Geraakte bedrijfsfuncties Omgevingswet

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > Geraakte bedrijfsfuncties Omgevingswet
Geraakte bedrijfsfuncties Omgevingswet
De besturende bedrijfsfuncties zijn ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden. (Grouping) Besturende bedrijfsfuncties Het ontwikkelen van een visie en het inrichten en bewaken van de organisatie en haar besturing. (BusinessFunction) Strategie en sturing Het beschikbaar stellen van informatie over het functioneren van de organisatie aan externe partijen en het toezicht houden op de bedrijfsvoering. (BusinessFunction) Verantwoording en controle De bedrijfsfunctie Management is ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden, bijsturen en gericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van de waterschappen gerealiseerd worden. (BusinessFunction) Management Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen. (BusinessFunction) Beleid en architectuur De doorwerking van beleid van het ene (hogere) bestuursorgaan naar beleid/uitvoering door een of meer andere bestuursorganen. (BusinessFunction) Interbestuurlijke beleidsdoorwerking Samenwerking in ketens tussen bestuursorganen. (BusinessFunction) Interbestuurlijke samenwerking De primaire bedrijfsfuncties van een waterschap zorgen er voor dat de producten en diensten van de onderneming worden gerealiseerd (Grouping) Primaire bedrijfsfuncties Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensmanagement Het er voor zorgen dat de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte- en grondwater voldoen aan de gestelde normen. (BusinessFunction) Watersysteembeheer Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen van het watersysteem (BusinessFunction) Bouw en inrichting watersysteem Het bewaken van en rapporteren over de hoeveelheid water en waterkwaliteit en de staat van het watersysteem met daarin opgenomen kunstwerken. (BusinessFunction) Monitoring watersysteem het tijdig uit laten voeren van maatregelen die de kwaliteit van het watersysteem op peil houden of brengen (BusinessFunction) Onderhoud watersysteem Het operationeel in bedrijf houden van de installaties of kunstwerken waarmee het watersysteem wordt geregeld (BusinessFunction) Bediening watersysteem Het in staat houden of brengen van wegen, zodat kan worden voldaan aan de bepalingen ten aanzien van doelmatige ontsluiting en verkeersveiligheid en -regeling. (BusinessFunction) Wegennetbeheer Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen in het wegennet. (BusinessFunction) Bouw en inrichting wegennet Het bewaken van en rapporteren over de staat en capaciteit van het wegennet. (BusinessFunction) Monitoring wegennet Het tijdig uit laten voeren van maatregelen die kwaliteit en capaciteit van het wegennet op peil houden of brengen. (BusinessFunction) Onderhoud wegennet Het operationeel in bedrijfhouden van verkeersinstallaties. (BusinessFunction) Bediening wegennet Het zuiveren van ontvangen water. (BusinessFunction) Waterketenbeheer Het tijdig uit( laten )voeren van vernieuwingen in de waterketen (BusinessFunction) Bouw en inrichting waterketen Het bewaken van en rapporteren over het functioneren van de waterketen. (BusinessFunction) Monitoring waterketen Verantwoordelijk voor het tijdig uit( laten )voeren van maatregelen die de kwaliteit van de waterketen (de technische installaties) in stand houden. (BusinessFunction) Onderhoud waterketen Het bedienen van de technische installaties in de waterketen om te voldoen aan de gestelde eisen. (BusinessFunction) Bediening waterketen De bedrijfsfunctie Relatiebeheer is ervoor verantwoordelijk dat het contact met externe relaties wordt onderhouden en benut. (BusinessFunction) Relatiebeheer Het aangaan van de interactie met de klant (en ketenpartners), het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klantbeheer Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Accountbeheer Vaarwegbeheer is de formele zorg voor het in stand houden van vaarwegen voor de (beroeps)scheepvaart. (BusinessFunction) Vaarwegennetbeheer Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen in het vaarwegennet. (BusinessFunction) Bouw en inrichting vaarwegennet Het bewaken van en rapporteren over de staat en capaciteit van het vaarwegennet. van het vaarwegennet. (BusinessFunction) Monitoring vaarwegennet Het tijdig uit laten voeren van maatregelen die kwaliteit en capaciteit van het vaarwegennet op peil houden of brengen. (BusinessFunction) Onderhoud vaarwegennet Het operationeel in bedrijf houden van vaarweginstallaties. (BusinessFunction) Bediening vaarwegennet De bedrijfsfunctie Regulering is ervoor verantwoordelijk dat er geen ongewenste invloeden van de omgeving zijn op de infrastructuur van de waterschappen. (BusinessFunction) Regulering Het opstellen en uitgeven van een waterschapsbesluit