Gegevens

De gegevens- en berichtenarchitectuur is een onderdeel van de informatie architectuur, de inrichting van de informatiehuishouding van een organisatie. De gegevensarchitectuur geeft inzicht in de informatie die waterschappen nodig hebben voor het uitoefenen van hun taken. De berichtenarchitectuur geeft inzicht in de mogelijkheden om informatie beschikbaar te krijgen binnen de informatie architectuur.
Gegevens- en -berichtenstandaarden zijn bedoeld voor de uitwisseling van gegevens binnen een waterschap, tussen een waterschap en andere overheden en voor de dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Standaarden maken effectieve digitale communicatie mogelijk tussen waterschappen en ketenpartners, bijvoorbeeld voor het gebruik van basis- en kerngegevens en het samenwerken aan zaken. Zo kan er intern en in ketens efficiënt worden samengewerkt. Daarnaast zorgen deze open standaarden ervoor dat keuzevrijheid van applicaties is geborgd. Open standaarden zijn namelijk niet software-specifiek. Waterschappen gaan uit van NORA en GEMMA standaarden. Waar nodig, wordt dit aangevuld.