Bedrijfsprocessen

In het bedrijfsprocesmodel zijn de bedrijfsprocessen van de waterschappen weergegeven:

ArchiMateNote Besturende bedrijfsprocessen Het opstellen van strategische organisatiedoelen en het aangeven van de wijze waarop men gestelde doelen wil gaan realiseren. Het verkrijgen van een investeringsplanning en exploitatieplanning met daarin de optimale balans van kosten, prestaties en risico’s om gestelde doelen te realiseren. Hieronder valt het opstellen van strategische plannen zoals het calamiteitenbeleidsplan, relatiebeheerplan, waterbeheersplan, Strategische Assetmanagement Plannen (SAMP) en informatiebeleidsplannen. Hieronder vallen ook optimalisatiestudies in de waterketen. (BusinessProcess) Opstellen (beleids)plannen en programma's Het verzamelen, aggregeren en analyseren van gegevens met betrekking tot de realisatie van de organisatiedoelstellingen en het op basis daarvan opstellen van verantwoordings- en voortgangsrapportages. (BusinessProcess) Monitoren (beleids)plannen en programma's Het leiden of doen bewegen van de organisatie in een gewenste richting, en het afstemmen van de inzet van mensen en middelen op de te realiseren doelen. (BusinessProcess) Regulier sturen Het procesoverstijgend adviseren van de organisatie om zo goed mogelijk in control te zijn en het toetsen van de organisatie op de mate waarin deze daadwerkelijk in control is. (BusinessProcess) Uitvoeren concerncontrol Dit proces is gericht op: *de werkzaamheden vanuit een bestuurlijk en financieel belang in een verbonden partij om deze efficient en effectief te laten functioneren in het belang van het waterschap. *de samenwerking met partijen in de keten zoals gemeenten en andere overheden in het kader van bijvoorbeeld de omgevingswet. (BusinessProcess) Beheren verbonden partijen & samenwerkingsverba- nden ArchiMateNote Primaire processen De (projectmatig) uitgevoerde werkzaamheden waarmee assets worden gerealiseerd voor het efficiënt en doelmatig uitvoeren van het beheer van het watersysteem, waterkeringen, de waterketen en (vaar)wegen. Het betreffen de werkzaamheden van projectstart tot en met nazorg inclusief eventuele uitbestede werkzaamheden. (BusinessProcess) Bouwen en inrichten assets Het opstellen van een meetprogramma, de inrichting en exploitatie van het meetnet, de inzameling van daarmee geproduceerde kwalitatieve en kwantitatieve meetgegevens over systemen en de be– en verwerking, toetsing, analyse en presentatie van deze gegevens. (BusinessProcess) Monitoren assets Het onderhouden omvat het totaal van activiteiten dat als doel heeft, het in "een aanvaardbare conditie" houden of terugbrengen van bedrijfsmiddelen zoals: machines, gebouwen, verkeersinfrastructuur, computerprogramma's, natuur etc., teneinde de "gevraagde mate van functionaliteit" te borgen, direct en op langere termijn. Het opstellen van de onderhoudsstrategie, vaststellen van de onderhoudsstaat en het uitvoeren van de benodigde maatregelen om de functionaliteit van assets in kwantitatieve en kwalitatieve zin voor de geplande levensduur beschikbaar te hebben. (BusinessProcess) Onderhouden assets Het uitvoeren van operationele handelingen op assets voor het efficiënt en doelmatig uitvoeren van het beheer van het watersysteem, waterkeringen, de waterketen en (vaar)wegen. (BusinessProcess) Bedienen assets Het reguleren van de inrichting en gebruik van (vaar)wegennet, waterkering, -systeem en -keten op basis van de keur en andere waterstaatkundige wet- en regelgeving. Middels vergunningverlening en handhaving reguleert het waterschap de interacties van haar omgeving met haar bedrijfsmiddelen. Dit gebeurt binnen het kader van de spelregels die middels regelgeving tot stand zijn gekomen. (BusinessProcess) Reguleren inrichten en gebruik (vaar)weg, waterkering, -systeem en- keten Het verkrijgen, beheren en distribueren van gegevensproducten ten behoeve van (wettelijke) verplichtingen als open data, BGT en BRO en gegevensbehoefte van derde partijen. (BusinessProcess) Leveren gegevensdiensten De werkzaamheden die betrekking hebben op het opstellen en actueel houden van regelgeving met betrekking tot belastingheffing, het opleggen van aanslagen en het afhandelen van verzoek-, bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van waterschapsbelasting. Ook vallen hier werkzaamheden onder zoals de betalingsverwerking, kwijtschelding en (dwang)invorderingsmaatregelen. (BusinessProcess) Heffen & invorderen Het proces “beheren relaties” is gericht op *het opbouwen en onderhouden van de langdurige relaties die het waterschap onderhoudt met onder andere inwoners, gemeenten, provincies, natuur- en landbouworganisaties, belangenbehartigers, bedrijven etc. *het uitvoeren van klantcontactbeheer door het behandelen van vragen en meldingen (BusinessProcess) Beheren relaties Bedrijfsproces met als doel: * Voorkomen en beperken van de gevolgen van calamiteiten *Aantoonbaar voorbereid zijn op een dreigende calamiteit *Onderhouden van de calamiteitenorganisatie d.m.v. opleiden, trainen en oefenen. (BusinessProcess) Beheersen calamiteiten ArchiMateNote Ondersteunende processen De processen die resultaten voortbrengen die niet direct zichtbaar zijn voor de burger, maar essentiële ondersteuning leveren voor het effectief kunnen uitvoeren van de primaire processen, andere ondersteunende processen of de gehele organisatie. Deze processen hebben interne klanten. (BusinessProcess) Leveren ondersteunende diensten Deze svg is op 05-04-2024 13:12:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:12:59 CEST


