Relatie met Aquo en WIA en NORA

Bij het opstellen van dit document is voortgebouwd op de bestaande kaders als Aquo, WIA en NORA. Ook eerder ontwikkelde kaders als visie op ICT en IRIS PrSA zijn bij het opstellen van de WILMA meegenomen.

De Aquo-standaard is met name gebruikt bij het bepalen en definiëren van het bedrijfsobjectmodel. Het detailleringsniveau verschilt echter sterk tussen Aquo en WILMA. De WILMA kan gezien worden als de kapstok waarin de Aquo begrippen gepositioneerd kunnen worden. Waar de WILMA bedoeld is voor het inzichtelijk maken van de belangrijkste gegevenseisen, is de Aquo een leidraad bij daadwerkelijke datamodellering. Bij het definiëren van de bedrijfsobjecten zijn, waar mogelijk, de definities van de Aquo overgenomen.

De Aquo-standaard staat op de zogenaamde ‘pas toe of leg uit lijst’ van het College Standaardisatie. Dit impliceert dat binnen de overheid de Aquo-standaard gebruikt dient te worden tenzij wordt uitgelegd waarom een afwijking van deze standaard nodig is. Dat betekent dat overheden deze standaard moeten gebruiken of uit moeten leggen waarom ze hiervan willen afwijken.

De Aquo-standaard bestaat uit een aantal onderdelen:

  1. Het woordenboek voor de gemeenschappelijke taal binnen de watersector: Aquo-lex. Alle termen rondom zout- en zoetwater zijn hierin gedefinieerd en zorgt voor één uniforme taal binnen de watersector. Daarbij hoort ook de objectencatalogus waarin op eenvoudige wijze de relatie tussen de verschillende termen wordt gelegd en kenbaar gemaakt in combinatie met de Aquo data modellen.
  2. De keuzelijstjes of wel de domeintabellen en parameterlijsten. Er wordt in 2011 gewerkt aan de domeintabellenservice waardoor gebruikers en softwareleveranciers eenvoudig deze domeintabellen kunnen incorporeren. Het gebruik ervan zal vanaf 2012 worden gestimuleerd.
  3. Uitwisselingsstandaarden: dit zijn technische afspraken om de uitwisselbaarheid van de gegevens mogelijk te maken waardoor de waterbeheerder of andere gebruikers deze eenvoudig kunnen combineren. Er is hiervoor een uitwisselmodel Aquo voor ontwikkeld (UM Aquo).

Naast deze drie elementen staat de Aquo-standaard niet op zichzelf maar heeft relaties met andere standaarden (nationale en internationale). In de veranderende wereld wordt de Aquo-standaard jaarlijks geactualiseerd op grond van de laatste wetgeving en gebruikerswensen.


De WIA is met name gebruikt bij het bepalen en definiëren van het bedrijfsfunctiemodel. De in de WIA geïdentificeerde bedrijfsfuncties vormen de basis voor WILMA. Ook hier geldt dat het detailleringniveau in de WILMA lager is. Ook bevat de WILMA puur bedrijfsfuncties, geen bedrijfsprocessen. Daarnaast heeft de WIA gediend als toets voor het opstellen van het bedrijfsobjectmodel in de WILMA. Wat betreft definitie van bedrijfsfuncties vervangt de WILMA de WIA. Wel kunnen de procesbeschrijvingen in de WIA nog steeds goed gebruikt worden.


De NORA is als standaard referentiearchitectuur voor alle overheden vastgesteld. De NORA is relevant voor de uitvoering van alle publieke taken door publieke en private organisaties. In de NORA komen alleen zaken aan de orde die noodzakelijkerwijs overheidsbreed moeten worden afgesproken om een goed functionerende, gedeelde informatiehuishouding te bereiken. De architectuur principes die in de NORA zijn geformuleerd gelden ook voor de waterschappen. Deze principes zijn in de WILMA niet herhaald, maar moeten gezien worden als toevoeging op/kader voor de WILMA. In de WILMA zijn de architectuurprincipes opgenomen die vanuit de waterschappen als meest relevant voor de gezamenlijke sturing van de informatievoorziening van de waterschappen worden beschouwd. Waar het informatie uitwisseling met derden betreft, zijn er raakvlakken met de principes in de NORA. Waar dit het geval is, is dat bij de principes aangegeven. In die gevallen moeten de principes van de NORA als aanvullend op de WILMA principes gezien worden. In gevallen van twijfel gaan de WILMA principes boven de NORA principes[1].


De kaders die zijn geformuleerd in Visie op ICT en IRIS PrSA zijn, voor zover relevant, opgenomen in de WILMA. Daarmee vervangt de WILMA, als referentiekader voor de waterschappen, deze documenten.


Wat de WILMA toevoegt aan de hier genoemde kaders is:

  • Samenhang
    Business, informatie en techniek zijn in samenhang beschreven.
  • Richtinggevende uitspraken
    Naast modellen die de essentie van de waterschappen weergeven, zijn ook uitgangspunten en principes opgenomen die richting geven aan besluitvorming en ontwerp.


Voetnoten

  1. In het document "Algemene architectuurkaders behorend bij het PrSA Programma Bedrijfsfuncties" is een selectie gemaakt van NORA principes die relevant zijn voor het toepassingsgebied van IRIS. Omdat de scope van WILMA breder is, is het niet zinvol deze selectie in WILMA over te nemen. Per programma of project zal een dergelijke selectie gemaakt moeten worden.