Organisatielaag Ondersteunende functies

De organisatorische laag ondersteunende functies bevat alle processen, producten en diensten die betrekking hebben op de ondersteuning binnen de organisatie.

De ondersteunende bedrijfsfuncties zorgen er voor dat de primaire en besturende functies goed kunnen worden uitgevoerd (Grouping) Ondersteunende bedrijfsfuncties Het zorgdragen en beheren van alle financiele stromen en posities. (BusinessFunction) Financiën Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan. (BusinessFunction) Vermogensbeheer Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Planning en Control Beheren en afwikkelen van financiele verplichtingen van een organisatie (BusinessFunction) Verplichtingenbeheer Beheren en afwikkelen van financiele vorderingen van een organisatie (BusinessFunction) Vorderingenbeheer Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie. (BusinessFunction) Activabeheer Het beheren van de balans van de organisatie (BusinessFunction) Grootboekbeheer BusinessFunction Verzekering Het zorgdragen voor een toekomstvaste inrichting van de informatievoorziening en het ontwikkelen en uitvoeren van informatiebeleid. (BusinessFunction) Informatiemanagement Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening binnen een bepaald proces. (BusinessFunction) Functioneel beheer Het hanteren van een samenhangend stelsel van maatregelen dat zich richt op het blijvend realiseren van een gewenst niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van (stuur-)informatie en informatiesystemen die gebruikt worden binnen een organisatie. (BusinessFunction) Informatiebeveiliging De inrichting van de informatievoorziening conform het hiervoor opgestelde informatiebeleid. (BusinessFunction) Informatievoorzieningbeheer Het ervoor zorgen dat competente medewerkers beschikbaar zijn, dat contractuele verplichtingen met medewerkers worden nagekomen, dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en het ontwikkelen en uitvoeren van personeelsbeleid. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Het beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie. (BusinessFunction) Medewerkerbeoordeling Het administreren van alle gegevens van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkeradministratie Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt. (BusinessFunction) Tijdregistratie Het expliciet ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers, inclusief de daarbij behorende begeleiding. (BusinessFunction) Medewerkerontwikkeling Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte en verlofadministratie Het zorgdragen voor competente medewerkers voor nu en in de toekomst, inclusief de bijbehorende formatie. (BusinessFunction) Formatieplanning Het berekenen en uitkeren van het salaris (incl toeslagen) en declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverwerking Alle activeiten rondom het vitaal krijgen en houden medewerkers. (BusinessFunction) Maatwerk vitaliteitsmanagement Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. (BusinessFunction) Werving en selectie Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe relaties en het uitvoeren van het communicatiebeleid. (BusinessFunction) Communicatie Het verstrekken van informatie naar externe relaties. (BusinessFunction) Externe communicatie Het verstrekken van informatie naar interne relaties. (BusinessFunction) Interne communicatie Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Het ervoor zorgen dat IT-systemen (ICT-infrastructuur en applicaties) beschikbaar komen en optimaal blijven functioneren. (BusinessFunction) IT-management Zorg dragen voor de technische inrichting voor de beveiliging van it-infrastructuur. (BusinessFunction) IT-beveiliging Het ontwikkelen, aanpassen en in stand houden van IT-infrastructuur (netwerk, hardware). (BusinessFunction) IT-infrastructuurontwikkeling en-beheer Het ontwikkelen en/of aanpassen en leveren van applicaties (software). (BusinessFunction) Applicatieontwikkeling en- beheer Het verwerven van middelen (goederen, diensten of werken) en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Het bestellen van middelen bij een leverancier. (BusinessFunction) Bestelling Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers. (BusinessFunction) Leveranciersbeheer Een formele procedure voor het verwerven van middelen waarbij leveranciers om offertes worden gevraagd. (BusinessFunction) Aanbesteding Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers. (BusinessFunction) Contractbeheer Administratieve en planmatige ondersteuning van het besluitvormingsproces van bestuur en hoger management. (BusinessFunction) Bestuursondersteuning Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning n.t.b. (BusinessFunction) Juridische dienstverlening Het afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling of een informatieverzoek heeft. (BusinessFunction) Afhandeling juridische zaken Het verlenen van vastgoed gerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting en facilitair beheer Het inrichten, beheren en onderhouden van gebouwen en terreinen. (BusinessFunction) Gebouwbeheer en -onderhoud Het verweren en exploiteren van vastgoed. (BusinessFunction) Vastgoedbeheer Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin. (BusinessFunction) Schoonmaak Het aannemen en routeren en verzenden van inkomende en uitgaande goederenstromen. (BusinessFunction) Goederen-en postafhandeling In geval van nood klanten en werknemers in veiligheid brengen. (BusinessFunction) Bedrijfshulpverlening Het ervoor zorgen dat medewerkers zich met passend vervoer kunnen verplaatsen. (BusinessFunction) Mobiliteit Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving. (BusinessFunction) Afvalbeheer Verzorging en levering van voedsel en drank. (BusinessFunction) Catering Zorg dragen voor ontvangs van bezoekers/medewerkers en ondersteuning bieden bij activiteiten zoals inkopen van geschenken, toegangscontrole en uitgeven van bedrijfskleding (BusinessFunction) Receptie Deze svg is op 14-09-2022 08:23:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 14-09-2022 08:23:39 CEST

Vanuit de community Ondersteunende functies is een begin gemaakt met het uitwerken van de werkprocessen.