Bovenstaande bedrijfsprocessen zijn vaak weer opgebouwd uit specifiekere bedrijfsprocessen die een (deel)product of -resultaat leveren. Het bedrijfsprocesmodel wordt in de tweede helft van 2020 verder gedetailleerd.

Element Beschrijving Elementtype
Bedienen assets Het uitvoeren van operationele handelingen op assets voor het efficiënt en doelmatig uitvoeren van het beheer van het watersysteem, waterkeringen, de waterketen en (vaar)wegen.BusinessProcess
Beheersen calamiteiten Bedrijfsproces met als doel:
  • Voorkomen en beperken van de gevolgen van calamiteiten
  • Aantoonbaar voorbereid zijn op een dreigende calamiteit
  • Onderhouden van de calamiteitenorganisatie d.m.v. opleiden, trainen en oefenen.
BusinessProcess
Beheren relaties Het procesbeheren relaties” is gericht op
  • het opbouwen en onderhouden van de langdurige relaties die het waterschap onderhoudt met onder andere inwoners, gemeenten, provincies, natuur- en landbouworganisaties, belangenbehartigers, bedrijven etc.
  • het uitvoeren van klantcontactbeheer door het behandelen van vragen en meldingen
BusinessProcess
Beheren verbonden partijen & samenwerkingsverbanden Dit proces is gericht op:
  • de werkzaamheden vanuit een bestuurlijk en financieel belang in een verbonden partij om deze efficient en effectief te laten functioneren in het belang van het waterschap.
  • de samenwerking met partijen in de keten zoals gemeenten en andere overheden in het kader van bijvoorbeeld de omgevingswet.
BusinessProcess
Bouwen en inrichten assets De (projectmatig) uitgevoerde werkzaamheden waarmee assets worden gerealiseerd voor het efficiënt en doelmatig uitvoeren van het beheer van het watersysteem, waterkeringen, de waterketen en (vaar)wegen. Het betreffen de werkzaamheden van projectstart tot en met nazorg inclusief eventuele uitbestede werkzaamheden.BusinessProcess
Heffen & invorderen De werkzaamheden die betrekking hebben op het opstellen en actueel houden van regelgeving met betrekking tot belastingheffing, het opleggen van aanslagen en het afhandelen van verzoek-, bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van waterschapsbelasting. Ook vallen hier werkzaamheden onder zoals de betalingsverwerking, kwijtschelding en (dwang)invorderingsmaatregelen.BusinessProcess
Leveren gegevensdiensten Het verkrijgen, beheren en distribueren van gegevensproducten ten behoeve van (wettelijke) verplichtingen als open data, BGT en BRO en gegevensbehoefte van derde partijen.BusinessProcess
Leveren ondersteunende diensten De processen die resultaten voortbrengen die niet direct zichtbaar zijn voor de burger, maar essentiële ondersteuning leveren voor het effectief kunnen uitvoeren van de primaire processen, andere ondersteunende processen of de gehele organisatie. Deze processen hebben interne klanten.BusinessProcess
