DisplayArchiMateViewDetails

Bedrijfsobjectenmodel (incl. bedrijfsfuncties) - Details
De primaire bedrijfsfuncties van een waterschap zorgen er voor dat de producten en diensten van de onderneming worden gerealiseerd (Grouping) Primaire bedrijfsfuncties Het er voor zorgen dat de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte- en grondwater voldoen aan de gestelde normen. (BusinessFunction) Watersysteembeheer Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen van het watersysteem (BusinessFunction) Bouw en inrichting watersysteem Beschrijving van een watersysteem, waterkering, weg of zuiveringstechnisch werk (BusinessObject) ontwerp Beschrijving van de opgeleverde toestand (as-built) van een (verzameling) infrastructuurelement(en) in de vorm van tekeningen, handleidingen en specificaties. (BusinessObject) technische documentatie Een conceptueel, kunstmatig of natuurlijk fenomeen dat beheerd wordt door een waterschap om de wettelijke taken te realiseren. (BusinessObject) infrastructuurelement Een aanvraag voor officiële (noodzakelijke) toestemming van ander bevoegd gezag om een bepaalde activiteit uit te voeren (BusinessObject) vergunningaanvraag Het bewaken van en rapporteren over de hoeveelheid water en waterkwaliteit en de staat van het watersysteem met daarin opgenomen kunstwerken. (BusinessFunction) Monitoring watersysteem Een kwantitatieve vaststelling van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie. (BusinessObject) meting Specifieke uitspraak of statistische schatting over het voorkomen van een toekomstige gebeurtenis. (BusinessObject) voorspelling het tijdig uit laten voeren van maatregelen die de kwaliteit van het watersysteem op peil houden of brengen (BusinessFunction) Onderhoud watersysteem Een beheersactie gericht op het onderhoud van infrastructuurelementen. (BusinessObject) onderhoudsactie Een onderzoek (inwinnen, verwerken en interpreteren van informatie) met het doel om de momentane toestand van de infrastructuur vast te stellen. (BusinessObject) inspectie Operationele planning voor uitvoering van het onderhoud van de assets (BusinessObject) onderhoudsplanning Het operationeel in bedrijf houden van de installaties of kunstwerken waarmee het watersysteem wordt geregeld (BusinessFunction) Bediening watersysteem Een handeling die de infrastructuur in een andere stand zet. (BusinessObject) bedieningshandeling Het in staat houden of brengen van wegen, zodat kan worden voldaan aan de bepalingen ten aanzien van doelmatige ontsluiting en verkeersveiligheid en -regeling. (BusinessFunction) Wegennetbeheer Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen in het wegennet. (BusinessFunction) Bouw en inrichting wegennet Beschrijving van een watersysteem, waterkering, weg of zuiveringstechnisch werk (BusinessObject) ontwerp Beschrijving van de opgeleverde toestand (as-built) van een (verzameling) infrastructuurelement(en) in de vorm van tekeningen, handleidingen en specificaties. (BusinessObject) technische documentatie Een conceptueel, kunstmatig of natuurlijk fenomeen dat beheerd wordt door een waterschap om de wettelijke taken te realiseren. (BusinessObject) infrastructuurelement Een aanvraag voor officiële (noodzakelijke) toestemming van ander bevoegd gezag om een bepaalde activiteit uit te voeren (BusinessObject) vergunningaanvraag Het bewaken van en rapporteren over de staat en capaciteit van het wegennet. (BusinessFunction) Monitoring wegennet Een kwantitatieve vaststelling van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie. (BusinessObject) meting Specifieke uitspraak of statistische schatting over het voorkomen van een toekomstige gebeurtenis. (BusinessObject) voorspelling Het tijdig uit laten voeren van maatregelen die kwaliteit en capaciteit van het wegennet op peil houden of brengen. (BusinessFunction) Onderhoud wegennet Een beheersactie gericht op het onderhoud van infrastructuurelementen. (BusinessObject) onderhoudsactie Een onderzoek (inwinnen, verwerken en interpreteren van informatie) met het doel om de momentane toestand van de infrastructuur vast te stellen. (BusinessObject) inspectie Operationele planning voor uitvoering van het onderhoud van de assets (BusinessObject) onderhoudsplanning Het operationeel in bedrijfhouden van verkeersinstallaties. (BusinessFunction) Bediening wegennet Het zuiveren van ontvangen water. (BusinessFunction) Waterketenbeheer Het tijdig uit( laten )voeren van vernieuwingen in de waterketen (BusinessFunction) Bouw en inrichting waterketen Beschrijving van een watersysteem, waterkering, weg of zuiveringstechnisch werk (BusinessObject) ontwerp Beschrijving van de opgeleverde toestand (as-built) van een (verzameling) infrastructuurelement(en) in