Van de volgende subfuncties zijn momenteel de werkprocessen in kaart gebracht.

  • Financiën
  • Juridische ondersteuning
  • Huisvesting en facilitaire beheer

Financiën[bewerken]

Het zorgdragen en beheren van alle financiele stromen en posities. (BusinessFunction) Financiën Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie. (BusinessFunction) Activabeheer Het administreren van de bezittingen van een onderneming, die voor langere tijd in gebruik zijn. (BusinessProcess) Beheren vaste activa Op basis van omslagrente en afschrijvingstermijn van investeringen boekingen in het grootboek maken. (BusinessProcess) Boeken kapitaallasten Het op de balans opnemen van werkzaamheden die verricht zijn waarvoor nog geen factuur gestuurd is naar de opdrachtgever. (BusinessProcess) Vastleggen onderhanden werk investeringsprojecten Beheren en afwikkelen van financiele vorderingen van een organisatie (BusinessFunction) Vorderingenbeheer Het aanmaken, versturen en boeken van uitgaande pacht-, huur- en verkoopfacturen (BusinessProcess) Verwerken uitgaande facturen Het zorgdragen dat de gelden op de bankrekening van de organisatie worden ontvangen (belastingsopbrengst, schadevergoedingen, samenwerkings-contracten, ect..) (BusinessProcess) Innen gelden Op basis van de ontvangen gelden de openstaande post klanten die de organisatie nog geld verschuldigd zijn verlagen (BusinessProcess) Matchen openstaande post debiteur Beheren en afwikkelen van financiele verplichtingen van een organisatie (BusinessFunction) Verplichtingenbeheer Het afbetalen van overeenkomsten die door organisatie zijn aangegaan, waaruit op een later moment kasuitgaven zullen voortkomen. (BusinessProcess) Financieel afhandelen verplichtingen Het overboeken van geld in ruil voor een goed of dienst. (BusinessProcess) Verwerken betaling Het administreren van overeenkomsten die door organisatie zijn aangegaan, waaruit op een later moment kasuitgaven zullen voortkomen (BusinessProcess) Registreren verplichting Het admnistreren van lijsten waarop een overzicht staat van de geleverde goederen of diensten en wat hier voor betaald dient te worden door de organisatie. (BusinessProcess) Verwerken inkoopfactuur Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan. (BusinessFunction) Vermogensbeheer Het inschatten van de mutaties van de reserves en voorzieningen en daadwerkelijk verwerken in de financiele admnistratie. (BusinessProcess) Begroten liquiditeitsbehoefte Het afsluiten van nieuwe (kas)geldleningen en het verwerken van de mutaties in het grootboek (BusinessProcess) Beheren leningen Het beheren van bankgaranties van derden (BusinessProcess) Beheren van borgstellingen Het inschatten van de mutaties van de reserves en voorzieningen en daadwerkelijk verwerken in de financiele admnistratie. (BusinessProcess) Begroten en boeken reserves en voorzieningen Op basis van een risicomatrix de paragraaf vullen (BusinessProcess) Opstellen van risicoparagraaf Op basis van de rentekosten en de investeringen bepalen welk percentage wordt gebruikt voor de doorberekening van de kapitaallasten. (BusinessProcess) Berekenen omslagrente Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Planning en Control De P&C producten nakijken en daarover een advies vormen (BusinessProcess) Faciliteren besluitvorming directie & bestuur Opstellen van Begroting/Kaderbrief/BURAP/Begroting wijziging/Jaarrekening/Jaarverslag, op basis van aangeleverde gegevens uit de organsiatie (BusinessProcess) Opstellen P&C producten een financieel overzicht van de kosten en opbrengsten die u verwacht voor het komende jaar, de komende jaren of een specifiek project. (BusinessProcess) Opstellen begrotingswijziging Het opstellen van een jaarlijks afdelingsplan als input voor de begroting. (BusinessProcess) Opstellen jaarplan Het beheren van de balans van de organisatie (BusinessFunction) Grootboekbeheer Het administreren en boeken van opbrengsten/kosten terwijl er geen gelden zijn ontvangen/uitgegeven via de rekening/kas die gekoppeld is aan de administratie (BusinessProcess) Maken en boeken van memoriaalboekingen Het administreren van schulden voor ontvangen diensten wanneer de betaling nog moet worden gedaan, of zijn vooruitbetaalde kosten die betrekking hebben op een latere periode. (BusinessProcess) Beheren van transitorische posten Het creëren en aanpassen van financiële dimensies, zoals kostenplaatsen en kostensoorten. (BusinessProcess) Beheren van financiële dimensies Op basis van de procentuele verdeling die is vastgesteld de niet direct toerekenbare kosten verdelen over de programma's (BusinessProcess) Boeken van interne doorbelastingen Administreren van vooruit ontvangen