Bedrijfsfuncties WILMA 1.1 - consistente bedrijfsfunctienamen

Hieronder staan de Bedrijfsfuncties uit WILMA 1.0, waarbij uitsluitend de bedrijfsfuncties consistent gemaakt zijn qua naamgeving. Alle bedrijfsfuncties worden gedefinieerd door zelfstandig naamwoorden. Dit is om duidelijk onderscheid te creëren tussen bedrijfsfuncties en processen. Deze input is geleverd vanuit Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

ArchiMateNote Besturende functies Het op hoofdlijnen aansturen van de waterschapsorganisatie door het inrichten en uitvoeren van de Planning- en Control-cyclus (Bron: WIA) (BusinessFunction) Besturing BusinessFunction Control BusinessFunction Norm/kaderstelling BusinessFunction Strategie en beleid BusinessFunction Planvorming Het afleggen van verantwoording naar overheden en stakeholders over de bedrijfsvoering en het uitgevoerde beleid (Bron: WIA) (BusinessFunction) Externe verantwoording BusinessFunction Rapportage ArchiMateNote Primaire functies BusinessFunction Bediening fysieke infrastructuur BusinessFunction Bediening zuivering BusinessFunction Waterkeringbediening BusinessFunction Watersysteembediening Voorbereid zijn op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures, of beslissingen te nemen waarin het vastgestelde beleid niet voorziet. (Bron: WIA) (BusinessFunction) Calamiteitenzorg BusinessFunction Voorbereidingcalamiteitenzorg BusinessFunction Calamiteitsbestrijding BusinessFunction Evaluatie calamiteit Bedrijfsfunctie waarbinnen de uitvoering van het onderhoud plaatsvindt. (BusinessFunction) Onderhoud fysieke infrastructuur BusinessFunction Storingsbeheer BusinessFunction Onderhoudsplanning BusinessFunction Onderhoudsuitvoering BusinessFunction Uitvoeringvernieuwingsproject Het transporteren en zuiveren van afvalwater en het verwerken en afzetten van slib (Bron: WIA). (BusinessFunction) Afvalwaterzuivering BusinessFunction Transportafvalwater BusinessFunction Zuiveringafvalwater BusinessFunction Slibverwerking BusinessFunction Initiatiemaatregelenzuivering BusinessFunction Vernieuwingafvalwaterzuivering BusinessFunction Rapportageafvalwaterzuivering Het beheren van het stelsel aan wegen (Bron: WIA). (BusinessFunction) Wegenbeheer BusinessFunction Monitoringwegennet BusinessFunction Inspectiewegennet BusinessFunction Analyse wegennet BusinessFunction Initiatiemaatregelenwegennet BusinessFunction Rapportagewegennet BusinessFunction Vernieuwingwegennet Zorgdragen voor het optimaliseren van de loop (stroom) van het water en het beheersen van het waterpeil van zowel oppervlakte- als grondwater, en tevens het beheersen van de samenstelling van het oppervlaktewater (Bron: WIA). (BusinessFunction) Watersysteembeheer BusinessFunction Vernieuwingwatersysteem BusinessFunction Rapportagewatersysteem BusinessFunction Metingwatersysteem BusinessFunction Inspectiewatersysteem BusinessFunction Initiatiemaatregelenwatersysteem BusinessFunction Analysewatersysteem Het beheren van het stelsel aan waterkeringen (Bron: WIA). Deze bedrijfsfunctie betreft in feite het leveringsproces van de dienst Veiligheid. Hiervoor worden de waterkeringen gemeten, de uitkomsten ervan geanalyseerd en beoordeeld en maatregelen geïnitieerd die ervoor moeten zorgen dat de staat van de waterkeringen conform de norm blijft. Het daadwerkelijke bedienen of onderhouden van de waterkeringen valt buiten deze bedrijfsfunctie. Uit de WIA zijn alleen de functies overgenomen die op bovenstaande betrekking hebben. (Bron: WILMA) (BusinessFunction) Waterkeringenbeheer BusinessFunction Analysewaterkering BusinessFunction Inspectiewaterkering BusinessFunction Meting waterkering BusinessFunction Initiatiemaatregelenwaterkering BusinessFunction Rapportagewaterkering BusinessFunction Vernieuwingwaterkering Het planmatig beheren en benutten van de contacten die met relaties worden onderhouden. (Bron: WIA Relatiebeheer) (BusinessFunction) Klantcontactbeheer Het planmatig beheren en benutten van de contacten die met relaties worden onderhouden (Bron: WIA) (BusinessFunction) Relatiebeheer BusinessFunction Afhandelingklantcontact BusinessFunction Regulering BusinessFunction Handhaving BusinessFunction Toetsen plannen BusinessFunction Vergunningverlening BusinessFunction Uitgifteverordening ArchiMateNote Ondersteunende functies WIA: Belastingheffing/invordering Het genereren van de primaire financiële middelen voor het uitvoeren van de taken middels het opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven en het heroverwegen van de aanslagen naar aanleiding van verzoeken en bezwaren. Tevens betreft het de betalingsverwerking, eventuele kwijtschelding en het ten uitvoer brengen van (dwang)invorderingsmaatregelen. (Bron: WIA) De vastgestelde WIA hoofdprocessen zijn: actualiseren basisgegevens; opleggen aanslagen; verwerken bezwaren en beroepen; verwerken verzoeken; invorderen. (BusinessFunction) Belastingheffing BusinessFunction Heffing BusinessFunction Oplegging aanslag BusinessFunction Invordering BusinessFunction Beroep- enbezwaarbehandeling BusinessFunction Bedrijfsvoering BusinessFunction Financiën BusinessFunction Huisvesting BusinessFunction Communicatie BusinessFunction Technologie BusinessFunction Informatievoorziening BusinessFunction Organisatie management BusinessFunction Personeelsmanagement Deze svg is op 18-06-2019 09:47:09 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 18-06-2019 09:47:09 CEST
Bedrijfsfuncties Documentation
Afhandeling klantcontact
Afvalwaterzuivering Het transporteren en zuiveren van afvalwater en het verwerken en afzetten van slib (Bron: WIA).
Analyse waterkering
Analyse watersysteem
Analyse wegennet
Bediening zuivering
Bediening fysieke infrastructuur
Bedrijfsvoering
Belastingheffing WIA: Belastingheffing/invordering

