Wat is WILMA

Inleiding[bewerken]

De waterschappen staan voor grote uitdagingen. Door toenemende extremen in het weer, toenemende bevolking en verstedelijking van de ruimte is het nodig om met minder ruimte meer water te verwerken. Dit probleem speelt zowel nationaal als internationaal en in het bijzonder voor vlakke laaggelegen gebieden als delta’s, kust- en riviervlakten waar sprake is van hoge concentraties van bevolking (UvW, 2018).

In de kern staan de waterschappen daarin voor de volgende uitdagingen:

 • Meer extremen in waterpieken en dalen als gevolg van klimatologische veranderingen.
 • Minder ruimte voor water als gevolg van intensiever gebruik van de openbare ruimte.
 • Vervuiling van water; diverse oorzaken zoals giflozingen, drugslabs en medicijngebruik.
 • Hogere eisen en ambities aan efficiënte, slimme maatwerkoplossingen.

(Aa en Maas, 2015; Holdijk, 2017).

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden willen de waterschappen efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Een referentiearchitectuur voorziet daarbij in gemeenschappelijke kaders en richtlijnen voor de waterschappen als basis voor informatievoorziening.

Governance[bewerken]

Governance is het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van een organisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van strategische organisatiedoelen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden.

Enterprise architectuur maakt het mogelijk om in samenhang koersvast sturen op organisatiedoelen.

Missie[bewerken]

De WILMA staat voor Waterschap Informatie & Logisch Model Architectuur en is de ‘referentiearchitectuur van de waterschappen’. Waterschapsarchitecten gebruiken WILMA bij het opstellen van de enterprisearchitectuur van een waterschap. Het is een soort ‘model’-waterschap waar ieder waterschap uit kan putten en kan toepassen op zijn eigen situatie. Leveranciers kunnen de WILMA-referentie gebruiken als ontwerpstartpunt voor een oplossing of product voor de waterschappen.

De WILMA is:

 • Input voor de enterprise architectuur van de individuele waterschappen.
 • De basis voor de enterprise architectuur van Het Waterschapshuis waar informatievoorzieningen voor de gezamenlijke waterschappen wordt vormgegeven.

Visie[bewerken]

WILMA heeft als doel een bijdrage te leveren aan:

 • Het spreken van dezelfde taal binnen de waterschappen (door de waterschappers).
 • Betere besluitvorming door eenduidige samenhang.
 • Het sturen op gemeenschappelijke (strategische) doelen en ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet).
 • De volwassenheid van enterprisearchitectuur binnen de waterschappen.
 • Effectieve doelsturing door het expliciet maken van doelen, het organisatiemodel, de taal en onderlinge afspraken.
 • Het bieden van overzicht en inzicht zodat de informatievoorziening en dienstverlening efficiënter en effectiever verlopen en meer sturing kan worden gegeven aan de organisatie.

Uitgangspunten[bewerken]

Voor Wilma gelden de volgende uitgangspunten:

 • NORA/GEMMA tenzij. WILMA is sectorspecifiek voor de waterschappen en een dochter van de NORA (Nederlandse Overheids Referentiearchitectuur). Uitgangspunt voor de WILMA is NORA en GEMMA tenzij. Informatie die vanuit de NORA en de GEMMA beschikbaar is wordt door WILMA overgeërfd, tenzij er sectorspecifieke onderwerpen zijn die voor de waterschappen van belang zijn om nader uit te werken. NB: Waterschappen hebben soms dezelfde en soms andere taken vergeleken met bijvoorbeeld gemeenten, hebben daardoor andere processen en zijn daarom veelal anders georganiseerd. Ter indicatie, vergunning verlenen en handhaven doen gemeenten en waterschappen beiden. Water zuiveren (een specifieke taak voor waterschappen) is iets anders dan paspoorten uitgeven (een specifieke taak voor de gemeenten).
 • Het Negenvlaksmodel
 • Het Vijflaagsmodel

Figuur 1: WILMA in relatie tot de NORA en andere sectorspecifieke dochters voor referentiearchitectuur

Communities[bewerken]

Om themaspecifieke informatie op te halen en samen met de waterschappen uit te werken, worden vanuit WILMA communities geïnitieerd. Deze communities bestaan uit vertegenwoordigers vanuit de waterschappen en begeleiding vanuit het team WILMA. Kijk onder het kopje "Thema's" in de menubalk voor een overzicht van de thema’s.

Wat is enterprise architectuur?[bewerken]

Enterprise architectuur is een hulpmiddel om te sturen op strategische doelen door het aanbrengen van samenhang en het gericht bijsturen en verbeteren van de bedrijfsvoering van een organisatie. Er worden (impact)analyses ingezet op bestaande beleidsprincipes, producten, processen, mensen en middelen en hun onderlinge samenhang, hetgeen resulteert in een gericht, samenhangend verbeterpakket van maatregelen. Ieder waterschap kan (en moet tot op zekere hoogte) zijn eigen ‘enterprise architectuur’ inzetten als hulpmiddel voor bedrijfsvoeringsverbetering.

Deze samengestelde manier van kijken maakt het mogelijk een goede balans te vinden tussen de blik van onder meer de bestuurder, de businessmanager, de organisatiekundige, de procesontwerper, de informatiemanager, de ICT’er en de kwaliteitsmanager.

Waarom enterprise architectuur?[bewerken]

Het beoogde effect van de toepassing van enterprise architectuur is het permanent vergroten van het besturend vermogen van een organisatie en daarmee haar kracht, snelheid en flexibiliteit.

Enterprise architectuur geeft deze richting door actieve deelname in de besturingsprocessen en biedt op permanente basis inzicht in de samenhang van de organisatieonderdelen en -aspecten en de relevante omgeving.

Voordelen van enterprise architectuur[bewerken]

Door op deze manier te werken levert enterprisearchitectuur een bijdrage aan het verbeteren van de performance van de organisatie onder andere door:

 • het ontwikkelen in samenhang;
 • het verlagen van kosten;
 • het verbinden van mensen en het vergroten van de betrokkenheid en samenwerking;
 • het verhogen van de reactiesnelheid;
 • het verbeteren van de bestuurseffectiviteit;
 • het verbeteren van doelgerichtheid;
 • het vergroten van het draagvlak voor oplossingen.

Enterprise architect[bewerken]

Klik hier voor een uitwerking van de rol enterprise architect.