Referentiecomponenten

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > Referentiecomponenten
Referentiecomponenten
Component waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes. (ApplicationComponent) Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheercomponent Component voor het ondersteunen van het digitale authenticatie proces. (ApplicationComponent) Authenticatiecomponent Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek. (ApplicationComponent) Archiefportaalcomponent Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefregistratiecomponent Component voor het ontwikkelen en bewaken van architectuur, processen, werkinstructies, e.d.. (ApplicationComponent) Architectuurcomponent Component voor het ondersteunen van dienstverlening aan de balie van een waterschap. (ApplicationComponent) Baliecomponent Component voor het maken van bestekken voor nieuwbouw en onderhoud van assets. (ApplicationComponent) Bestekkencomponent Component voor het vastleggen, implementeren en beheren van informatiebeveiligings- en privacymaatregelen. (ApplicationComponent) Beveiligings- en privacycomponent Component die het proces rondom het indienen van bezwaren en beroepen ondersteunt. (ApplicationComponent) Bezwaar- en beroepcomponent Component voor het definiëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. Toelichting: De component ondersteunt bij het inrichten en (laten) uitvoeren van werkzaamheden binnen gedefinieerde bedrijfsprocessen. Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door actoren of applicaties. Een bij elkaar behorende verzameling processtappen wordt soms aangeduid met de term "workflow". (ApplicationComponent) Business process managementcomponent (BPM) Component voor ondersteuning van processen rond calamiteitenpreventie- en beheersing. (ApplicationComponent) Calamiteitenzorgcomponent Component voor het beheren van contracten met klanten en leveranciers. (ApplicationComponent) Contractbeheercomponent Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan en te combineren voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data-warehousecomponent Component waarmee aangesloten wordt op de landelijke bouwsteen Digikoppeling. (ApplicationComponent) Digikoppelingadaptercomponent Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten. (ApplicationComponent) Digitaal ontwerpencomponent (CAD) Component voor het tonen en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeheercomponent Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcreatiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiecomponent Component voor ondersteuning van het publiceren, ontwerpen, bouwen en beheren van e-formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie- en -beheercomponent Component voor het orkestreren en transformeren van binnenkomende informatie naar de juiste betekenis voor de ontvanger (Middleware). (ApplicationComponent) Elektronische servicebuscomponent (ESB) Component voor centrale registratie en ontsluiting van een grote verzameling gestructureerde en ongestructureerde data (data lake) binnen een organisatie. (ApplicationComponent) Enterprise Data Hub (EDH) component Component voor ondersteuning facilitaire zaken. (ApplicationComponent) Facilitair reserveer- en uitleencomponent Systeem voor financi?el management, administratie en budgetbeheersing. (ApplicationComponent) Financieel component Component om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige installaties, centraal aan te sturen (reguleren), te bedienen en te laten samenwerken (communiceren). (ApplicationComponent) Gebouwinstallatiecomponent Component waarmee data gestructureerd wordt verzameld en ontsloten. (ApplicationComponent) Gegevensportaalcomponent Component waarmee de definitie en structuur van gegevens worden vastgelegd, meestal in de vorm van metadata. (ApplicationComponent) Gegevensbeschrijvingscomponent Component voor distributie van basis- en kerngegevens naar afnemende applicaties. De gegevensdistributiecomponent wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistributiecomponent Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan en te combineren voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Gegevensmagazijncomponent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Zaakbeheercomponent Component om (ruimtelijke) gegevens/informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie, op te slaan, te beheren, te bewerken, te analyseren en/of te presenteren. (ApplicationComponent) Geo-gegevensbeheer- en -analysecomponent (GIS) Een component die het inkopen van producten en diensten