bedragen (bijv. uit subsidies). (BusinessProcess) Beheren voorschotten BusinessFunction Verzekering Aanspraak maken op een schadevergoeding, wanneer de organisatie materiële en immateriële schade heeft geleden. (BusinessProcess) Indienen schadeclaim Zorg dragen voor het afdekken van financiele bedrijfrisico's d.m.v. het afsluiten van de juiste verzekering. (ook i.v.m. wettelijke aansprakelijkheid) (BusinessProcess) Verzekeren van risico's Het sluiten en beheren van overeenkomsten tussen verzekeraar en verzekerde waarbij de eerste tegen betaling een risico op zich neemt. (BusinessProcess) Beheren verzekeringen Deze svg is op 14-09-2022 10:22:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 14-09-2022 10:22:26 CEST
Element Beschrijving Elementtype
Activabeheer Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie.BusinessFunction
Begroten en boeken reserves en voorzieningen Het inschatten van de mutaties van de reserves en voorzieningen en daadwerkelijk verwerken in de financiele admnistratie.BusinessProcess
Begroten liquiditeitsbehoefte Het inschatten van de mutaties van de reserves en voorzieningen en daadwerkelijk verwerken in de financiele admnistratie.BusinessProcess
Beheren leningen Het afsluiten van nieuwe (kas)geldleningen en het verwerken van de mutaties in het grootboekBusinessProcess
Beheren van borgstellingen Het beheren van bankgaranties van derdenBusinessProcess
Beheren van financiële dimensies Het creëren en aanpassen van financiële dimensies, zoals kostenplaatsen en kostensoorten.BusinessProcess
Beheren van transitorische posten Het administreren van schulden voor ontvangen diensten wanneer de betaling nog moet worden gedaan, of zijn vooruitbetaalde kosten die betrekking hebben op een latere periode.BusinessProcess
Beheren vaste activa Het administreren van de bezittingen van een onderneming, die voor langere tijd in gebruik zijn.BusinessProcess
Beheren verzekeringen Het sluiten en beheren van overeenkomsten tussen verzekeraar en verzekerde waarbij de eerste tegen betaling een risico op zich neemt.BusinessProcess
Beheren voorschotten Administreren van vooruit ontvangen bedragen (bijv. uit subsidies).BusinessProcess
Berekenen omslagrente Op basis van de rentekosten en de investeringen bepalen welk percentage wordt gebruikt voor de doorberekening van de kapitaallasten.BusinessProcess
Boeken kapitaallasten Op basis van omslagrente en afschrijvingstermijn van investeringen boekingen in het grootboek maken.BusinessProcess
Boeken van interne doorbelastingen Op basis van de procentuele verdeling die is vastgesteld de niet direct toerekenbare kosten verdelen over de programma'sBusinessProcess
Faciliteren besluitvorming directie & bestuur De P&C producten nakijken en daarover een advies vormenBusinessProcess
Financieel afhandelen verplichtingen Het afbetalen van overeenkomsten die door organisatie zijn aangegaan, waaruit op een later moment kasuitgaven zullen voortkomen.BusinessProcess
Financiën Het zorgdragen en beheren van alle financiele stromen en posities.BusinessFunction
Grootboekbeheer Het beheren van de balans van de organisatieBusinessFunction
Indienen schadeclaim Aanspraak maken op een schadevergoeding, wanneer de organisatie materiële en immateriële schade heeft geleden.BusinessProcess
Innen gelden Het zorgdragen dat de gelden op de bankrekening van de organisatie worden ontvangen (belastingsopbrengst, schadevergoedingen, samenwerkings-contracten, ect..)BusinessProcess
Maken en boeken van memoriaalboekingen Het administreren en boeken van opbrengsten/kosten terwijl er geen gelden zijn ontvangen/uitgegeven via de rekening/kas die gekoppeld is aan de administratieBusinessProcess
Matchen openstaande post debiteur Op basis van de ontvangen gelden de openstaande post klanten die de organisatie nog geld verschuldigd zijn verlagenBusinessProcess
Opstellen P&C producten Opstellen van Begroting/Kaderbrief/BURAP/Begroting wijziging/Jaarrekening/Jaarverslag, op basis van aangeleverde gegevens uit de organsiatieBusinessProcess
Opstellen begrotingswijziging een financieel overzicht van de kosten en opbrengsten die u verwacht voor het komende jaar, de komende jaren of een specifiek project.BusinessProcess
Opstellen jaarplan Het opstellen van een jaarlijks afdelingsplan als input voor de begroting.BusinessProcess
Opstellen van risicoparagraaf Op basis van een risicomatrix de paragraaf vullenBusinessProcess
Planning en Control Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten.BusinessFunction
Registreren verplichting Het administreren van overeenkomsten die door organisatie zijn aangegaan, waaruit op een later moment kasuitgaven zullen voortkomenBusinessProcess