de vorm van tekeningen, handleidingen en specificaties. (BusinessObject) technische documentatie Een conceptueel, kunstmatig of natuurlijk fenomeen dat beheerd wordt door een waterschap om de wettelijke taken te realiseren. (BusinessObject) infrastructuurelement Een aanvraag voor officiële (noodzakelijke) toestemming van ander bevoegd gezag om een bepaalde activiteit uit te voeren (BusinessObject) vergunningaanvraag Het bewaken van en rapporteren over het functioneren van de waterketen. (BusinessFunction) Monitoring waterketen Een kwantitatieve vaststelling van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie. (BusinessObject) meting Specifieke uitspraak of statistische schatting over het voorkomen van een toekomstige gebeurtenis. (BusinessObject) voorspelling Verantwoordelijk voor het tijdig uit( laten )voeren van maatregelen die de kwaliteit van de waterketen (de technische installaties) in stand houden. (BusinessFunction) Onderhoud waterketen Een beheersactie gericht op het onderhoud van infrastructuurelementen. (BusinessObject) onderhoudsactie Een onderzoek (inwinnen, verwerken en interpreteren van informatie) met het doel om de momentane toestand van de infrastructuur vast te stellen. (BusinessObject) inspectie Operationele planning voor uitvoering van het onderhoud van de assets (BusinessObject) onderhoudsplanning Het bedienen van de technische installaties in de waterketen om te voldoen aan de gestelde eisen. (BusinessFunction) Bediening waterketen Een handeling die de infrastructuur in een andere stand zet. (BusinessObject) bedieningshandeling De bedrijfsfunctie Relatiebeheer is ervoor verantwoordelijk dat het contact met externe relaties wordt onderhouden en benut. (BusinessFunction) Relatiebeheer Het aangaan van de interactie met de klant (en ketenpartners), het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klantbeheer Een partij die belang heeft bij de uitvoering van de taken van het waterschap. (BusinessObject) klant Een samenhangende hoeveelheid werk met gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd eindresultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. (BusinessObject) zaak Een binnenkomende mededeling (kennisgeving) over een gebeurtenis, geconstateerde waarneming of een geconstateerd feit. (BusinessObject) melding Een vraag aan het waterschap om een speficieke product of dienst te leveren. (BusinessObject) verzoek Uiting, het te kennen geven van ontevredenheid over iets. (BusinessObject) klacht Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Accountbeheer Een partij waarmee het waterschap samenwerkt. (BusinessObject) partner De bedrijfsfunctie Regulering is ervoor verantwoordelijk dat er geen ongewenste invloeden van de omgeving zijn op de infrastructuur van de waterschappen. (BusinessFunction) Regulering Het opstellen en uitgeven van een waterschapsbesluit in de vorm een waterschapsverordening voor het beheersgebied van het waterschap teneinde waterschapswerken te beschermen tegen ongewenste invloeden uit de omgeving. (BusinessFunction) Uitgifte verordening Een voorschrift van het waterschap met algemeen geldende regels en normen met externe werking. (BusinessObject) verordening Het toezicht en de toepassing van juridische middelen gericht op het naleven van de keur Waterwet en andere wet- en regelgeving alsmede daaraan gerelateerde overeenkomsten. (BusinessFunction) Handhaving Een door een bestuursorgaan wegens een overtreding opgelegde verplichting of onthouden aanspraak. (BusinessObject) sanctie Een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. (BusinessObject) overtreding Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht Het beschikken op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. (BusinessFunction) Vergunningverlening Een publiekrechtelijk besluit, waarbij de houder van een vergunning of ontheffing iets wordt toegestaan dat zonder vergunning of ontheffing verboden is. (BusinessObject) vergunning Het toetsen van, reageren op en beïnvloeden van de beleidvormende en ruimtelijke plannen van derden. (BusinessFunction) Toetsing en advisering Advies van het waterschap inzake de watertoets dat verwerkt moet worden in de waterparagraaf. (BusinessObject) wateradvies Het genereren van de primaire financiële middelen voor het uitvoeren van de taken middels het opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven. (BusinessFunction) Belastingheffing Het vaststellen van de door burgers en bedrijven te betalen belastingsom via de kostentoedelingsverordening (BusinessFunction) Belastingvaststelling Een algemeen verbindend voorschrift van een Nederlandse decentrale overheid om een of meerdere belastingen te kunnen