BP08: Ons waterschap is toekomstgericht

ArchiMate-modellen > WILMA > Principles > BP08: Ons waterschap is toekomstgericht
ArchiMate-element BP08: Ons waterschap is toekomstgericht
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-c7da03d3-0cd0-47e3-a063-b11ea2d43d48
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : BP08: Ons waterschap is toekomstgericht
Documentatie  : Stelling:

Ons waterschap is toekomstgericht


Rationale: De omgeving waarin waterschappen opereren verandert continu. Hierbij kun je denken aan zaken als klimaatverandering en circulariteit, veranderende wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen, maar ook veranderingen in de samenwerking met ketenpartners (bijvoorbeeld minder zelf uitvoeren, meer regie voeren, functioneel aanbesteden, BIM), en veranderingen in werkvormen en processen.


Implicaties: Enkele van de mogelijke implicaties:

  • Andere kennis vereist bij medewerkers (meer gericht op regie), dus een daarop toegesneden strategische personeelsplanning en continue training en opleiding;
  • Ruimte voor innovatie (bij voorkeur in samenwerking) zoals internet of things (sensoren), artificiële intelligentie, robotisering en data science;
  • Nieuwe werkvormen, zoals Netcentrisch werken, Agile/scrum en Zaakgericht werken.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Principe
Object ID  : c7da03d3-0cd0-47e3-a063-b11ea2d43d48
Object ID_nl  : c7da03d3-0cd0-47e3-a063-b11ea2d43d48
Original ID  : c7da03d3-0cd0-47e3-a063-b11ea2d43d48
Semanticsearch  : bp08: ons waterschap is toekomstgericht
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Stelling: Ons waterschap is toekomstgericht Rationale: De omgeving waarin waterschappen opereren verandert continu. Hierbij kun je denken aan zaken als klimaatverandering en circulariteit, veranderende wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen, maar ook veranderingen in de samenwerking met ketenpartners (bijvoorbeeld minder zelf uitvoeren, meer regie voeren, functioneel aanbesteden, BIM), en veranderingen in werkvormen en processen. Implicaties: Enkele van de mogelijke implicaties: *Andere kennis vereist bij medewerkers (meer gericht op regie), dus een daarop toegesneden strategische personeelsplanning en continue training en opleiding; *Ruimte voor innovatie (bij voorkeur in samenwerking) zoals internet of things (sensoren), artificiële intelligentie, robotisering en data science; *Nieuwe werkvormen, zoals Netcentrisch werken, Agile/scrum en Zaakgericht werken. (Principle) BP08: Ons waterschap is toekomstgeric- ht Grouping Basisprincipes Stelling: We initiëren en dragen in samenwerking actief bij aan innovaties en passen kansrijke innovaties vervolgens toe met als doel om ook in de toekomst onze taken optimaal te kunnen vervullen in een omgeving die sterk in ontwikkeling is. Rationale: *We erkennen dat we lerende zijn en continu moeten werken aan verbetering. *Leren is een continu proces, ook voor het informatiestelsel. Leren van fouten, maar ook leren door nieuwe innovaties, nieuwe informatietechnologie en door nieuwe of voortschrijdende inzichten. Om voor het domein water, maar vooral voor burger en bedrijf relevant en betrouwbaar te blijven, moet het informatiestelsel zich blijven ontwikkelen. Implicaties: *We dragen actief bij aan innovatie. *We doen dit bij voorkeur in samenwerking (met andere waterschappen, met andere overheden, kennisinstituten en ketenpartners, met de markt). *We maken daarbij een afweging tussen het maatschappelijk belang van de innovatie en de maatschappelijke kosten die daaruit voortvloeien. Voorbeelden: *Data science *Toepassing van sensoren (IoT) *Beslissingsondersteunende systemen voor procesoptimalisatie en in crisis-situaties (Principle) AP02. Open voor innovatie en verbetering Stelling: Gegevens hebben één authentieke bron en worden rechtstreeks ontleend aan- of zijn direct herleidbaar naar deze bron. Rationale: *De bronregistratie is de plaats waar het gegeven of document voor het eerst wordt vastgelegd. De eigenaar van de bronregistratie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie-objecten in de registratie. Bronregistraties kennen diverse verschijningsvormen, bijvoorbeeld databases en registraties, zoals de basis- en kernregistraties, maar ook websites, publicaties, rapporten en wiki's. *Voor de overheid als geheel zijn deze bronregistraties leidend. Indien informatie-objecten in meerdere gelijksoortige registraties voorkomen, gelden alleen informatie-objecten in de bronregistratie als betrouwbaar. *Om technische redenen kunnen kopieën van gegevensbestanden en documenten noodzakelijk zijn. Deze kopieën worden gevoed vanuit de authentieke bron middels goed geborgde procedures. Als een gekopieerd informatie-object toch afwijkt van de bronregistratie, wordt het object uit de