Ondersteunende bedrijfsfuncties

ArchiMate-modellen > WILMA > Groupings > Ondersteunende bedrijfsfuncties
ArchiMate-element Ondersteunende bedrijfsfuncties
Elementtype  : Grouping
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-ba0e9b13-2bc5-47ae-b810-5a2bf92714e1
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Ondersteunende bedrijfsfuncties
Documentatie  : De ondersteunende bedrijfsfuncties zorgen er voor dat de primaire en besturende functies goed kunnen worden uitgevoerd
Object ID  : ba0e9b13-2bc5-47ae-b810-5a2bf92714e1
Object ID_nl  : ba0e9b13-2bc5-47ae-b810-5a2bf92714e1
Original ID  : ba0e9b13-2bc5-47ae-b810-5a2bf92714e1
Semanticsearch  : ondersteunende bedrijfsfuncties
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De ondersteunende bedrijfsfuncties zorgen er voor dat de primaire en besturende functies goed kunnen worden uitgevoerd (Grouping) Ondersteunen- de bedrijfsfuncties Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratiev- e ondersteuning Het ervoor zorgen dat IT-systemen (ICT-infrastructuur en applicaties) beschikbaar komen en optimaal blijven functioneren. (BusinessFunction) IT- management Een onroerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden (BusinessObject) gebouw Administratieve en planmatige ondersteuning van het besluitvormingsproces van bestuur en hoger management. (BusinessFunction) Bestuursonder- steuning Stoffen, materialen en-of producten waarvan de eigenaar van plan is zich ervan te ontdoen (BusinessObject) afval Het zorgdragen en beheren van alle financiele stromen en posities. (BusinessFunction) Financiën Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) werkactiviteit De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) dienstbetrekki- ng Een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel contract met een leverancier. (BusinessObject) aanbesteding Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe relaties en het uitvoeren van het communicatiebeleid. (BusinessFunction) Communicatie Het verlenen van vastgoed gerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting en facilitaire beheer Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Een overeenkomst tussen het waterschap en een uitvoerende organisatie waarin afspraken zijn gemaakt over het opslaan, bewerken, versturen of gebruiken van persoonsgegevens (BusinessObject) verwerkersove- reenkomst Afspraak over de KPI's en kwaliteitseisen van door een leverancier te leveren diensten en/of goederen (BusinessObject) prestatieafspra- ak Het verwerven van middelen (goederen, diensten of werken) en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanag- ement Het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van die organisatie. (BusinessObject) informatievoor- ziening Een overzicht van te verwachten inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde periode of voor een bepaald project met als doel tot een financiele afstemming te komen tussen de wensen en de mogelijkheden. (BusinessObject) begroting Een roerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden (BusinessObject) voorwerp Inkomende geldelijke transactie (van crediteur) waar een levering van een product of dienst van de organisatie tegenover staat (BusinessObject) inkomende betaling Een software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten. (BusinessObject) systeemsoftw- are Het voorbereiden van en uitvoering geven aan de sturing van de organisatie (BusinessFunction) Organisatiema- nagement Een niet-natuurlijk persoon die een product of dienst levert aan de organisatie (BusinessObject) leverancier Het ervoor zorgen dat competente medewerkers beschikbaar zijn, dat contractuele verplichtingen met medewerkers worden nagekomen, dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en het ontwikkelen en uitvoeren van personeelsbeleid. (BusinessFunction) Personeelsma- nagement Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) applicatie Een bijeenkomst met interne en/of externe natuurlijk persoon/natuurlijke personen waarin besluiten worden genomen en waarover verslag wordt vastgelegd (BusinessObject) vergadering De vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) journaalpost Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) vordering Een contractuele afspraak waar een geldbedrag tegenover staat die door de organisatie aan een crediteur moet worden betaald (BusinessObject) inkoopverplicht- ing Een financiële afspraak conform dienstbetrekking voor uitbetaling van loon aan een medewerker. (BusinessObject) salarisverplicht- ing Een uitgaande geldelijke transactie (aan debiteur) waar een levering van een [product/dienst] aan de organisatie tegenover staat (BusinessObject) uitgaande betaling Door een type landgebruik gekarakteriseerd, zichtbaar begrensd stuk grond. (BusinessObject) terrein Een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke interne doelgroep (BusinessObject) interne communicatie- uiting Een beoordeling van het functioneren van een medewerker. (BusinessObject) medewerkerbe- oordeling Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren (BusinessObject) activum Het zorgdragen voor een toekomstvaste inrichting van de informatievoorziening en het ontwikkelen en uitvoeren van informatiebeleid. (BusinessFunction) Informatieman- agement Een functie binnen een organisatie-eenheid inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen (BusinessObject) formatieplaats De behoefte van een of meer gebruikers aan specifieke gegevens, informatie of functionaliteit. (BusinessObject) informatiebeho- efte Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend (BusinessObject) kostenplaats Een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke externe doelgroep (BusinessObject) externe communicatieu- iting Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit service management perspectief. (BusinessObject) configuratie- item Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op geïnstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. (BusinessObject) apparaat Functies die worden aangeboden door een IT-systeem. (BusinessObject) functionaliteit Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) ruimte Een natuurlijk persoon met een tijdelijk of vaste dienstbetrekking of met een inhuurcontract met het waterschap. (BusinessObject) medewerker CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 29-06-2022 06:23:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 29-06-2022 06:23:06 CEST

</noinclude>