heffen. (BusinessObject) belastingverordening Jaarlijks vastgestelde tarieven per belastingsoort, geldend voor alle belastingplichtigen die van een waterschap een aanslag ontvangen. (BusinessObject) belastingtarief Het kenbaar maken van de te betalen belastingsom aan burgers en bedrijven. (BusinessFunction) Oplegging belasting De formele beschrijving van een belastingschuld, zoals opgenomen op een aanslagbiljet. (BusinessObject) aanslag Het innen van de aan burgers en bedrijven opgelegde belastingsom. (BusinessFunction) Invordering belasting Het totaal van ontvangsten van het waterschap n.a.v. de opgelegde aanslagen verminderd met de oninbare vorderingen. (BusinessObject) belastinginkomsten Het voorbereiden op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit, dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures of beslissingen te nemen, waarin het vastgestelde beleid niet voorziet. (BusinessFunction) Calamiteitenzorg Het voorbereiden op het optreden van een calamiteit door het opstellen van calamiteitenplannen opleiden van medewerkers etc. en het nemen van maatregelen ter voorkoming van het optreden van calamiteiten. (BusinessFunction) Preparatie calamiteit Het beperken van de gevolgen van een calamiteit en het zo snel mogelijk creeuml;ren van een zekergestelde situatie. (BusinessFunction) Repressie calamiteit Het evalueren van een opgetreden calamiteit en het initieuml;ren van maatregelen om voorbereiding en bestrijding te verbeteren. (BusinessFunction) Nazorg calamiteit Een onderkend gevaar voor de bevolking waarvoor een calamiteitenplan in werking dient te treden. (BusinessObject) calamiteit Het beschermen van Nederland tegen overstromingen. (BusinessFunction) Waterkeringenbeheer Het bewaken van en rapporteren over de staat van de waterkering. (BusinessFunction) Monitoring waterkering Een kwantitatieve vaststelling van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie. (BusinessObject) meting Specifieke uitspraak of statistische schatting over het voorkomen van een toekomstige gebeurtenis. (BusinessObject) voorspelling Een som om een toestandsaspect (of faalmechanisme) van een infrastructuurelement te bepalen. (BusinessObject) berekening het tijdig uit laten voeren van maatregelen die de kwaliteit van de waterkeringen op peil houden of brengen (BusinessFunction) Onderhoud waterkering Een beheersactie gericht op het onderhoud van infrastructuurelementen. (BusinessObject) onderhoudsactie Een onderzoek (inwinnen, verwerken en interpreteren van informatie) met het doel om de momentane toestand van de infrastructuur vast te stellen. (BusinessObject) inspectie Operationele planning voor uitvoering van het onderhoud van de assets (BusinessObject) onderhoudsplanning Het operationeel in bedrijf houden van de waterkering en daarin opgenomen kunstwerken. (BusinessFunction) Bediening waterkering Een handeling die de infrastructuur in een andere stand zet. (BusinessObject) bedieningshandeling Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen van waterkeringen (BusinessFunction) Bouw en inrichting waterkering Beschrijving van een watersysteem, waterkering, weg of zuiveringstechnisch werk (BusinessObject) ontwerp Beschrijving van de opgeleverde toestand (as-built) van een (verzameling) infrastructuurelement(en) in de vorm van tekeningen, handleidingen en specificaties. (BusinessObject) technische documentatie Een conceptueel, kunstmatig of natuurlijk fenomeen dat beheerd wordt door een waterschap om de wettelijke taken te realiseren. (BusinessObject) infrastructuurelement Een aanvraag voor officiële (noodzakelijke) toestemming van ander bevoegd gezag om een bepaalde activiteit uit te voeren (BusinessObject) vergunningaanvraag Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensmanagement Het nemen van maatregelen die ervoor zorgen dat gegevens voldoen aan de kwaliteitseisen die de organisatie daaraan stelt. (BusinessFunction) Gegevenskwaliteitsmanagem- ent Beschrijving van de kwaliteitseisen, acties en maatregelen en afspraken die nodig zijn voor het borgen of optimaliseren van datakwaliteit binnen een waterschap. (BusinessObject) datakwaliteitsplan Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol. (BusinessObject) standaard Het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context (link naar kernregistratie, procesregistrat en basisregistratie), en het beheren van gegevens over gegevens met als doel een juiste context bij de gegevens te delen (zoals eigenaarschap, karaketeristieke, bron, doel etc.). (BusinessFunction) Brondatabeheer Een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm. (BusinessObject) gegevensverzameling Gegevens die de karakteristieken van gegevens beschrijven. (BusinessObject) metagegeven