Bedrijfsobjecten

Bedrijfsobjecten[bewerken]

Wat zijn bedrijfsobjecten?[bewerken]

Bedrijfsobjecten zijn dingen die vanuit bedrijfsperspectief relevant zijn en waar informatie over vastgelegd wordt. Het betreft niet alleen fysieke objecten zoals bijvoorbeeld een dijk of een gemaal, maar bijvoorbeeld ook een inspectie, schouw of contract en/of document. Het vastleggen van gegevens over een bedrijfsobject is het resultaat van een proces. Bijvoorbeeld het resultaat van het proces opstellen contract is het bedrijfsobject contract.

Overzicht logische ordening van bedrijfsobjecten[bewerken]

Het onderstaande overzicht WILMA bedrijfsobjecten biedt een logische ordening van bedrijfsobjecten en waar deze een rol spelen.

Met name mensen die zich bezig houden met informatiestromen binnen een waterschap (informatievoorziening) kunnen op basis van het bedrijfsobjectenmodel controleren of hun vraag (informatiebehoefte) kan worden ingevuld met de informatie vanuit de beschikbare bedrijfsobjecten. Indien de informatie niet aansluit op de informatiebehoefte kan een waterschap het bedrijfsobjectenmodel optimaliseren of uitbreiden. Dit kan bijvoorbeeld door te kijken welke bedrijfsobjecten nog niet worden gebruikt en of daarover wel de juiste gegevens worden vastgelegd.

Uitgangspunten m.b.t. het overzicht[bewerken]
  1. 1. Er is voor gekozen om niet te abstract te zijn omdat het model herkenbaar moet zijn voor de waterschappen.
  2. 2. Er is voor gekozen om in het overzicht bij bepaalde bedrijfsobjecten meerdere lagen uit te werken (compositie, aggregatie, specialisatie). Deze dienen als voorbeeld en zijn niet uitputtend uitgewerkt .


Hieronder staat een overzicht van de logische ordening van bedrijfsobjecten die zijn uitgewerkt.

Een groepering van bedrijfobjecten voor het leiden van de eigen bedrijfsvoering (Grouping) Sturing Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (BusinessObject) besluit Beschrijving van uit te voeren activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen). (BusinessObject) plan Geheel van regels en inzichten over de uitvoering van (wettelijke taken) van het waterschap. (BusinessObject) beleid Het doel van bestaan van een organisatie , zoals verwoord door de directie. (BusinessObject) missie Plan waarmee doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. (BusinessObject) strategie Ideaalbeeld van wat een organisatie, zou willen worden zoals verwoord door de directie. (BusinessObject) visie Een op korte of middellange termijn nagestreefde situatie. (BusinessObject) doelstelling Het niveau waarop een doelstelling gerealiseerd moet worden. (BusinessObject) norm een variabele om prestaties van ondernemingeneen onderneming te analyseren (BusinessObject) Kritieke Prestatie Indicator (KPI) De kaders en de uitwerking voor het bewaren en vernietigen van gegevens vastgelegd. (BusinessObject) bewaar- en vernietigingsbeleid Een overzicht van te verwachten inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde periode of voor een bepaald project met als doel tot een financiele afstemming te komen tussen de wensen en de mogelijkheden. (BusinessObject) begroting Het geheel van afspraken over de manier van samenwerken tussen twee of meer partijen. (BusinessObject) samenwerkingsover- eenkomst Een besluit tot samenwerking tussen bestuursorganen van gemeenten, provincies, waterschappen, rechtspersonen of andere openbare lichamen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die bestuursorganen. (BusinessObject) gemeenschappelijk- e regeling Beoordeling van een maatregel, programma, plan of project aan de hand van evaluatiecriteria. (BusinessObject) beleidsevaluatie Verslag waarin verantwoording wordt afgelegd over de voortgang van de beleidsrealisatie en financiën in het lopende begrotingsjaar. (BusinessObject) bestuursrapportage Jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf of organisatie. (BusinessObject) jaarrekening Een gestructureerde weergave van gegevens die wordt opgesteld ter ondersteuning van het besluitvormingsproces. (BusinessObject) managementrappor- tage Overzicht van de wijze waarop taken binnen een organisatie zijn verdeeld en de wijze waarop vervolgens afstemming tussen deeltaken tot stand is gebracht. (BusinessObject) organisatiemodel Document dat als hulpmiddel bij een project wordt ingezet om veranderingen van A naar Beter te faciliteren. (BusinessObject) Project Start Architectuur (PSA) Principes en modellen voor de inrichting van organisatie, processen, informatievoorziening en technologie. (BusinessObject) architectuur groepering van bedrijfsobjecten die betrekking hebben op het onderhouden, bedienen, monitoren van de assets (Grouping) Beheer Beschrijving van de opgeleverde toestand (as-built) van een (verzameling) infrastructuurelement(en) in de vorm van tekeningen, handleidingen en specificaties en het ontwerp wat hiervoor gebruikt is. (BusinessObject) objectdocumentatie specifieke uitspraak of