Single Digital Gateway

Introductie[bewerken]

Logo YourEurope

De Single Digital Gateway Regulation is een Europese verordening die geldt voor alle Europese lidstaten en al hun bestuursniveaus. Ze moet de administratieve last beperken voor burgers en bedrijven, discriminatie wegnemen en het “vrije verkeer” binnen Europa een impuls geven. Het geeft burgers en bedrijven makkelijk toegang tot digitale overheidsdienstverlening in de Europese Unie in twee talen (de landstaal/talen en het Engels). Dat gebeurt met het portaal (gateway) Your Europe. Deze centrale toegangspoort verwijst gebruikers door naar de juiste websites in de verschillende lidstaten. Voor Nederland zijn dat ondernemersplein.nl (KvK)en de engelse variant en nederlandwereldwijd.nl (MinAZ). Via Your Europe kunnen burgers en bedrijven op een eenvoudige manier betrouwbare informatie vinden over overheidsdiensten,-producten en -procedures in Europa. Sommige procedures kunnen ze bovendien online doorlopen. SDG is een Europese verordening waar alle overheden aan moeten voldoen. Landelijk verzorgt het Bureau nationale coordinatie de coordinatie en landelijke projectleiding.

Impactanalyse Single Digital Gateway Verordening[bewerken]

In 2022 is in opdracht van de provincies en waterschappen een impactanalyse uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot (zie het rapport ).

Producten en Diensten waterschappen[bewerken]

Voor waterschappen hoeven niet al hun diensten en producten beschreven en ontsloten te worden. De SDG beperkt zich voor hen tot de productcategorieën "belastingen" en "vergunningen" (deze zijn in het voorjaar 2022 bepaald in overleg met het nationaal bureau coördinatie). Mogelijk komen hier nog wel producten en diensten bij in de loop van 2023/2024. Hieronder is een overzicht gevisualiseerd van deze producten en diensten, afgeleid uit de Universele Productnamen Lijst (UPL).

BusinessInterface Omgevingsloket De mogelijkheid om een vergunning aan te kunnen vragen en te ontvangen als bedoeld in de artikelen 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.13, 6.18 of 6.19 van de Waterwet. (Product) watervergunning Het indienen van een verzoek tot vergunning als bedoeld in de artikelen 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.13, 6.18 of 6.19 van de Waterwet. (BusinessService) Aanvraag watervergunning Het verkrijgen van toestemming voor het uitvoeren van een activiteit als bedoeld in de artikelen 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.13, 6.18 of 6.19 van de Waterwet. (BusinessService) Ontvangst watervergunning Betalingen aan de overheid waar een individueel aanwijsbare tegenprestatie van die overheid tegenover staat. (BusinessService) Betaling leges BusinessInterface Digitaal loket belastingpartner Dienstverlening rondom verplichte heffingen van de overheid aan inwoners en instellingen. (Product) belastingen Het gebruik maken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. (BusinessService) Bezwaarmaking belastingaanslag Beschikking dat de verschuldigde belasting deels niet hoeft te worden betaald (BusinessService) Belastingkwijtschelding Teruggave van teveel betaalde belasting, bijvooorbeeld betaalde btw door ondernemers of ingehouden loonbelasting van particulieren. (BusinessService) Ontvangst belastingteruggave Beschikking volgens standaardregeling dat de verschuldigde belasting later mag worden betaald. (BusinessService) Belastingbetaling uitstel Het indienen van een verzoek tot latere betaling van de verschuldigde belasting. (BusinessService) Aanvraag uitstel belastingbetaling Beschikking voor bijzonder geval dat de verschuldigde belasting later mag worden betaald. (BusinessService) Belastingbetalingsregeling Het indienen van een verzoek tot een kopie van beschikking waarbij de verschuldigde rijks- of decentrale belasting is vastgesteld. (BusinessService) Aanvraag belastingaanslag kopie Kennisgeving waarbij wordt aangegeven hoeveel belasting iemand moet betalen of terugkrijgt. (BusinessService) Belastingaanslag Kopie van beschikking waarbij de verschuldigde rijks- of decentrale belasting is vastgesteld. (BusinessService) Belastingaanslag kopie Deze svg is op 05-04-2024 13:13:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:13:44 CEST


Annex I: Informeren[bewerken]

De eerste stap (Annex I) is dat overheden vanaf december 2022 informatie over producten en diensten moeten ontsluiten via YourEurope.eu. Overheidsorganisaties moeten volgens de SDG-verordening informatie verstrekken over diensten die relevant zijn bij grensoverstijgende activiteiten en de bijbehorende online procedures. Dat gaat bijvoorbeeld om reizen, werk of pensioen, voertuigen, verblijf, onderwijs of stage, gezondheidszorg en burger- en familierechten. De informatie wordt ontsloten via het portaal Your Europe. Hiervoor wordt een centrale oplossing gerealiseerd die alle waterschappen kunnen gebruiken: de SDG Invoervoorziening.

Wat betekent dit voor mijn organisatie?

Annex II: Procedures[bewerken]

De tweede stap (Annex II) is dat EU-burgers en bedrijven toegang hebben tot online procedures. De SDG-verordening schrijft voor dat overheden ervoor moeten zorgen dat Europese burgers en ondernemers in alle lidstaten relevante administratieve procedures digitaal kunnen doorlopen. Dat gaat bijvoorbeeld om procedures om een verhuizing naar een ander EU-land te regelen, een bedrijf te beginnen in een ander EU-land of in een ander EU-land te gaan studeren. In de verordening wordt dit onderdeel ‘Procedures’ genoemd. De bijlage die erbij hoort is Annex II.

Wat betekent dit voor mijn organisatie?

Annex III: Hulp- en ondersteuningsdiensten[bewerken]

Ook informatie van zogenoemde hulp- en ondersteuningsdiensten moet conform de vereisten worden ontsloten op Your Europe. De hulp- en ondersteuningsdiensten staan beschreven in Annex III van de verordening. Lees meer over de stappen die horen bij Informeren en het aansluiten van pagina's op het SDG-portaal.

Wat betekent dit voor mijn organisatie?