Samenwerkingspartners

Deze pagina biedt een overzicht aan samenwerkingspartners en andere watergerelateerde bronnen van informatie.


Naam Toelichting
Aquo De Aquo-standaard (Aquo) is de Nederlandse standaard voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. Aquo wordt beheerd door het Informatiehuis Water; een samenwerkingsprogramma van de provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat.
Data Afspraken Modelmatig Ondersteund (DAMO) DAMO is het datamodel van en voor de waterschappen, waarin de kerngegevens voor de primaire processen en de wettelijke verplichtingen gestandaardiseerd staan omschreven. Op deze site vind je informatie over de DAMO Logisch Datamodellen zoals die door de waterschappen en het Waterschapshuis ontwikkeld zijn.
Herleidbaar, Eenduidig en Expliciet samenwerken over de hele Levenscyclus (HEEL) Het programma HEEL werkt aan het versterken en uniformeren van de Systems Engineering (SE)-werkwijze binnen de waterschappen, een integrale werkwijze die helpt bij het reduceren van de complexiteit van projecten.
Informatiehuis Water (IHW) Het Informatiehuis Water is de schakel tussen waterbeheerders en gebruikers van informatie over water.
Kadaster Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. Ook houdt het Kadaster de topografische basisbestanden van Nederland bij.
Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) Bij PDOK vind je open datasets van de overheid met actuele geo-informatie. Deze datasets zijn benaderbaar via geo-webservices en beschikbaar als downloads. Daarnaast vind je hier inspirerende cases over de mogelijkheden van deze geo-datasets.
Rijkswaterstaat (RWS) Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te voeren. Deze kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch of sociaalwetenschappelijk gebied.
Unie van Waterschappen (UvW) De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. In totaal zijn er 21 waterschappen in Nederland.
Waterschapsspiegel Waterschapsspiegel is de overkoepelende bedrijfsvergelijking van de Nederlandse waterschappen. Naast Waterschapsspiegel vergelijken de waterschappen ook op specifieke onderwerpen periodiek hun beleidseffecten, prestaties, kosten en tarieven met elkaar.

Bedrijfsvergelijkingen dragen bij aan een transparante bedrijfsvoering en zijn een middel om van elkaar te leren en te verbeteren.

Het Waterschapshuis Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 21 waterschappen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Zij bevorderen de samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen en de andere overheden die actief zijn in de watersector.