Applicatielaag Waterketen

Referentiecomponenten waterketen[bewerken]

Referentiecomponenten waterketen

Doel[bewerken]

Deze plaat is voor de waterketen een invulling van de user story: Als WILMA wil ik een overzicht van referentiecomponenten kunnen aanbieden, zodat een waterschap inzicht krijgt in de relatie tussen referentiecomponenten/applicatiefuncties en applicaties (die zijn ondergebracht in de WILMA Softwarecatalogus) en het proces dat deze functies ondersteunen.

Toelichting[bewerken]

Het betreft een eerste versie waarin de de referentiecomponenten die gebruikt worden in de bedrijfssubfuncties zijn aangegeven. Dit zal in de toekomst worden uitgebreid met applicatiefuncties en een link naar de processen. In het overzicht zijn alleen de referentiecomponenten weergegeven die specifiek voor de waterketen zijn. Algemeen gebruikte componenten zoals een document management systeem of een contract beheer systeem zijn niet opgenomen.

Legenda[bewerken]

Afvalwaterzuiveringsbeheersysteemcomponent[bewerken]

Component waarmee bijgedragen wordt aan de zuivering van afvalwater en het beheren van de installaties waar de zuivering mee wordt gerealiseerd.

Assetmanagementcomponent[bewerken]

Component ter ondersteuning van het Assetmanagement. Het beheer van de fysieke levenscyclus van fysieke assets.

Bestekkencomponent[bewerken]

Component voor het maken van bestekken voor nieuwbouw en onderhoud van assets.

Boringen- en sonderingeninformatiecomponent[bewerken]

Component voor het beheren, analyseren en presenteren van boringen- en sonderingeninformatie

Business intelligencecomponent (BI)[bewerken]

Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van analyses en rapportages.

Data-analyse- en datasciencecomponent[bewerken]

Component voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning.

Digitaal ontwerpencomponent (CAD)[bewerken]

Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten.

Geo-gegevensbeheer- en -analysecomponent (GIS)[bewerken]

Component om (ruimtelijke) gegevens/informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie, op te slaan, te beheren, te bewerken, te analyseren en/of te presenteren.

Inspectiecomponent[bewerken]

Component voor het inspecteren van de assets van het waterschap.

KLIC-component[bewerken]

Component voor informatieuitwisseling met de Kadasterdienst KLIC in het kader van de Wet informatie-uitwisseling boven en ondergrondse netten en netwerken

Management informatiecomponent (nieuw)[bewerken]

Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages.Toelichting:De component gebruikt diverse soorten bedrijfsgegevens om te komen tot analyses en rapportages die voor het management bruikbare sturingsinformatie oplevert. Gegevens kunnen afkomstig zijn uit een datawarehouse-component waarin historische en actuele bedrijfsgegevens zijn opgeslagen of direct uit bedrijfssystemen. Het component wordt vaak aangeduid met de Engelse term: Business Intelligence system (BI-system)

Meet- en regelsignalen verzamel-, verwerk- en visualisatiecomponent (SCADA)[bewerken]

Component waarmee metingen en data over de aansturing en werking van installaties worden samengebracht, geanalyseerd en visueel gemonitored.

Modellerings- en simulatiecomponent[bewerken]

Component om de fysieke werkelijkheid (van bijvoorbeeld het watersysteem) te modelleren en te simuleren wat de gevolgen zijn van specifieke omstandigheden op de gemodelleerde werkelijkheid.

Ontwerpberekeningscomponent[bewerken]

Component voor het uitvoeren van ontwerpberekeningen voor electrotechnische-, werktuigbouwkundige- en civieltechnische installaties

Procesautomatiseringscomponent[bewerken]

Component ter ondersteuning van de geautomatiseerde besturing van continue en batchprocessen met behulp van een (proces)computer. Met name de technische automatisering bij waterschappen.

Projectmanagementcomponent[bewerken]

Component voor het beheren en monitoren van projecten, programma's en portfolio's.

Tekeningenbeheercomponent[bewerken]

Component voor het registreren en archiveren van technische tekeningen (2D en 3D).

Tijd- en meetreekscomponent[bewerken]

Component voor het registreren, valideren en delen van tijd- en meetreeksgegevens (kwantiteit en kwaliteit).