DSO

ArchiMate-element DSO
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-35e67c88-e4bd-4f4b-a5d3-f31bc4cd5be0
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : DSO
Object ID  : 35e67c88-e4bd-4f4b-a5d3-f31bc4cd5be0
Object ID_nl  : 35e67c88-e4bd-4f4b-a5d3-f31bc4cd5be0
Original ID  : id-35e67c88-e4bd-4f4b-a5d3-f31bc4cd5be0
Semanticsearch  : dso
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
BusinessService DSO Dit bedrijfsproces betreft het voor afnemers geschikt maken en aanleveren van door de eigen organisatie beheerde data, in ruwe vorm of geaggregeerd tot informatieproducten, aan afnemers. (BusinessProcess) Aanleveren brondata Grouping Aanleveren aan DSO Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheden opleggen van een sanctie met als doel dat de situatie of het gedrag weer in overeenstemming wordt gebracht met de geldende norm. (BusinessProcess) Opleggen sanctie Grouping Communiceren via DSO Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van ontvangen bezwaarschriften met betrekking tot een besluit (bv. vergunning, maatwerkvoorschrift of handhavingsmaatregel) van het bevoegd gezag. (BusinessProcess) Behandelen bezwaar BusinessProcess Indienen bezwaar BusinessProcess Indienen incidentmelding / handhavingsverz- oek Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ontvangen melding van (vermeende) strijdigheid van een omgevingsactiviteit met de geldende normen, gedaan door een hinder ondervindende belanghebbende. (BusinessProcess) Behandelen melding incident Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van de melding van een (niet-vergunningplichtige) activiteit, zodat het bevoegd gezag weet wat er gebeurt, toezicht kan plannen en/of eventueel maatwerkvoorschriften kan opleggen. (BusinessProcess) Behandelen melding activiteit BusinessProcess Melden activiteit Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een geheel van maatregelen waarmee uitvoering kan worden gegeven aan een (complex) project van nationaal, provinciaal of waterstaatsbelang. (BusinessProcess) Ontwikkelen projectbesluit Dit bedrijfsproces betreft het wijzigen van de gebiedsdekkende regeling met daarin de vastgestelde regels voor de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Wijzigen verordening/pla- n/legger/peilbe- sluit BusinessProcess Ontwikkelen AMvB’s en Omgevingsregeli- ng Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een integrale visie met strategische hoofdkeuzen in het beleid op de lange termijn voor de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Ontwikkelen omgevingsvisie *Beschrijft de resultaten die het waterschap wil bereiken op strategisch en tactisch niveau. *Bestaat uit maatregelen en voorzieningen, in aanvulling op en ter uitwerking van wat in het rijks- of regionale waterprogramma is opgenomen over maatregelen, onder vermelding van de *bijbehorende termijnen. *Aanvullende toekenning van functies aan regionale wateren, voor zover het regionale waterprogramma voorziet in de mogelijkheid daartoe. *Uitwerking van de waterbeheeraspecten van het regionale watersysteem. *De programma’s binden alleen het waterschap zelf bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. *In het Besluit kwaliteit leefomgeving is de programmatische aanpak niet van toepassing verklaard op waterbeheerprogramma’s.[1] De provincie zou dat eventueel wel kunnen doen (art. 3.15 lid 3 Ow). (BusinessProcess) Ontwikkelen waterbeheerpro- gramma BusinessProcess Indienen terugmelding Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een melding betreffende een (vermeende) fout in brondata. (BusinessProcess) Behandelen terugmelding Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ingediende aanvraag voor toestemming tot het uitvoeren van een voorgenomen vergunning- of ontheffingplichtige activiteit. (BusinessProcess) Behandelen vergunningaanv- raag BusinessProcess Indienen aanvraag vergunning Dit bedrijfsproces betreft het schriftelijk en/of mondeling afstemmen tussen bevoegd gezag en initiatiefnemer over mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot een concreet initiatief. (BusinessProcess) Verkennen initiatief BusinessProcess Oriënteren BusinessProcess Indienen zienswijze FlowRelationship (nog te bepalen) AggregationRelationship FlowRelationship AggregationRelationship FlowRelationship bezwaar FlowRelationship bezwaar FlowRelationship incidentmelding/- hhvz FlowRelationship incidentmelding/hhvz FlowRelationship melding activiteit FlowRelationship melding activiteit FlowRelationship omgevingsdocument FlowRelationship omgevingsdocument FlowRelationship omgevingsdocument FlowRelationship omgevingsdocument FlowRelationship omgevingsdocument FlowRelationship terugmelding FlowRelationship terugmelding FlowRelationship vergunning/onth- effing FlowRelationship vergunningaanvr- aag FlowRelationship vergunningaanvraag FlowRelationship verzoek verkenning FlowRelationship verzoek verkenning FlowRelationship zienswijze FlowRelationship zienswijze Deze svg is op 22-10-2020 02:15:33 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 22-10-2020 02:15:33 CEST