Ondersteunende subfuncties

Subfuncties ondersteunend.png

Aanbesteding

Een formele procedure voor het verwerven van middelen waarbij leveranciers om offertes worden gevraagd.

Activabeheer

Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie.

Administratieve ondersteuning

Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken.

Afhandeling bezwaren, beroepen en verzoeken

Het afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling of een informatieverzoek heeft.

Afvalbeheer

Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving. bron: HORA

Applicatieontwikkeling en -beheer

Het ontwikkelen en/of aanpassen en leveren van applicaties (software)

Bedrijfshulpverlening

Het zorgen voor een veiligheidsnet bij incidenten.

Begroting

Het opstellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten.

Bestelling

Het bestellen van middelen bij een leverancier.

Bestuursondersteuning

Verantwoordelijk voor de administratieve en planmatige ondersteuning van het besluitvormingsproces van bestuur en hoger management.

Catering

Het verzorgen van catering

Communicatie

Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe relaties en het uitvoeren van het communicatiebeleid.

Contractbeheer

Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers.

Externe communicatie

Het verstrekken van informatie naar externe relaties. bron: HORA

Financiele verantwoording

Het verzorgen van de financiele verantwoordingsrapportage

Financiën

Het zorgdragen en beheren van alle financiele stromen en posities.

Formatieplanning

Het zorgdragen voor competente medewerkers voor nu en in de toekomst, inclusief de bijbehorende formatie. (inspelen op veranderopgave)

Functioneel beheer

Het in stand houden en aansturen van de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. binnen een bepaald proces.

Gebouwbeheer

Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen. bron: HORA

Goederenafhandeling

Het aannemen en routeren en verzenden van inkomende en uitgaande goederenstromen. bron: HORA

Huisvesting & facilitaire beheer

Het verlenen van vastgoed gerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop.

InformatiebeveiligingInformatiebeveiliging is het geheel van preventieve, detectieve, repressieve en correctieve maatregelen alsmede procedures en processen die de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van alle vormen van informatie binnen een organisatie of een maatschappij garanderen, met als doel de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken.

Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau.

Informatiemanagement

Het zorgdragen voor een toekomstvaste inrichting van de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. en het ontwikkelen en uitvoeren van informatiebeleid.

Informatievoorzieningbeheer

integraal verantwoordelijk voor de inrichting van de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. conform het hiervoor opgestelde informatiebeleid

Inkoop- & contractmanagement

Het verwerven van middelen (goederen, diensten of werken) en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier.

Interne communicatie

Het verstrekken van informatie naar interne relaties.

IT Management

Het ervoor zorgen dat IT-systemen (ICT-infrastructuur en applicaties) beschikbaar komen en optimaal blijven functioneren.

IT-beveiliging

Zorg dragen voor de technische inrichtingn voor de beveiliging van it-infrastructuur

IT-infrastructuurontwikkeling en -beheer

Het ontwikkelen, aanpassen en in stand houden van IT-infrastructuur. (netwerk, hardware); bron: HORA

Juridische advisering

Het geven van juridisch advies.

Juridische ondersteuning

Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving.

Klachtenafhandeling

Het afhandelen van klachten van personen over het functioneren van de instelling of haar medewerkers.

Leveranciersbeheer

Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers.

Maatwerk vitaliteit

Alle activeiten rondom de begeleiding van vitaal krijgen en houden medewerkers

Medewerkeradministratie

Het administreren van alle gegevens van medewerkers. bron: HORA

Medewerkerbeoordeling

Het beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie. bron: HORA

Medewerkerontwikkeling

Het expliciet ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers, inclusief de daarbij behorende begeleiding. bron: HORA

Ondersteunende bedrijfsfuncties

De ondersteunende bedrijfsfuncties zorgen er voor dat de primaire en besturende functies goed kunnen worden uitgevoerd

Organisatiemanagement

Het voorbereiden van en uitvoering geven aan de sturing van de organisatie

Personeelsmanagement

Het ervoor zorgen dat competente medewerkers beschikbaar zijn, dat contractuele verplichtingen met medewerkers worden nagekomen, dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en het ontwikkelen en uitvoeren van personeelsbeleid.

Salaris- en declaratieverwerking

Het berekenen en uitkeren van het salaris (incl toeslagen) en declaraties van medewerkers. bron: HORA

Schoonmaak

Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin. bron: HORA

Tijdregistratie

Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt. bron: HORA

Toegangsbeveiliging

Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimten. bron: HORA

Vastgoedbeheer

Het realiseren, verwerven, slopen en renoveren van vastgoed en strategische grondverwerving.

Vermogensbeheer

Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan.

Verplichtingenbeheer

Beheren en afwikkelen van financiele verplichtingen van een organisatie

Vorderingenbeheer

Beheren en afwikkelen van financiele vorderingen van een organisatie

Werving en selectie

Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. bron: HORA

Ziekte en verlofadministratie

Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. bron: HORA