Beleidsvorming en evaluatie

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessFunctions > Beleidsvorming en evaluatie
ArchiMate-element Beleidsvorming en evaluatie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-88ad070d-e176-418db-3ae4-25bf21314a4
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Beleidsvorming en evaluatie
Documentatie  : Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 88ad070d-e176-418db-3ae4-25bf21314a4
Object ID_nl  : 88ad070d-e176-418db-3ae4-25bf21314a4
Original ID  : id-88ad070de176418db3ae425bf21314a4
Semanticsearch  : beleidsvorming en evaluatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen. (BusinessFunction) Beleidsvormin- g en evaluatie BusinessProcess Ontwikkelen AMvB’s en Omgevingsreg- eling Dit bedrijfsproces betreft het geven van algemene informatie over ruimtelijk beleid, proactief (voorlichten) of reactief naar aanleiding van een ontvangen vraag. Het gaat om algemene vragen, niet gebonden aan een initiatief. (BusinessProcess) Voorlichten en beantwoorden vragen Dit bedrijfsproces betreft proactief d.m.v. een instructie sturing geven aan een (lager) bestuursorgaan, om te borgen dat het gewenste beleid doorwerkt op lagere bestuursniveaus. Het gaat hier niet om een projectbesluit, dat is in een separaat proces beschreven. (BusinessProcess) Instrueren ander bestuursorgaan Dit bedrijfsproces betreft het reageren op een besluit van een ander bestuursorgaan wanneer dat besluit strijdig is met het beleid van een (hoger) bestuursorgaan. Er zijn meerdere uitkomsten mogelijk: vernietiging van het besluit, indeplaatstreding of buitenwerkingstelling van een deel van bv. een omgevingsplan. (BusinessProcess) Reageren op besluit ander bestuursorgaan Dit bedrijfsproces betreft het wijzigen van de gebiedsdekkende regeling met daarin de vastgestelde regels voor de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Wijzigen verordening/pl- an/legger/peilb- esluit Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen. (BusinessFunction) Beleid en planvorming Dit bedrijfsproces betreft het op basis van continu of frequent gemeten indicatoren onderzoeken en analyseren in hoeverre het gevoerde beleid leidt tot het bereiken van de beoogde doelstellingen. Dit met als doel het nemen van maatregelen om afwijkingen van die beoogde doelstellingen bij te sturen. (BusinessProcess) Monitoren en analyseren beleidseffecten Plan waarin de tactische doelstellingen worden bepaald. (BusinessObject) tactisch plan *Beschrijft de resultaten die het waterschap wil bereiken op strategisch en tactisch niveau. *Bestaat uit maatregelen en voorzieningen, in aanvulling op en ter uitwerking van wat in het rijks- of regionale waterprogramma is opgenomen over maatregelen, onder vermelding van de *bijbehorende termijnen. *Aanvullende toekenning van functies aan regionale wateren, voor zover het regionale waterprogramma voorziet in de mogelijkheid daartoe. *Uitwerking van de waterbeheeraspecten van het regionale watersysteem. *De programma’s binden alleen het waterschap zelf bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. *In het Besluit kwaliteit leefomgeving is de programmatische aanpak niet van toepassing verklaard op waterbeheerprogramma’s.[1] De provincie zou dat eventueel wel kunnen doen (art. 3.15 lid 3 Ow). (BusinessProcess) Ontwikkelen waterbeheerpr- ogramma Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een geheel van maatregelen waarmee uitvoering kan worden gegeven aan een (complex) project van nationaal, provinciaal of waterstaatsbelang. (BusinessProcess) Ontwikkelen projectbesluit Geheel van regels en inzichten over de uitvoering van wettelijke taken van het waterschap (BusinessObject) waterschapsbe- leid Door het Rijk vastgestelde AMVB’s en het Omgevingsbesluit zijn kaderstellend bij de het ontwikkelen/wijzigen van omgevingsvisies, omgevingsprogramma’s, projectbesluiten en omgevingsverordeningen/plannen/leggers/peilbesluiten. (TriggeringRelationship) 04 Vastgesteld beleid en regelgeving vormt aanleiding tot (proactief) voorlichten en (reactief) beantwoorden van vragen over dat beleid c.q. de regelgeving. (TriggeringRelationship) 07 AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship Deze svg is op 28-07-2022 12:57:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 28-07-2022 12:57:14 CEST