Leveren ondersteunende diensten

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessProcesses > Leveren ondersteunende diensten
ArchiMate-element Leveren ondersteunende diensten
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-ef7ed30d-5186-4ba4-b7f7-b997f350deb7
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Leveren ondersteunende diensten
Documentatie  : De processen die resultaten voortbrengen die niet direct zichtbaar zijn voor de burger, maar essentiële ondersteuning leveren voor het effectief kunnen uitvoeren van de primaire processen, andere ondersteunende processen of de gehele organisatie. Deze processen hebben interne klanten.
Object ID  : ef7ed30d-5186-4ba4-b7f7-b997f350deb7
Object ID_nl  : ef7ed30d-5186-4ba4-b7f7-b997f350deb7
Original ID  : ef7ed30d-5186-4ba4-b7f7-b997f350deb7
Semanticsearch  : leveren ondersteunende diensten
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De processen die resultaten voortbrengen die niet direct zichtbaar zijn voor de burger, maar essentiële ondersteuning leveren voor het effectief kunnen uitvoeren van de primaire processen, andere ondersteunende processen of de gehele organisatie. Deze processen hebben interne klanten. (BusinessProcess) Leveren ondersteunende diensten Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het uitvoeren van "public relations" communicatie. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Communicatiemanagement. Alle activiteiten die als doel hebben om belanghebbenden binnen en buiten het waterschap te voorzien in de gewenste informatiepositie. (BusinessProcess) Leveren communicatiedie- nsten De informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. *Het ervoor zorgen dat de informatiebehoefte van de hele organsiatie in samenhang bekend is en is vertaald naar de optimale informatievoorziening. *Het opstellen van beleid op het gebied van automatisering en gegevensmanagement. *Het adviseren over het toepassen van het beleid. *Toezien op correcte toepassing van het beleid. (BusinessProcess) Leveren informatiserings- diensten De activiteiten waarmee de organisatie betrouwbaar en klantvriendelijk ondersteund wordt met faciliteiten waaronder huisvesting, werkplekken en interne faciliteiten. (BusinessProcess) Leveren facilitaire diensten Ten behoeve van reguliere bedrijfsvoorzieningen, maar ook voor calamiteiten, privacy issues, datalekken etc. Opstellen van organisatiebeleid, adviseren over de toepassing en het toetsen op de naleving van het organisatiebeleid (personeel, kwaliteit, milieu, ARBO en informatie), ontwikkeling en onderhoud van de administratieve organisatie (kwaliteitsmanagementsysteem, Enterprise Architectuur, organisatiestructuur en functiehuis) en toetsing van de kwaliteit van de organisatie en geleverde diensten. (BusinessProcess) Leveren organisatiediens- ten Het binnen beleidskaders zorgdragen dat IT-systemen (soft- en hardware) beschikbaar zijn voor het leveren van de door de bedrijfsprocessen vereiste functionaliteit. (BusinessProcess) Leveren automatiserings diensten Het ondersteunen van alle bestuurlijke activiteiten die door de bestuurders (incl. de voorzitter) en bestuursorganen van het waterschap ten behoeve van het waterschap worden ontplooid en het administratief ondersteunen van directie activiteiten. Hieronder valt ook het organiseren van de waterschapsverkiezingen. (BusinessProcess) Ondersteunen bestuur en (hoger) management Werkzaamheden waarmee financiële kaders worden opgesteld, de organisatie wordt ondersteund met het werken binnen de kaders, getoetst wordt op correct gebruik van de kaders, een betrouwbare administratie wordt gevoerd en informatie wordt geleverd. (BusinessProcess) Leveren financiele diensten Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Inkoop- en contractmanagement. Betreft het opstellen van inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden; het ondersteunen van de organisatie bij het handelen conform het beleid; het controleren op de juiste implementatie van het inkoopbeleid en het overeenkomstoverstijgend contractmanagement. (BusinessProcess) Leveren inkoop en contractmanage- mentdiensten Het ondersteunen van de organisatie bij het doeltreffend en efficiënt leveren van producten en diensten conform kwaliteitseisen met minimale verspillingen en met beheersing van risico’s. Kwaliteitsmanagement is gericht op bevrediging van de wensen van alle klanten en andere belanghebbenden. Kwaliteitsmanagement voegt op zich niets toe aan de kwaliteit van producten in engere zin, maar betreft de wijze waarop je de kwaliteit realiseert. (BusinessProcess) Leveren kwaliteitsdienste- n BusinessProcess Leveren HR Diensten Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Juridische ondersteuning. Het ondersteunen van de organisatie in het handelen conform wet- en regelgeving en werkzaamheden bij ingebrekestelingen, bezwaren, beroepen en rechtzaken. (BusinessProcess) Leveren juridische diensten BusinessProcess Beheren vastgoed AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-06-2021 08:31:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-06-2021 08:31:06 CEST