Wet Open Overheid

Introductie[bewerken]

De Wet open overheid (Woo) is een wet die het recht voor burgers op informatie over alles wat de overheid doet regelt. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verschil Woo en Wob[bewerken]

Het belangrijkst verschil met de Wob, is dat de Woo de hele overheid verplicht om bepaalde informatie actief openbaar te maken en de verplichting hierbij om burgers te ondersteunen bij het vinden van overheidsinformatie, daar waar de Wob alleen regelde dat de overheid dit moest doen als een burger hierom vroeg middels een zogenaamd Wob-verzoek. In totaal gaat het om 17 informatiecategorieën, zoals wetten, beschikkingen en onderzoeksrapporten (artikel 3.3 Woo). Deze verplichting wordt de komende jaren vanaf 2024 gefaseerd, per categorie, ingevoerd. Niet alle informatiecategorieën zijn van toepassing op de waterschappen. Hiernaast wordt een deel van de informatiecategorieën reeds centraal aangeboden via officielebekendmakingen.nl. Voor deze laatste categorieën is het evenwel mogelijk dat een deel van de documenten in deze informatiecategorieën niet of nog helemaal niet worden gepubliceerd. Deze documenten moeten dan nog wel door het bestuursorgaan worden gepubliceerd en toegevoegd aan de Woo-index.

ArchiMateNote Legenda ArchiMateNote Niet van toepassing voor waterschappen ArchiMateNote Centraal gepubliceerd via officielebekendmakingen.nl ArchiMateNote Decentraal te publiceren door waterschappen BusinessObject bereikbaarheid van het bestuursorgaan en zijn organisatieonderdelen en de wijze waarop een verzoek van informatie kan worden ingediend BusinessObject vergaderstukken en verslagen van de Kamers en de verenigde vergadering van de Staten-Generaal en hun comissies BusinessObject ambtelijk of extern opgestelde onderzoeksrapporten BusinessObject adviezen - Besluiten, beleidsregels, verordeningen en andere algemeen verbindende voorschriften. - Overige besluiten van algemene strekking. (BusinessObject) wet- en regelgeving BusinessObject overige besluiten van algemene strekking BusinessObject schriftelijke oordelen in klachtenprocedures BusinessObject inzicht in de organisatie en werkwijzen, waaronder de taken en bevoegdheden van de oranisatieonderdelen BusinessObject jaarplannen- en verslagen BusinessObject beschikkingen BusinessObject ontwerpen van wetten, voorschirften en besluiten waarover extern advies is aangevraagd BusinessObject informatieverzoeken verstrekte informatie BusinessObject kamerstukken BusinessObject convenanten BusinessObject verplichtingen tot verstrekking van subisidies, anders dan met een beschikking BusinessObject agenda's en besluitelijsten van de ministerraad, gedputeerde staten, colleges van burgemeester en wehouders en dagelijks besturen van waterschappen BusinessObject vergaderstukken en verslagen van de provinciale staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen Deze svg is op 05-04-2024 13:13:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:13:46 CEST


Wat betekent de Woo voor de bedrijfsarchitectuur van een bestuursorgaan?[bewerken]

Er zijn drie grote veranderingen die de Woo met zich meebrengt voor bestuursorganen:

Ondersteuning bij het vinden van informatie[bewerken]

Voor het bieden van ondersteuning bij het vinden van overheidsinformatie introduceert de Woo een verplichte nieuwe rol: de contactpersoon Woo. Deze dient door het bestuur te worden aangewezen. Hiermee is ook een nieuwe bedrijfsservice/dienst geïntroduceerd voor het waterschap: het bieden van "vind-ondersteuning" van overheidsinformatie.

Actieve openbaarmaking[bewerken]

De eerste grote verandering is dat bestuursorganen niet alleen meer reactief (op basis van een Woo-verzoek) informatie moet delen. Er zijn 17 informatiecategorieën in de wet opgenomen die elk bestuursorgaan actief openbaar moet maken. Per categorie wordt in landelijke werkgroepen verder bepaald welke specifieke documenten/documentsoorten hieronder vallen. Een aantal waterschappen zijn betrokken bij deze werkgroepen. Meer informatie hierover kun je opvragen bij jouw contactpersoon WOO bij je waterschap.

Elektronische openbaarmaking via de DiWoo[bewerken]

De tweede grote verandering betreft manier waarop informatie openbaar gemaakt dient te worden. De Woo schrijft voor dat openbaarmaking van de documenten “elektronisch dient te geschieden door middel van een door de Minister in stand gehouden digitale infrastructuur; de Digitale Infrastructuur Wet Open Overheid (DiWoo). Dit is een belangrijke verandering ten opzichte van de Wob.

Bedrijfsproces openbaar maken overheid[bewerken]

Het bedrijfsproces van actieve openbaarmaking ziet er als volgt uit:


1. Dossier afgesloten: Een bestuursorgaan is klaar met het werken aan document dat informatie bevat dat als open overheidsinformatie dient te worden gepubliceerd. Dit is de gebeurtenis die het proces “openbaar maken open overheidsinformatie” initieert;
2. Selecteren Woo-documenten: Het bestuursorgaan kiest uit het afgesloten dossier de documenten die openbaar gemaakt dienen te worden. Dit kan op verschillende manieren ingevuld worden: bijvoorbeeld door een functionaris aan te wijzen, door deze stap in te bedden in reeds bestaande processen, of door dit te automatiseren op basis van ingevulde metadata in het bronsysteem van het document;
3. Anonimiseren Woo-documenten: Indien er informatie in de documenten staat die privacygevoelig is, dient het document geanonimiseerd te worden;
4. Publiceren Woo-documenten: Het bestuursorgaan stelt het document/de documenten beschikbaar naar de buitenwereld;

Hoe dit proces ondersteund wordt door de DiWoo is te vinden in de uitwerking van de applicatiearchitectuur.

Applicatiearchitectuur Wet Open Overheid[bewerken]

Om invulling te geven aan bovenstaande proces wordt een informatieketen ingericht bestaande uit:
1. De Digitale Infrastructuur Wet Open Overheid (DiWoo): dit is de digitale bouwsteen die door de minister gerealiseerd wordt, om te kunnen voldoen aan de wet;
2. De publicatievoorzieningen van de bestuursorganen: dit zijn de informatiesystemen van de overheden die hun documenten actief moeten ontsluiten via bovengenoemde digitale infastructuur.
3. Functionaliteit voor het anonimiseren van documenten: tooling om gevoelige informatie in te publiceren documenten af te lakken.

Wat deze architectuuronderwerpen inhouden en hoe een bestuursorgaan kan aansluiten op de DiWoo is te vinden in Applicatiearchitectuur Wet Open Overheid.