Organisatielaag Ondersteunende functies

De ondersteunende bedrijfsfuncties van een organisatie zijn de verschillende activiteiten en afdelingen die niet direct gericht zijn op het produceren van het hoofdproduct of de hoofddienst van de organisatie, maar die essentieel zijn voor het goed functioneren ervan. Ze worden ook wel eens vertaald naar het acroniem "SCOPAFIJTH". Ondersteunende processen houden de organisatie in stand en leveren mensen en middelen voor het uitvoeren van de kerntaken van de organisatie. Ondersteunende bedrijfsfuncties worden ook wel aangeduid met 'bedrijfsvoering' of 'instandhouding'.

Het woord SCOPAFIJTH is een acroniem voor:

  • Security
  • Communicatie
  • Organisatie
  • Personeel
  • Administratieve organisatie
  • Financiën
  • Informatievoorziening
  • Juridisch
  • Technologie
  • Huisvesting


In de WILMA wordt dit acroniem niet tot "op de letter" gevolgd, maar de essentie blijft ook in de referentiearchitectuur staan.

In de WILMA worden de volgende subfuncties onderkend:

De ondersteunende bedrijfsfuncties zorgen er voor dat de primaire en besturende functies goed kunnen worden uitgevoerd (Grouping) Ondersteunende bedrijfsfuncties Het zorgdragen voor een toekomstvaste inrichting van de informatievoorziening en het ontwikkelen en uitvoeren van informatiebeleid. (BusinessFunction) Informatiemanagement Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening binnen een bepaald proces. (BusinessFunction) Functioneel beheer Het hanteren van een samenhangend stelsel van maatregelen dat zich richt op het blijvend realiseren van een gewenst niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van (stuur-)informatie en informatiesystemen die gebruikt worden binnen een organisatie. (BusinessFunction) Informatiebeveiliging De inrichting van de informatievoorziening conform het hiervoor opgestelde informatiebeleid. (BusinessFunction) Informatievoorzieningbeheer Het ervoor zorgen dat competente medewerkers beschikbaar zijn, dat contractuele verplichtingen met medewerkers worden nagekomen, dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en het ontwikkelen en uitvoeren van personeelsbeleid. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Het beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie. (BusinessFunction) Medewerkerbeoordeling Het administreren van alle gegevens van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkeradministratie Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt. (BusinessFunction) Tijdregistratie Het expliciet ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers, inclusief de daarbij behorende begeleiding. (BusinessFunction) Medewerkerontwikkeling Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte en verlofadministratie Het zorgdragen voor competente medewerkers voor nu en in de toekomst, inclusief de bijbehorende formatie. (BusinessFunction) Formatieplanning Het berekenen en uitkeren van het salaris (incl toeslagen) en declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverwerking Alle activeiten rondom het vitaal krijgen en houden medewerkers. (BusinessFunction) Maatwerk vitaliteitsmanagement Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. (BusinessFunction) Werving en selectie Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe relaties en het uitvoeren van het communicatiebeleid. (BusinessFunction) Communicatie Het verstrekken van informatie naar externe relaties. (BusinessFunction) Externe communicatie Het verstrekken van informatie naar interne relaties. (BusinessFunction) Interne communicatie Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Het ervoor zorgen dat IT-systemen (ICT-infrastructuur en applicaties) beschikbaar komen en optimaal blijven functioneren. (BusinessFunction) IT-management Zorg dragen voor de technische inrichting voor de beveiliging van it-infrastructuur. (BusinessFunction) IT-beveiliging Het ontwikkelen, aanpassen en in stand houden van IT-infrastructuur (netwerk, hardware). (BusinessFunction) IT-infrastructuurontwikkeling en-beheer Het ontwikkelen en/of aanpassen en leveren van applicaties (software). (BusinessFunction) Applicatieontwikkeling en- beheer Het verwerven van middelen (goederen, diensten of werken) en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Het bestellen van middelen bij een leverancier. (BusinessFunction) Bestelling Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers. (BusinessFunction) Leveranciersbeheer Een formele procedure voor het verwerven van middelen waarbij leveranciers om offertes worden gevraagd. (BusinessFunction) Aanbesteding Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers. (BusinessFunction) Contractbeheer Administratieve en planmatige ondersteuning van het besluitvormingsproces van bestuur en hoger management. (BusinessFunction) Bestuursondersteuning Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning n.t.b. (BusinessFunction) Juridische dienstverlening Het afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling of een informatieverzoek heeft. (BusinessFunction) Afhandeling juridische zaken Het verlenen van vastgoed gerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting en facilitair beheer Het inrichten, beheren en onderhouden van gebouwen en terreinen. (BusinessFunction) Gebouwbeheer en -onderhoud Het verweren en exploiteren van vastgoed. (BusinessFunction) Vastgoedbeheer Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin. (BusinessFunction) Schoonmaak Het aannemen en routeren en verzenden van inkomende en uitgaande goederenstromen. (BusinessFunction) Goederen-en postafhandeling In geval van nood klanten en werknemers in veiligheid brengen. (BusinessFunction) Bedrijfshulpverlening Het ervoor zorgen dat medewerkers zich met passend vervoer kunnen verplaatsen. (BusinessFunction) Mobiliteit Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving. (BusinessFunction) Afvalbeheer Verzorging en levering van voedsel en drank. (BusinessFunction) Catering Zorg dragen voor ontvangs van bezoekers/medewerkers en ondersteuning bieden bij activiteiten zoals inkopen van geschenken, toegangscontrole en uitgeven van bedrijfskleding (BusinessFunction) Receptie Het zorgdragen en beheren van alle financiele stromen en posities. (BusinessFunction) Financiën Het systematisch bijhouden, registreren en beheren van alle financiële transacties van een bedrijf in het grootboek. (BusinessFunction) Grootboekbeheer Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie. (BusinessFunction) Activabeheer Het volgen en afhandelen van de financiële verplichtingen die het bedrijf heeft ten opzichte van externe partijen, zoals leveranciers, aannemers en andere schuldeisers. (BusinessFunction) Crediteurenbeheer Het bijstaan van de organisatie bij het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Ondersteuning Planning & Control Het opstellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begroting Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan. (BusinessFunction) Vermogensbeheer Het beheren van openstaande vorderingen en het innen van betalingen van klanten of debiteuren. (BusinessFunction) Debiteurenbeheer Deze svg is op 19-09-2023 15:40:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-09-2023 15:40:03 CEST


Van de volgende subfuncties zijn momenteel de werkprocessen in kaart gebracht.