statistische schatting over het optreden van een toekomstige gebeurtenis (BusinessObject) prognose Beschrijving van een watersysteem, waterkering, weg of zuiveringstechnisch werk zoals feitelijk gerealiseerd. (wat is er daadwerkelijk gecreëerd) (BusinessObject) As-Built objectdocumentatie Registratie die de feitelijke toestand van waterstaatswerken weergeeft. (BusinessObject) beheerregister Een tijdelijk geheel van samenhangende projecten en activiteiten gericht op het bereiken van één of meer strategische doelstellingen. (BusinessObject) programma Beschrijving van een watersysteem, waterkering, weg of zuiveringstechnisch werk (BusinessObject) ontwerp Een onderzoek (inwinnen, verwerken en interpreteren van informatie) met het doel om de momentane toestand van de infrastructuur vast te stellen. (BusinessObject) inspectie Een kwantitatieve vaststelling van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie. (BusinessObject) meting Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat. (BusinessObject) project Het geheel van activiteiten van een organisatie. (BusinessObject) portfolio Een groepering van bedrijfobjecten die betrekking hebben op de calamiteiten (Grouping) Calamiteiten Verzameling, interpretatie en presentatie van informatie n.a.v. een calamiteit, van deze informatie leren en op basis hiervan het calamiteitenplan updaten. (BusinessObject) calamiteitenevaluat- ie Beschrijft hoe incidenten, in het bijzonder calamiteiten, worden afgehandeld door het personeel van de beheerder samen met de hulpdiensten en andere partijen. (BusinessObject) calamiteitenbestrijd- ingsplan Uitvoeringsorganisatie die in actie komt als er sprake is van een calamiteit of een concrete dreiging dat zich binnen korte tijd een calamiteit zal voordoen. (BusinessObject) calamiteitenorganis- atie Interne organisatie van een bedrijf of instelling, belast met uitvoering van het ontruimingsplan. (BusinessObject) bedrijfshulpverlenin- gsorganisatie Een onderkend gevaar voor de bevolking waarvoor een calamiteitenplan in werking dient te treden. (BusinessObject) calamiteit Een groepering van bedrijfsobjecten die te maken hebben met gegevensmanagement (Grouping) Gegevensmanagement Gegevens die de karakteristieken van gegevens beschrijven. (BusinessObject) metagegeven Overeenkomst waarmee een verwerkingsverantwoordelijke uitsluit dat de andere partij de persoonsgegevens voor eigen doelen mag verwerken. (BusinessObject) gegevensverwerkin- gsovereenkomst Een bundeling van verschillende vormen van content die als geheel bewerkt kan worden en in bestandsvorm wordt opgeslagen. (BusinessObject) document Een gegeven, ook wel data, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit. (BusinessObject) gegeven Een verzameling gegevens (ook wel: informatie- of gegevensobject) die conform de archiefwet dient te worden gearchiveerd (BusinessObject) archiefobject Beschrijving van categorieën procesgebonden informatieobjecten die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen, voorafgegaan door een verantwoording. Daarin staan de termijnen na het verstrijken waarvan de vernietiging wel of niet mag plaatsvinden. (BusinessObject) selectielijst Afspraken tussen de gegevenseigenaar en gegevensverwerker welke gegevens moeten worden vastgelegd, gemuteerd of opgevraagd en conform met welk technisch format dit gebeurt. (BusinessObject) gegevensleverings- overeenkomst De behoefte van een of meer gebruikers aan specifieke gegevens, informatie of functionaliteit. (BusinessObject) informatiebehoefte Instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. (BusinessObject) data protection impact assessment Een indeling die binnen de informatiebeveiliging wordt gehanteerd, waarbij de beschikbaarheid (continuïteit), de integriteit (betrouwbaarheid) en de vertrouwelijkheid (exclusiviteit) van informatie en systemen wordt aangegeven. (BusinessObject) BIV-classificatie Een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm. (BusinessObject) gegevensverzameling Een groepering van bedrijfobjecten die betrekking hebben op de publieke dienstverlening (Grouping) Publieke dienstverlening Besluit bevattende regels die nodig zijn voor het uitvoeren, in werking hebben of in stand houden van een project betreffende activiteiten met een regionaal of landelijk belang. (BusinessObject) Projectbesluit In artikel 16.2 van de Omgevingswet aangemerkt instrument te weten: Omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, waterschapsverordening, omgevingsverordening, projectbesluit of bij Algemene Maatregel van Bestuur (Omgevingsbesluit) aangewezen ander besluit of ander rechtsfiguur. (BusinessObject) Omgevingsdocument Een besluit van het waterschap waarin regels over de fysieke leefomgeving zijn vastgesteld. (BusinessObject) Waterschapsverord- ening Een uitwerking van het te voeren beleid voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van een of meer onderdelen van de fysieke leefomgeving alsmede