AP05. Regie op ICT en informatievoorziening

ArchiMate-modellen > WILMA > Principles > AP05. Regie op ICT en informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie.
ArchiMate-element AP05. Regie op ICT en informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie.
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-a20b6183-f97e-46fa-be8c-15bcac03fd5a
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : AP05. Regie op ICT en informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie.
Documentatie  : Stelling:

Er is centrale regie op ICT en informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. volgens een vastgesteld besturingsmodel. Deze regie gaat over alle typen informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. en automatisering en geldt per organisatie-eenheid. Elk gegeven, elke applicatie, en alle hiervoor benodigde IT-infrastructuur (met uitzondering van cloud, waarvoor de verantwoordelijkheid bij de leverancier ligt) heeft binnen het waterschap één eigenaar. Dit geldt ook voor alle hiervoor benodigde processen (met name ITIL, BISL en in uitzonderlijke situaties ASL). Het is niet mogelijk om eigenaarschap echt voor elk gegeven te beleggen, dus er moet een heldere indeling worden gemaakt waaruit het gegevenseigenaarschap kan worden afgeleid. Centrale regie is nodig om een efficiënt ingerichte integrale informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. te kunnen realiseren. Het maakt integrale besturing van alle typen informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. en automatisering mogelijk.


Rationale: Eigenaarschap moet belegd zijn om:

  • regie te kunnen voeren en besluiten te kunnen nemen
  • afspraken te kunnen maken
  • iemand te kunnen aanspreken op de kwaliteit

Duidelijk eigenaarschap maakt het mogelijk om het beheer van informatiesystemen daarop af te stemmen. Door dit op eenduidige wijze te laten plaatsvinden, kunnen we:

  • (beheer)kosten besparen
  • kwaliteit verhogen
  • kwetsbaarheid verminderen


Implicaties: Regie maakt betere en makkelijker beschikbare managementinformatie mogelijk. 1. Er wordt een integraal besturingsmodel ontworpen en ingericht. 2. Het besturingsmodel moet de aansturing van alle typen informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. en automatisering bevatten en de onderlinge afstemming en afbakening, en de verantwoordelijkheden moeten hierin beschreven en eenduidig belegd worden. 3. Bij het opstellen van beleid (informatiebeleid, beveiligingsbeleid) worden alle typen informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie., automatisering en beheer betrokken. 4. Er is sturing vanuit architectuur op (ICT)-projectportfoliomanagement. 5. Voor alle typen automatisering en applicaties is het werken onder architectuur van toepassing. 6. Voor alle typen automatisering wordt dezelfde beheermethodiek toegepast. 7. Er is overzicht nodig van alle ICT gerelateerde kosten en mensuren in de organisatie. 8. Iedere eigenaar (van gegevens, applicaties, infrastructuur) moet weten wat zijn verantwoordelijkheden zijn en moet in staat gesteld worden deze op zich te nemen. 9. De eigenaar zorgt voor het vaststellen van de eisen. 10. Iedere eigenaar moet rekening houden met de eisen vanuit alle belanghebbende processen. 11. Beheer wordt afgestemd op de gestelde eisen.


Voorbeelden: Verschillende typen automatisering zijn o.a.: Procesautomatisering, kantoorautomatisering, GIS, administratieve automatisering. Gegevens vanuit de technische procesautomatisering en de administratieve automatisering kunnen op management¬informatieniveau integraal geleverd worden. Een voorbeeld hiervan is de applicatie Z-Info voor Zuiveren die o.a. gevuld wordt met (geaggregeerde) gegevens uit de procesautomatisering. Een nieuwe applicatie kan pas worden geïntroduceerd na een goedkeuringsproces via het besturingsmodel. Een eigenaar van een applicatie stemt wijzigingen in een applicatie af met alle belanghebbende processen die gebruik maken van deze applicatie. Een eigenaar van een primair gegeven is er verantwoordelijk voor dat een bepaald gegeven beschikbaar is voor elk proces dat dat gegeven nodig heeft.

