Bedrijfsobjectenmodel (incl. bedrijfsfuncties) Financiën

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > Bedrijfsobjectenmodel (incl. bedrijfsfuncties) Financiën
Bedrijfsobjectenmodel (incl. bedrijfsfuncties) Financiën
Het verwerven van middelen (goederen, diensten of werken) en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Het bestellen van middelen bij een leverancier. (BusinessFunction) Bestelling Opdracht om een goed of dienst te leveren (BusinessObject) bestelling Staat van verschuldigde kosten wegens geleverde goederen, diensten of werkzaamheden. (BusinessObject) factuur Leverantie van een product. (BusinessObject) levering Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers. (BusinessFunction) Contractbeheer Een schriftelijk vastgelegde overeenkomst tussen twee partijen. (BusinessObject) contract Een niet-natuurlijk persoon die een product of dienst levert aan de organisatie (BusinessObject) leverancier Het ervoor zorgen dat competente medewerkers beschikbaar zijn, dat contractuele verplichtingen met medewerkers worden nagekomen, dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en het ontwikkelen en uitvoeren van personeelsbeleid. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt. (BusinessFunction) Tijdregistratie Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) werkactiviteit Het berekenen en uitkeren van het salaris (incl toeslagen) en declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverwerking Opgave van te vergoeden kosten. (BusinessObject) declaratie BusinessObject salarisberekening Het administreren van alle gegevens van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkeradministratie Een natuurlijk persoon met een tijdelijk of vaste dienstbetrekking of met een inhuurcontract met het waterschap. (BusinessObject) medewerker Het genereren van de primaire financiële middelen voor het uitvoeren van de taken middels het opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven. (BusinessFunction) Belastingheffing Het innen van de aan burgers en bedrijven opgelegde belastingsom. (BusinessFunction) Invordering belasting Het totaal van ontvangsten van het waterschap n.a.v. de opgelegde aanslagen verminderd met de oninbare vorderingen. (BusinessObject) belastinginkomsten Het zorgdragen en beheren van alle financiele stromen en posities. (BusinessFunction) Financiën Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan. (BusinessFunction) Vermogensbeheer Geldbedrag dat door een partij wordt verstrekt aan een andere partij op voorwaarde dat het later terug wordt betaald. De uitlener krijgt daarmee een vordering op de lener en wordt schuldeiser. (BusinessObject) lening De behoefte van de organisatie om voldoende contant geld of liquide middelen beschikbaar te hebben om aan lopende financiële verplichtingen te kunnen voldoen. (BusinessObject) liquiditeitsbehoefte Een zekerheid in de vorm van geld, goederen of rechten. (BusinessObject) borgstelling Het punt waarop een investering, project of onderneming zijn kosten begint terug te verdienen en uiteindelijk winstgevend wordt (BusinessObject) omslagrente Het volgen en afhandelen van de financiële verplichtingen die het bedrijf heeft ten opzichte van externe partijen, zoals leveranciers, aannemers en andere schuldeisers. (BusinessFunction) Crediteurenbeheer Een individu of organisatie die een vordering heeft bij het waterschap op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten aan het waterschap. In de praktijk meestal een leverancier of opdrachtnemer. (BusinessObject) crediteur Een uitgaande geldelijke transactie (aan debiteur) waar een levering van een [product/dienst] aan de organisatie tegenover staat (BusinessObject) uitgaande betaling Een plicht om iets te betalen (BusinessObject) verplichting Het beheren van openstaande vorderingen en het innen van betalingen van klanten of debiteuren. (BusinessFunction) Debiteurenbeheer Een individu of organisatie die een verplichting heeft aan het waterschap op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten door het waterschap. In de praktijk meestal een deelnemer of opdrachtgever. (BusinessObject) debiteur Inkomende geldelijke transactie (van crediteur) waar een levering van een product of dienst van de organisatie tegenover staat (BusinessObject) inkomende betaling Een te innen schuld. (BusinessObject) financiële vordering Het opstellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begroting Financiële richtlijn of beleidsmaatregel die wordt gebruikt om de begroting en de overheidsuitgaven op een consistente en duurzame manier te beheren. (BusinessObject) begrotingsregel Het systematisch bijhouden, registreren en beheren van alle financiële transacties van een bedrijf in