in de vorm een waterschapsverordening voor het beheersgebied van het waterschap teneinde waterschapswerken te beschermen tegen ongewenste invloeden uit de omgeving. (BusinessFunction) Uitgifte verordening Het toezicht en de toepassing van juridische middelen gericht op het naleven van de keur Waterwet en andere wet- en regelgeving alsmede daaraan gerelateerde overeenkomsten. (BusinessFunction) Handhaving Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht Het beschikken op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. (BusinessFunction) Vergunningverlening Het toetsen van, reageren op en beïnvloeden van de beleidvormende en ruimtelijke plannen van derden. (BusinessFunction) Toetsing en advisering Het genereren van de primaire financiële middelen voor het uitvoeren van de taken middels het opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven. (BusinessFunction) Belastingheffing Het vaststellen van de door burgers en bedrijven te betalen belastingsom via de kostentoedelingsverordening (BusinessFunction) Belastingvaststelling Het kenbaar maken van de te betalen belastingsom aan burgers en bedrijven. (BusinessFunction) Oplegging belasting Het innen van de aan burgers en bedrijven opgelegde belastingsom. (BusinessFunction) Invordering belasting Het voorbereiden op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit, dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures of beslissingen te nemen, waarin het vastgestelde beleid niet voorziet. (BusinessFunction) Calamiteitenzorg Het voorbereiden op het optreden van een calamiteit door het opstellen van calamiteitenplannen opleiden van medewerkers etc. en het nemen van maatregelen ter voorkoming van het optreden van calamiteiten. (BusinessFunction) Preparatie calamiteit Het beperken van de gevolgen van een calamiteit en het zo snel mogelijk creeuml;ren van een zekergestelde situatie. (BusinessFunction) Repressie calamiteit Het evalueren van een opgetreden calamiteit en het initieuml;ren van maatregelen om voorbereiding en bestrijding te verbeteren. (BusinessFunction) Nazorg calamiteit Het beschermen van Nederland tegen overstromingen. (BusinessFunction) Waterkeringenbeheer Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen van waterkeringen (BusinessFunction) Bouw en inrichting waterkering Het bewaken van en rapporteren over de staat van de waterkering. (BusinessFunction) Monitoring waterkering het tijdig uit laten voeren van maatregelen die de kwaliteit van de waterkeringen op peil houden of brengen (BusinessFunction) Onderhoud waterkering Het operationeel in bedrijf houden van de waterkering en daarin opgenomen kunstwerken. (BusinessFunction) Bediening waterkering De ondersteunende bedrijfsfuncties zorgen er voor dat de primaire en besturende functies goed kunnen worden uitgevoerd (Grouping) Ondersteunende bedrijfsfuncties Het ervoor zorgen dat competente medewerkers beschikbaar zijn, dat contractuele verplichtingen met medewerkers worden nagekomen, dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en het ontwikkelen en uitvoeren van personeelsbeleid. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Het zorgdragen en beheren van alle financiele stromen en posities. (BusinessFunction) Financiën Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Het verwerven van middelen (goederen, diensten of werken) en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Het verlenen van vastgoed gerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting en facilitair beheer Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe relaties en het uitvoeren van het communicatiebeleid. (BusinessFunction) Communicatie Het ervoor zorgen dat IT-systemen (ICT-infrastructuur en applicaties) beschikbaar komen en optimaal blijven functioneren. (BusinessFunction) IT-management Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het behandelen van bezwaren en beroepen naar aanleiding van een beslissing van het waterschap. (BusinessFunction) Behandeling bezwaar en beroep Administratieve en planmatige ondersteuning van het besluitvormingsproces van bestuur en hoger management. (BusinessFunction) Bestuursondersteuning Deze svg is op 22-12-2022 06:49:39 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 22-12-2022 06:49:39 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
ArchiMate-view Geraakte bedrijfsfuncties Omgevingswet
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : WILMA/id-cc461f6d-5ef0-4f85-aacb-d4b6ee72606b
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Geraakte bedrijfsfuncties Omgevingswet
Publiceren  : Wiki
Object ID  : cc461f6d-5ef0-4f85-aacb-d4b6ee72606b
Object ID_nl  : cc461f6d-5ef0-4f85-aacb-d4b6ee72606b
Original ID  : cc461f6d-5ef0-4f85-aacb-d4b6ee72606b
Semanticsearch  : geraakte bedrijfsfuncties omgevingswet
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)