Het ervoor zorgdragen dat gegevens duurzaam toegankelijk blijven of conform de juiste bewaartermijn worden verwijderd, zodat het handelen van de organisatie publiek verantwoord kan worden. Dit geldt voor zowel gestructureerde gegevens als ongestructureerde gegevens. Rekening houden met de levenscyclus van gegevens en conform de archiefwet. (BusinessFunction) Archiefbeheer Een verzameling gegevens (ook wel: informatie- of gegevensobject) die conform de archiefwet dient te worden gearchiveerd (BusinessObject) archiefobject Beschrijving van categorieën procesgebonden informatieobjecten die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen, voorafgegaan door een verantwoording. Daarin staan de termijnen na het verstrijken waarvan de vernietiging wel of niet mag plaatsvinden. (BusinessObject) selectielijst Het innemen, transformeren, verplaatsen, repliceren, transformeren, virtualiseren, leveren en distribueren van gegevens om alle vormen van gegevens- en informatietoepassing mogelijk te maken. (BusinessFunction) Gegevensintegratie en- Distributie Afspraken tussen de gegevenseigenaar en gegevensverwerker welke gegevens moeten worden vastgelegd, gemuteerd of opgevraagd en conform met welk technisch format dit gebeurt. (BusinessObject) gegevensleveringsovere- enkomst Vaarwegbeheer is de formele zorg voor het in stand houden van vaarwegen voor de (beroeps)scheepvaart. (BusinessFunction) Vaarwegennetbeheer Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen in het vaarwegennet. (BusinessFunction) Bouw en inrichting vaarwegennet Beschrijving van een watersysteem, waterkering, weg of zuiveringstechnisch werk (BusinessObject) ontwerp Beschrijving van de opgeleverde toestand (as-built) van een (verzameling) infrastructuurelement(en) in de vorm van tekeningen, handleidingen en specificaties. (BusinessObject) technische documentatie Een conceptueel, kunstmatig of natuurlijk fenomeen dat beheerd wordt door een waterschap om de wettelijke taken te realiseren. (BusinessObject) infrastructuurelement Een aanvraag voor officiële (noodzakelijke) toestemming van ander bevoegd gezag om een bepaalde activiteit uit te voeren (BusinessObject) vergunningaanvraag Het bewaken van en rapporteren over de staat en capaciteit van het vaarwegennet. van het vaarwegennet. (BusinessFunction) Monitoring vaarwegennet Een kwantitatieve vaststelling van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie. (BusinessObject) meting Specifieke uitspraak of statistische schatting over het voorkomen van een toekomstige gebeurtenis. (BusinessObject) voorspelling Het tijdig uit laten voeren van maatregelen die kwaliteit en capaciteit van het vaarwegennet op peil houden of brengen. (BusinessFunction) Onderhoud vaarwegennet Een beheersactie gericht op het onderhoud van infrastructuurelementen. (BusinessObject) onderhoudsactie Een onderzoek (inwinnen, verwerken en interpreteren van informatie) met het doel om de momentane toestand van de infrastructuur vast te stellen. (BusinessObject) inspectie Operationele planning voor uitvoering van het onderhoud van de assets (BusinessObject) onderhoudsplanning Het operationeel in bedrijf houden van vaarweginstallaties. (BusinessFunction) Bediening vaarwegennet Een handeling die de infrastructuur in een andere stand zet. (BusinessObject) bedieningshandeling De besturende bedrijfsfuncties zijn ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden. (Grouping) Besturende bedrijfsfuncties Het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke de waterschappen hun doelstellingen willen realiseren. (BusinessFunction) Controle en verantwoording Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen. (BusinessFunction) Interne rapportage Verslag van iets dat is onderzocht of beoordeeld, ten behoeve van een interne doelgroep (BusinessObject) intern rapport Het verzamelen, aggregeren en analyseren van gegevens met betrekking tot de realisatie van de organisatiedoelstellingen en het op basis daarvan opstellen van verantwoordings- en voortgangsrapportages. (BusinessFunction) Monitoring interne plannen en programma's Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen. (BusinessFunction) Externe rapportage Verslag van iets dat is onderzocht of beoordeeld, ten behoeve van een externe doelgroep. (BusinessObject) extern rapport Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagement Het verkennen van en experimenteren met mogelijke vernieuwingen van producten, diensten en processen. (BusinessFunction) Innovatie Het op een doelgerichte wijze sturing geven aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen. (BusinessFunction) Programmasturing Het op gecontroleerde wijze aansturen van