maatregelen om aan een of meer omgevingswaarden te voldoen of een of meer andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te bereiken. (BusinessObject) Waterbeheerprogra- mma Openbaar register waarin onderhoudsplichtigen zijn aangewezen, behoudens tegenbewijs, kracht van bewijs. (BusinessObject) Legger Toestemming voor het uitoefenen van een activiteit in de fysieke leefomgeving. (BusinessObject) omgevingsvergunn- ing Actie die gericht is op het doen naleven van normen en voorschriften die door de daartoe bevoegde instantie zijn gesteld. (BusinessObject) handhavingsmaatre- gel Een publiekrechtelijk besluit, waarbij de houder van een vergunning of ontheffing iets wordt toegestaan dat zonder vergunning of ontheffing verboden is. (BusinessObject) vergunning Uiting, het te kennen geven van ontevredenheid over iets. (BusinessObject) klacht Advies van het waterschap inzake de watertoets dat verwerkt moet worden in de waterparagraaf. (BusinessObject) wateradvies Een vraag aan het waterschap om een speficieke product of dienst te leveren. (BusinessObject) verzoek Een binnenkomende mededeling (kennisgeving) over een gebeurtenis, geconstateerde waarneming of een geconstateerd feit. (BusinessObject) melding Een aanvraag voor officiële (noodzakelijke) toestemming van ander bevoegd gezag om een bepaalde activiteit uit te voeren (BusinessObject) vergunningaanvraag verzoek van een externe relatie aan het waterschap voor het leveren van gegevens. (BusinessObject) extern gegevensverzoek Bestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen (BusinessObject) peilbesluit BusinessObject subsidiebeleid Groepering van bedrijfsobjecten die te maken hebben met geldmiddelen. (Grouping) Financieel management Verzameling van alle grootboekrekeningen. (BusinessObject) grootboek Een betaling is een overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere. (BusinessObject) betaling Staat van verschuldigde kosten wegens geleverde goederen, diensten of werkzaamheden. (BusinessObject) factuur Aanvraag van financiële middelen, bestemd voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten. (BusinessObject) subsidieaanvraag Een individu of organisatie die een vordering heeft bij het waterschap op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten aan het waterschap. In de praktijk meestal een leverancier of opdrachtnemer. (BusinessObject) crediteur Een individu of organisatie die een verplichting heeft aan het waterschap op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten door het waterschap. In de praktijk meestal een deelnemer of opdrachtgever. (BusinessObject) debiteur Inkomende geldelijke transactie (van crediteur) waar een levering van een product of dienst van de organisatie tegenover staat (BusinessObject) inkomende betaling Een uitgaande geldelijke transactie (aan debiteur) waar een levering van een [product/dienst] aan de organisatie tegenover staat (BusinessObject) uitgaande betaling Een plicht om iets te betalen (BusinessObject) verplichting rekening bestaande uit een lijst van gelijksoortige uitgaven- en inkomstenposten. (BusinessObject) grootboekrekening Meest omvattende recht dat een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon) op een zaak kan hebben. (BusinessObject) eigendom Een groepering van bedrijfsobjecten die te maken hebben met externe relaties die een rol spelen bij de dienstverlening van een waterschap (het opleveren en afnemen van producten en diensten). (Grouping) Externe relaties Een persoon of een organisatie waarmee een waterschap samenwerkt (BusinessObject) relatie Overheids- of private organisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties, zoals de provincie, een andere gemeente, de veiligheidsregio of de GGD of een waterschap. (BusinessObject) ketenpartner Een niet-natuurlijk persoon die een product of dienst levert aan de organisatie (BusinessObject) leverancier Een partij die belang heeft bij de uitvoering van de taken van het waterschap. (BusinessObject) klant Groepering van bedrijfsobjecten die binnen een waterschap worden ingezet voor het uitvoeren van de dienstverlening (Grouping) Bedrijfsmiddelen Bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. (BusinessObject) gebouw Een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren. (BusinessObject) software Met hardware of apparatuur worden in de computertechniek alle fysieke componenten of onderdelen aangeduid die in een computer een rol spelen. (BusinessObject) hardware apparaat ingericht voor het meten/waarnemen van één of meer fysische, chemische of biologische parameters/grootheden. (BusinessObject) meetinstrument Item benodigd voor de ondersteuning van de bedrijfsvoering. (BusinessObject) bedrijfhulpmiddel Door een type landgebruik gekarakteriseerd, zichtbaar begrensd stuk grond. (BusinessObject) terrein Een groepering van bedrijfsobjecten die te maken hebben met overeenkomsten die je mondeling of schriftelijk vastlegd. (Grouping) Afspraken