Gegevensmanagement

Beheerders Anita Langenacker a.i. Facilitator Roel van den Berg
Vergaderfrequentie Iedere zeven weken Vergaderdata
 • di 24 maart
 • di 12 mei
 • di 30 juni

Oproep

Heb je vragen of wil je meedenken over Gegevensmanagement, meld je dan aan bij Roel van den Berg.

Inleiding

Wat is gegevensmanagement?

Gegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie. Zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. Het is van toepassing voor het primaire proces en de ondersteunende processen en het werkt voor interne evenals externe afnemers.

Waarom gegevensmanagement?

Het belang van droge voeten, schoon en voldoende water geldt voor ons allemaal; nu en in de toekomst. Het klimaat verandert snel, evenals de omgeving (toenemende digitalisering). Compliancy (o.a. voldoen aan de wet-en regelgeving) en efficiënt omgaan met data, spelen daarbij een cruciale rol en vragen om data gedreven werken.

Voor waterschappen is het van groot belang dat het permanent beschikt over alle gegevens die het nodig heeft om hierop in te spelen, adaptief te handelen en optimaal te functioneren. Gegevens dienen hierbij als grondstof voor informatievoorziening.

Om die reden vraagt WILMA Online aandacht voor het onderwerp gegevensmanagement.

Gegevens als bedrijfsmiddel

De toenemende digitalisering is van invloed op de bedrijfsprocessen van de waterschappen. Om mee te bewegen in deze dynamiek is goed georganiseerd gegevensmanagement voor de waterschappen van essentieel belang.

Gegevens vormen de bouwstenen voor de vertaling van informatie naar kennis. Kennis is nodig voor de sturing, beheersing en dienstverlening van de waterschappen om zodoende succesvol en goed geïnformeerd te kunnen inspelen op interne en externe vraagstukken.

Kwaliteit van gegevens

Het kwalitatief en kwantitatief beheersbaar houden van gegevens is hierbij een randvoorwaarde. Gegevens van waterschappen zijn actueel, betrouwbaar en volledig.

Om het uitwisselen met en hergebruik van gegevens door ketenpartners en andere hergebruikers mogelijk te maken, is het ontwikkelen van standaarden en werken onder architectuur van essentieel belang. Zo kunnen waterschappen sturing geven aan de manier waarop ze gegevens uitwisselen.

Waterschappen zijn in staat zijn om op een flexibele, veilige en transparante wijze hun gegevens integraal beschikbaar te stellen. Daarbij stellen zij de data actief beschikbaar volgens de FAIR-principes (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Open(-baar) gemaakte data ontsluiten waterschappen ook via een gemeenschappelijk platform. Daarbij dienen de waterschappen verantwoord om te gaan met de kosten van het gegevensmanagement.

Dezelfde taal

De betekenis die de overheid toekent aan de woorden en gegevens die relevant zijn bij zijn dienstverlening moet duidelijk zijn. Als je met elkaar praat, moet je er van uit kunnen gaan dat je hetzelfde bedoelt met hetzelfde woord. Hierbij zijn gegevenswoordenboeken en standaarden van belang. Ook als digitale systemen gegevens uitwisselen, is een gedeelde betekenis noodzakelijk. Zo kun je de informatie hergebruiken in je eigen bedrijfsprocessen. In een specifieke context, zoals een domein of een proces, kunnen begrippen echter een specifieke betekenis hebben.

Pagina's

Pagina Toelichting
Definities Gegevensbeheer, Gegevensmanagement en Data delen Wat verstaan we waaronder? De verschillende begrippen worden gedefinieerd.
Gegevensmanagement in de vorm van een piramide De missie, visie, kernwaarden, doelen en strategie van gegevensmanagement worden hier benoemd.
Voorbeeld Gegevensmanagement programma Data stromen; van strategisch naar operationeel Voorbeeld van een schematische weergave van gegevensmanagement voor een programma.
Ambitie waterschappen Gegevensmanagement en Data delen Vind hier informatie over Digikompas, Baseline Basis op Orde, Houtskoolschets Data Delen en Principes voor het informatiestelsel van de waterschappen.
Factsheet Gegevensmanagement De basis van gegevensmanagement.
Gegevenswoordenboeken Overzicht van de gegevenswoordenboeken waarvan we binnen de community Gegevensmanagement hebben afgestemd dat deze relevant zijn voor de waterschappen.

Leden

o.a.

 • Jan Bij de Vaate, Waterschap Scheldestromen
 • Roland van de Boel, Het Waterschapshuis
 • Janneke Feenstra, Wetterskip Fryslân
 • Paul de Frankrijker, Unie van Waterschappen
 • Kier van Gijssel, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Liesbeth van der Lee, Het Waterschapshuis
 • John Maaskant, Informatiehuis Water
 • Richard Smilda, Waterschap Hunze en Aa's
 • Sjef Wierink, Waterschap Valei en Veluwe