ondersteunt. (ApplicationComponent) Inkoopcomponent De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over IT-gerelateerde gegevens en ondersteunt de IT-beheerorganisatie bij het beheren van de betreffende componenten. Conform de ITIL-terminologie worden componenten vaak aangeduid als "configuratie items" en wordt de verzameling opgeslagen gegevens benoemd als "Configuration Management DataBase" (ApplicationComponent) IT-objectencomponent Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, email en agenda. (ApplicationComponent) Kantoorautomatiseringscomponent Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennisbeheercomponent Component voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten van het waterschap (ApplicationComponent) Ketenpartner-portaalcomponent Component voor vastlegging van klachten en meldingen van burgers, bedrijven en instellingen die via een kanaal bij het waterschap binnenkomen. (ApplicationComponent) Klachten- en meldingencomponent Component waarmee gestructureerde data worden gepubliceerd op het internet, zodanig dat de data met elkaar verbonden kunnen worden. (ApplicationComponent) Linked Data component Component voor het centraal vastleggen en analyseren van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met (vertrouwelijke) gegevens. (ApplicationComponent) Loggingcomponent Component voor het monitoren van sociale media, websites en nieuwsgroepen, het maken van analyses en rapportages, en bepaalde berichten. (ApplicationComponent) Mediamonitor- en webcarecomponent Component voor het routeren en transformeren van berichten (middleware). (ApplicationComponent) Message Queueing (MQ) component Website die toegang biedt tot gepersonaliseerde digitale dienstverlening van het waterschap (ApplicationComponent) MijnWaterschap component Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouteringcomponent Component waarmee open data van een waterschap gestructureerd beschikbaar worden gesteld aan geïnteresseerde afnemers. (ApplicationComponent) Open Data Portaal component Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de afnemersvoorkeuren. (ApplicationComponent) Open Informatie Portaal component Component voor het via diverse kanalen verzenden van informatie en documenten, waaronder MijnOverheid Berichtenbox (digitaal) en printstraat (analoog). (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent Component om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationComponent) Planning en control component Component ter ondersteuning van de geautomatiseerde besturing van continue en batchprocessen met behulp van een (proces)computer. Met name de technische automatisering bij waterschappen. (ApplicationComponent) Procesautomatiseringscomponent Component voor ondersteuning van het beheer van de producten- en dienstencatalogus van het waterschap. (ApplicationComponent) Producten-en-dienstencataloguscomponent Component voor het beheren en monitoren van projecten, programma's en portfolio's. (ApplicationComponent) Projectmanagementcomponent Component voor administratie van contacten, die burgers, bedrijven en instellingen met het waterschap onderhouden, vaak als onderdeel van CRM. (ApplicationComponent) Relatiebeheercomponent (CRM) Component ter ondersteuning van het Planvormingsproces (ApplicationComponent) Ruimtelijke planvormingscomponent Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving. (ApplicationComponent) Salarisadministratie- en -verwerkingcomponent Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel. (ApplicationComponent) Samenwerkingscomponent Component die het mogelijk maakt om analoge gegevens om te zetten in digitale gegevens die eenvoudig toegankelijk zijn binnen bedrijfsprocessen. Wanneer het omzetten plaatsvindt op een geprotocolleerde en goedgekeurde manier kunnen ontstane digitale gegevens als voldoende authentiek worden beschouwd en kunnen de oorspronkelijke analoge gegevens desgewenst worden vernietigd. (ApplicationComponent) Scanning- en imagingcomponent Component voor het inspecteren (schouwen) van de obecten uit het watersysteem - en -kering (ApplicationComponent) Schouwcomponent Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden. (ApplicationComponent) Sociale mediacomponent Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen) (ApplicationComponent) Sonderingen- en boringregistercomponent Component voor het registreren en archiveren van technische tekeningen (2D en 3D). (ApplicationComponent) Tekeningenbeheercomponent Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. (ApplicationComponent) Terugmeldingen-registratiecomponent Component voor het