Beleid en planvorming

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessFunctions > Beleid en planvorming
ArchiMate-element Beleid en planvorming
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-23a90d8d-b877-426a-a6b0-e8cc8833fa35
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Beleid en planvorming
Documentatie  : Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen.
Atomic  : false
Rotation  : up
Showdecoration  : true
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 23a90d8d-b877-426a-a6b0-e8cc8833fa35
Object ID_nl  : 23a90d8d-b877-426a-a6b0-e8cc8833fa35
Original ID  : id-23a90d8d-b877-426a-a6b0-e8cc8833fa35
Semanticsearch  : beleid en planvorming
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen. (BusinessFunction) Beleid en planvorming Het beschikken op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. (BusinessFunction) Vergunningverl- ening Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van ontvangen bezwaarschriften met betrekking tot een besluit (bv. vergunning, maatwerkvoorschrift of handhavingsmaatregel) van het bevoegd gezag. (BusinessProcess) Behandelen bezwaar BusinessProcess Indienen zienswijze De besturende bedrijfsfuncties zijn ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden. (Grouping) Besturende bedrijfsfuncties Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen. (BusinessFunction) Beleidsvorming en evaluatie Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten. (BusinessFunction) Tactische plan- en programmavorm- ing Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur Grouping Informatiebevei- ligingsbeleid Omgevingsplan of -verordening, (indirect) omgevingsvisie en (deels indirect) omgevingsprogramma’s zijn kaderstellend voor (het verkennen en vergunnen van) initiatieven in de fysieke leefomgeving. (TriggeringRelationship) 12 Uit de verkenning of vergunningsprocedure kan volgen dat aanpassing van de kaders (m.n. omgevingsplan of -verordening) gewenst is om het initiatief mogelijk te maken. (TriggeringRelationship) 16 De vaststelling van een omgevingsprogramma en de vaststelling van wijzigingen in omgevingsplan of -verordening zijn formele besluiten die open staan voor bezwaar en/ of beroep (voor een programma betreft dat alleen de direct bindende onderdelen). (TriggeringRelationship) 27 Verwerken van ingediende zienswijzen is deel van het beleids en regelgevingsproces. (TriggeringRelationship) 85 CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship realiseert Deze svg is op 14-06-2021 16:05:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-06-2021 16:05:35 CEST