asset

ArchiMate-element asset
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMA/id-e465f06b-9f18-401aa-6af5-6d78f96038d
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : asset
Documentatie  : Een conceptueel, kunstmatig of natuurlijk object dat beheerd wordt door een waterschap om de wettelijke taken te realiseren.
Voorbeelden  : Waterloop, Kering, Rioolgemaal of Kunstwerk, (Vaar)wegen
Object ID  : e465f06b-9f18-401aa-6af5-6d78f96038d
Object ID_nl  : e465f06b-9f18-401aa-6af5-6d78f96038d
Original ID  : id-e465f06b9f18401aa6af56d78f96038d
Semanticsearch  : asset
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een conceptueel, kunstmatig of natuurlijk object dat beheerd wordt door een waterschap om de wettelijke taken te realiseren. (BusinessObject) asset Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna. (BusinessObject) oppervlaktewa- terlichaam Een inrichting waar het rioolwater wordt gezuiverd tot effluentkwaliteit dat geloosd mag worden op het oppervlakte water. (BusinessObject) rioolwaterzuiv- eringsinstallati- e (RWZI) Een samenstel van afvalwatertransportwerken en rioleringselementen, dat tot doel heeft afvalwater te transporteren. (BusinessObject) transportstels- el Een civieltechnische constructie voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen, waarvoor andere materialen dan aarde en zand zijn gebruikt. (BusinessObject) kunstwerk Kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben. (BusinessObject) waterkering Elk voor het openbaar scheepvaartverkeer openstaand water. (BusinessObject) vaarweg Een inrichting onder beheer en in eigendom van het waterschap, die noodzakelijk is bij de afvalwaterzuiveringstaak van het schap. Een zuiveringstechnisch werk zuivert afvalwater (RWZI) of is van belang voor het transport van het afvalwater naar de RWZI. (BusinessObject) zuiveringstech- nisch werk Een deel van een waterkering met min of meer gelijke sterkte eigenschappen en belasting. (BusinessObject) dijkvak Een installatie die zorg draagt voor het ontwateren van zuiveringsslib. (BusinessObject) slibverwerking- sinstallatie Groepering van bedrijfsobejcten die een geo-referenite hebben. (Grouping) infrastructuur Een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen. (BusinessObject) bergingsgebied SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 18-09-2023 09:12:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 18-09-2023 09:12:51 CEST