Beheren van enterprise architectuur producten

Zoals elk proces moet ook het architectuurproces beheerd worden. Alleen dan kan bewaakt worden dat het een effectief en efficiënt proces wordt en blijft. Beheer van het architectuurproces betekent dat de cyclus evalueren, formuleren verbeterpunten, en uitvoeren periodiek doorlopen wordt.

SCORE Niveau 0 Niveau A Niveau B Niveau C
Beheer architectuurproducten Er is geen beheer Beheer wordt fragmentarisch uitgevoerd Er zijn beheerprocessen ingericht Er is beheerbeleid
Het architectuurproces wordt regelmatig onder de loep genomen. Er is een mechanisme ingesteld waarmee, op basis van de bevindingen, verbeteringsvoorstellen worden opgesteld en doorgevoerd. Beheer wordt fragmentarisch en ongecoördineerd ingevuld door individuele architecten. Soms wordt bekeken of de architecturen nog steeds up-to-date zijn. Blijkt dat niet meer het geval te zijn, dan wordt een onderhoudsslag uitgevoerd. Verouderde onderdelen worden verwijderd en er wordt weleens een nieuwe versie van de architectuur opgesteld. Er zijn processen en procedures ingericht om de architectuurproducten proactief te beheren en actueel te houden. Er is een procedure om met wijzigingsvoorstellen op architectuurproducten om te gaan. Aanpassingen worden direct aan alle betrokkenen gecommuniceerd. Architecten hebben het beheer in het takenpakket zitten. Er is beleid geformuleerd met betrekking tot de wijze waarop architectuurproducten worden beheerd. Daarin wordt gedifferentieerd in de wijze waarop verschillende onderdelen van de architectuur worden beheerd. Het beleid is gebaseerd op een visie op de borging van architectuurproducten.
Niveau waterschappen AA en Maas
Brabantse Delta
de Dommel
de Stichtse Rijnlanden
Rijnland & Schieland en Krimpenerwaard
Delfland
Drentse en Overijsselse Delta
Vallei en Veluwe
Rijn en IJssel
Zuiderzeelanden
Fryslân
Hunze en Aas
het Waterschapshuis
Rivierenland
Waternet11. Beheer EA-producten.jpg


Hieronder staat een schematische weergave van het voortbrengingsproces om te komen tot en het onderhouden van een Project Start Architectuur (PSA) binnen een organisatie.

Voortbrengingsproces architectuur 1.0.png