Afspraak tussen twee partijen waarbij kenmerkend is dat men zich vooraf bindt aan de te leveren prestaties. (BusinessObject) overeenkomst Het geheel van afspraken over de manier van samenwerken tussen twee of meer partijen. (BusinessObject) samenwerkingsover- eenkomst Een schriftelijk vastgelegde overeenkomst tussen twee partijen. (BusinessObject) contract Afspraak over de KPI's en kwaliteitseisen van door een leverancier te leveren diensten en/of goederen (BusinessObject) prestatieafspraak Een overeenkomst tussen het waterschap en een uitvoerende organisatie waarin afspraken zijn gemaakt over het opslaan, bewerken, versturen of gebruiken van persoonsgegevens (BusinessObject) verwerkersovereen- komst Een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel contract met een leverancier. (BusinessObject) aanbesteding Een groepering van bedrijfsobjecten die te maken hebben met personeel en organisatie (Grouping) Personeel en organisatie Arbeidsloon (ook vaak loon, salaris, maandgeld of traktement) is de (meestal financiële) tegenprestatie voor arbeid. Loon wordt betaald door de werkgever aan de werknemer, die loonarbeid verricht voor de werkgever. (BusinessObject) salaris De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) dienstbetrekking Een natuurlijk persoon met een tijdelijk of vaste dienstbetrekking of met een inhuurcontract met het waterschap. (BusinessObject) medewerker Een functie binnen een organisatie-eenheid inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen (BusinessObject) formatieplaats Een clustering van medewerkers binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling. (BusinessObject) organisatie-eenheid Overzichtelijk schema waarin functies in een organisatie staan, inclusief een beschrijving van de taken, vaardigheden en bevoegdheden per functie. (BusinessObject) functiehuis Beschrijving van de organisatie, het aantal functies en functie- en taakbeschrijving die benodigd zijn voor de organisatiesamenstelling. (BusinessObject) formatierapport Een groepering van bedrijfsobjecten die te maken hebben met communicatie (Grouping) Communicatie Een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke interne doelgroep (BusinessObject) interne communicatie- uiting Een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke externe doelgroep (BusinessObject) externe communicatieuiting Een groepering van bedrijfsobjecten die te maken hebben met recht. (Grouping) Juridisch Verzoek van een belanghebbende aan een rechter om een bestuursorgaan op te dragen een beslissing te herzien. (BusinessObject) beroep Verzoek van een belanghebbende aan een bestuursorgaan om een beslissing van dat bestuursorgaan te herzien. (BusinessObject) bezwaar Een advies betrekking hebbend op het recht en de rechtsleer in het algemeen en op wat in een regel van het waterschap is vastgelegd in het bijzonder (BusinessObject) juridisch advies Een groepering van bedrijfsobjecten die te maken hebben met kwaliteit en control binnen de organisatie. (Grouping) Kwaliteit en control de kans op functieverlies vermenigvuldigd met de economische en maatschappelijke gevolgschade. (BusinessObject) risico Plan met vitale processen en bedrijfsonderdelen en hun afhankelijkheden, met als doel het minimaliseren van schade als gevolg van een calamiteit. (BusinessObject) BedrijfsContinuïteit- sPlan (BCP) Verslag van iets dat is onderzocht of beoordeeld, ten behoeve van een interne doelgroep/externe doelgroep (BusinessObject) rapportage Principes en modellen voor de inrichting van organisatie, processen, informatievoorziening en technologie. (BusinessObject) architectuur Een verzameling activiteiten die in samenhang plaatsvinden, gericht op een beoogd resultaat en met een zekere mate van herhaalbaarheid. (BusinessObject) proces Het geheel van activiteiten gericht op het creëren van nieuwe inzichten/kennis over hoe iets werkt of in elkaar zit. (BusinessObject) onderzoek Een eis die gesteld wordt aan de kwaliteit van iets. (BusinessObject) kwaliteitseis Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol. (BusinessObject) standaard Groepering van bedrijfsobejcten die een geo-referenite hebben. (Grouping) infrastructuur Samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken. (BusinessObject) watersysteem Een gebied dat door een stelsel van waterkeringen beveiligd moet zijn tegen overstroming, in het bijzonder bij hoge stormvloed, bij hoog oppervlaktewater van een van de grote rivieren, bij hoogwater van het IJsselmeer, of bij een combinatie daarvan. (BusinessObject) dijkring Een inrichting waar het rioolwater wordt gezuiverd tot effluentkwaliteit dat geloosd mag worden op het oppervlakte water. (BusinessObject) rioolwaterzuiverings- installatie (RWZI) Een civieltechnische constructie voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen, waarvoor andere materialen dan aarde en zand zijn gebruikt. (BusinessObject) kunstwerk Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna. (BusinessObject) oppervlaktewaterlic- haam