Bedrijfsprocesmodel en deelprocessen

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > Bedrijfsprocesmodel en deelprocessen
Bedrijfsprocesmodel en deelprocessen
ArchiMateNote Besturende bedrijfsprocessen Het opstellen van strategische organisatiedoelen en het aangeven van de wijze waarop men gestelde doelen wil gaan realiseren. Het verkrijgen van een investeringsplanning en exploitatieplanning met daarin de optimale balans van kosten, prestaties en risico’s om gestelde doelen te realiseren. Hieronder valt het opstellen van strategische plannen zoals het calamiteitenbeleidsplan, relatiebeheerplan, waterbeheersplan, Strategische Assetmanagement Plannen (SAMP) en informatiebeleidsplannen. Hieronder vallen ook optimalisatiestudies in de waterketen. (BusinessProcess) Opstellen (beleids)plannen en programma's Het verzamelen, aggregeren en analyseren van gegevens met betrekking tot de realisatie van de organisatiedoelstellingen en het op basis daarvan opstellen van verantwoordings- en voortgangsrapportages. (BusinessProcess) Monitoren (beleids)plannen en programma's Het leiden of doen bewegen van de organisatie in een gewenste richting, en het afstemmen van de inzet van mensen en middelen op de te realiseren doelen. (BusinessProcess) Regulier sturen Het procesoverstijgend adviseren van de organisatie om zo goed mogelijk in control te zijn en het toetsen van de organisatie op de mate waarin deze daadwerkelijk in control is. (BusinessProcess) Uitvoeren concerncontrol Dit proces is gericht op: *de werkzaamheden vanuit een bestuurlijk en financieel belang in een verbonden partij om deze efficient en effectief te laten functioneren in het belang van het waterschap. *de samenwerking met partijen in de keten zoals gemeenten en andere overheden in het kader van bijvoorbeeld de omgevingswet. (BusinessProcess) Beheren verbonden partijen & samenwerkingsverban- den ArchiMateNote Primaire processen De (projectmatig) uitgevoerde werkzaamheden waarmee assets worden gerealiseerd voor het efficiënt en doelmatig uitvoeren van het beheer van het watersysteem, waterkeringen, de waterketen en (vaar)wegen. Het betreffen de werkzaamheden van projectstart tot en met nazorg inclusief eventuele uitbestede werkzaamheden. (BusinessProcess) Bouwen en inrichten assets Het opstellen van een meetprogramma, de inrichting en exploitatie van het meetnet, de inzameling van daarmee geproduceerde kwalitatieve en kwantitatieve meetgegevens over systemen en de be– en verwerking, toetsing, analyse en presentatie van deze gegevens. (BusinessProcess) Monitoren assets Het onderhouden omvat het totaal van activiteiten dat als doel heeft, het in "een aanvaardbare conditie" houden of terugbrengen van bedrijfsmiddelen zoals: machines, gebouwen, verkeersinfrastructuur, computerprogramma's, natuur etc., teneinde de "gevraagde mate van functionaliteit" te borgen, direct en op langere termijn. Het opstellen van de onderhoudsstrategie, vaststellen van de onderhoudsstaat en het uitvoeren van de benodigde maatregelen om de functionaliteit van assets in kwantitatieve en kwalitatieve zin voor de geplande levensduur beschikbaar te hebben. (BusinessProcess) Onderhouden assets Het uitvoeren van operationele handelingen op assets voor het efficiënt en doelmatig uitvoeren van het beheer van het watersysteem, waterkeringen, de waterketen en (vaar)wegen. (BusinessProcess) Bedienen assets Het reguleren van de inrichting en gebruik van (vaar)wegennet, waterkering, -systeem en -keten op basis van de keur en andere waterstaatkundige wet- en regelgeving. Middels vergunningverlening en handhaving reguleert het waterschap de interacties van haar omgeving met haar bedrijfsmiddelen. Dit gebeurt binnen het kader van de spelregels die middels regelgeving tot stand zijn gekomen. (BusinessProcess) Reguleren inrichten en gebruik (vaar)weg, waterkering, -systeem en- keten BusinessProcess Handhaven verordening Het houden van toezicht en het toepassen van juridische middelen gericht op het naleven van de keur en de leggers. (BusinessProcess) Houden toezicht Alle activiteiten om al dan niet een watervergunning te verlenen n.a.v. een verzoek of aanvraag. (BusinessProcess) Verlenen vergunning Het opnemen van regels over de fysieke leefomgeving voor waterkeringen, watergangen en grondwater binnen het beheergebied van het waterschap die voor iedereen gelden. (BusinessProcess) Opstellen verordening Alle activiteiten met als doel het waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten van derden. (BusinessProcess) Toetsen plannen van derden Het verkrijgen, beheren en distribueren van gegevensproducten ten behoeve van (wettelijke) verplichtingen als open data, BGT en BRO en gegevensbehoefte van derde partijen. (BusinessProcess) Leveren gegevensdiensten BusinessProcess Beheren gegevenslandschap BusinessProcess Beheren gegevenskwaliteit BusinessProcess Beheren metadata BusinessProcess Beheren gegevensafspraken BusinessProcess Leveren gegevensproducten BusinessProcess Opstellen kostentoedelingskaart De werkzaamheden die betrekking hebben op het opstellen en actueel houden van regelgeving met betrekking tot belastingheffing, het opleggen van aanslagen en het afhandelen van verzoek-, bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van waterschapsbelasting. Ook vallen hier werkzaamheden onder zoals de betalingsverwerking, kwijtschelding en (dwang)invorderingsmaatregelen. (BusinessProcess) Heffen & invorderen Het proces “beheren relaties” is gericht op *het opbouwen en onderhouden van de langdurige relaties die het waterschap onderhoudt met onder andere inwoners, gemeenten, provincies, natuur- en landbouworganisaties, belangenbehartigers, bedrijven etc. *het uitvoeren van klantcontactbeheer door het behandelen van vragen en meldingen (BusinessProcess) Beheren relaties Bedrijfsproces met als doel: * Voorkomen en beperken van de gevolgen van calamiteiten *Aantoonbaar voorbereid zijn op een dreigende calamiteit *Onderhouden van de calamiteitenorganisatie d.m.v. opleiden, trainen en oefenen. (BusinessProcess) Beheersen calamiteiten ArchiMateNote Ondersteunende processen De processen die resultaten voortbrengen die niet direct zichtbaar zijn voor de burger, maar essentiële ondersteuning leveren voor het effectief kunnen uitvoeren van de primaire processen, andere ondersteunende processen of de gehele organisatie. Deze processen hebben interne klanten. (BusinessProcess) Leveren ondersteunende diensten Het binnen beleidskaders zorgdragen dat IT-systemen (soft- en hardware) beschikbaar zijn voor het leveren van de door de bedrijfsprocessen vereiste functionaliteit. (BusinessProcess) Leveren automatiserings diensten Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het uitvoeren van "public relations" communicatie. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Communicatiemanagement. Alle activiteiten die als doel hebben om belanghebbenden binnen en buiten het waterschap te voorzien in de gewenste informatiepositie. (BusinessProcess) Leveren communicatiediensten De activiteiten waarmee de organisatie betrouwbaar en klantvriendelijk ondersteund wordt met faciliteiten waaronder huisvesting, werkplekken en interne faciliteiten. (BusinessProcess) Leveren facilitaire diensten Werkzaamheden waarmee financiële kaders worden opgesteld, de organisatie wordt ondersteund met het werken binnen de kaders, getoetst wordt op correct gebruik van de kaders, een betrouwbare administratie wordt gevoerd en informatie wordt geleverd. (BusinessProcess) Leveren financiele diensten Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Inkoop- en contractmanagement. Betreft het opstellen van inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden; het ondersteunen van de organisatie bij het handelen conform het beleid; het controleren op de juiste implementatie van het inkoopbeleid en het overeenkomstoverstijgend contractmanagement. (BusinessProcess) Leveren inkoop- en contractmanagementdie- nsten Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Juridische ondersteuning. Het ondersteunen van de organisatie in het handelen conform wet- en regelgeving en werkzaamheden bij ingebrekestelingen, bezwaren, beroepen en rechtzaken. (BusinessProcess) Leveren juridische diensten Het ondersteunen van de organisatie bij het doeltreffend en efficiënt leveren van producten en diensten conform kwaliteitseisen met minimale verspillingen en met beheersing van risico’s. Kwaliteitsmanagement is gericht op bevrediging van de wensen van alle klanten en andere belanghebbenden. Kwaliteitsmanagement voegt op zich niets toe aan de kwaliteit van producten in engere zin, maar betreft de wijze waarop je de kwaliteit realiseert. (BusinessProcess) Leveren kwaliteitsdiensten Ten behoeve van reguliere bedrijfsvoorzieningen, maar ook voor calamiteiten, privacy issues, datalekken etc. Opstellen van organisatiebeleid, adviseren over de toepassing en het toetsen op de naleving van het organisatiebeleid (personeel, kwaliteit, milieu, ARBO en informatie), ontwikkeling en onderhoud van de administratieve organisatie (kwaliteitsmanagementsysteem, Enterprise Architectuur, organisatiestructuur en functiehuis) en toetsing van de kwaliteit van de organisatie en geleverde diensten. (BusinessProcess) Leveren organisatiediensten BusinessProcess Beheren vastgoed BusinessProcess Leveren HR Diensten Het ondersteunen van alle bestuurlijke activiteiten die door de bestuurders (incl. de voorzitter) en bestuursorganen van het waterschap ten behoeve van het waterschap worden ontplooid en het administratief ondersteunen van directie activiteiten. Hieronder valt ook het organiseren van de waterschapsverkiezingen. (BusinessProcess) Ondersteunen bestuur en(hoger) management De informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. *Het ervoor zorgen dat de informatiebehoefte van de hele organsiatie in samenhang bekend is en is vertaald naar de optimale informatievoorziening. *Het opstellen van beleid op het gebied van automatisering en gegevensmanagement. *Het adviseren over het toepassen van het beleid. *Toezien op correcte toepassing van het beleid. (BusinessProcess) Leveren informatiseringsdiensten Deze svg is op 19-11-2021 16:02:30 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 19-11-2021 16:02:30 CET
Legenda
   
   

   
   

   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Bedrijfsprocesmodel en deelprocessen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-ca6f5dca-1072-4546-acba-d17d889f2ea2
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Bedrijfsprocesmodel en deelprocessen
Publiceren  : Wiki
Object ID  : ca6f5dca-1072-4546-acba-d17d889f2ea2
Object ID_nl  : ca6f5dca-1072-4546-acba-d17d889f2ea2
Original ID  : ca6f5dca-1072-4546-acba-d17d889f2ea2
Semanticsearch  : bedrijfsprocesmodel en deelprocessen
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)