Vastleggen onderhanden werk investeringsprojecten Het op de balans opnemen van werkzaamheden die verricht zijn waarvoor nog geen factuur gestuurd is naar de opdrachtgever.BusinessProcess
Vermogensbeheer Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan.BusinessFunction
Verplichtingenbeheer Beheren en afwikkelen van financiele verplichtingen van een organisatieBusinessFunction
Verwerken betaling Het overboeken van geld in ruil voor een goed of dienst.BusinessProcess
Verwerken inkoopfactuur Het admnistreren van lijsten waarop een overzicht staat van de geleverde goederen of diensten en wat hier voor betaald dient te worden door de organisatie.BusinessProcess
Verwerken uitgaande facturen Het aanmaken, versturen en boeken van uitgaande pacht-, huur- en verkoopfacturenBusinessProcess
Verzekeren van risico's Zorg dragen voor het afdekken van financiele bedrijfrisico's d.m.v. het afsluiten van de juiste verzekering. (ook i.v.m. wettelijke aansprakelijkheid)BusinessProcess
Verzekering BusinessFunction
Vorderingenbeheer Beheren en afwikkelen van financiele vorderingen van een organisatieBusinessFunction


Juridische ondersteuning[bewerken]

Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling of een informatieverzoek heeft. (BusinessFunction) Afhandeling juridische zaken Het verwerken van verzoeken om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. (BusinessProcess) Behandelen WOO verzoek Het verwerken van uitingen van ontevredenheid over over het functioneren van de organisatie of haar medewerkers. (BusinessProcess) Behandelen klacht Het verwerken van verzoeken van belanghebbenden aan een bestuursorgaan om een beslissing van dat bestuursorgaan te herzien. (BusinessProcess) Behandelen bezwaar Het verweren van organisatie in een beroepsprocedure bij rechtbank of Raad van State, aangespannen door een belanghebbende tegen een door het bevoegd gezag genomen besluit. Het juridisch verdedigen van de organisatie bij een verzoek van een belanghebbende aan de rechter of Raad van State, om een bestuursorgaan op te dragen een beslissing te herzien. (BusinessProcess) Verweren in beroep Het behandelen van een verzoek aan de organisatie om schadevergoeding uit te keren (BusinessProcess) Behandelen claim n.t.b. (BusinessFunction) Juridische dienstverlening Het geven van aanwijzingen hoe iets rechtskundig aangepakt moet worden (BusinessProcess) Juridisch adviseren Optreden als bemiddelaar bij conflicten tussen partijen (BusinessProcess) Uitvoeren mediation Deze svg is op 14-09-2022 10:44:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 14-09-2022 10:44:52 CEST
Element Beschrijving Elementtype
Afhandeling juridische zaken Het afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling of een informatieverzoek heeft.BusinessFunction
Behandelen WOO verzoek Het verwerken van verzoeken om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken.BusinessProcess
Behandelen bezwaar Het verwerken van verzoeken van belanghebbenden aan een bestuursorgaan om een beslissing van dat bestuursorgaan te herzien.BusinessProcess
Behandelen claim Het behandelen van een verzoek aan de organisatie om schadevergoeding uit te kerenBusinessProcess
Behandelen klacht Het verwerken van uitingen van ontevredenheid over over het functioneren van de organisatie of haar medewerkers.BusinessProcess
Juridisch adviseren Het geven van aanwijzingen hoe iets rechtskundig aangepakt moet wordenBusinessProcess
Juridische dienstverlening n.t.b.BusinessFunction
Juridische ondersteuning Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving.BusinessFunction
Uitvoeren mediation Optreden als bemiddelaar bij conflicten tussen partijenBusinessProcess
Verweren in beroep Het verweren van organisatie in een beroepsprocedure bij rechtbank of Raad van State, aangespannen door een belanghebbende tegen een door het bevoegd gezag genomen besluit. Het juridisch verdedigen van de organisatie bij een verzoek van een belanghebbende aan de rechter of Raad van State, om een bestuursorgaan op te dragen een beslissing te herzien.BusinessProcess


Huisvesting en facilitair beheer[bewerken]