bronregistratie als juist aangemerkt. Implicaties: *Alle gebruikte informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronregistratie. *Voor betrouwbare dienstverlening is het gebruik van de juiste gegevens en documenten cruciaal. Uitgangspunt is daarom dat er binnen de overheid voor ieder informatie-object één unieke bron bestaat, door NORA gedefinieerd als bronregistratie *Ieder waterschap implementeert haar eigen gegevensdienst en ontsluit gegevens waarvan zij de bron is. *We borgen de onweerlegbaarheid van de bron van onze gegevens. *Landelijke Basisregistratiegegevens worden ontvangen en ontsloten via een centraal distributiepunt (de “aansluiting”). *De bronsystemen stellen de data beschikbaar voor interne processen/voorzieningen. *Er wordt onderscheid gemaakt in procesgegevens, kerngegevens en basisgegevens. *Procesgegevens die alleen binnen een bedrijfsfunctie gebruikt worden, hoeven niet aan alle eisen te voldoen die gesteld worden aan kerngegevens en basisgegevens. *Gegevens zijn herleidbaar tot de bron. *Opgeslagen gegevens zijn altijd voorzien van voldoende begeleidende informatie ten behoeve van beheer en ontsluiting. *Er zijn interne afspraken gemaakt over terugmeldplicht bij constatering van foutieve gegevens. *Als eigen kopieën van bronregistratiegegevens worden vastgelegd, dan moeten deze actueel gehouden worden. Dit dient bij voorkeur automatisch te gebeuren. *Het bronhouderschap wordt expliciet belegd. *Om te voldoen aan de AVG geldt dat persoonsgegevens bij publiekrechtelijke toepassingen moeten kunnen worden herleid naar de authentieke bron (BRP). Voorbeelden: *Een waterschap ontsluit gegevens via haar Kernregistratie Waterschap. *De CDL heeft een aggregatiedienst voor het toegankelijk maken van gegevens uit verschillende bronnen (via PDOK/INSPIRE). *Personeelsgegevens worden in het personeelsinformatiesysteem beheerd en gebruikt in diverse andere systemen. Geborgd wordt dat deze gegevens in andere systemen vanuit het personeelsinformatiesysteem worden geactualiseerd. *Gegevens uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) worden centraal ontsloten vanuit de landelijke basisregistratie. *Als een fout wordt geconstateerd in één van de kernregistraties van het waterschap, dan wordt dit terug gemeld aan de bronhouder. *Als een fout wordt geconstateerd in een (landelijke) registratie, die niet door het waterschap wordt beheerd, wordt dit niet in de afnemende waterschapssystemen aangepast, maar terug gemeld aan de externe bronhouder?. (Principle) AP03. Eén authentieke bron Stelling: De inrichting van applicaties voldoet aan eisen voor duurzame toegankelijkheid van informatie. Rationale: *Overheden zijn hiertoe verplicht volgens de Archiefwet. *Informatie is het maatschappelijk kapitaal van de organisatie. Het beschikken over betrouwbare, beschikbare, vindbare en bruikbare informatie is van belang voor een goede bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorisch onderzoek. *Applicaties dienen daarom zodanig te zijn ingericht dat ze de juiste randvoorwaarden scheppen. Implicaties: *Om duurzame toegankelijkheid van informatie te realiseren en te borgen worden bij aanschaf en implementatie van applicaties de richtlijnen gevolgd die gelden voor een goede, geordende en toegankelijke staat van informatie (data én documenten). *De implicaties zijn uitgebreid beschreven in de richtlijn RODIN. De belangrijkste punten: **Informatieobjecten zijn gekoppeld aan een ordeningsstructuur die is aan te passen zonder de al aanwezige structuur met zijn koppelingen te verstoren. **Ieder afzonderlijk informatieobject heeft een uniek identificatiekenmerk (GUID). **Informatieobjecten bevatten de voor het beheer benodigde kenmerken, die zijn ontleend aan een vastgesteld metadataschema. **De betrouwbaarheid van informatieobjecten is aantoonbaar en gewaarborgd. **Informatieobjecten zijn op grond van de geldende selectielijst van een bewaartermijn voorzien en worden na het verstrijken daarvan vernietigd. **De applicatie-eigenaar en proceseigenaar zijn samen verantwoordelijk voor een juiste toepassing van deze archieffunctionaliteiten. Voorbeelden: *Veel gebruikte decentrale ordeningsstructuren zijn: **Basisarchiefcode **Zaaktypecatalogus *Informatieobjecten zijn altijd te herleiden tot de werkprocessen waarin ze zijn gevormd of worden gebruikt. *Informatieobjecten zijn altijd terug te vinden op grond van gekoppelde metagegevens. (Principle) AP13. Applicaties ondersteunen duurzaam toegankelijk informatiebehe- er CompositionRelationship SpecializationRelationship geeft concrete invulling aan SpecializationRelationship geeft concrete invulling aan SpecializationRelationship geeft concrete invulling aan Deze svg is op 28-07-2022 12:44:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 28-07-2022 12:44:27 CEST