Referentiecomponenten

Hieronder staan de Referentiecomponenten zoals die zijn geïnventariseerd. Deels door hergebruik van GEMMA, deels door daar waterschapspecifieke componenten daar aan toe te voegen. Bron van deze uitwerking is waterschap Hunze en Aa's. Opmerkingen graag op het Discussiebord.

Element Beschrijving Elementtype
Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent ApplicationComponent
Afvalwaterzuiveringbeheersysteem component ApplicationComponent
Archiefbeheercomponent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten.

Toelichting:

De component ondersteunt het beheren van informatieobjecten tijdens de gehele levenscyclus vanaf het eerste ontstaan tot en met definitieve verwijdering via onder andere identificeren, classificeren, archiveren, bewaren en soms vernietigen daarvan. Doelstelling is ondermeer om conform de wettelijke kaders de rechten en plichten van gemeente, burgers en bedrijven te beschrijven. Naast de term "informatieobject" wordt soms ook de term "record" gebruikt. De opslag en ontsluiting van informatieobjecten vindt plaats via de gedeelde functie "Opslaan en ontsluiten informatieobjecten".
ApplicationComponent
Archiefportaalcomponent ApplicationComponent
Archiefregistratiecomponent ApplicationComponent
Architectuurcomponent ApplicationComponent
Assetmanagementcomponent ApplicationComponent
Authenticatie component ApplicationComponent
B2B Gateway component ApplicationComponent
Baliecomponent ApplicationComponent
Basisregistratie Grootschalige Topografie beheercomponent Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). ApplicationComponent
Bestekkencomponent ApplicationComponent
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent Systeem voor ondersteuning van het politieke proces binnen een gemeente. Hiermee worden raads- en commissieagendas, verslagen en overige raadsdocumenten bijgehouden, geordend, op het internet gepubliceerd en doorzoekbaar gemaakt met zoektechnologie en notificatiediensten, en discussiefora ondersteund. ApplicationComponent
Beveiliging- en privacycomponent ApplicationComponent
Bezwaar- en beroepcomponent Een systeem dat het proces rondom het indienen van bezwaren en beroepen. ApplicationComponent
Business Proces Management (BPM) component ApplicationComponent
Calamiteitenzorgcomponent Systeem voor ondersteuning van processen rond crisispreventie- en beheersing. ApplicationComponent
Contractbeheercomponent Een systeem dat contracten met klanten en leveranciers beheert. ApplicationComponent
Data-laad-en-transformatiecomponent (ETL) ApplicationComponent
Data-warehousecomponent ApplicationComponent
Digikoppeling adapter component ApplicationComponent
Digitaal ontwerpencomponent (CAD) ApplicationComponent
Digitale-handtekeningcomponent ApplicationComponent
Documentbeheercomponent ApplicationComponent
Documentcreatiecomponent ApplicationComponent
Documentregistratiecomponent ApplicationComponent
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent Systeem voor ondersteuning van het publiceren, ontwerpen, bouwen en beheren van e-formulieren. ApplicationComponent
Elektronische ServiceBus (ESB) component ApplicationComponent
Enterprise Data Hub (EDH) component ApplicationComponent
Facilitair reserveer- en uitleencomponent Ondersteuning facilitaire zaken, ook wel Facilitair managementinformatiesysteem (MIS), of Executive Information System (EIS) genoemd. ApplicationComponent
Financieel component Systeem voor financi?el management, administratie en budgetbeheersing. ApplicationComponent
Fotogrammetrisch component ApplicationComponent
Gebouwinstallatiecomponent ApplicationComponent
Gegevens portaalcomponent ApplicationComponent
Gegevensbeschrijvingscomponent ApplicationComponent
Gegevensdistributiecomponent ApplicationComponent
Gegevensmagazijncomponent ApplicationComponent
Generiek Zaakafhandelcomponent ApplicationComponent
Geo-gegevens beheercomponent (GIS) ApplicationComponent
Grondzakenregistratiecomponent Systeem voor het registreren van eigendommen van het waterschap en registratie van de gebruikers van die eigendommen. ApplicationComponent
Helpdeskcomponent ApplicationComponent
IT-objectencomponent ApplicationComponent
Identiteit- en autorisatieregistratie-component De centrale opslagplaats voor het administreren van de identiteiten en rechten van gebruikers van IT- en informatiesystemen. ApplicationComponent
Inkoopcomponent Een systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt. ApplicationComponent
Intranetcomponent Systeem voor het realiseren en beheren van de interne website (website alleen te gebruiken door personeel van de gemeente). ApplicationComponent
Kantoorautomatiseringcomponent ApplicationComponent
Kennisbeheercomponent Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. ApplicationComponent
Ketenpartner-portaalcomponent ApplicationComponent
Klachten- en meldingencomponent Generiek inzetbaar systeem voor vastlegging van klachten van burgers, bedrijven en instellingen die via een kanaal bij de gemeente binnenkomen. ApplicationComponent
Linked Data component ApplicationComponent
MOET NOG Toepasbareregelscomponent Component voor het opstellen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels. ApplicationComponent
Managementinformatiecomponent ApplicationComponent
Medewerker-registratiecomponent ApplicationComponent
Mediamonitor- en webcarecomponent ApplicationComponent
Meldingen incidenten en calamiteitencomponent ApplicationComponent
Message Queueing (MQ) Component ApplicationComponent
MijnWaterschap component Website die toegang biedt tot gepersonaliseerde digitale dienstverlening van het waterschap ApplicationComponent
Mobiele toezicht en handhaving component ApplicationComponent
Notificatierouteringcomponent ApplicationComponent
Open Data Portaal component ApplicationComponent
Open Informatie Portaal component ApplicationComponent
Outputmanagementcomponent Systeem voor ondersteuning van aanmaken en afdrukken van documenten. ApplicationComponent
Planning en control component ApplicationComponent
Procesautomatiseringcomponent ApplicationComponent
Producten-en-dienstencataloguscomponent Systeem voor ondersteuning van het beheer van de gemeentelijke producten- en dienstencatalogus. ApplicationComponent
Projectmanagementcomponent ApplicationComponent
Relatiebeheercomponent (CRM) Systeem voor beheer van contacten en relaties met klanten (burgers en bedrijven). Systeem voor administratie van contacten, die burgers, bedrijven en instellingen met de gemeente onderhouden, vaak als onderdeel van CRM. ApplicationComponent
Ruimtelijke planvorming component ApplicationComponent
Salarisadministratie en -verwerkingcomponent ApplicationComponent
Samenwerkingscomponent ApplicationComponent
Scanning-en-imagingcomponent ApplicationComponent
Sociale mediacomponent Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden.