Het genereren van de primaire financiële middelen voor het uitvoeren van de taken middels het opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven en het heroverwegen van de aanslagen naar aanleiding van verzoeken en bezwaren. Tevens betreft het de betalingsverwerking, eventuele kwijtschelding en het ten uitvoer brengen van (dwang)invorderingsmaatregelen. (Bron: WIA)

De vastgestelde WIA hoofdprocessen zijn: actualiseren basisgegevens; opleggen aanslagen; verwerken bezwaren en beroepen; verwerken verzoeken;

invorderen.
Beroep- en bezwaar behandeling
Besturing Het op hoofdlijnen aansturen van de waterschapsorganisatie door het inrichten en uitvoeren van de Planning- en Control-cyclus (Bron: WIA)
Calamiteitenzorg Voorbereid zijn op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures, of beslissingen te nemen waarin het vastgestelde beleid niet voorziet. (Bron: WIA)
Calamiteits bestrijding
Communicatie
Control
Evaluatie calamiteit
Externe verantwoording Het afleggen van verantwoording naar overheden en stakeholders over de bedrijfsvoering en het uitgevoerde beleid (Bron: WIA)
Financiën
Handhaving
Heffing
Huisvesting
Informatie voorziening
Initiatie maatregelen waterkering
Initiatie maatregelen watersysteem
Initiatie maatregelen wegennet
Initiatie maatregelen zuivering
Inspectie waterkering
Inspectie watersysteem
Inspectie wegennet
Invordering
Klantcontactbeheer Het planmatig beheren en benutten van de contacten die met relaties worden onderhouden. (Bron: WIA Relatiebeheer)
Meting waterkering
Meting watersysteem
Monitoring wegennet
Norm/ kaderstelling
Onderhoud fysieke infrastructuur Bedrijfsfunctie waarbinnen de uitvoering van het onderhoud plaatsvindt.
Onderhouds planning
Onderhouds uitvoering
Oplegging aanslag
Organisatie management
Personeels management
Planvorming
Rapportage
Rapportage afvalwater-zuivering
Rapportage waterkering
Rapportage watersysteem
Rapportage wegennet
Regulering
Relatiebeheer Het planmatig beheren en benutten van de contacten die met relaties worden onderhouden (Bron: WIA)
Slibverwerking
Storingsbeheer
Strategie en beleid
Technologie
Toetsen plannen
Transport afvalwater
Uitgifte verordening
Uitvoering vernieuwings-project
Vergunning verlening
Vernieuwing afvalwater-zuivering
Vernieuwing waterkering
Vernieuwing watersysteem
Vernieuwing wegennet
Voorbereiding calamiteitenzorg
Waterkering bediening
Waterkeringenbeheer Het beheren van het stelsel aan waterkeringen (Bron: WIA).

Deze bedrijfsfunctie betreft in feite het leveringsproces van de dienst Veiligheid. Hiervoor worden de waterkeringen gemeten, de uitkomsten ervan geanalyseerd en beoordeeld en maatregelen geïnitieerd die ervoor moeten zorgen dat de staat van de waterkeringen conform de norm blijft. Het daadwerkelijke bedienen of onderhouden van de waterkeringen valt buiten deze bedrijfsfunctie.

Uit de WIA zijn alleen de functies overgenomen die op bovenstaande betrekking hebben. (Bron: WILMA)
Watersysteem bediening
Watersysteembeheer Zorgdragen voor het optimaliseren van de loop (stroom) van het water en het beheersen van het waterpeil van zowel oppervlakte- als grondwater, en tevens het beheersen van de samenstelling van het oppervlaktewater (Bron: WIA).
Wegenbeheer Het beheren van het stelsel aan wegen (Bron: WIA).
Zuivering afvalwater