Volwassenheidsscan

De waterschappen hebben behoefte aan een landelijk beeld met betrekking tot de 'architectuur volwassenheid' per organisatie. Men wil graag weten op welke terreinen verbeteringen in de eigen organisatie mogelijk zijn, van wie men kan leren en welke reeds ontwikkelde producten kunnen worden hergebruikt in de eigen organisatie. Ook wordt een landelijke ambitie vastgesteld waarvan men denkt dat die nodig is om bijvoorbeeld te kunnen voldoen aan de afspraak uit de Baseline ‘Basis op orde’ van de Unie van Waterschappen of de digitale transformatie beter te faciliteren.

Voor het in kaart brengen van het landelijk beeld hebben alle waterschappen een vragenlijst ingevuld en worden per regio workshops georganiseerd ter verificatie en om van elkaar te leren. Met de resultaten van de vragenlijsten is een rapport opgesteld dat besproken is met alle waterschappen.

Eindrapport Landelijk beeld volwassenheidsscan architectuur