Elk voor het openbaar scheepvaartverkeer openstaand water. (BusinessObject) vaarweg Een conceptueel, kunstmatig of natuurlijk object dat beheerd wordt door een waterschap om de wettelijke taken te realiseren. (BusinessObject) asset Een installatie die zorg draagt voor het ontwateren van zuiveringsslib. (BusinessObject) slibverwerkingsinsta- llatie De aanduiding van de plaats waar een meting is verricht of waarvoor een Monitoringprogramma is opgesteld. (BusinessObject) meetlocatie Een stelsel van samenhangende meetstations, meet- en/of bemonsteringspunten. (BusinessObject) meetnet Een inrichting onder beheer en in eigendom van het waterschap, die noodzakelijk is bij de afvalwaterzuiveringstaak van het schap. Een zuiveringstechnisch werk zuivert afvalwater (RWZI) of is van belang voor het transport van het afvalwater naar de RWZI. (BusinessObject) zuiveringstechnisch werk Een deel van een waterkering met min of meer gelijke sterkte eigenschappen en belasting. (BusinessObject) dijkvak Een samenstel van afvalwatertransportwerken en rioleringselementen, dat tot doel heeft afvalwater te transporteren. (BusinessObject) transportstelsel Kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben. (BusinessObject) waterkering Een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen. (BusinessObject) bergingsgebied Groepering van bedrijfsobjecten die betrekking hebben op belastingen. (Grouping) Belastingen Object waarvoor het waterschap een belastingheffing oplegt (BusinessObject) heffingsobject Jaarlijks vastgestelde tarieven per belastingsoort, geldend voor alle belastingplichtigen die van een waterschap een aanslag ontvangen. (BusinessObject) belastingtarief Een belastingplichtige is een rechtssubject van wie of waarvan verschuldigde belasting wordt geheven. (BusinessObject) belastingplichtige Type belasting. (BusinessObject) belastingsoort De formele beschrijving van een belastingschuld, zoals opgenomen op een aanslagbiljet. (BusinessObject) aanslag Grouping Kwaliteit en prestaties een variabele om prestaties van ondernemingeneen onderneming te analyseren (BusinessObject) Kritieke Prestatie Indicator (KPI) Variabele die van belang is om de strategie van een organisatie te beinvloeden en te sturen. (BusinessObject) Kritieke Succesfactor (KSF) Een norm die aangeeft hoe een organisatie presteert op specifieke onderdelen. (BusinessObject) prestatie-indicator (PI) Verslag van een controle die gericht is op het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. (BusinessObject) kwaliteitsrapportage Een eis die gesteld wordt aan de kwaliteit van iets. (BusinessObject) kwaliteitseis Beschrijvingen van een gewenste verandering aan een asset of proces. (BusinessObject) verbetervoorstel Een overzichtelijk geheel van alle vereiste procedures, processen, beleid, resultaten en registraties binnen een organisatie om de kwaliteit te borgen. (BusinessObject) kwaliteitsmanagem- entsysteem Grouping Innovatie Systematisch overzicht van wat de impact van belangrijke ontwikkelingen en onzekerheden op langere termijn naar een bepaalde richting zijn op de organisatie (BusinessObject) trendanalyse Een beschrijving van welke vernieuwingen op welk moment zullen worden doorgevoerd of verder zullen worden uitgewerkt. (BusinessObject) innovatieagenda Product of initiatief waarmee in een vroeg stadium kan worden aangetoond of dit zal werken zoals bedoeld. (BusinessObject) proof of concept Eerste exemplaar van een nieuw product. (BusinessObject) prototype SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 13:13:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:13:10 CEST
Element Beschrijving
As-Built objectdocumentatie Beschrijving van een watersysteem, waterkering, weg of zuiveringstechnisch werk zoals feitelijk gerealiseerd. (wat is er daadwerkelijk gecreëerd)
BIV-classificatie Een indeling die binnen de informatiebeveiliging wordt gehanteerd, waarbij de beschikbaarheid (continuïteit), de integriteit (betrouwbaarheid) en de vertrouwelijkheid (exclusiviteit) van informatie en systemen wordt aangegeven.
BedrijfsContinuïteitsPlan (BCP) Plan met vitale processen en bedrijfsonderdelen en hun afhankelijkheden, met als doel het minimaliseren van schade als gevolg van een calamiteit.
Kritieke Prestatie Indicator (KPI) een variabele om prestaties van ondernemingeneen onderneming te analyseren
Kritieke Succesfactor (KSF) Variabele die van belang is om de strategie van een organisatie te beinvloeden en te sturen.
Legger Openbaar register waarin onderhoudsplichtigen zijn aangewezen, behoudens tegenbewijs, kracht van bewijs.
Omgevingsdocument In artikel 16.2 van de Omgevingswet aangemerkt instrument te weten: Omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, waterschapsverordening, omgevingsverordening, projectbesluit of bij Algemene Maatregel van Bestuur (Omgevingsbesluit) aangewezen ander besluit of ander rechtsfiguur.
