Id-3cbadcdb-eb2d-426d-b25f-d6133a554424

ArchiMate-modellen > WIA > CompositionRelationships > Id-3cbadcdb-eb2d-426d-b25f-d6133a554424
ArchiMate-relatie Id-3cbadcdb-eb2d-426d-b25f-d6133a554424
ArchiMate_CompositionRelationship.png
Relatietype  : CompositionRelationship
Relatie-id  : WIA/id-3cbadcdb-eb2d-426d-b25f-d6133a554424
ArchiMate-model  : WIA
Vanaf  : AZ-4 Plannen ontwerpen en realiseren zuiveringstechnisch werk (BusinessProcess)
Naar  : AZ-4.30 Opstellen definitief ontwerp (BusinessProcess)
Object ID  : 3cbadcdb-eb2d-426d-b25f-d6133a554424
Object ID_nl  : 3cbadcdb-eb2d-426d-b25f-d6133a554424
Original ID  : id-3cbadcdb-eb2d-426d-b25f-d6133a554424
Semanticsearch  : id-3cbadcdb-eb2d-426d-b25f-d6133a554424
ArchiMate-views  :