Het verlenen van vastgoed gerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting en facilitair beheer Het inrichten, beheren en onderhouden van gebouwen en terreinen. (BusinessFunction) Gebouwbeheer en -onderhoud Het inregelen en beheren van een centrale waar alle signalen van rookmelders, handbrandmelders en andere beveiligingssensoren samenkomen en het voorzien van een gepaste reactie hierop, zoals het activeren van de ontruimingssirenes, sprinklerinstallatie en het op de hoogte brengen van een meldkamer (en brandweer). (BusinessProcess) Beheren brandmeldcentrale Het aanleggen en verzorgen van het geheel van de aanplant in een gebeid dan wel het aanbrengen of voorzien van groen dat binnen het beheer van de organisatie valt. (BusinessProcess) Beheren groenvoorziening Het regelen van luchtventilatie, warmteregeling, temperatuur binnen een bouwwerk dat onder eigen beheer valt. (BusinessProcess) Beheren gebouwklimaat Het verkrijgen, registreren en onderhouden van kunstobjecten. (BusinessProcess) Beheren kunst Het beheren van de binnenkant van een vastgoedobject dat onder het beheer van de organisatie valt (zoals het verzorgen van kerstdecoratie). (BusinessProcess) Uitvoeren binnenonderhoud Het uitgeven en onderhouden van een kluis (veilig achter slot en grendel) die de gebruiker de mogelijkheid biedt om persoonlijke spullen in op te bergen op een centrale plaats. (BusinessProcess) Beheren lockers Het beheren van de buitenkant van een vastgoedobject dat onder het beheer van de organisatie valt (zoals gevelreiniging, gevelonderhoud en aanpassingen). (BusinessProcess) Uitvoeren buitenonderhoud Het verzorgen van intern transport (van bijvoorbeeld de kantoorinventaris, inboedel, kunstwerken een huidige pand naar een nieuwe pand) (BusinessProcess) Verzorgen verhuizing Het uitvoeren van allerlei conciërgegerelateerde taken (zoals stopcontacten/lampen vervangen). (BusinessProcess) Uitvoeren eenvoudige reparatiewerkzaamheden Het onderhouden van het buitenterrein dat binnen het beheer van de organisatie valt. (zoals parkeerplaatsen, fietsenstallingen, onderhoud aan slagbomen, hekwerk, omheining) (BusinessProcess) Uitvoeren buitenterreinonderhoud Het uithangen van de vlag conform de daarvoor geldende momenten en richtlijnen in het jaar. (BusinessProcess) Uitvoeren vlaggenprotocol Het aanschaffen, onderhouden en faciliteren van meubels/inventaris zoals bureaus, stoelen. (BusinessProcess) Beheren meubels/inventaris Het verweren en exploiteren van vastgoed. (BusinessFunction) Vastgoedbeheer Het verlenen, toezicht houden en handhaven van jacht- en visvergunningen. (BusinessProcess) Beheren jacht en visrecht Adviseren over of het vastgoedobject dat onder het beheer van de organisatie valt aansluit bij waar je als organisatie voor staat. (BusinessProcess) Ondersteunen visie op vestigingen Het borgen van het recht (zoals eigendomsrecht, erfpacht, opstal) dat samenhangt met goederen (of andere zaak) die betrekkingen hebben op de organisatie (BusinessProcess) Vestigen en beheren zakelijk recht Het verkopen van vastgoed. (BusinessProcess) Verkopen onroerende zaken Het beheren van het gebruik van gas en elektriciteit bij een vastgoedobject dat onder het beheer van de organisatie valt. (BusinessProcess) Uitvoeren energiemanagement Het aankopen van kavels en percelen. (BusinessProcess) Verwerven van grond Het betaald en voor een bepaalde periode in gebruik nemen of geven van een roerende of onroerende zaken. (zoals bijvoorbeeld het verpacht of verhuren/huren van grond). (BusinessProcess) Huren en verhuren vastgoed Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin. (BusinessFunction) Schoonmaak Het bestrijden van kleine dieren op terreinen en in gebouwen die onder het beheer van de organisatie vallen en die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en een plaag kunnen vormen. (BusinessProcess) Bestrijden ongedierte Het op periodieke basis uitvoeren van reiniging van terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatie. (BusinessProcess) Uitvoeren reguliere schoonmaak Het uitvoeren van specialistische reiniging van terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatie (zoals graffiti, brandschade, schimmel, verontreiniging). (BusinessProcess) Uitvoeren specialistische schoonmaak Het reinigen van vastgoedobjecten die onder het beheer van de organisatie vallen. (BusinessProcess) Schoonmaken gebouwen en ruimtes Het laten reinigen van ramen door een glazenwasser. (BusinessProcess) Uitvoeren glasbewassing Het aankopen en beheren van sanitair gerelateerde middelen zoals douche, toilet. (BusinessProcess) Beheren sanitaire middelen Het aannemen en routeren en verzenden van inkomende en uitgaande goederenstromen. (BusinessFunction) Goederen-en postafhandeling Het verzorgen van de interne en externe post. (BusinessProcess) Verzorgen post Het verzenden van goederen. (BusinessProcess) Verzorgen expeditie Het maken van kopieën van documenten en afbeeldingen (BusinessProcess) Verzorgen repografie Het beheren van de in- en uitgaande goederenstroom vanuit eigen voorraden of die van een klant. (BusinessProcess) Beheren vooraad Het regelen van het laten reinigen (laten wassen) van kleding en textiel. (BusinessProcess) Coördineren