Besturende Subfuncties

De besturende bedrijfsfuncties zijn ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden. Hierbij worden de volgende subfuncties onderscheiden:

De besturende bedrijfsfuncties zijn ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden. (Grouping) Besturende bedrijfsfuncties Het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke de waterschappen hun doelstellingen willen realiseren. (BusinessFunction) Controle en verantwoording Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen. (BusinessFunction) Interne rapportage Het verzamelen, aggregeren en analyseren van gegevens met betrekking tot de realisatie van de organisatiedoelstellingen en het op basis daarvan opstellen van verantwoordings- en voortgangsrapportages. (BusinessFunction) Monitoring interne plannen en programma's Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen. (BusinessFunction) Externe rapportage Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagement Het verkennen van en experimenteren met mogelijke vernieuwingen van producten, diensten en processen. (BusinessFunction) Innovatie Het op een doelgerichte wijze sturing geven aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen. (BusinessFunction) Programmasturing Het op gecontroleerde wijze aansturen van projecten. (BusinessFunction) Projectsturing Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin. (BusinessFunction) Portfoliomanagement Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie. (BusinessFunction) Verbetermanagement Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsmanagement Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performancemanagement Het ontwikkelen van een visie en het inrichten en bewaken van de organisatie en haar besturing. (BusinessFunction) Strategie en governance Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren. (BusinessFunction) Enterprise governance Zorgen dat de structuur en het functioneren van de organisatie aan blijft sluiten bij wat er van de organisatie gevraagd wordt/wat de organisatie moet leveren. Het bepalen van de structuur van de organisatie en de te onderkennen functies, taken en verantwoordelijkheden. (BusinessFunction) Organisatiesturing Alle vormen van samenwerking met externe partijen, waaronder ketenpartners en verbonden partijen. (BusinessFunction) Samenwerking derden en verbonden partijen Het ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de organisatie. (BusinessFunction) Strategische planning Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen. (BusinessFunction) Beleid en planvorming Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen. (BusinessFunction) Beleidsvorming en evaluatie Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten. (BusinessFunction) Tactische plan- en programmavorming Deze svg is op 14-06-2021 16:08:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-06-2021 16:08:48 CEST


Toelichting

Van links naar rechts:

  • De subfunctie "Strategie en governance" gaat over zaken als missie, visie, kernwaarden en de daarbij behorende organisatie-inrichting en (het aangaan/bewaken van) samenwerkingsverbanden.
  • Vervolgens wordt richting gegeven aan die organisatie en samenwerkingsverbanden door het formuleren van strategisch beleid met plannen voor realisatie daarvan in de subfunctie "beleid en planvorming"
  • Dit leidt tot een Verandermanagement opdracht waarbij vanuit de subfunctie "verandermanagement" sturing wordt gegeven aan de veranderportfolio, en de programma's, projecten en innovaties die de veranderingen realiseren.
  • Tegelijkertijd is er aandacht voor de dagelijkse operatie en het realiseren van verbeteringen in de subfunctie "verbetermanagement"
  • In de subfunctie "controle&verantwoording" wordt over dit geheel verantwoording afgelegd zowel intern als extern.


Voor het opstellen van dit subfunctiemodel is gebruik gemaakt van de vergelijkbare modellen in de GEMMA en de HORA.


Element Beschrijving
Beleid en planvorming Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen.
Beleidsvorming en evaluatie Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen.
Controle en verantwoording Het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke de waterschappen hun doelstellingen willen realiseren.
Enterprise architectuur Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen.
Enterprise governance Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren.
Externe rapportage Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen.
Innovatie Het verkennen van en experimenteren met mogelijke vernieuwingen van producten, diensten en processen.
Interne rapportage Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen.
Kwaliteitsmanagement Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen.
Monitoring interne plannen en programma's Het verzamelen, aggregeren en analyseren van gegevens met betrekking tot de realisatie van de organisatiedoelstellingen en het op basis daarvan opstellen van verantwoordings- en voortgangsrapportages.
Operationeel management Het dagelijks managen van medewerkers.
Organisatiesturing Zorgen dat de structuur en het functioneren van de organisatie aan blijft sluiten bij wat er van de organisatie gevraagd wordt/wat de organisatie moet leveren. Het bepalen van de structuur van de organisatie en de te onderkennen functies, taken en verantwoordelijkheden.
Performancemanagement Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen.
Portfoliomanagement Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin.
Programmasturing Het op een doelgerichte wijze sturing geven aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen.
Projectsturing Het op gecontroleerde wijze aansturen van projecten.
Samenwerking derden en verbonden partijen Alle vormen van samenwerking met externe partijen, waaronder ketenpartners en verbonden partijen.
Strategie en governance Het ontwikkelen van een visie en het inrichten en bewaken van de organisatie en haar besturing.
Strategische planning Het ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de organisatie.
Tactische plan- en programmavorming Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten.
Verandermanagement Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen.
Verbetermanagement Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie.