Vergunningverlening

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessFunctions > Vergunningverlening
ArchiMate-element Vergunningverlening
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-efd015d1-fa14-4178-934c-4f334b5f454f
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Vergunningverlening
Documentatie  : Het beschikken op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen.
Atomic  : false
Rotation  : up
Showdecoration  : true
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : efd015d1-fa14-4178-934c-4f334b5f454f
Object ID_nl  : efd015d1-fa14-4178-934c-4f334b5f454f
Original ID  : id-efd015d1-fa14-4178-934c-4f334b5f454f
Semanticsearch  : vergunningverlening
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het beschikken op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. (BusinessFunction) Vergunningverl- ening Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen. (BusinessFunction) Beleid en planvorming Het toezicht en de toepassing van juridische middelen gericht op het naleven van de keur Waterwet en andere wet- en regelgeving alsmede daaraan gerelateerde overeenkomsten. (BusinessFunction) Handhaving Het afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling of een informatieverzoek heeft. (BusinessFunction) Afhandeling bezwaren, beroepen en verzoeken BusinessProcess Melden activiteit BusinessProcess Indienen aanvraag vergunning BusinessProcess Indienen zienswijze Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ingediende aanvraag voor toestemming tot het uitvoeren van een voorgenomen vergunning- of ontheffingplichtige activiteit. (BusinessProcess) Behandelen vergunningaanv- raag Dit bedrijfsproces betreft het schriftelijk en/of mondeling afstemmen tussen bevoegd gezag en initiatiefnemer over mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot een concreet initiatief. (BusinessProcess) Verkennen initiatief Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van de melding van een (niet-vergunningplichtige) activiteit, zodat het bevoegd gezag weet wat er gebeurt, toezicht kan plannen en/of eventueel maatwerkvoorschriften kan opleggen. (BusinessProcess) Behandelen melding activiteit De bedrijfsfunctie Regulering is ervoor verantwoordelijk dat er geen ongewenste invloeden van de omgeving zijn op de infrastructuur van de waterschappen. (BusinessFunction) Regulering Omgevingsplan of -verordening, (indirect) omgevingsvisie en (deels indirect) omgevingsprogramma’s zijn kaderstellend voor (het verkennen en vergunnen van) initiatieven in de fysieke leefomgeving. (TriggeringRelationship) 12 Uit de verkenning of vergunningsprocedure kan volgen dat aanpassing van de kaders (m.n. omgevingsplan of -verordening) gewenst is om het initiatief mogelijk te maken. (TriggeringRelationship) 16 Meldingen van een activiteit en verleende (of geweigerde) vergunningen vormen aanleiding tot toezicht en handhaving. (TriggeringRelationship) 17 Het verlenen of weigeren van een vergunning, en het opleggen van maatwerkvoorschriften is een formeel besluit dat open staat voor bezwaar en/of beroep. (TriggeringRelationship) 26 De ingediende melding wordt door het bevoegd gezag in behandeling genomen. (TriggeringRelationship) 82 De ingediende vergunningaanvraag wordt door het bevoegde gezag in behandeling genomen. (TriggeringRelationship) 84 Verwerken van zienswijzen is deel van de uitgebreide procedure bij de behandeling van vergunningaanvragen. (TriggeringRelationship) 86 AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 14-06-2021 15:22:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-06-2021 15:22:00 CEST