Wetgeving

Onderstaande lijst geeft een voorlopig overzicht weer van relevante wetgeving voor de waterschappen. (Bron: waterschap Rivierenland en NORA)

Vanuit de WILMA wordt gewerkt aan een overzicht van wetswijzigingen en wat de impact van deze wijzigingen voor een waterschap betekent.

Taakspecifiek[bewerken]

Wetgeving Wijziging Ingangsdatum Impact
Europese Kaderrichtlijn water (KRW)
Nederlands Hydrologisch Instrumentarium
Waterregeling
Waterschapswet
Watertoets
Waterveiligheidsportaal
Waterwet
Wet CBS
Wet Natuurbescherming
WTI (wettelijk toetsinstrumentarium)

Bestuurlijk[bewerken]

Wetgeving Wijziging Ingangsdatum Impact
Addendum bestuursakkoord Water
Algemene Wet Bestuursrecht
Bestuursakkoord Water (BAW)
Code goed openbaar bestuur
Kieswet
Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid
Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Omgevingsrecht[bewerken]

Wetgeving Wijziging Ingangsdatum Impact
Bekendmakingswet
Omgevingsbesluit (juridisch kader DSO)
Omgevingswet
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

E-Overheid[bewerken]

Wetgeving Wijziging Ingangsdatum Impact
Archiefbesluit
Archiefregeling
Archiefwet 1995
Besluit Elektronische Publicaties
Dienstenbesluit centraal loket
Dienstenwet
E-facturering (Europese richtlijn inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten)
eIDAS-Verordening
EU-richtlijn toegankelijkheid overheidswebsites
Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)
Single Digital Gateway (Sdg)
Wet Digitale Overheid (Wdo)
Wet elektronische handtekeningen
Wet Elektronische Publicaties (Wep)
Wet Hergebruik Overheidsinformatie (Who)
Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) / Handreiking implementatie
Wet Open Overheid (Woo)

Informatiebeveiliging[bewerken]

Wetgeving Wijziging Ingangsdatum Impact
Algemene Verordening Gegevens Bescherming (Avg)
Besluit beveiligde verbinding met overheidswebsites
Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur
BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
CSIR 3.4
Cybersecuritywet
De Nederlandse Uitvoeringswet (Uavg)
E-privacy Verordening
Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Wetgeving met impact op gestructureerde gegevens[bewerken]

Wetgeving Wijziging Ingangsdatum Impact
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
Basisregistratie Kadaster (BRK)
Basisregistratie Personen (BRP)
Handelsregisterwet 2007
INSPIRE
Kadasterwet (Basisregistraties kadaster en topografie (BRT)
Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKBP)
Wet op de basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
Wet op de basisregistratie ondergrond (BRO)
WIBON

Overig[bewerken]

Wetgeving Wijziging Ingangsdatum Impact
Ambtenarenwet 2017
Beleidsregel toepassing en beoordeling lozingseisen rijkswateren
Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Besluit bodemkwaliteit
Besluit Inzamelen Afvalstoffen
Binnenvaartpolitiereglement
Biocidenverordening
Biodiversiteitsverdrag
Crisis- en Herstelwet
Databankenwet
Europese pesticiden (Richtlijn 2009/128/EG)
EU-Verordening Invasieve Uitheemse Soorten (IUS) Verordening (EU) 2016/2031
Grondwaterrichtlijn (Richtlijn 2006/118/EG)
Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten
Klimaatwet
Onteigeningswet
Participatiewet
Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren
Richtlijn industriële emissies (Richtlijn 2010/75/EG)
Richtlijn overstromingsrisico`s (Richtlijn 2007/60/EG)
Richtlijn Stedelijk afvalwater (Richtlijn 91/271)
Verordening betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (verordening EU Nr. 1143/2014)
Visserijwet 1963
Vogelrichtlijn (Richtlijn 2009/147/EG)
Wet algemene bepalingen burgerservicenummer
Wet beheer rijkswaterstaatswerken
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
Wet ruimtelijke ordening
Wet verbetering poortwachter
Zwemwaterrichtlijn (Richtlijn 2006/7/EG)