registreren, valideren en delen van tijd- en meetreeksgegevens (kwantiteit en kwaliteit). (ApplicationComponent) Tijd- en meetreekscomponent Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project. (ApplicationComponent) Tijdregistratiecomponent Component voor het opstellen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels. (ApplicationComponent) Toepasbareregelsbeheercomponent Component voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen. (ApplicationComponent) Veiligheidsmanagementcomponent Component voor het ondersteunen van vergunningverlening, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Vergunningen- en Toezicht- en Handhavingcomponent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij lokale verkiezingen. (ApplicationComponent) Verkiezingencomponent Component voor het beheren van voorraden. (ApplicationComponent) Voorraadbeheercomponent Component voor het publiceren van informatie op de website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpublicatie- en -beheercomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecataloguscomponent Component voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria. (ApplicationComponent) Zoekmachinecomponent Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. (ApplicationComponent) Afsprakenbeheercomponent Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) Basisregistratie Grootschalige Topografie beheercomponent Component voor het zeker stellen van bedrijfscontinuiteit. (ApplicationComponent) Bedrijfscontinuiteitsbeheercomponent Component voor het beheren van bedrijfsmiddelen en configuraties. Toelichting: het betreft alleen facilitaire bedrijfsmiddelen. (ApplicationComponent) Bedrijfsmiddelenbeheer- en -configuratiecomponent Component voor het definiëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. (ApplicationComponent) Bedrijfsproces beheercomponent (BPM) Component voor het heffen en innen van waterschapsbelastingen en het invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Belastingencomponent Component voor ondersteuning van het politieke proces binnen een waterschap. Hiermee worden bestuurs- en commissieagenda's, verslagen en overige bestuursdocumenten bijgehouden, geordend, op het internet gepubliceerd en doorzoekbaar gemaakt met zoektechnologie en notificatiediensten, en discussiefora ondersteund. (ApplicationComponent) Bestuursinformatiecomponent Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen. Toelichting: De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over de wijze waarop bedrijfs- of werkprocessen moeten worden uitgevoerd (procesdefinities) en het daadwerkelijk uitvoeren daarvan. De BPM enginecomponent kan hiertoe andere applicaties, of actoren via de Bedrijfsproces beheercomponent (BPM) aansturen. (ApplicationComponent) BPM-engine-component Component voor met name het efficiënt registreren en (indien relevant) verdelenvan inkomende telefonische calls. (ApplicationComponent) Callcentercomponent Component voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning. (ApplicationComponent) Data-analyse- en datasciencecomponent Component voor het laden, controleren en transformeren van data (in veel gevallen naar een centraal datawarehouse), inclusief mogelijkheden voor handmatige invoer. (ApplicationComponent) Dataextractie-, transformatie- en -laadcomponent (ETL) Component om de de authenticiteit te borgen van geavanceerde- en gekwalificeerde digitale handtekeningen. (ApplicationComponent) Digitale handtekeningcomponent De e-Depotvoorziening wordt gebruikt voor de opslag van alle informatieobjecten, zowel met als zonder archiefstatus. De e-Depotvoorziening bevat naast de archieffunctionaliteit tevens de functionaliteit voor het het documentbeheer. (ApplicationComponent) e-Depotvoorziening Component voor het grafisch creëren en bewerken van beeldmateriaal (ApplicationComponent) Grafische creatie- en bewerkingscomponent Component voor het administreren en managen van medewerkers. Toelichting: Bijv. via het ondersteuning diverse HR-processen zoals werving en aanstelling, beoordelen en belonen, bijhouden van verzuim en verlof en overzichten met managementinformatie. Ook kunnen personeelsleden steeds vaker online inzicht krijgen in persoonsgebonden gegevens. (ApplicationComponent) HRM-component Component voor het registreren van de identiteit en rechten van gebruikers voor gebruik van informatiesystemen. (ApplicationComponent) Identiteit- en authenticatiecomponent Component voor het inspecteren van de assets van het waterschap. (ApplicationComponent) Inspectiecomponent Component waarmee financi├½le transacties aan