projecten. (BusinessFunction) Projectsturing Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat. (BusinessObject) project Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin. (BusinessFunction) Portfoliomanagement Het geheel van activiteiten van een organisatie. (BusinessObject) portfolio Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie. (BusinessFunction) Verbetermanagement Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsmanagement Beschrijvingen van een gewenste verandering aan een asset of proces. (BusinessObject) verbetervoorstel Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol. (BusinessObject) standaard Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performancemanagement Het ontwikkelen van een visie en het inrichten en bewaken van de organisatie en haar besturing. (BusinessFunction) Strategie en governance Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren. (BusinessFunction) Enterprise governance Proces van het komen tot een bepaald gemotiveerd besluit. (BusinessObject) besluitvormingsproces Zorgen dat de structuur en het functioneren van de organisatie aan blijft sluiten bij wat er van de organisatie gevraagd wordt/wat de organisatie moet leveren. Het bepalen van de structuur van de organisatie en de te onderkennen functies, taken en verantwoordelijkheden. (BusinessFunction) Organisatiesturing Een clustering van medewerkers binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling. (BusinessObject) organisatie-eenheid Alle vormen van samenwerking met externe partijen, waaronder ketenpartners en verbonden partijen. (BusinessFunction) Samenwerking derden en verbonden partijen Het geheel van afspraken over de manier van samenwerken tussen twee of meer partijen. (BusinessObject) samenwerkingsverband Het ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de organisatie. (BusinessFunction) Strategische planning Strategische plannen zijn die plannen die voor het waterschap leidend zijn voor de uitvoering van zijn taken op hoofdlijnen. (BusinessObject) strategisch plan Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen. (BusinessFunction) Beleid en planvorming Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) architectuur Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen. (BusinessFunction) Beleidsvorming en evaluatie Geheel van regels en inzichten over de uitvoering van wettelijke taken van het waterschap (BusinessObject) waterschapsbeleid Plan waarin de tactische doelstellingen worden bepaald. (BusinessObject) tactisch plan Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten. (BusinessFunction) Tactische plan- en programmavorming Een tijdelijk geheel van samenhangende projecten en activiteiten gericht op het bereiken van één of meer strategische doelstellingen. (BusinessObject) programma De ondersteunende bedrijfsfuncties zorgen er voor dat de primaire en besturende functies goed kunnen worden uitgevoerd (Grouping) Ondersteunende bedrijfsfuncties Het zorgdragen en beheren van alle financiele stromen en posities. (BusinessFunction) Financiën Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan. (BusinessFunction) Vermogensbeheer De vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) journaalpost Het verzorgen van de financiele verantwoordingsrapportage (BusinessFunction) Financiele verantwoording Beheren en afwikkelen van financiele verplichtingen van een organisatie (BusinessFunction) Verplichtingenbeheer Inkomende geldelijke transactie (van crediteur) waar een levering van een product of dienst van de organisatie tegenover staat (BusinessObject) inkomende betaling Een uitgaande geldelijke transactie (aan debiteur) waar een levering van een [product/dienst] aan de organisatie tegenover staat (BusinessObject) uitgaande betaling Een individu of organisatie die een verplichting heeft aan het waterschap op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten door het waterschap. In de praktijk meestal een deelnemer of opdrachtgever. (BusinessObject) debiteur Een plicht om iets te betalen (BusinessObject) verplichting Beheren en afwikkelen van financiele vorderingen van een organisatie (BusinessFunction) Vorderingenbeheer Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) vordering Een individu of organisatie die een vordering heeft bij het waterschap op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten aan het waterschap. In de praktijk meestal een leverancier of opdrachtnemer. (BusinessObject) crediteur Het opstellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begroting Een overzicht van te verwachten inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde periode of voor een bepaald project met als doel tot een financiele afstemming te komen