Bedrijfsfuncties irt CSIR en BIO

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > Bedrijfsfuncties irt CSIR en BIO
Bedrijfsfuncties irt CSIR en BIO
ArchiMateNote Legenda ArchiMateNote BIO ArchiMateNote CSIR 3.4 De primaire bedrijfsfuncties van een waterschap zorgen er voor dat de producten en diensten van de onderneming worden gerealiseerd (Grouping) Primaire bedrijfsfuncties Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensmanagement Het er voor zorgen dat de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte- en grondwater voldoen aan de gestelde normen. (BusinessFunction) Watersysteembeheer Het in staat houden of brengen van wegen, zodat kan worden voldaan aan de bepalingen ten aanzien van doelmatige ontsluiting en verkeersveiligheid en -regeling. (BusinessFunction) Wegennetbeheer Het zuiveren van ontvangen water. (BusinessFunction) Waterketenbeheer De bedrijfsfunctie Relatiebeheer is ervoor verantwoordelijk dat het contact met externe relaties wordt onderhouden en benut. (BusinessFunction) Relatiebeheer Vaarwegbeheer is de formele zorg voor het in stand houden van vaarwegen voor de (beroeps)scheepvaart. (BusinessFunction) Vaarwegennetbeheer De bedrijfsfunctie Regulering is ervoor verantwoordelijk dat er geen ongewenste invloeden van de omgeving zijn op de infrastructuur van de waterschappen. (BusinessFunction) Regulering Het genereren van de primaire financiële middelen voor het uitvoeren van de taken middels het opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven. (BusinessFunction) Belastingheffing Het voorbereiden op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit, dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures of beslissingen te nemen, waarin het vastgestelde beleid niet voorziet. (BusinessFunction) Calamiteitenzorg Het beschermen van Nederland tegen overstromingen. (BusinessFunction) Waterkeringenbeheer De ondersteunende bedrijfsfuncties zorgen er voor dat de primaire en besturende functies goed kunnen worden uitgevoerd (Grouping) Ondersteunende bedrijfsfuncties Het zorgdragen en beheren van alle financiele stromen en posities. (BusinessFunction) Financiën Het zorgdragen voor een toekomstvaste inrichting van de informatievoorziening en het ontwikkelen en uitvoeren van informatiebeleid. (BusinessFunction) Informatiemanagement Het ervoor zorgen dat IT-systemen (ICT-infrastructuur en applicaties) beschikbaar komen en optimaal blijven functioneren. (BusinessFunction) IT-management Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het verlenen van vastgoed gerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting en facilitair beheer Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe relaties en het uitvoeren van het communicatiebeleid. (BusinessFunction) Communicatie Het ervoor zorgen dat competente medewerkers beschikbaar zijn, dat contractuele verplichtingen met medewerkers worden nagekomen, dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en het ontwikkelen en uitvoeren van personeelsbeleid. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Het verwerven van middelen (goederen, diensten of werken) en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Administratieve en planmatige ondersteuning van het besluitvormingsproces van bestuur en hoger management. (BusinessFunction) Bestuursondersteuning De besturende bedrijfsfuncties zijn ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden. (Grouping) Besturende bedrijfsfuncties Het ontwikkelen van een visie en het inrichten en bewaken van de organisatie en haar besturing. (BusinessFunction) Strategie en bestuur Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen. (BusinessFunction) Architectuur, beleids- en planvorming Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie. (BusinessFunction) Organisatiemanagement Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagement Alle vormen van samenwerking met externe partijen, waaronder ketenpartners en verbonden partijen. (BusinessFunction) Samenwerking derden en verbondenpartijen Deze svg is op 14-09-2022 10:22:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 14-09-2022 10:22:32 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   
ArchiMate-view Bedrijfsfuncties irt CSIR en BIO
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : WILMA/id-3133ccee-fa60-4901a-a917-32f8af8f119
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Bedrijfsfuncties irt CSIR en BIO
Publiceren  : Wiki
Object ID  : 3133ccee-fa60-4901a-a917-32f8af8f119
Object ID_nl  : 3133ccee-fa60-4901a-a917-32f8af8f119
Original ID  : id-3133cceefa604901aa91732f8af8f119
Semanticsearch  : bedrijfsfuncties irt csir en bio
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)