WILMA kennismodel

Wat is een (semantisch) kennismodel[bewerken]

Een kennismodel of metamodel beschrijft de architectuurobjecten en hun onderlinge samenhang. Bijvoorbeeld applicatieservices of applicatiefuncties. Het kennismodel is weergegeven in de concepten zoals gedefinieerd in de ArchiMate-conventie.

Het WILMA-kennismodel toont de ArchiMate-concepten die gebruikt worden voor het beschrijven van de architectuur van het waterschapsdomein. Het kennismodel fungeert tevens als basis voor de inrichting van deze wiki. Hierdoor wordt de kennis uit in WILMA semantisch en kan als zodanig beter beheerbaar en toegankelijk gemaakt.

De manier waarop het kennismodel wordt toegepast op WILMA Online is te vinden in de stijlgids.

Algemene modelleerrichtlijnen[bewerken]

Overerving en afgeleide relaties[bewerken]

Binnen de Archimate-taal is het toegestaan bepaalde relaties af te leiden en/of te overerven van indirect gerelateerde elementen. De regels hiervoor zijn hier te vinden. Afgeleide relaties zijn niet expliciet beschreven in het kennismodel, maar zijn wel toegestaan binnen de modeluitwerkingen binnen de WILMA.

Aggregaties, Composities en Specialisaties[bewerken]

Op verschillende plekken binnen het kennismodel is het toegestaan om te werken met aggregatie-, compositie- en/of specialisatierelaties. Hierbij hanteren we wel de volgende richtlijnen:

  • bij parent-child-relaties tussen architectuurelementen van het type aggregatie, compositie of specialisatie mag de naam van de child niet dezelfde naam hebben als de parent, omdat er dan dubbele elementen ontstaan met dezelfde naam. Elementen moeten altijd uniek zijn
  • een parent-element moet altijd twee of meer child-elementen aggregeren, composeren of generaliseren. Als het een één op één relatie is voegt een verdere uitdieping immers allen extra beheer en geen extra inzichten toe.

Kennismodel[bewerken]