Toelichting:

De component ondersteunt gebruikers of organisaties bij het naar eigen voorkeur deelnemen aan de berichtenuitwisseling binnen sociale media. Een component kan bestaan in de vorm van een applicatie, app of via het internet toegankelijke portaal-applicatie (bijv. Twitter). Bekende voorbeelden van social media systemen die geschikt zijn voor deelname aan verschillende social media zijn Hootsuite en Tweetdeck.
ApplicationComponent
Sonderingen- en boringregistercomponent Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen) Toelichting: ApplicationComponent
Tekeningenbeheercomponent Component voor het registreren en archiveren van technische tekeningen (2D en 3D) Toelichting: ApplicationComponent
Terugmeldingen-registratiecomponent Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan.

Toelichting:

De component ondersteunt medewerkers om, bij twijfel aan de juistheid van gegevens afkomstig uit een basis- of kernregistratie, een terugmelding te doen voor de betreffende bronhouder.
ApplicationComponent
Tijd- en meetreekscomponent Component voor het registreren, valideren en delen van tijd- en meetreeksgegevens (kwantiteit en kwaliteit) Toelichting: ApplicationComponent
Tijdregistratiecomponent Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project.

Toelichting:

De component biedt medewerkers de mogelijkheid om vast te leggen hoeveel tijd zij hebben gewerkt. Bijv. aan een bepaald type werkzaamheden of proejct. Doel kan zijn om overzicht en inzicht te krijgen in uitgevoerde werkzaamheden of om aan de hand van geregistreerde gegevens kosten door te belasten.
ApplicationComponent
Veiligheidsmanagementcomponent Component voor het in beeld brengen van potenti?le veiligheidsrisicos ten aanzien van personen. Toelichting: ApplicationComponent
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Component voor het ondersteunen van vergunningverlening, toezicht en handhaving

Toelichting:

Bijv. het registeren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt.
ApplicationComponent
Verkiezingencomponent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij lokale verkiezingen. ApplicationComponent
Voorraadbeheercomponent Component voor het beheren van voorraden.