de balie kunnen worden afgehandeld. (ApplicationComponent) Kascomponent Component voor het ondersteunen van klanten bij het vinden van de gewenste dienstverlening. (ApplicationComponent) Klantgeleidingcomponent Component waarmee tevredenheid van klanten over dienstverlening van het waterschap kan worden gemeten en vastgelegd. (ApplicationComponent) Klanttevredenheidcomponent Component voor informatieuitwisseling met de Kadasterdienst KLIC in het kader van de Wet informatie-uitwisseling boven en ondergrondse netten en netwerken (ApplicationComponent) KLIC-component Component die de laboratoriumactiviteiten ondersteunt met betrekking tot de administratieve en coördinerende taken van de monsterverwerking en de verzameling en evaluatie van analysegegevens (ApplicationComponent) Laboratorium Informatie Management component Component op internet die landelijk beschikbaar is en data ontvangt en ontsluit van overheden en data levert aan overheden. (ApplicationComponent) Landelijke voorziening portaalcomponent Component voor landmeetkundige toepassingen┬áen verwerking van landmeetkundige gegevens. (ApplicationComponent) Landmeetkundecomponent Component voor het afspelen van diverse streaming media, zoals films en geluidsopnames (ApplicationComponent) Media afspeelcomponent Component waarmee metingen en data over de aansturing en werking van installaties worden samengebracht, geanalyseerd en visueel gemonitored. (ApplicationComponent) Meet- en regelsignalen verzamel-, verwerk- envisualisatiecomponent (SCADA) Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationComponent) Meldingen- en incidentencomponent Component die voor diverse doeleinden gebruikt wordt vanaf een mobiel device, zoals een smartphone. (ApplicationComponent) Mobiele appcomponent Component om de fysieke werkelijkheid (van bijvoorbeeld het watersysteem) te modelleren en te simuleren wat de gevolgen zijn van specifieke omstandigheden op de gemodelleerde werkelijkheid. (ApplicationComponent) Modellerings- en simulatiecomponent Component voor het via beeldschermen uitzenden van relevante informatie voor een (externe of interne) doelgroep. (ApplicationComponent) Narrowcasting component Component voor het online kunnen betalen. (ApplicationComponent) Onlinebetalingcomponent Component voor het uitvoeren van ontwerpberekeningen voor electrotechnische-, werktuigbouwkundige- en civieltechnische installaties (ApplicationComponent) Ontwerpberekeningscomponent Component voor het beheren van printers (ApplicationComponent) Printercomponent Component voor het verwerken en analyseren van Remote Sensing data (luchtfoto's en satellietdata). (ApplicationComponent) Remote sensing component Component voor het beheersen van financiele, privacy- en informatiebeveiligings risico's. (ApplicationComponent) Risicobeheersingscomponent De RPA component stelt in staat processen verder te digitaliseren, zonder dat aanpassing van ICT systemen nodig is. De component logt in op systemen, simuleert de keyboard- en muis-input en leest informatie van de schermen. Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt voor eenvoudige repetitieve handelingen. (ApplicationComponent) Robot Process Automatisering component Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel. (ApplicationComponent) Roosterbeheercomponent Component voor het registreren en afhandelen van schade. (ApplicationComponent) Schadeafhandelcomponent Component voor het samenbrengen en ontsluiten van de gegevens binnen/van de waterschapssector. (ApplicationComponent) Sectoraal Gegevens Knooppunt Component Component voor het ontsluiten van beschikbare webservices binnen het waterschap. (ApplicationComponent) Serviceregistercomponent Component voor het beheren van softwarelicenties. (ApplicationComponent) Softwarelicentiebeheercomponent Component voor het ontwikkelen van software. (ApplicationComponent) Softwareontwikkelcomponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescomponent Component waarmee informatiesystemen en netwerken worden beheerd en gemonitored. (ApplicationComponent) Systeem- en netwerkbeheercomponent Component voor het beheer van telecommunicatie-infrastructuur. (ApplicationComponent) Telecommunicatiecomponent Component voor die een verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties. (ApplicationComponent) Thesauruscomponent Component die de koppeling realiseert met de landelijke TMV voor het terugmelden op de BRP. (ApplicationComponent) TMV - BRP Terugmeldvoorziening Component voor het beheren en exploiteren van vastgoed en grondeigendommen van het waterschap. (ApplicationComponent) Vastgoed- en