Omgevingswet

Beheerders Gert Kuivenhoven, Sjef Wierink en Michel Zwart Facilitator Roel van Geene
Vergaderfrequentie Iedere zes weken Vergaderdata
 • do 16 april 2020 via conference call
 • di 26 mei 2020
 • do 9 juli 2020
 • di 8 september 2020
 • do 15 oktober 2020
 • di 24 november 2020

Nieuws

De definitieve documenten voor de (O)GAS'en zijn vastgesteld. Binnen het programma DSO-LV zijn deze documenten de basis om dit kwartaal enerzijds een aantal projectstartarchitecturen te actualiseren en anderzijds detailontwerpen te maken voor in ieder geval:

 • aanleveren, muteren, consolideren en ophalen van regelgeving;
 • tonen van informatie tijdens oriënteren;
 • voorinvullen van gegevens tijdens checken en opstellen/ indienen.

Inleiding

De Omgevingswet brengt burgers en bedrijven meer duidelijkheid en gemak voor het (laten) aanpassen van onze leefomgeving. Algemene informatie over (de invoering van) de Omgevingswet is te lezen via het Omgevingswetportaal. Op deze informatiesite van de Rijksoverheid wordt weinig gezegd over de manier waarop het werken met architectuur kan worden ingezet bij die veranderingen c.q. hoe het samenhangt met projecten en projectportfolio-management. Wel worden op de site diverse aspecten belicht die ook bij het werken met architectuur aan de orde komen, zoals de betrokken organisaties, de (gemeenschappelijke) processen en daarbij benodigde gegevens en informatiesystemen.

In de WILMA geven we een overzicht hoe je met architectuur (de invoering van) de Omgevingswet kunt ondersteunen c.q. versnellen. Pragmatisch en toegespitst op de waterschappen. We beschouwen daartoe de Landelijke Voorziening van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) en de aansluiting daarop vanuit een enterprise architectuur van een waterschap.

Pagina's

Pagina Toelichting
Architectuur van de Omgevingswet: DSO-LV De architectuur van de Omgevingswet wordt uitgewerkt volgens het vijflaagsmodel van de NORA.
Architectuurdocumenten Digitaal Stelsel Omgevingswet (OGAS en GAS'en) Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bestaat uit verschillende componenten. De samenhang tussen alle componenten staat beschreven in de Overall globale architectuurschets (OGAS), de onderliggende architectuurschetsen (GAS'en) en in de bijbehorende bijlagen. In januari 2020 is versie 2.0 van de architectuurdocumenten vastgesteld.
TROWA Handreiking Waterschapsverordening Het project Transitieondersteuning Omgevingswet Waterschappen (TROWA) heeft met en voor de waterschappen de handreiking waterschapsverordening gemaakt.
Vier invalshoeken stelselarchitectuur De DSO-architectuur kan vanuit vier invalshoeken bekeken worden: wetgeving, dienstverlening, vergunningverlening en leveren van informatie.
Componenten stelselarchitectuur De DSO-architectuur bestaat uit diverse componenten.
Aansluiting enterprise architectuur op de DSO-LV De enterprise architectuur van een waterschap helpt bij de aansluiting op de DSO-LV. Het is belangrijk de referentiearchitectuur (WILMA) op gelijke wijze te beschrijven.
Rol CDL De CDL als geheel is een bouwsteen, ter ontsluiting van de gegevens naar het DSO.
Overzicht aansluiting op de DSO-LV Alle waterschappen krijgen te maken met de Omgevingswet. De Business Liaison Architect vanuit de Omgevingswet heeft zicht op de status van de (architectuur)aansluiting vanuit elk waterschap.

Leden

o.a.:

 • Paul de Frankrijker, Unie van Waterschappen
 • Gert Kuivenhoven, Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Paul van der Weerd, Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Sjef Wierink, Waterschap Vallei en Veluwe