Basisregistraties

Definitie basisregistratie

Basisregistraties zijn door de overheid officieel aangewezen registraties met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Voor de waterschappen geldt hierbij:

 • Verplicht gebruik
 • Terugmeldverplichting bij gerede twijfel over juistheid


Basisregistraties met een waterschap als bronhouder/afnemer

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Voor de basisregistraties (BAG) geldt dat de bronhouders verantwoordelijk zijn voor de gegevenskwaliteit. De registratiehouder (het Kadaster) heeft geen formele toetsingsrol en controleert alleen technische aspecten met betrekking tot de gegevensuitwisseling via de Landelijke voorzieningen. Het ministerie van IenM is voor beide registraties de verantwoordelijke voor toezicht en handhaving. De gegevenskwaliteit van de BGT is wettelijk verankerd in een ministeriële regeling (gegevenscatalogus). De kwaliteitseisen zijn beschreven op het niveau van uitkomsten, het ‘hoe en wie’ (proces) is vrij gelaten. Bronhouders dienen jaarlijks een zelfcontrole kwaliteit uit te voeren en hierover te rapporteren aan IenM. Daarnaast vindt een driejaarlijkse audit plaats op de landelijke voorziening. Onderstaand is een overzicht gegeven van de kwaliteitseisen die zijn geformuleerd voor de BGT. Zie ook Kwaliteitsinformatie stelsel van basisregistaties

BGT Kwaliteitseisen

 • Thematische nauwkeurigheid
 • Actualiteit
 • Positionele nauwkeurigheid
 • Volledigheid
 • Logische consistentie
 • Tijd (tijdnauwkeurigheid, tijdconsistentie, tijdgeldigheid)

Voorbeelden van toepassing BGT binnen de waterschappen

 • Topografie van waterdelen / waterloop, ondersteunende waterdelen, Wegen in beheer
 • Bijhouden in relatie tot eigen beheerde objecten in standaard die ervoor staat (IMGeo).
 • Relatie met werkingsgebieden (DSO)


Basisregistratie Ondergrond (BRO)

 • Verplichte aanlevering van boringen en sonderingen
  • Eventueel via aannemers aan te leveren aan BRO
 • Gebruik waar mogelijk in onderzoeken


Basisregistraties met een waterschap als afnemer/gebruiker

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
  • Van belang: actuele bevraging, waar mogelijk
  • Services / API’s beschikbaar
  • Gebruiken definities van BAG (bijvoorbeeld in adressering)
  • Relateren van adresgegevens (van verblijfsobject) aan locatie, nuttig bij bijvoorbeeld vergunningverlening
 • Basisregistratie Personen (BRP)
  • Van belang: actuele bevraging, waar mogelijk
  • Services / API’s beschikbaar
  • Gebruiken definities van BRP
  • Verschillende aansluitmogelijkheden (o.a. GBA-V); koppeling met applicaties mogelijk in geval van doelbinding
   • Privacy/veiligheidseisen
 • Waardering onroerende zaken (WOZ)
  • Met name voor proces heffing / inning waterschapslasten
   • WOZ-objectvorming gebeurt door gemeenten
   • Vaak uitbesteed aan belastingsamenwerking
 • Basisregistratie Kadaster (BRK)
  • Van belang bij bepaling eigenaren
  • Ook publiekrechtelijke beperkingen interessant
  • Services / API’s beschikbaar
  • ‘Kadastrale kaart’ te bevragen via PDOK
  • Abonnement mogelijk om mutaties te verwerken in eigen registraties

Integratie/ samenhang met eigen registraties

 • Relatie BGT-DSO
 • Mutatie-bijhouding; hoe houd je grip op mutaties
 • Niet helemaal 1:1 in definities
 • BGT betreft topografie; is niet gelijk aan beheerobjectgrens
 • Hoe inrichten terugmeldproces (bronhouder + melder van gerede twijfel)
 • Actualiteitsissue; soms ken je mutaties eerder dan doorgevoerd in basisregistratie (met name BGT)
 • Onderscheid werkelijkheid in veld versus legaliteit
 • Goede voorbeeld: <….>


Ontwikkeling common ground relevant

 • Komen tot samenhangende objectregistraties (DISGeo)
 • Bevragen bij de (basisregistratie-)bron


Nauwelijks gebruikt

 • Basisregistratie Inkomen (BRI)
 • Basisregistratie Voertuigen (BRV)