De motivatielaag beschrijft de missie en visie van een waterschap, en de eisen en randvoorwaarden die van invloed zijn op de inrichting van de organisatie, informatie en technologie. (Grouping) Motivatielaag Bestaand overheidsbeleid (nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regels, kamerstukken en bestuursakkoorden. (Driver) Beleidskader Een drijfveer is iets dat een organisatie motiveert haar doelstellingen op of bij te stellen, en de veranderingen te realiseren om die te bereiken. (Driver) Drijfveer Een van tevoren vastgelegd doel of streven dat een organisatie en haar stakeholders proberen te behalen. (Goal) Doelstelling De kans dat een potentieel gevaar resulteert in een daadwerkelijk incident en de ernst van het letsel of de schade die dit tot gevolg heeft. (Assessment) Risico Richtinggevende uitspraak die aangeeft wat wenselijk is met betrekking tot de inrichting van organisatie, processen en informatievoorziening. (Principle) Architectuurprincipe Een actie, apparaat, procedure of techniek die een bedreiging, kwetsbaarheid of aanval mitigeert, door deze te bestrijden of voorkomen. (Requirement) Beheersmaatregel De organisatielaag beschrijft de producten en diensten van een waterschap en hoe deze gerealiseerd worden door bedrijfsfuncties, -processen en mensen. (Grouping) Organisatielaag Een verzameling activiteiten die in samenhang plaatsvinden, gericht op een beoogd resultaat en met een zekere mate van herhaalbaarheid. (BusinessProcess) Proces Een bedrijfsservice is een dienst die voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie. (BusinessService) Bedrijfsservice Een gebeurtenis is iets dat gebeurt (intern of extern) en gedrag beïnvloedt (bv. bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties) (BusinessEvent) Gebeurtenis Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. (BusinessRole) Bedrijfsrol Dingen die vanuit bedrijfsperspectief relevant zijn en waar informatie over vastgelegd wordt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een product is de coherente verzameling van services, vergezeld van een contract of verzameling overeenkomsten, die in zijn geheel wordt aangeboden aan (interne of externe) klanten. (Product) Product Een bedrijfsfunctie is een samenhangde verzameling activiteiten waarvoor vergelijkbare expertise en resources ingezet worden. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een klant is een afnemer van producten en services. (BusinessRole) Klant De informatielaag beschrijft de applicaties en gegevens die gebruikt worden in de organisatie. (Grouping) Informatielaag Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Referentiecomponent Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een passief element dat geschikt is voor geautomatiseerde verwerking. (DataObject) Gegevensobject De landelijk e of sectorale service is een applicatieservice (of koppelvlak) die de sectorale en landelijke voorzieningen aanbieden aan haar afnemers. (ApplicationService) Landelijke of sectorale service Een domeingroep is een afgebakende groep elementen die in de waterschapspraktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domeingroep InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship beinvloedt InfluenceRelationship beinvloedt InfluenceRelationship beinvloedt RealizationRelationship realiseert InfluenceRelationship beinvloedt RealizationRelationship RealizationRelationship realiseert TriggeringRelationship leidt tot AccessRelationship RW AggregationRelationship groepeert ServingRelationship ondersteunt ServingRelationship ondersteunt TriggeringRelationship leidt tot AssignmentRelationship is toegewezen aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert RealizationRelationship AssignmentRelationship is toegewezen aan AccessRelationship RW ServingRelationship ondersteunt ServingRelationship ondersteunt FlowRelationship stroomt naar RealizationRelationship FlowRelationship stroomt naar AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 13:14:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:14:44 CEST
Element Beschrijving Elementtype
Applicatiefunctie Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent.ApplicationFunction
Architectuurprincipe Richtinggevende uitspraak die aangeeft wat wenselijk is met betrekking tot de inrichting van organisatie, processen en informatievoorziening.Principle
Bedrijfsfunctie Een bedrijfsfunctie is een samenhangde verzameling activiteiten waarvoor vergelijkbare expertise en resources ingezet worden.BusinessFunction
Bedrijfsobject Dingen die vanuit bedrijfsperspectief relevant zijn en waar informatie over vastgelegd wordt.BusinessObject
Bedrijfsrol Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden.BusinessRole
Bedrijfsservice Een bedrijfsservice is een dienst die voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie.BusinessService
Beheersmaatregel Een actie, apparaat, procedure of techniek die een bedreiging, kwetsbaarheid of aanval mitigeert, door deze te bestrijden of voorkomen.Requirement
Beleidskader Bestaand overheidsbeleid (nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regels, kamerstukken en bestuursakkoorden.Driver
Doelstelling Een van tevoren vastgelegd doel of streven dat een organisatie en haar stakeholders proberen te behalen.Goal
Domeingroep Een domeingroep is een afgebakende groep elementen die in de waterschapspraktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruiktGrouping
Drijfveer Een drijfveer is iets dat een organisatie motiveert haar doelstellingen op of bij te stellen, en de veranderingen te realiseren om die te bereiken.Driver
Gebeurtenis Een gebeurtenis is iets dat gebeurt (intern of extern) en gedrag beïnvloedt (bv. bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties)BusinessEvent
Gegevensobject Een passief element dat geschikt is voor geautomatiseerde verwerking.DataObject
Informatielaag De informatielaag beschrijft de applicaties en gegevens die gebruikt worden in de organisatie.Grouping
Klant Een klant is een afnemer van producten en services.BusinessRole
Landelijke of sectorale service De landelijk e of sectorale service is een applicatieservice (of koppelvlak) die de sectorale en landelijke voorzieningen aanbieden aan haar afnemers.ApplicationService
Motivatielaag De motivatielaag beschrijft de missie en visie van een waterschap, en de eisen en randvoorwaarden die van invloed zijn op de inrichting van de organisatie, informatie en technologie.Grouping
Organisatielaag De organisatielaag beschrijft de producten en diensten van een waterschap en hoe deze gerealiseerd worden door bedrijfsfuncties, -processen en mensen.Grouping
Proces Een verzameling activiteiten die in samenhang plaatsvinden, gericht op een beoogd resultaat en met een zekere mate van herhaalbaarheid.BusinessProcess
Product Een product is de coherente verzameling van services, vergezeld van een contract of verzameling overeenkomsten, die in zijn geheel wordt aangeboden aan (interne of externe) klanten.Product
Referentiecomponent Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.ApplicationComponent
Risico De kans dat een potentieel gevaar resulteert in een daadwerkelijk incident en de ernst van het letsel of de schade die dit tot gevolg heeft.Assessment