Project Start Architectuur (PSA) Document dat als hulpmiddel bij een project wordt ingezet om veranderingen van A naar Beter te faciliteren.
Projectbesluit Besluit bevattende regels die nodig zijn voor het uitvoeren, in werking hebben of in stand houden van een project betreffende activiteiten met een regionaal of landelijk belang.
Waterbeheerprogramma Een uitwerking van het te voeren beleid voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van een of meer onderdelen van de fysieke leefomgeving alsmede maatregelen om aan een of meer omgevingswaarden te voldoen of een of meer andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te bereiken.
Waterschapsverordening Een besluit van het waterschap waarin regels over de fysieke leefomgeving zijn vastgesteld.
aanbesteding Een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel contract met een leverancier.
aanslag De formele beschrijving van een belastingschuld, zoals opgenomen op een aanslagbiljet.
archiefobject Een verzameling gegevens (ook wel: informatie- of gegevensobject) die conform de archiefwet dient te worden gearchiveerd
architectuur Principes en modellen voor de inrichting van organisatie, processen, informatievoorziening en technologie.
architectuur Principes en modellen voor de inrichting van organisatie, processen, informatievoorziening en technologie.
asset Een conceptueel, kunstmatig of natuurlijk object dat beheerd wordt door een waterschap om de wettelijke taken te realiseren.
bedrijfhulpmiddel Item benodigd voor de ondersteuning van de bedrijfsvoering.
bedrijfshulpverleningsorganisatie Interne organisatie van een bedrijf of instelling, belast met uitvoering van het ontruimingsplan.
begroting Een overzicht van te verwachten inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde periode of voor een bepaald project met als doel tot een financiele afstemming te komen tussen de wensen en de mogelijkheden.
beheerregister Registratie die de feitelijke toestand van waterstaatswerken weergeeft.
belastingplichtige Een belastingplichtige is een rechtssubject van wie of waarvan verschuldigde belasting wordt geheven.
belastingsoort Type belasting.
belastingtarief Jaarlijks vastgestelde tarieven per belastingsoort, geldend voor alle belastingplichtigen die van een waterschap een aanslag ontvangen.
beleid Geheel van regels en inzichten over de uitvoering van (wettelijke taken) van het waterschap.
beleidsevaluatie Beoordeling van een maatregel, programma, plan of project aan de hand van evaluatiecriteria.
bergingsgebied Een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen.
beroep Verzoek van een belanghebbende aan een rechter om een bestuursorgaan op te dragen een beslissing te herzien.
besluit Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.
bestuursrapportage Verslag waarin verantwoording wordt afgelegd over de voortgang van de beleidsrealisatie en financiën in het lopende begrotingsjaar.
betaling Een betaling is een overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere.
bewaar- en vernietigingsbeleid De kaders en de uitwerking voor het bewaren en vernietigen van gegevens vastgelegd.
bezwaar Verzoek van een belanghebbende aan een bestuursorgaan om een beslissing van dat bestuursorgaan te herzien.
calamiteit Een onderkend gevaar voor de bevolking waarvoor een calamiteitenplan in werking dient te treden.
calamiteitenbestrijdingsplan Beschrijft hoe incidenten, in het bijzonder calamiteiten, worden afgehandeld door het personeel van de beheerder samen met de hulpdiensten en andere partijen.
calamiteitenevaluatie Verzameling, interpretatie en presentatie van informatie n.a.v. een calamiteit, van deze informatie leren en op basis hiervan het calamiteitenplan updaten.
calamiteitenorganisatie Uitvoeringsorganisatie die in actie komt als er sprake is van een calamiteit of een concrete dreiging dat zich binnen korte tijd een calamiteit zal voordoen.
contract Een schriftelijk vastgelegde overeenkomst tussen twee partijen.
crediteur Een individu of organisatie die een vordering heeft bij het waterschap op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten aan het waterschap. In de praktijk meestal een leverancier of opdrachtnemer.
data protection impact assessment Instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen.
debiteur Een individu of organisatie die een verplichting heeft aan het waterschap op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten door het waterschap. In de praktijk meestal een deelnemer of opdrachtgever.
dienstbetrekking De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.
dijkring Een gebied dat door een stelsel van waterkeringen beveiligd moet zijn tegen overstroming, in het bijzonder bij hoge stormvloed, bij hoog oppervlaktewater van een van de grote rivieren, bij hoogwater van het IJsselmeer, of bij een combinatie daarvan.
dijkvak Een deel van een waterkering met min of meer gelijke sterkte eigenschappen en belasting.
document Een bundeling van verschillende vormen van content die als geheel bewerkt kan worden en in bestandsvorm wordt opgeslagen.
doelstelling Een op korte of middellange termijn nagestreefde situatie.
eigendom Meest omvattende recht dat een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon) op een zaak kan hebben.
extern gegevensverzoek verzoek van een externe relatie aan het waterschap voor het leveren van gegevens.
