WILMA en informatiemanagers

Voor het creëren van overzicht en samenhang is goede communicatie met stakeholders essentieel. Een architectuur draait niet alleen om principes en modellen, maar het gaat erom werkbare oplossingen te bieden.
WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. helpt bij advisering en voorbereiding op samenhangend bestuur, koers bepalen en vasthouden.

 1. Biedt instrumenten ter ondersteuning van werken met architectuur.
 2. Helpt standpunten uit te wisselen, te begrijpen en er over in dialoog te gaan.
 3. Geeft kaders voor convergentie en consensus.
 4. Middel om veranderingen te sturen en te ondersteunen.
 5. Beperkt risico op desinvesteringen en haperende informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie..
 6. Levert methoden, principes, standaarden en voorzieningen, die onderling consistent zijn en sector breed geaccepteerd.
 7. Levert concrete practices.


In dialoog met uw bestuur bent u verantwoordelijk om publieke waarde toevoeging mogelijk te maken. U staat in contact met uw bestuurder, verkent strategische doelstellingen en adviseert bij de bestuurlijk strategische afwegingen.

Als leidinggevende van het waterschap (of een onderdeel daarvan) richt u de organisatie zo in dat strategische doelstellingen leiden tot de juiste invulling van uw bedrijfsvoering. Passend bij uw visie waarlangs u de organisatie wilt vormgeven.

U werkt in een continu veranderende context waarmee u regelmatig de balans blijft zoeken tussen een stabiele beheerorganisatie die staat voor zijn taak, maar die flexibel genoeg en op de juiste manier meebeweegt met die context. Dit zorgt ervoor dat vraagstukken over richting vaak hand in hand gaan met inrichtingsvraagstukken. Inrichtingsvraagstukken die steeds ingewikkelder worden, bijvoorbeeld door een context van samenwerking in de overheidsketen, vergrijzing van de samenleving en exponentiële toename van digitale technologie in onze samenleving en organisaties.

Enterprise architectuur is een hulpmiddel bij deze vraagstukken. Het biedt handvaten doordat de totale organisatie als een samenhangend systeem wordt gezien met verbindingen tussen strategie, producten/diensten, bedrijfsstructuur en -processen en informatiesystemen met onderliggende techniek.

Vijflagen model van NORA toont van boven naar beneden: Grondslagenlaag, Organisatorische laag, Informatielaag, Applicatielaag en Netwerklaag
                            Figuur 1: 5-lagen model NORA 

Zo ontstaat overzicht en inzicht maar ook zicht op de onvolkomenheden. Dat kan ingezet worden om de impact van veranderingen op de genoemde organisatie-elementen concreet te duiden met daarbij mogelijke oplossingsrichtingen. Dat leidt tot een effectief maatregelenpakket waarmee de bedrijfsvoering verbeterd of aangepast kan worden. Enterprise architectuur helpt zo bij impactanalyses en bij het formuleren van werkpakketten, programma’s en projecten, gericht op het effectiever doorvoeren van bedrijfsvoeringsverbeteringen met bijbehorende risicobeheersing.

Een enterprise architectuur is dus een samenhangend model of representatie van uw organisatie in uw omgevingscontext. De WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. is de ‘referentiearchitectuur van de waterschappen’; het is een ‘model’-waterschap die uw ‘waterschapsarchitecten’ kan ondersteunen bij het opzetten van de enterprise architectuur van uw waterschap. Leveranciers kunnen de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie.-referentie gebruiken als ontwerpstartpunt voor een oplossing of product voor de waterschappen.

WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. maakt zo het verbeteren van de bedrijfsvoering van waterschappen efficiënter.