het grootboek. (BusinessFunction) Grootboekbeheer Resultaat van de belangrijkste beleids- en primaire processen van de waterschappen dat kan worden gezien als een concrete zaak die een waterschap aan zijn omgeving levert om zijn doelstellingen te realiseren (en waarop in de regel het dagelijks bestuur de organisatie aanstuurt). (BusinessObject) beleidsproduct (BBP) Onderdeel van een beleidsproduct dat binnen de uitvoerende organisatie van het waterschap wordt gemaakt en waarvoor een budgethouder (namens een organisatie-onderdeel) verantwoordelijk wordt gesteld. (BusinessObject) beheerproduct (BBP) Verzameling van alle grootboekrekeningen. (BusinessObject) grootboek Belangrijk, kenmerkend en als zelfstandig te onderscheiden beleidsterrein waarop waterschappen actief zijn. (BusinessObject) beleidsveld (BBP) De Beleids- en beheerproductenstructuur (BBP-producten) van de Unie van Waterschappen bestaat uit (i) BBP-beleidsvelden, (ii) BBP-beleidsproducten en (iii) BBP-beheerproducten en wordt gebruikt als basis voor kostentoerekening. (BusinessObject) Beleids- en beheerproductenstructu- ur (BBP) Het bijstaan van de organisatie bij het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Ondersteuning Planning & Control Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie. (BusinessFunction) Activabeheer Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren (BusinessObject) activum Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensmanagement Het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context (link naar kernregistratie, procesregistrat en basisregistratie), en het beheren van gegevens over gegevens met als doel een juiste context bij de gegevens te delen (zoals eigenaarschap, karaketeristieke, bron, doel etc.). (BusinessFunction) Brondatabeheer Een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm. (BusinessObject) gegevensverzameling Gegevens die de karakteristieken van gegevens beschrijven. (BusinessObject) metagegeven Het ervoor zorgdragen dat gegevens duurzaam toegankelijk blijven of conform de juiste bewaartermijn worden verwijderd, zodat het handelen van de organisatie publiek verantwoord kan worden. Dit geldt voor zowel gestructureerde gegevens als ongestructureerde gegevens. Rekening houden met de levenscyclus van gegevens en conform de archiefwet. (BusinessFunction) Archiefbeheer Een verzameling gegevens (ook wel: informatie- of gegevensobject) die conform de archiefwet dient te worden gearchiveerd (BusinessObject) archiefobject Beschrijving van categorieën procesgebonden informatieobjecten die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen, voorafgegaan door een verantwoording. Daarin staan de termijnen na het verstrijken waarvan de vernietiging wel of niet mag plaatsvinden. (BusinessObject) selectielijst Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagement Het op gecontroleerde wijze aansturen van een, in de tijd en middelen begrensde, activiteit om iets te creëren. (BusinessFunction) Projectsturing Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat. (BusinessObject) project Het beschikbaar stellen van informatie over het functioneren van de organisatie aan externe partijen en het toezicht houden op de bedrijfsvoering. (BusinessFunction) Verantwoording en controle Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen. (BusinessFunction) Interne rapportage Verslag van iets dat is onderzocht of beoordeeld, ten behoeve van een interne doelgroep (BusinessObject) intern rapport Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen. (BusinessFunction) Externe rapportage Verslag van iets dat is onderzocht of beoordeeld, ten behoeve van een externe doelgroep. (BusinessObject) extern rapport Het in "een aanvaardbare conditie" houden of terugbrengen van fysieke assets teneinde de "gevraagde mate van functionaliteit" te borgen. (BusinessFunction) Assetonderhoud Een beheersactie gericht op het onderhoud van infrastructuurelementen. (BusinessObject) onderhoudsactie Deze svg is op 18-09-2023 10:18:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 18-09-2023 10:18:18 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ArchiMate-view Bedrijfsobjectenmodel (incl. bedrijfsfuncties) Financiën
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : WILMA/id-94855e9b-6e7e-4c368-4f1e-e55665a6892
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Bedrijfsobjectenmodel (incl. bedrijfsfuncties) Financiën
Publiceren  : Wiki
Object ID  : 94855e9b-6e7e-4c368-4f1e-e55665a6892
Object ID_nl  : 94855e9b-6e7e-4c368-4f1e-e55665a6892
Original ID  : id-94855e9b6e7e4c3684f1ee55665a6892
Semanticsearch  : bedrijfsobjectenmodel (incl. bedrijfsfuncties) financiën
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)