externe communicatieuiting Een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke externe doelgroep
factuur Staat van verschuldigde kosten wegens geleverde goederen, diensten of werkzaamheden.
formatieplaats Een functie binnen een organisatie-eenheid inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen
formatierapport Beschrijving van de organisatie, het aantal functies en functie- en taakbeschrijving die benodigd zijn voor de organisatiesamenstelling.
functiehuis Overzichtelijk schema waarin functies in een organisatie staan, inclusief een beschrijving van de taken, vaardigheden en bevoegdheden per functie.
gebouw Bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
gegeven Een gegeven, ook wel data, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit.
gegevensleveringsovereenkomst Afspraken tussen de gegevenseigenaar en gegevensverwerker welke gegevens moeten worden vastgelegd, gemuteerd of opgevraagd en conform met welk technisch format dit gebeurt.
gegevensverwerkingsovereenkomst Overeenkomst waarmee een verwerkingsverantwoordelijke uitsluit dat de andere partij de persoonsgegevens voor eigen doelen mag verwerken.
gegevensverzameling Een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm.
gemeenschappelijke regeling Een besluit tot samenwerking tussen bestuursorganen van gemeenten, provincies, waterschappen, rechtspersonen of andere openbare lichamen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die bestuursorganen.
grootboek Verzameling van alle grootboekrekeningen.
grootboekrekening rekening bestaande uit een lijst van gelijksoortige uitgaven- en inkomstenposten.
handhavingsmaatregel Actie die gericht is op het doen naleven van normen en voorschriften die door de daartoe bevoegde instantie zijn gesteld.
hardware Met hardware of apparatuur worden in de computertechniek alle fysieke componenten of onderdelen aangeduid die in een computer een rol spelen.
heffingsobject Object waarvoor het waterschap een belastingheffing oplegt
informatiebehoefte De behoefte van een of meer gebruikers aan specifieke gegevens, informatie of functionaliteit.
inkomende betaling Inkomende geldelijke transactie (van crediteur) waar een levering van een product of dienst van de organisatie tegenover staat
innovatieagenda Een beschrijving van welke vernieuwingen op welk moment zullen worden doorgevoerd of verder zullen worden uitgewerkt.
inspectie Een onderzoek (inwinnen, verwerken en interpreteren van informatie) met het doel om de momentane toestand van de infrastructuur vast te stellen.
interne communicatie-uiting Een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke interne doelgroep
jaarrekening Jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf of organisatie.
juridisch advies Een advies betrekking hebbend op het recht en de rechtsleer in het algemeen en op wat in een regel van het waterschap is vastgelegd in het bijzonder
ketenpartner Overheids- of private organisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties, zoals de provincie, een andere gemeente, de veiligheidsregio of de GGD of een waterschap.
klacht Uiting, het te kennen geven van ontevredenheid over iets.
klant Een partij die belang heeft bij de uitvoering van de taken van het waterschap.
kunstwerk Een civieltechnische constructie voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen, waarvoor andere materialen dan aarde en zand zijn gebruikt.
kwaliteitseis Een eis die gesteld wordt aan de kwaliteit van iets.
kwaliteitsmanagementsysteem Een overzichtelijk geheel van alle vereiste procedures, processen, beleid, resultaten en registraties binnen een organisatie om de kwaliteit te borgen.
kwaliteitsrapportage Verslag van een controle die gericht is op het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.
leverancier Een niet-natuurlijk persoon die een product of dienst levert aan de organisatie
managementrapportage Een gestructureerde weergave van gegevens die wordt opgesteld ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.
medewerker Een natuurlijk persoon met een tijdelijk of vaste dienstbetrekking of met een inhuurcontract met het waterschap.
meetinstrument apparaat ingericht voor het meten/waarnemen van één of meer fysische, chemische of biologische parameters/grootheden.
meetlocatie De aanduiding van de plaats waar een meting is verricht of waarvoor een Monitoringprogramma is opgesteld.
meetnet Een stelsel van samenhangende meetstations, meet- en/of bemonsteringspunten.
melding Een binnenkomende mededeling (kennisgeving) over een gebeurtenis, geconstateerde waarneming of een geconstateerd feit.
metagegeven Gegevens die de karakteristieken van gegevens beschrijven.
meting Een kwantitatieve vaststelling van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie.
missie Het doel van bestaan van een organisatie , zoals verwoord door de directie.
norm Het niveau waarop een doelstelling gerealiseerd moet worden.
objectdocumentatie Beschrijving van de opgeleverde toestand (as-built) van een (verzameling) infrastructuurelement(en) in de vorm van tekeningen, handleidingen en specificaties en het ontwerp wat hiervoor gebruikt is.
omgevingsvergunning Toestemming voor het uitoefenen van een activiteit in de fysieke leefomgeving.