wasservice Het uitlenen uitgeven en registeren van beroepskleding en uitrusting die door werknemers wordt gebruikt om arbeidsrisico's te verminderen. (BusinessProcess) Uitgeven bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen In geval van nood klanten en werknemers in veiligheid brengen. (BusinessFunction) Bedrijfshulpverlening Het in werking stellen van het draaiboek waarin staat vermeld welke acties een organisatie moet uitvoeren ten tijde van een calamiteit. (BusinessProcess) Uitvoeren bedrijfsnoodplan Het beheren van noodverlichting. (BusinessProcess) Beheren noodverlichting Het aanschaffen, beheren en onderhouden van EHBO-dozen, brandblusmiddelen, AED's en evacuatiestolen. (BusinessProcess) Beheren BHV-middelen Het opstellen, onderhouden en communiceren van een plattegrond met informatie over bijvoorbeeld: nooduitgangen, vluchtroutes, elementaire brandbestrijdingsmiddelen (zoals blustoestellen, brandmelders) , verzamelplaats en EHBO-middelen. (BusinessProcess) Beheren ontruimingsplattegrond Het uitvoeren/begeleiden van trainingen op het gebied van bedrijfshulpverlening en het verzorgen van o.a. jaarlijkse ontruimingsoefeningen. (BusinessProcess) Verzorgen BHV oefeningen Het in werking stellen van het plan zodat medewerkers op een gestructureerde manier het plan kunnen verlaten. (BusinessProcess) Uitvoeren ontruimingsplannen Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting. (BusinessProcess) Uitvoeren Bedijfshulpverlening (BHV) Het ervoor zorgen dat medewerkers zich met passend vervoer kunnen verplaatsen. (BusinessFunction) Mobiliteit Het aanschaffen en beschikbaar stellen van oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto's (BusinessProcess) Faciliteren elektrische laadpunten fiets/auto Het beschikbaar stellen van vervoer (zoals het verzorgen kaarten voor het openbaar vervoer, regelen van een taxi en het aanschaffen en beschikbaar stellen van fietsen. ). (BusinessProcess) Faciliteren vervoer Het aanschaffen en faciliteren van lease/leen en- poolautos en het zorg dragen voor o.a. bestickering en een autoreserveringssysteem. (BusinessProcess) Beheren wagenpark Het laten aanleggen en beschikbaar stellen van parkeergelegenheden. (BusinessProcess) Verzorgen parkeerfaciliteiten Verzorging en levering van voedsel en drank. (BusinessFunction) Catering Het faciliteren van ontbijt/lunch en avondeten op aanvraag/budget. (BusinessProcess) Verzorgen maaltijden Het beschikbaar stellen van koffie op de werkplek (BusinessProcess) Verzorgen koffiedeli Het beschikbaar stellen (huren/aanschaffen) van automaten die voorzien in koffie of andere snacks die binnen de organisatie genuttigd kunnen worden. (BusinessProcess) Verzorgen koffieautomaat/vending Zorg dragen voor ontvangs van bezoekers/medewerkers en ondersteuning bieden bij activiteiten zoals inkopen van geschenken, toegangscontrole en uitgeven van bedrijfskleding (BusinessFunction) Receptie Het ontvangen, registeren en begeleiden van personen die de organisatie bezoeken. (BusinessProcess) Ontvangen bezoekers Het administatief vastleggen van personen die de organisatie bezoeken. (BusinessProcess) Registreren bezoekers Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimtes. (BusinessFunction) Toegangsbeveiliging Het verlenen van toegang aan fysieke bezoekstromen tot terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatie. (BusinessProcess) Uitvoeren toegangscontrole Het uitgeven en registreren van sleutels voor toegang tot terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatie (BusinessProcess) Beheren sleutels Het door middel van bewakingscamera's, toezicht houden op terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatie. (BusinessProcess) Uitvoeren cameratoezicht Het uitgeven van passen voor toegang en ten behoeve van de toegangscontrole. (BusinessProcess) Verlenen toegangspassen Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving. (BusinessFunction) Afvalbeheer Het aanschaffen, huren en beschikbaar stellen van afvalbakken en het schoonmaken van containers die geleegd zijn. (BusinessProcess) Beheren afvalbakken Het scheiden van stoffen, preparaten of producten, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. (BusinessProcess) Uitvoeren afvalscheiding Het verwerken van reststromen van stoffen, preparaten of producten, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (BusinessProcess) Verwerken afvalstromen Deze svg is op 14-09-2022 10:10:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 14-09-2022 10:10:40 CEST
Element Beschrijving Elementtype
Afvalbeheer Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving.BusinessFunction
