Controle & verantwoording

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessFunctions > Controle & verantwoording
ArchiMate-element Controle & verantwoording
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-069d54d2-43cf-469a-9444-540b9c69b9a8
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Controle & verantwoording
Documentatie  : Het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke de waterschappen hun doelstellingen willen realiseren. De bedrijfsfunctie Controle & verantwoording is ervoor verantwoordelijk dat voldaan wordt aan de door wet- en regelgeving verplicht gestelde oplevering van verantwoordingsrapportages.
Atomic  : false
Rotation  : up
Showdecoration  : true
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 069d54d2-43cf-469a-9444-540b9c69b9a8
Object ID_nl  : 069d54d2-43cf-469a-9444-540b9c69b9a8
Original ID  : id-069d54d2-43cf-469a-9444-540b9c69b9a8
Semanticsearch  : controle & verantwoording
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke de waterschappen hun doelstellingen willen realiseren. De bedrijfsfunctie Controle & verantwoording is ervoor verantwoordelijk dat voldaan wordt aan de door wet- en regelgeving verplicht gestelde oplevering van verantwoordingsrapportages. (BusinessFunction) Controle & verantwoording Beschouwing achteraf van de effecten van geïmplementeerd beleid en de uitvoering ervan. (BusinessFunction) Beleidsevalutati- e Alle relevante wettelijke statutaire regelgevende contractuele eisen en de aanpak van de organisatie om aan deze eisen te voldoen behoren voor elk informatiesysteem en de organisatie expliciet te worden vastgesteld gedocumenteerd en actueel gehouden. (Requirement) 18.1.1 Vaststellen van toepasselijke wetgeving en contractuele eisen De besturende bedrijfsfuncties zijn ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden. (Grouping) Besturende bedrijfsfuncties Registraties behoren in overeenstemming met wettelijke regelgevende contractuele en bedrijfseisen te worden beschermd tegen verlies vernietiging vervalsing onbevoegde toegang en onbevoegde vrijgave. (Requirement) 18.1.3 Beschermen van registraties De directie behoort regelmatig de naleving van de informatieverwerking en - procedures binnen haar verantwoordelijkheidsgebied te beoordelen aan de hand van de desbetreffende beleidsregels normen en andere eisen betreffende beveiliging. (Requirement) 18.2.2 Naleving van beveiligingsbelei- d en -normen Cryptografische beheersmaatregelen behoren te worden toegepast in overeenstemming met alle relevante overeenkomsten wet- en regelgeving. (Requirement) 18.1.5 Voorschriften voor het gebruik van cryptografische beheersmaatreg- elen De aanpak van de organisatie ten aanzien van het beheer van informatiebeveiliging en de implementatie ervan bijv. beheerdoelstellingen beheersmaatregelen beleidsregels processen en procedures voor informatiebeveiliging behoren onafhankelijk en met geplande tussenpozen of zodra zich belangrijke veranderingen voordoen te worden beoordeeld. (Requirement) 18.2.1 Onafhankelijke beoordeling van informatiebeveil- iging Privacy en bescherming van persoonsgegevens behoren voor zover van toepassing te worden gewaarborgd in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving. (Requirement) 18.1.4 Privacy en bescherming van persoonsgegeve- ns Om de naleving van wettelijke regelgevende en contractuele eisen in verband met intellectuele eigendomsrechten en het gebruik van eigendomssoftwareproducten te waarborgen behoren passende procedures te worden geïmplementeerd. (Requirement) 18.1.2 Intellectuele- eigendomsrecht- en Informatiesystemen behoren regelmatig te worden beoordeeld op naleving van de beleidsregels en normen van de organisatie voor informatiebeveiliging. (Requirement) 18.2.3 Beoordeling van technische naleving Grouping Naleving AggregationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship realiseert Deze svg is op 22-10-2020 03:12:16 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 22-10-2020 03:12:16 CEST