Missie, visie, samenhang

Strategisch sturen op samenhang betekent dat je je missie, visie en doel expliciet hebt gemaakt.


Onderstaande afbeelding geeft een samenhang weer van de motivatie (waarom en waarvoor) van de taken van het waterschap. De plaat is klikbaar op verschillende onderdelen en verwijst naar pagina's met meer informatie op dat onderdeel.

Producten en dienstenBasisprincipesWetgevingSamenhangplaat.png
Over deze afbeelding


Toelichting[bewerken]

Missie (strategisch doel)[bewerken]

Als waterschappen staan wij voor droge voeten, schoon en voldoende water.

Visie[bewerken]

Onze visie is om een bijdrage te leveren aan:

 • bescherming tegen overstromingen;
 • volksgezondheid door het tegengaan van verontreiniging en het borgen van de kwaliteit van het oppervlaktewater, grondwater, bodem en ondergrond;
 • het zorg dragen voor voldoende water in droge tijden (vb: het opslaan van water) en het in natte tijden afvoeren van het teveel aan water.


Binnen onze kerntaken willen wij een bijdrage leveren aan:

 • het adequaat inspelen op klimaatverandering (vb. ruimtelijke adaptatie);
 • maatschappelijke behoeften (vb. recreatie);
 • duurzaamheid (vb. circulaire economie);
 • biodiversiteit (verscheidenheid en variabiliteit in flora en fauna).

Operationele doelen[bewerken]

Operationele doelen geven antwoord op de vraag, wat de organisatie moet doen om het gewenste resultaat, zoals geformuleerd in strategische doelen te realiseren. Voorbeelden van operationele doelen binnen de waterschappen zijn:

 • leefomgeving centraal
 • reductie van het stroomverbruik met een X percentage.
 • het watersysteem en de functie zijn in balans
 • het (peil)beheer voldoet bij (dreigende) wateroverlast situaties


Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft vanuit hun waterbeheerprogramma 2022-2027 een vertaling gemaakt van strategische doelen naar operationele doelstelling, lees hier meer

Basisprincipes[bewerken]

Meer informatie is te vinden onder Basisprincipes.

Beleidsplan[bewerken]

In een beleidsplan concretiseer je de missie- en visie van een organisatie, door invulling te geven aan de kernopdrachten en deze door te vertalen van strategische doelen naar operationele doelstellingen.

Beleidsinstrumenten[bewerken]

Een beleidsinstrument is een middel dat een organisatie inzet om een beleidsplan uit te voeren. (bron: Wikipedia).

Voorbeelden van beleidsinstrumenten voor de waterschappen zijn:

 • Waterschapswet
 • Waterbeheerprogramma
 • Waterschapsverordening
 • Projectbesluit
 • Transitieondersteuning Omgevingswet Waterschappen (TROWA)
 • Waterschapswet
 • Waterakkoord
 • Peilbesluit
 • Veranderingsregels


Voor meer informatie zie water-en-ruimtelijke-ordening en water besturen

Beleidskaders[bewerken]

Wordt aangevuld.