Bedrijfshulpverlening In geval van nood klanten en werknemers in veiligheid brengen.BusinessFunction
Beheren BHV-middelen Het aanschaffen, beheren en onderhouden van EHBO-dozen, brandblusmiddelen, AED's en evacuatiestolen.BusinessProcess
Beheren afvalbakken Het aanschaffen, huren en beschikbaar stellen van afvalbakken en het schoonmaken van containers die geleegd zijn.BusinessProcess
Beheren brandmeldcentrale Het inregelen en beheren van een centrale waar alle signalen van rookmelders, handbrandmelders en andere beveiligingssensoren samenkomen en het voorzien van een gepaste reactie hierop, zoals het activeren van de ontruimingssirenes, sprinklerinstallatie en het op de hoogte brengen van een meldkamer (en brandweer).BusinessProcess
Beheren gebouwklimaat Het regelen van luchtventilatie, warmteregeling, temperatuur binnen een bouwwerk dat onder eigen beheer valt.BusinessProcess
Beheren groenvoorziening Het aanleggen en verzorgen van het geheel van de aanplant in een gebeid dan wel het aanbrengen of voorzien van groen dat binnen het beheer van de organisatie valt.BusinessProcess
Beheren jacht en visrecht Het verlenen, toezicht houden en handhaven van jacht- en visvergunningen.BusinessProcess
Beheren kunst Het verkrijgen, registreren en onderhouden van kunstobjecten.BusinessProcess
Beheren lockers Het uitgeven en onderhouden van een kluis (veilig achter slot en grendel) die de gebruiker de mogelijkheid biedt om persoonlijke spullen in op te bergen op een centrale plaats.BusinessProcess
Beheren meubels/inventaris Het aanschaffen, onderhouden en faciliteren van meubels/inventaris zoals bureaus, stoelen.BusinessProcess
Beheren noodverlichting Het beheren van noodverlichting.BusinessProcess
Beheren ontruimingsplattegrond Het opstellen, onderhouden en communiceren van een plattegrond met informatie over bijvoorbeeld: nooduitgangen, vluchtroutes, elementaire brandbestrijdingsmiddelen (zoals blustoestellen, brandmelders) , verzamelplaats en EHBO-middelen.BusinessProcess
Beheren sanitaire middelen Het aankopen en beheren van sanitair gerelateerde middelen zoals douche, toilet.BusinessProcess
Beheren sleutels Het uitgeven en registreren van sleutels voor toegang tot terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatieBusinessProcess
Beheren vooraad Het beheren van de in- en uitgaande goederenstroom vanuit eigen voorraden of die van een klant.BusinessProcess
Beheren wagenpark Het aanschaffen en faciliteren van lease/leen en- poolautos en het zorg dragen voor o.a. bestickering en een autoreserveringssysteem.BusinessProcess
Bestrijden ongedierte Het bestrijden van kleine dieren op terreinen en in gebouwen die onder het beheer van de organisatie vallen en die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en een plaag kunnen vormen.BusinessProcess
Catering Verzorging en levering van voedsel en drank.BusinessFunction
Coördineren wasservice Het regelen van het laten reinigen (laten wassen) van kleding en textiel.BusinessProcess
Faciliteren elektrische laadpunten fiets/auto Het aanschaffen en beschikbaar stellen van oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto'sBusinessProcess
Faciliteren vervoer Het beschikbaar stellen van vervoer (zoals het verzorgen kaarten voor het openbaar vervoer, regelen van een taxi en het aanschaffen en beschikbaar stellen van fietsen. ).BusinessProcess
Gebouwbeheer en -onderhoud Het inrichten, beheren en onderhouden van gebouwen en terreinen.BusinessFunction
Goederen-en postafhandeling Het aannemen en routeren en verzenden van inkomende en uitgaande goederenstromen.BusinessFunction
Huisvesting en facilitair beheer Het verlenen van vastgoed gerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop.BusinessFunction
Huren en verhuren vastgoed Het betaald en voor een bepaalde periode in gebruik nemen of geven van een roerende of onroerende zaken. (zoals bijvoorbeeld het verpacht of verhuren/huren van grond).BusinessProcess
Mobiliteit Het ervoor zorgen dat medewerkers zich met passend vervoer kunnen verplaatsen.BusinessFunction
Ondersteunen visie op vestigingen Adviseren over of het vastgoedobject dat onder het beheer van de organisatie valt aansluit bij waar je als organisatie voor staat.BusinessProcess
Ontvangen bezoekers Het ontvangen, registeren en begeleiden van personen die de organisatie bezoeken.BusinessProcess
Receptie Zorg dragen voor ontvangs van bezoekers/medewerkers en ondersteuning bieden bij activiteiten zoals inkopen van geschenken, toegangscontrole en uitgeven van bedrijfskledingBusinessFunction
Registreren bezoekers Het administatief vastleggen van personen die de organisatie bezoeken.BusinessProcess
Schoonmaak Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin.BusinessFunction
