelijk of waterschapsgrensoverschrijdend beeld vragen juist beantwoord kunnen worden en wij er als waterschappen ook gerust gebruik van kunnen maken.
  5. Als waterschappen streven wij naar de situatie dat de relevante gegevens die we extern beschikbaar stellen gelijk of direct afgeleid zijn van gegevens die in de eigen processen gebruikt worden zodat we als overheid transparant opereren.
  6. Als waterschappen willen wij onze bijdrage leveren aan de realisatie van de landelijke digitaliseringsopgave, door bij belangrijke ontwikkelingen samen met collega overheden en ketenpartners de digitalisering en ketenintegratie vorm te geven. We houden minimaal gelijke tred met onze collega-overheden en ketenpartners.


Om te helpen deze ambitie te realiseren is vanuit het programma Datastromen van Het Waterschapshuis een Houtskoolschets gemaakt waarin de na te streven architectuur beschreven is.

Momenteel word er gewerkt aan een verder uitwerking van deze houtskoolschets. Dit heeft onder andere geleid tot een document waarin Principes voor het informatiestelsel van de waterschappen worden voorgesteld.