Grondslagenlaag Waterketen

De grondslagenlaag voor waterketen bevat alle wet- en regelgeving die van toepassing kan de zijn op de visie schoon water (Zie: Wettelijke verplichtingen (welke wettelijke verplichtingen zien wij?).

Missie (Waarom)[bewerken]

Onze missie is om samen met de gemeenten en waterbedrijven zorg te dragen voor een doelmatige inzameling van afvalwater en het zuiveren daarvan ten behoeve van gezondheid en leefomgeving (bron: waterschap rivierenland).


Visie (Waarvoor)[bewerken]

Klimaatverandering en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat waterschappen altijd voorbereid moeten zijn op nieuwe situaties. De ontwikkelingen raken en beïnvloeden ons werk, ook in de waterketen. Clusterbuien veroorzaken water op straat, de drukte in de ondergrond neemt toe, de waterkwaliteit staat hoog op de politieke agenda, de energietransitie is gestart en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie moet worden uitgewerkt. De afvalwaterketen is ontwikkelt tot een watercyclus waarbij alle partijen het fysieke systeem centraal stellen. Dat vraagt om samenwerking met partijen als drinkwaterbedrijven, energiebedrijven, onderzoeksinstellingen en particuliere initiatieven. (bron: waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en waterleidingmaatschappij Limburg (wml))


Additionele informatie:

Combinatie met maatschappelijke doelen/functies?[bewerken]

Waar mogelijk combineren we de waterketen functie van onze afvalwaterketen met andere maatschappelijke doelen/functies. Denk daarbij aan:

  • goede volksgezondheid
  • veilig en schoon oppervlaktewater
  • duurzame energieopwekking
  • circulaire economie


De onderstaande afbeelding geeft in een schematische weergave aan hoe de waterschappen met het fysieke proces van de waterketen invulling geven aan de missie en visie.

RWZI fysiekproces voorbeeld.PNG