onderzoek Het geheel van activiteiten gericht op het creëren van nieuwe inzichten/kennis over hoe iets werkt of in elkaar zit.
ontwerp Beschrijving van een watersysteem, waterkering, weg of zuiveringstechnisch werk
oppervlaktewaterlichaam Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
organisatie-eenheid Een clustering van medewerkers binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling.
organisatiemodel Overzicht van de wijze waarop taken binnen een organisatie zijn verdeeld en de wijze waarop vervolgens afstemming tussen deeltaken tot stand is gebracht.
overeenkomst Afspraak tussen twee partijen waarbij kenmerkend is dat men zich vooraf bindt aan de te leveren prestaties.
peilbesluit Bestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen
plan Beschrijving van uit te voeren activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen).
portfolio Het geheel van activiteiten van een organisatie.
prestatie-indicator (PI) Een norm die aangeeft hoe een organisatie presteert op specifieke onderdelen.
prestatieafspraak Afspraak over de KPI's en kwaliteitseisen van door een leverancier te leveren diensten en/of goederen
proces Een verzameling activiteiten die in samenhang plaatsvinden, gericht op een beoogd resultaat en met een zekere mate van herhaalbaarheid.
prognose specifieke uitspraak of statistische schatting over het optreden van een toekomstige gebeurtenis
programma Een tijdelijk geheel van samenhangende projecten en activiteiten gericht op het bereiken van één of meer strategische doelstellingen.
project Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat.
proof of concept Product of initiatief waarmee in een vroeg stadium kan worden aangetoond of dit zal werken zoals bedoeld.
prototype Eerste exemplaar van een nieuw product.
rapportage Verslag van iets dat is onderzocht of beoordeeld, ten behoeve van een interne doelgroep/externe doelgroep
relatie Een persoon of een organisatie waarmee een waterschap samenwerkt
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Een inrichting waar het rioolwater wordt gezuiverd tot effluentkwaliteit dat geloosd mag worden op het oppervlakte water.
risico de kans op functieverlies vermenigvuldigd met de economische en maatschappelijke gevolgschade.
salaris Arbeidsloon (ook vaak loon, salaris, maandgeld of traktement) is de (meestal financiële) tegenprestatie voor arbeid. Loon wordt betaald door de werkgever aan de werknemer, die loonarbeid verricht voor de werkgever.
samenwerkingsovereenkomst Het geheel van afspraken over de manier van samenwerken tussen twee of meer partijen.
selectielijst Beschrijving van categorieën procesgebonden informatieobjecten die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen, voorafgegaan door een verantwoording. Daarin staan de termijnen na het verstrijken waarvan de vernietiging wel of niet mag plaatsvinden.
slibverwerkingsinstallatie Een installatie die zorg draagt voor het ontwateren van zuiveringsslib.
software Een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren.
standaard Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.
strategie Plan waarmee doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.
subsidieaanvraag Aanvraag van financiële middelen, bestemd voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten.
subsidiebeleid
terrein Door een type landgebruik gekarakteriseerd, zichtbaar begrensd stuk grond.
transportstelsel Een samenstel van afvalwatertransportwerken en rioleringselementen, dat tot doel heeft afvalwater te transporteren.
trendanalyse Systematisch overzicht van wat de impact van belangrijke ontwikkelingen en onzekerheden op langere termijn naar een bepaalde richting zijn op de organisatie
uitgaande betaling Een uitgaande geldelijke transactie (aan debiteur) waar een levering van een [product/dienst] aan de organisatie tegenover staat
vaarweg Elk voor het openbaar scheepvaartverkeer openstaand water.
verbetervoorstel Beschrijvingen van een gewenste verandering aan een asset of proces.
vergunning Een publiekrechtelijk besluit, waarbij de houder van een vergunning of ontheffing iets wordt toegestaan dat zonder vergunning of ontheffing verboden is.
vergunningaanvraag Een aanvraag voor officiële (noodzakelijke) toestemming van ander bevoegd gezag om een bepaalde activiteit uit te voeren
verplichting Een plicht om iets te betalen
verwerkersovereenkomst Een overeenkomst tussen het waterschap en een uitvoerende organisatie waarin afspraken zijn gemaakt over het opslaan, bewerken, versturen of gebruiken van persoonsgegevens
verzoek Een vraag aan het waterschap om een speficieke product of dienst te leveren.
visie Ideaalbeeld van wat een organisatie, zou willen worden zoals verwoord door de directie.
wateradvies Advies van het waterschap inzake de watertoets dat verwerkt moet worden in de waterparagraaf.
waterkering Kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben.
watersysteem Samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken.
zuiveringstechnisch werk Een inrichting onder beheer en in eigendom van het waterschap, die noodzakelijk is bij de afvalwaterzuiveringstaak van het schap. Een zuiveringstechnisch werk zuivert afvalwater (RWZI) of is van belang voor het transport van het afvalwater naar de RWZI.