Monitoren (beleids)plannen en programma's Het verzamelen, aggregeren en analyseren van gegevens met betrekking tot de realisatie van de organisatiedoelstellingen en het op basis daarvan opstellen van verantwoordings- en voortgangsrapportages.BusinessProcess
Monitoren assets Het opstellen van een meetprogramma, de inrichting en exploitatie van het meetnet, de inzameling van daarmee geproduceerde kwalitatieve en kwantitatieve meetgegevens over systemen en de be– en verwerking, toetsing, analyse en presentatie van deze gegevens.BusinessProcess
Onderhouden assets Het onderhouden omvat het totaal van activiteiten dat als doel heeft, het in "een aanvaardbare conditie" houden of terugbrengen van bedrijfsmiddelen zoals: machines, gebouwen, verkeersinfrastructuur, computerprogramma's, natuur etc., teneinde de "gevraagde mate van functionaliteit" te borgen, direct en op langere termijn. Het opstellen van de onderhoudsstrategie, vaststellen van de onderhoudsstaat en het uitvoeren van de benodigde maatregelen om de functionaliteit van assets in kwantitatieve en kwalitatieve zin voor de geplande levensduur beschikbaar te hebben.BusinessProcess
Opstellen (beleids)plannen en programma's Het opstellen van strategische organisatiedoelen en het aangeven van de wijze waarop men gestelde doelen wil gaan realiseren. Het verkrijgen van een investeringsplanning en exploitatieplanning met daarin de optimale balans van kosten, prestaties en risico’s om gestelde doelen te realiseren. Hieronder valt het opstellen van strategische plannen zoals het calamiteitenbeleidsplan, relatiebeheerplan, waterbeheersplan, Strategische Assetmanagement Plannen (SAMP) en informatiebeleidsplannen. Hieronder vallen ook optimalisatiestudies in de waterketen.BusinessProcess
Reguleren inrichten en gebruik (vaar)weg, waterkering, -systeem en -keten Het reguleren van de inrichting en gebruik van (vaar)wegennet, waterkering, -systeem en -keten op basis van de keur en andere waterstaatkundige wet- en regelgeving. Middels vergunningverlening en handhaving reguleert het waterschap de interacties van haar omgeving met haar bedrijfsmiddelen. Dit gebeurt binnen het kader van de spelregels die middels regelgeving tot stand zijn gekomen.BusinessProcess
Regulier sturen Het leiden of doen bewegen van de organisatie in een gewenste richting, en het afstemmen van de inzet van mensen en middelen op de te realiseren doelen.BusinessProcess
Uitvoeren concerncontrol Het procesoverstijgend adviseren van de organisatie om zo goed mogelijk in control te zijn en het toetsen van de organisatie op de mate waarin deze daadwerkelijk in control is.BusinessProcess


Als basis voor het bedrijfsprocesmodel is gebruik gemaakt van de input van waterschappen, de GEMMA en de procesbeschrijvingen uit de WIA.