Schoonmaken gebouwen en ruimtes Het reinigen van vastgoedobjecten die onder het beheer van de organisatie vallen.BusinessProcess
Toegangsbeveiliging Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimtes.BusinessFunction
Uitgeven bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen Het uitlenen uitgeven en registeren van beroepskleding en uitrusting die door werknemers wordt gebruikt om arbeidsrisico's te verminderen.BusinessProcess
Uitvoeren Bedijfshulpverlening (BHV) Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting.BusinessProcess
Uitvoeren afvalscheiding Het scheiden van stoffen, preparaten of producten, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.BusinessProcess
Uitvoeren bedrijfsnoodplan Het in werking stellen van het draaiboek waarin staat vermeld welke acties een organisatie moet uitvoeren ten tijde van een calamiteit.BusinessProcess
Uitvoeren binnenonderhoud Het beheren van de binnenkant van een vastgoedobject dat onder het beheer van de organisatie valt (zoals het verzorgen van kerstdecoratie).BusinessProcess
Uitvoeren buitenonderhoud Het beheren van de buitenkant van een vastgoedobject dat onder het beheer van de organisatie valt (zoals gevelreiniging, gevelonderhoud en aanpassingen).BusinessProcess
Uitvoeren buitenterreinonderhoud Het onderhouden van het buitenterrein dat binnen het beheer van de organisatie valt. (zoals parkeerplaatsen, fietsenstallingen, onderhoud aan slagbomen, hekwerk, omheining)BusinessProcess
Uitvoeren cameratoezicht Het door middel van bewakingscamera's, toezicht houden op terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatie.BusinessProcess
Uitvoeren eenvoudige reparatiewerkzaamheden Het uitvoeren van allerlei conciërgegerelateerde taken (zoals stopcontacten/lampen vervangen).BusinessProcess
Uitvoeren energiemanagement Het beheren van het gebruik van gas en elektriciteit bij een vastgoedobject dat onder het beheer van de organisatie valt.BusinessProcess
Uitvoeren glasbewassing Het laten reinigen van ramen door een glazenwasser.BusinessProcess
Uitvoeren ontruimingsplannen Het in werking stellen van het plan zodat medewerkers op een gestructureerde manier het plan kunnen verlaten.BusinessProcess
Uitvoeren reguliere schoonmaak Het op periodieke basis uitvoeren van reiniging van terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatie.BusinessProcess
Uitvoeren specialistische schoonmaak Het uitvoeren van specialistische reiniging van terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatie (zoals graffiti, brandschade, schimmel, verontreiniging).BusinessProcess
Uitvoeren toegangscontrole Het verlenen van toegang aan fysieke bezoekstromen tot terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatie.BusinessProcess
Uitvoeren vlaggenprotocol Het uithangen van de vlag conform de daarvoor geldende momenten en richtlijnen in het jaar.BusinessProcess
Vastgoedbeheer Het verweren en exploiteren van vastgoed.BusinessFunction
Verkopen onroerende zaken Het verkopen van vastgoed.BusinessProcess
Verlenen toegangspassen Het uitgeven van passen voor toegang en ten behoeve van de toegangscontrole.BusinessProcess
Verwerken afvalstromen Het verwerken van reststromen van stoffen, preparaten of producten, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoenBusinessProcess
Verwerven van grond Het aankopen van kavels en percelen.BusinessProcess
Verzorgen BHV oefeningen Het uitvoeren/begeleiden van trainingen op het gebied van bedrijfshulpverlening en het verzorgen van o.a. jaarlijkse ontruimingsoefeningen.BusinessProcess
Verzorgen expeditie Het verzenden van goederen.BusinessProcess
Verzorgen koffieautomaat/vending Het beschikbaar stellen (huren/aanschaffen) van automaten die voorzien in koffie of andere snacks die binnen de organisatie genuttigd kunnen worden.BusinessProcess
Verzorgen koffiedeli Het beschikbaar stellen van koffie op de werkplekBusinessProcess
Verzorgen maaltijden Het faciliteren van ontbijt/lunch en avondeten op aanvraag/budget.BusinessProcess
Verzorgen parkeerfaciliteiten Het laten aanleggen en beschikbaar stellen van parkeergelegenheden.BusinessProcess
Verzorgen post Het verzorgen van de interne en externe post.BusinessProcess
Verzorgen repografie Het maken van kopieën van documenten en afbeeldingenBusinessProcess
Verzorgen verhuizing Het verzorgen van intern transport (van bijvoorbeeld de kantoorinventaris, inboedel, kunstwerken een huidige pand naar een nieuwe pand)BusinessProcess
Vestigen en beheren zakelijk recht Het borgen van het recht (zoals eigendomsrecht, erfpacht, opstal) dat samenhangt met goederen (of andere zaak) die betrekkingen hebben op de organisatieBusinessProcess