Begrippenkader

Dit begrippenkader betreft de architectuur-begrippen die we gebruiken om op uniforme wijze de architectuur van de Nederlandse overheid te beschrijven. Overeenstemming over de betekenis van deze begrippen is van belang, omdat zij de betekenis en reikwijdte van WILMA bepalen. Tenzij anders aangegeven (middels “niet vastgesteld”), zijn de definities van deze begrippen normatief.

 

Begrippen WILMA

  Beschrijving Bron
Bedrijfsfunctiemodel Een bedrijfsfunctiemodelEen bedrijfsfunctiemodel is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodel doorgaans stabiel van aard. is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodelEen bedrijfsfunctiemodel is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodel doorgaans stabiel van aard. doorgaans stabiel van aard. Community Actualisatie
Gegevensbeheer GegevensbeheerGegevensbeheer is gericht op het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context. is gericht op het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context. niet vastgesteld

In het kennismodel van WILMA is vastgelegd uit welke basiscomponenten de referentiearchitectuur WILMA is opgebouwd. De volgende begrippen worden hierbij gehanteerd:


Element Beschrijving Elementtype
Afgeleid principe Afgeleide principes geven concrete invulling aan de basisprincipes. Critieria voor een afgeleide principe zijn: begrijpelijk, specifiek, toepasbaar, sectorbreed, Nora tenzij. Principle
Applicatie-interface Een applicatie-interface beschrijft hoe een component kan koppelen met zijn omgeving ApplicationInterface
Applicatiefunctie Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. ApplicationFunction
Applicatiefunctiegroep Het applicatiefunctiegroepelement groepeert concepten die bij elkaar horen op basis van gedeelde eigenschappen. ApplicationFunction
Applicatiesamenwerking Een aggregatie van twee of meer applicatiecomponenten die samenwerken om collectief gedrag uit te voeren. Een voorbeeld van een applicatie-samenwerking is een zaaksysteem en een DMS die samen zorgen voor het 'administreren van zaakdocumenten'. ApplicationCollaboration
Applicatieservice Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service. ApplicationService
Basisprincipe Basisprincipes (BP’s) beschrijven de kwaliteit van de dienstverlening van een waterschap vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven (het wat). Principle
Bedrijfsactor Een bedrijfsactor is een organisatorische eenheid die in staat is bepaald (actief) gedrag te vertonen. BusinessActor
Bedrijfsdeelservice Een deelservice is een onderdeel van een Bedrijfsservice. Dit kan een externe maar ook een interne bedrijfsservice zijn. Bv. het werkproces 'besluiten' uit de WILMA-referentieprocessen(?), levert zo'n deelservice. Het wordt in verschillende bedrijfsprocessen gebruikt, maar het is geen service die de organisatie levert aan de buitenwereld. BusinessService
Bedrijfsfunctie Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodelEen bedrijfsfunctiemodel is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodel doorgaans stabiel van aard. is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodelEen bedrijfsfunctiemodel is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodel doorgaans stabiel van aard. doorgaans stabiel van aard. BusinessFunction
Bedrijfsobject Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft. BusinessObject
Bedrijfsproces Een keten van activiteiten om een product of dienst te leveren die bijdraagt aan de doelstellingen of bedrijfsfuncties van de organisatie. BusinessProcess
Bedrijfsrol Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. BusinessRole
Bedrijfssamenwerking Een bedrijfssamenwerking is een (tijdelijke) samenstelling van twee of meer bedrijfsrollen resulterend in een specifiek collectief gedrag in een bepaalde context. BusinessCollaboration
Bedrijfsservice Een bedrijfsservice is een dienst die voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie. BusinessService
Deelproces (werkproces) Een keten van activiteiten die wordt uitgevoerd binnen een bedrijfsproces met als doel een specifiek deelproduct te leveren als deel van het resultaat van het betreffende bedrijfsproces. Een deelproces kan worden uitgevoerd als deel van een of meerdere bedrijfsprocessen. BusinessProcess
Domeingroep Een domein is een afgebakende groep bedrijfsfuncties die in de waterschapspraktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt Grouping
Gebeurtenis Een gebeurtenis is iets dat gebeurt (intern of extern) en gedrag be�nvloedt (bv. bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties) BusinessEvent
Gegevensobject Een gegevensobject is een passief element dat geschikt is voor geautomatiseerde verwerking. DataObject
Handeling Kleinst mogelijke eenheid van werk, uitgevoerd door ��n persoon of machine op ��n plek op ��n moment. BusinessProcess
Landelijk of sectoraal component De landelijk of sectoraal component is een applicatiecomponent die staat voor de sectorale en landelijke voorzieningen waar waterschappen informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven. ApplicationComponent
Landelijke of sectorale service De landelijk e of sectorale service is een applicatieservice (of koppelvlak) die de sectorale en landelijke voorzieningen aanbieden aan haar afnemers. ApplicationService
Processtap Een geordende reeks handelingen die ononderbroken wordt uitgevoerd door ��n mens of machine binnen ��n bedrijfsfunctie (eenheid van tijd, plaats en handelen). BusinessProcess
Product Een product is de coherente verzameling van services, vergezeld van een contract of verzameling overeenkomsten, die in zijn geheel wordt aangeboden aan (interne of externe) klanten. Product
Referentiecomponent Definitie: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. ApplicationComponent
Standaard Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol. Constraint
Standaardgroep Indeling van standaarden voor de (mate van) bouwbaarheid en testbaarheid Grouping
Standaardversie Een standaardversie geeft de volgorde aan waarin de standaard in de tijd is gewijzigd. Een standaardversie is het resultaat van een proces waarin een standaard is gerealiseerd of gewijzigd. Constraint


Voorbeeld GegevensbeheerGegevensbeheer is gericht op het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context., BedrijfsfunctiemodelEen bedrijfsfunctiemodel is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodel doorgaans stabiel van aard.