grondzakenregistratiecomponent Component voor het inzichtelijk maken van en sturen op verkeer- en vervoerstromen. (ApplicationComponent) Verkeer- en vervoerinformatiecomponent Component voor het beheren van verschillende soorten verkeersregelinstallaties (bijv. stoplichten) (ApplicationComponent) Verkeersregelinstallatiecomponent Component voor het ophalen en versturen van persoonsgerelateerde berichten van/naar de BRP MailBoxServer. (ApplicationComponent) VOA-component Component voor het beheer van wachtwoorden. (ApplicationComponent) Wachtwoordbeheercomponent Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationComponent) Waterbodem- en bodembeheercomponent Component waarmee uitzendingen live via internet worden uitgezonden. (ApplicationComponent) Webcastingcomponent Component waarmee wegen, fietspaden, bermen en bermbegroeiing worden onderhouden en beheerd, gericht op veiligheid en ontsluiting. (ApplicationComponent) Wegenbeheercomponent Component voor het inrichten, het op afstand beheren en monitoren van werkplekken (ApplicationComponent) Werkplekbeheercomponent Component voor beheersing van fysieke en omgevingsbeveiliging. (ApplicationComponent) Fysiek-en-omgevingsbeveiligingscomponent Component specifiek ontwikkeld voor watersysteembeheer. (ApplicationComponent) Watersysteembeheercomponent Component waarmee bijgedragen wordt aan de zuivering van afvalwater en het beheren van de installaties waar de zuivering mee wordt gerealiseerd. (ApplicationComponent) Afvalwaterzuiveringsbeheersysteemcompo-nent Component waarmee het beheer en de toetsing van waterkeringen wordt ondersteund. (ApplicationComponent) Waterkeringbeheercomponent Component voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak. (ApplicationComponent) Agressieregistratie-component Component ter ondersteuning van beleid, incidenten en maatregelen op het terrein van gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers (en externen, voor zover dit de verantwoordelijkheid is van het waterschap). (ApplicationComponent) Arbocomponent Component ter ondersteuning van het Assetmanagement. Het beheer van de fysieke levenscyclus van fysieke assets. (ApplicationComponent) Assetmanagementcomponent Component waarmee backups van informatiesystemen worden aangemaakt en zo nodig ingezet voor het herstellen van de data na het optreden van een foutsituatie. (ApplicationComponent) Backup- en restorecomponent Component voor het beheren, analyseren en presenteren van boringen- en sonderingeninformatie (ApplicationComponent) Boringen- en sonderingeninformatiecomponent Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Business intelligencecomponent (BI) Component die de mogelijkheid biedt om bestanden 'in the cloud' op te slaan. (ApplicationComponent) Cloud bestandsopslagcomponent Platform as a Service waarop gewenste standaard softwaretoepassingen beschikbaar zijn. (ApplicationComponent) Cloud computingcomponent Component die wordt gebruikt ter ondersteuning van een organisatie in de volle breedte, dus zowel de administratieve, financiële, commerciële en logistieke bedrijfprocessen. (ApplicationComponent) Enterprise resource planningcomponent (ERP) Component voor het uitwisselen van gegevensbestanden tussen twee computers of netwerken. (ApplicationComponent) Filetransfercomponent Component voor het registreren en beheren/afhanden van alarmmeldingen (ApplicationComponent) Alarmmeldingscomponent Component voor het (beheren en) ontsluiten van gegevens ontleend aan de basisregistraties. (ApplicationComponent) Basisregistratiecomponent Component voor het beheer en onderhoud van databases. (ApplicationComponent) Databasebeheercomponent Component ter ondersteuning van digitaal opgeslagen gegevensverzamelingen, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik van de database. (ApplicationComponent) Databasecomponent Deze svg is op 21-10-2020 10:41:50 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 21-10-2020 10:41:50 CEST
Legenda


Originele kleuren
SWC status
   
SWC type
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Referentiecomponenten
Elementtype   :  ArchiMateView
Element-id   :  WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-80aae45e-a948-48ad-a053-d7e04a8f8423
ArchiMate-model   :  WILMA
Label   :  Referentiecomponenten
Publiceren   :  SWC en wiki
Titel view SWC   :  Referentiecomponenten
Object ID   :  80aae45e-a948-48ad-a053-d7e04a8f8423
Object ID_nl   :  80aae45e-a948-48ad-a053-d7e04a8f8423
Original ID   :  id-80aae45e-a948-48ad-a053-d7e04a8f8423
Semanticsearch   :  referentiecomponenten
Elementen   : 
Relaties   :  (Er is niets om te tonen.)