Toelichting:

Bijv. voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag.
ApplicationComponent
WIBON-component ApplicationComponent
Water- en bodembeheercomponent Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). Toelichting: ApplicationComponent
Waterkeringbeheersysteem component ApplicationComponent
Watersysteembeheersysteem component ApplicationComponent
Webcontentpublicatie- en beheercomponent Component voor het publiceren van informatie op de website en het integreren van gespecialiseerde systemen.

Toelichting:

De component biedt burgers en bedrijven de mogelijkheid om gepubliceerde informatie te raadplegen en om digitaal diensten af te nemen. Het component biedt functionaliteit voor het voor bereiden en publiceren van content (ook wel CMS genoemd) en biedt eveneens mogelijkheden om functionaliteit die wordt geboden door gespecialiseerde systemen (bijv. een eFormuliersysteem) te integreren binnen de website zodat burgers en bedrijven hiervan zo eenvoudig mogelijk gebruik kunnen maken. De hier bedoelde gespecialiseerde systemen worden hier beschouwd als onderdelen van het website-systeem.
ApplicationComponent
Zaakregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens.

Toelichting:

De component ondersteunt het opslaan en het naar andere applicaties ontsluiten van gegevens over alle gemeentelijke zaken, van elk type. Opslag vindt plaats conform het RGBZ waarin objecten, gegevens daarvan en onderlinge relaties zijn beschreven. Het bevat echter niet alle gegevens uit het RGBZ: documenten worden opgeslagen in het documentenregistratiecomponent, medewerkergegevens in de medewerkerregistratiecomponent, etc.
ApplicationComponent
Zaaktypecataloguscomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens.

Toelichting:

De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. Deze gegevens kunnen door applicaties worden gebruikt om voor zaken van een bepaald type de juiste gegevens(statussen, resultaattypen, documenttypen,..) te bepalen. Applicaties die gebruik maken van deze zaaktypegegevens zijn bijvoorbeeld een zaakafhandelcomponent, een vergunningcomponent of een subsidiecomponent. Opslag van zaaktypegegevens vindt bij voorkeur plaats conform het informatiemodel ZTC. De verzameling opgeslagen zaaktypegegevens wordt ook aangeduid met de term "zaaktypecatalogus".
ApplicationComponent
Zoekmachinecomponent Component voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria.

Toelichting:

De componet kan bijv. gebruikt worden om op een gemeentelijke website bezoekers de gelegenheid te geven om via zoekcriteria te zoeken naar bepaalde content.
ApplicationComponent
verzamelcomponent ApplicationComponent
ApplicationComponent Aanwezigheid- en toegangscontrolecomp-onent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. Toelichting: De component ondersteunt het beheren van informatieobjecten tijdens de gehele levenscyclus vanaf het eerste ontstaan tot en met definitieve verwijdering via onder andere identificeren, classificeren, archiveren, bewaren en soms vernietigen daarvan. Doelstelling is ondermeer om conform de wettelijke kaders de rechten en plichten van gemeente, burgers en bedrijven te beschrijven. Naast de term "informatieobject" wordt soms ook de term "record" gebruikt. De opslag en ontsluiting van informatieobjecten vindt plaats via de gedeelde functie "Opslaan en ontsluiten informatieobjecten". (ApplicationComponent) Archiefbeheercompon-ent ApplicationComponent Authenticatie component ApplicationComponent Archiefportaalcompon-ent ApplicationComponent Archiefregistratiecom-ponent ApplicationComponent Architectuurcompone-nt ApplicationComponent Assetmanagementcomponent ApplicationComponent Afvalwaterzuiveringb-eheersysteem component ApplicationComponent Waterkeringbeheersy-steem component ApplicationComponent Watersysteembeheer-systeem component ApplicationComponent Baliecomponent Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) Basisregistratie Grootschalige Topografie beheercomponent ApplicationComponent Bestekkencomponent Systeem voor ondersteuning van het politieke proces binnen een gemeente. Hiermee worden raads- en commissieagenda''s, verslagen en overige raadsdocumenten bijgehouden, geordend, op het internet gepubliceerd en doorzoekbaar gemaakt met zoektechnologie en notificatiediensten, en discussiefora ondersteund. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatiecomp-onent ApplicationComponent Beveiliging- en privacycomponent ApplicationComponent B2B Gateway component Een systeem dat het proces rondom het indienen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar- en beroepcomponent ApplicationComponent Business Proces Management (BPM) component Systeem voor ondersteuning van processen rond crisispreventie- en beheersing. (ApplicationComponent) Calamiteitenzorgcom-ponent Een systeem dat contracten met klanten en leveranciers beheert. (ApplicationComponent) Contractbeheercompo-nent ApplicationComponent Data-laad-en-transformatiecompone-nt (ETL) ApplicationComponent Data-warehousecomponent ApplicationComponent Digikoppeling adaptercomponent ApplicationComponent Digitaal ontwerpencomponent(CAD) ApplicationComponent Digitale-handtekeningcompone-nt ApplicationComponent Documentbeheercom-ponent ApplicationComponent Documentcreatiecom-ponent ApplicationComponent Documentregistratiec-omponent Systeem voor ondersteuning van het publiceren, ontwerpen, bouwen en beheren van e-formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en-beheercomponent ApplicationComponent Elektronische ServiceBus (ESB) component ApplicationComponent Enterprise Data Hub (EDH) component Ondersteuning facilitaire zaken, ook wel Facilitair managementinformatiesysteem (MIS), of Executive Information System (EIS) genoemd. (ApplicationComponent) Facilitair reserveer- en uitleencomponent Systeem voor financi?el management, administratie en budgetbeheersing. (ApplicationComponent) Financieel component ApplicationComponent Fotogrammetrisch component ApplicationComponent Gebouwinstallatieco-mponent ApplicationComponent Gegevens portaalcomponent ApplicationComponent Gegevensbeschrijving-scomponent ApplicationComponent Gegevensdistributiec-omponent ApplicationComponent Gegevensmagazijnco-mponent ApplicationComponent Generiek Zaakafhandelcompone-nt ApplicationComponent Geo-gegevens beheercomponent (GIS) Systeem voor het registreren van eigendommen van het waterschap en registratie van de gebruikers van die eigendommen. (ApplicationComponent) Grondzakenregistratie-component ApplicationComponent Helpdeskcomponent De centrale opslagplaats voor het administreren van de identiteiten en rechten van gebruikers van IT- en informatiesystemen. (ApplicationComponent) Identiteit- en autorisatieregistratie-component Een systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt. (ApplicationComponent) Inkoopcomponent Systeem voor het realiseren en beheren van de interne website (website alleen te gebruiken door personeel van de gemeente). (ApplicationComponent) Intranetcomponent ApplicationComponent IT-objectencomponent ApplicationComponent Kantoorautomatiserin-gcomponent Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennisbeheercompon-ent ApplicationComponent Ketenpartner-portaalcomponent Generiek inzetbaar systeem voor vastlegging van klachten van burgers, bedrijven en instellingen die via een kanaal bij de gemeente binnenkomen. (ApplicationComponent) Klachten- en meldingencomponent ApplicationComponent WIBON-component ApplicationComponent Linked Data component ApplicationComponent Managementinformati-ecomponent ApplicationComponent Medewerker-registratiecomponent ApplicationComponent Mediamonitor- en webcarecomponent ApplicationComponent Message Queueing (MQ) Component ApplicationComponent Meldingen incidentenen calamiteitencomponen-t Website die toegang biedt tot gepersonaliseerde digitale dienstverlening van het waterschap (ApplicationComponent) MijnWaterschap component ArchiMateNote ApplicationComponent Mobiele toezicht en handhaving component ApplicationComponent Notificatierouteringco-mponent ApplicationComponent Open Data Portaal component ApplicationComponent Open Informatie Portaal component Systeem voor ondersteuning van aanmaken en afdrukken van documenten. (ApplicationComponent) Outputmanagementc-omponent ArchiMateNote ApplicationComponent Planning