Een proceseigenaar is er verantwoordelijk voor dat de producten die het proces oplevert voldoen aan de eisen van de afnemende processen. Afspraken over ITIL en BISL processen worden waar relevant vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO of SLA). Deze hebben een directe relatie met dienstverleningsovereenkomsten met externe (cloud)leveranciers.
Bron  : https://www.noraonline.nl/wiki/Beschikbaarheid
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Principe
Object ID  : a20b6183-f97e-46fa-be8c-15bcac03fd5a
Object ID_nl  : a20b6183-f97e-46fa-be8c-15bcac03fd5a
Original ID  : a20b6183-f97e-46fa-be8c-15bcac03fd5a
Semanticsearch  : ap05. regie op ict en informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Stelling: Er is centrale regie op ICT en informatievoorziening volgens een vastgesteld besturingsmodel. Deze regie gaat over alle typen informatievoorziening en automatisering en geldt per organisatie-eenheid. Elk gegeven, elke applicatie, en alle hiervoor benodigde IT-infrastructuur (met uitzondering van cloud, waarvoor de verantwoordelijkheid bij de leverancier ligt) heeft binnen het waterschap één eigenaar. Dit geldt ook voor alle hiervoor benodigde processen (met name ITIL, BISL en in uitzonderlijke situaties ASL). Het is niet mogelijk om eigenaarschap echt voor elk gegeven te beleggen, dus er moet een heldere indeling worden gemaakt waaruit het gegevenseigenaarschap kan worden afgeleid. Centrale regie is nodig om een efficiënt ingerichte integrale informatievoorziening te kunnen realiseren. Het maakt integrale besturing van alle typen informatievoorziening en automatisering mogelijk. Rationale: Eigenaarschap moet belegd zijn om: *regie te kunnen voeren en besluiten te kunnen nemen *afspraken te kunnen maken *iemand te kunnen aanspreken op de kwaliteit Duidelijk eigenaarschap maakt het mogelijk om het beheer van informatiesystemen daarop af te stemmen. Door dit op eenduidige wijze te laten plaatsvinden, kunnen we: *(beheer)kosten besparen *kwaliteit verhogen *kwetsbaarheid verminderen Implicaties: Regie maakt betere en makkelijker beschikbare managementinformatie mogelijk. 1. Er wordt een integraal besturingsmodel ontworpen en ingericht. 2. Het besturingsmodel moet de aansturing van alle typen informatievoorziening en automatisering bevatten en de onderlinge afstemming en afbakening, en de verantwoordelijkheden moeten hierin beschreven en eenduidig belegd worden. 3. Bij het opstellen van beleid (informatiebeleid, beveiligingsbeleid) worden alle typen informatievoorziening, automatisering en beheer betrokken. 4. Er is sturing vanuit architectuur op (ICT)-projectportfoliomanagement. 5. Voor alle typen automatisering en applicaties is het werken onder architectuur van toepassing. 6. Voor alle typen automatisering wordt dezelfde beheermethodiek toegepast. 7. Er is overzicht nodig van alle ICT gerelateerde kosten en mensuren in de organisatie. 8. Iedere eigenaar (van gegevens, applicaties, infrastructuur) moet weten wat zijn verantwoordelijkheden zijn en moet in staat gesteld worden deze op zich te nemen. 9. De eigenaar zorgt voor het vaststellen van de eisen. 10. Iedere eigenaar moet rekening houden met de eisen vanuit alle belanghebbende processen. 11. Beheer wordt afgestemd op de gestelde eisen. Voorbeelden: Verschillende typen automatisering zijn o.a.: Procesautomatisering, kantoorautomatisering, GIS, administratieve automatisering. Gegevens vanuit de technische procesautomatisering en de administratieve automatisering kunnen op management¬informatieniveau integraal geleverd worden. Een voorbeeld hiervan is de applicatie Z-Info voor Zuiveren die o.a. gevuld wordt met (geaggregeerde) gegevens uit de procesautomatisering. Een nieuwe applicatie kan pas worden geïntroduceerd na een goedkeuringsproces via het besturingsmodel. Een eigenaar van een applicatie stemt wijzigingen in een applicatie af met alle belanghebbende processen die gebruik maken van deze applicatie. Een eigenaar van een primair gegeven is er verantwoordelijk voor dat een bepaald gegeven beschikbaar is voor elk proces dat dat gegeven nodig heeft. Een proceseigenaar is er verantwoordelijk voor dat de producten die het proces oplevert voldoen aan de eisen van de afnemende processen. Afspraken over ITIL en BISL processen worden waar relevant vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO of SLA). Deze hebben een directe relatie met dienstverleningsovereenkomsten met externe (cloud)leveranciers. (Principle) AP05. Regie op ICT en informatievoorzi- ening Grouping Afgeleide principes Stelling: Ons waterschap gaat doelmatig om met haar publieke middelen Rationale: Waterschappen worden betaald uit publieke middelen, deels via directe heffingen opgelegd aan bedrijven en huishoudens. Wij zijn aan de belastingbetaler verplicht om doelmatig om te gaan met de middelen die wij ter beschikking hebben. Uitgaven van het waterschap dienen direct of indirect bij te dragen aan het doel om duurzaam onze taken te blijven uitvoeren: waterkeringbeheer, regionaal waterbeheer, rioolwaterzuiveringsbeheer (en voor een aantal waterschappen wegenbeheer). Implicaties: Het geheel van activiteiten (investeringen en onderhoud/exploitatie) wordt zo bepaald dat deze ons waterschap in staat stelt duurzaam te voldoen aan wettelijke verplichtingen en strategische doelstellingen. Activiteiten die hieraan niet of onvoldoende bijdragen, krijgen dus geen prioriteit. Om als organisatie continu “in control” te zijn, dient de Planning en Control cyclus goed te zijn ingericht: vooraf bewuste keuzes maken, tijdens uitvoering sturen op basis van betrouwbare voortgangsinformatie (BI) en achteraf (en waar nodig gedurende de uitvoering) verantwoorden richting bestuur en maatschappij. Er is in het kader van doelmatigheid continu aandacht voor de vraag welke activiteiten we zelf uitvoeren en welke we onder regie uitbesteden. (Principle) BP09: Ons waterschap gaat doelmatig om met haar publieke middelen CompositionRelationship SpecializationRelationship geeft concrete invulling aan Deze svg is op 14-06-2021 16:04:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-06-2021 16:04:10 CEST