tussen de wensen en de mogelijkheden. (BusinessObject) begroting Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend (BusinessObject) kostenplaats Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie. (BusinessFunction) Activabeheer Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren (BusinessObject) activum Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe relaties en het uitvoeren van het communicatiebeleid. (BusinessFunction) Communicatie Het verstrekken van informatie naar externe relaties. (BusinessFunction) Externe communicatie Een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke externe doelgroep (BusinessObject) externe communicatieuiting Het verstrekken van informatie naar interne relaties. (BusinessFunction) Interne communicatie Een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke interne doelgroep (BusinessObject) interne communicatie- uiting Het ervoor zorgen dat IT-systemen (ICT-infrastructuur en applicaties) beschikbaar komen en optimaal blijven functioneren. (BusinessFunction) IT-management Zorg dragen voor de technische inrichting voor de beveiliging van it-infrastructuur. (BusinessFunction) IT-beveiliging Het ontwikkelen, aanpassen en in stand houden van IT-infrastructuur (netwerk, hardware). (BusinessFunction) IT-infrastructuurontwikkeling en -beheer Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op geïnstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. (BusinessObject) apparaat Een software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten. (BusinessObject) systeemsoftware Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit service management perspectief. (BusinessObject) configuratie-item Het ontwikkelen en/of aanpassen en leveren van applicaties (software). (BusinessFunction) Applicatieontwikkeling en- beheer Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) applicatie Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit service management perspectief. (BusinessObject) configuratie-item Het verwerven van middelen (goederen, diensten of werken) en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Het bestellen van middelen bij een leverancier. (BusinessFunction) Bestelling Een contractuele afspraak waar een geldbedrag tegenover staat die door de organisatie aan een crediteur moet worden betaald (BusinessObject) inkoopverplichting Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers. (BusinessFunction) Leveranciersbeheer Een niet-natuurlijk persoon die een product of dienst levert aan de organisatie (BusinessObject) leverancier Een formele procedure voor het verwerven van middelen waarbij leveranciers om offertes worden gevraagd. (BusinessFunction) Aanbesteding Een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel contract met een leverancier. (BusinessObject) aanbesteding Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers. (BusinessFunction) Contractbeheer Een schriftelijk vastgelegde overeenkomst tussen twee partijen. (BusinessObject) contract Afspraak over de KPI's en kwaliteitseisen van door een leverancier te leveren diensten en/of goederen (BusinessObject) prestatieafspraak Een overeenkomst tussen het waterschap en een uitvoerende organisatie waarin afspraken zijn gemaakt over het opslaan, bewerken, versturen of gebruiken van persoonsgegevens (BusinessObject) verwerkersovereenkomst Administratieve en planmatige ondersteuning van het besluitvormingsproces van bestuur en hoger management. (BusinessFunction) Bestuursondersteuning Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het afhandelen van klachten van personen over het functioneren van de instelling of haar medewerkers. (BusinessFunction) Klachtenafhandeling n.t.b. (BusinessFunction) Juridische dienstverlening Een advies betrekking hebbend op het recht en de rechtsleer in het algemeen en op wat in een regel van het waterschap is vastgelegd in het bijzonder (BusinessObject) juridisch advies Het afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling of een informatieverzoek heeft. (BusinessFunction) Afhandeling juridische zaken Het verlenen van vastgoed gerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting en facilitair beheer Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin. (BusinessFunction) Schoonmaak Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving. (BusinessFunction) Afvalbeheer Stoffen, materialen en-of producten waarvan de eigenaar van plan is zich ervan te ontdoen (BusinessObject) afval Het aannemen en routeren en verzenden van inkomende en uitgaande goederenstromen. (BusinessFunction) Goederen-en postafhandeling Een roerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden (BusinessObject) voorwerp Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit service management perspectief. (BusinessObject) configuratie-item Het verweren en exploiteren van vastgoed. (BusinessFunction) Vastgoedbeheer Door een type landgebruik gekarakteriseerd, zichtbaar begrensd stuk grond. (BusinessObject) terrein Verzorging en levering van voedsel en drank. (BusinessFunction) Catering Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimtes. (BusinessFunction) Toegangsbeveiliging Het inrichten, beheren en onderhouden van gebouwen en terreinen. (BusinessFunction) Gebouwbeheer en- onderhoud Een onroerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden (BusinessObject) gebouw Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) ruimte Het zorgen voor een veiligheidsnet bij incidenten. (BusinessFunction) Bedrijfshulpverlening Het ervoor zorgen dat competente medewerkers beschikbaar zijn, dat contractuele verplichtingen met medewerkers worden nagekomen, dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en het ontwikkelen en uitvoeren van personeelsbeleid. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Het beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie. (BusinessFunction) Medewerkerbeoordeling Een beoordeling van het functioneren van een medewerker. (BusinessObject) medewerkerbeoordeling Het administreren van alle gegevens van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkeradministratie De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) dienstbetrekking Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt. (BusinessFunction) Tijdregistratie Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) werkactiviteit Het expliciet ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers, inclusief de daarbij behorende begeleiding. (BusinessFunction) Medewerkerontwikkeling Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte en verlofadministratie Het zorgdragen voor competente medewerkers voor nu en in de toekomst, inclusief de bijbehorende formatie. (BusinessFunction) Formatieplanning Een functie binnen een organisatie-eenheid inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen (BusinessObject) formatieplaats Het berekenen en uitkeren van het salaris (incl toeslagen) en declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverwerking Een financiële afspraak conform dienstbetrekking voor uitbetaling van loon aan een medewerker. (BusinessObject) salarisverplichting Alle activeiten rondom het vitaal krijgen en houden medewerkers. (BusinessFunction) Maatwerk vitaliteitsmanagement Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. (BusinessFunction) Werving en selectie Een natuurlijk persoon met een tijdelijk of vaste dienstbetrekking of met een inhuurcontract met het waterschap. (BusinessObject) medewerker Het voorbereiden van en uitvoering geven aan de sturing van de organisatie (BusinessFunction) Organisatiemanagement Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Een bijeenkomst met interne en/of externe natuurlijk persoon/natuurlijke personen waarin besluiten worden genomen en waarover verslag wordt vastgelegd (BusinessObject) vergadering Het zorgdragen voor een toekomstvaste inrichting van de informatievoorziening en het ontwikkelen en uitvoeren van informatiebeleid. (BusinessFunction) Informatiemanagement Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening binnen een bepaald proces. (BusinessFunction) Functioneel beheer Functies die worden aangeboden door een IT-systeem. (BusinessObject) functionaliteit De behoefte van een of meer gebruikers aan specifieke gegevens, informatie of functionaliteit. (BusinessObject) informatiebehoefte Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau. (BusinessFunction) Informatiebeveiliging Een indeling die binnen de informatiebeveiliging wordt gehanteerd, waarbij de beschikbaarheid (continuïteit), de integriteit (betrouwbaarheid) en de vertrouwelijkheid (exclusiviteit) van informatie en systemen wordt aangegeven. (BusinessObject) BIV-classificatie Het toegangsrecht van een identiteit tot een gegevensobject, bestand of dienst. (BusinessObject) autorisatie Instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. (BusinessObject) data protection impact assessment De inrichting van de informatievoorziening conform het hiervoor opgestelde informatiebeleid. (BusinessFunction) Informatievoorzieningbeheer Het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van die organisatie. (BusinessObject) informatievoorziening Deze svg is op 28-07-2022 11:31:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 28-07-2022 11:31:36 CEST


Lijst van vormen in deze view
Lijst van verbindingslijnen in deze view
(Er is niets om te tonen.)


Klik hier om terug te keren naar de viewpagina.