en control component ApplicationComponent Procesautomatisering-component Systeem voor ondersteuning van het beheer van de gemeentelijke producten- en dienstencatalogus. (ApplicationComponent) Producten-en-dienstencataloguscom-ponent ApplicationComponent Projectmanagementc-omponent Systeem voor beheer van contacten en relaties met klanten (burgers en bedrijven). Systeem voor administratie van contacten, die burgers, bedrijven en instellingen met de gemeente onderhouden, vaak als onderdeel van CRM. (ApplicationComponent) Relatiebeheercompon-ent (CRM) ApplicationComponent Ruimtelijke planvorming component ApplicationComponent Salarisadministratie en -verwerkingcomponent ApplicationComponent Samenwerkingscomp-onent ApplicationComponent Scanning-en-imagingcomponent Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden. Toelichting: De component ondersteunt gebruikers of organisaties bij het naar eigen voorkeur deelnemen aan de berichtenuitwisseling binnen sociale media. Een component kan bestaan in de vorm van een applicatie, app of via het internet toegankelijke portaal-applicatie (bijv. Twitter). Bekende voorbeelden van social media systemen die geschikt zijn voor deelname aan verschillende social media zijn Hootsuite en Tweetdeck. (ApplicationComponent) Sociale mediacomponent Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen) Toelichting: (ApplicationComponent) Sonderingen- en boringregistercompon-ent Component voor het registreren en archiveren van technische tekeningen (2D en 3D) Toelichting: (ApplicationComponent) Tekeningenbeheerco-mponent Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. Toelichting: De component ondersteunt medewerkers om, bij twijfel aan de juistheid van gegevens afkomstig uit een basis- of kernregistratie, een terugmelding te doen voor de betreffende bronhouder. (ApplicationComponent) Terugmeldingen-registratiecomponent Component voor het registreren, valideren en delen van tijd- en meetreeksgegevens (kwantiteit en kwaliteit) Toelichting: (ApplicationComponent) Tijd- en meetreekscomponent Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project. Toelichting: De component biedt medewerkers de mogelijkheid om vast te leggen hoeveel tijd zij hebben gewerkt. Bijv. aan een bepaald type werkzaamheden of proejct. Doel kan zijn om overzicht en inzicht te krijgen in uitgevoerde werkzaamheden of om aan de hand van geregistreerde gegevens kosten door te belasten. (ApplicationComponent) Tijdregistratiecompon-ent Component voor het opstellen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels. (ApplicationComponent) MOET NOG Toepasbareregelscom-ponent Component voor het in beeld brengen van potenti?le veiligheidsrisico''s ten aanzien van personen. Toelichting: (ApplicationComponent) Veiligheidsmanageme-ntcomponent Component voor het ondersteunen van vergunningverlening, toezicht en handhaving Toelichting: Bijv. het registeren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt. (ApplicationComponent) Vergunning- ToezichtHandhavingcomponen-t Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij lokale verkiezingen. (ApplicationComponent) Verkiezingencompone-nt Component voor het beheren van voorraden. Toelichting: Bijv. voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag. (ApplicationComponent) Voorraadbeheercomp-onent Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). Toelichting: (ApplicationComponent) Water- en bodembeheercompon-ent Component voor het publiceren van informatie op de website en het integreren van gespecialiseerde systemen. Toelichting: De component biedt burgers en bedrijven de mogelijkheid om gepubliceerde informatie te raadplegen en om digitaal diensten af te nemen. Het component biedt functionaliteit voor het voor bereiden en publiceren van content (ook wel CMS genoemd) en biedt eveneens mogelijkheden om functionaliteit die wordt geboden door gespecialiseerde systemen (bijv. een eFormuliersysteem) te integreren binnen de website zodat burgers en bedrijven hiervan zo eenvoudig mogelijk gebruik kunnen maken. De hier bedoelde gespecialiseerde systemen worden hier beschouwd als onderdelen van het website-systeem. (ApplicationComponent) Webcontentpublicatie en beheercomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. Toelichting: De component ondersteunt het opslaan en het naar andere applicaties ontsluiten van gegevens over alle gemeentelijke zaken, van elk type. Opslag vindt plaats conform het RGBZ waarin objecten, gegevens daarvan en onderlinge relaties zijn beschreven. Het bevat echter niet alle gegevens uit het RGBZ: documenten worden opgeslagen in het documentenregistratiecomponent, medewerkergegevens in de medewerkerregistratiecomponent, etc. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecompo-nent Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. Toelichting: De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. Deze gegevens kunnen door applicaties worden gebruikt om voor zaken van een bepaald type de juiste gegevens(statussen, resultaattypen, documenttypen,..) te bepalen. Applicaties die gebruik maken van deze zaaktypegegevens zijn bijvoorbeeld een zaakafhandelcomponent, een vergunningcomponent of een subsidiecomponent. Opslag van zaaktypegegevens vindt bij voorkeur plaats conform het informatiemodel ZTC. De verzameling opgeslagen zaaktypegegevens wordt ook aangeduid met de term "zaaktypecatalogus". (ApplicationComponent) Zaaktypecatalogusco-mponent Component voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria. Toelichting: De componet kan bijv. gebruikt worden om op een gemeentelijke website bezoekers de gelegenheid te geven om via zoekcriteria te zoeken naar bepaalde content. (ApplicationComponent) Zoekmachinecompon-ent ApplicationComponent verzamelcomponent Deze svg is op 22-05-2020 15:23:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 22-05-2020 15:23:16 CEST